Changeset 28280


Ignore:
Timestamp:
04/28/14 06:48:38 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[panoramas] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Panoramas/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r28212 r28280  
  3434$lang['Off'] = 'Tắt'; 
  3535$lang['On'] = 'Mở'; 
   36$lang['Relative speed factor ']['10-90'] = 'Nhân tố tốc độ liên quan [10-90]'; 
   37$lang['Relative speed factor is out of range (Correct range: 10-90).'] = 'Nhân tố tốc độ liên quan vượt quá giới hạn [10-90].'; 
   38$lang['Viewport width ']['% between 50-100'] = 'Chiều rộng viewport [% từ 50-100]'; 
   39$lang['Viewport width ratio is out of range (Correct range: 50-100).'] = 'Tỉ lệ chiều rộng viewport vượt quá giới hạn (Miền hợp lệ: 50-100).'; 
   40$lang['You are not authorized to change this configuration (Webmaster only).'] = 'Bạn không được phép thay đổi cấu hình này (chỉ Webmaster).'; 
   41$lang['Your configuration is NOT saved due to above reasons.'] = 'Cấu hình của bạn không được lưu vì các lý do nêu trên.'; 
   42$lang['Your configuration is saved.'] = 'Cấu hình của bạn đã được lưu.'; 
   43$lang['authors of'] = 'các tác giả của'; 
   44$lang['Border Width ratio is out of range (Correct range: 0-10).'] = 'Kích thước đường viền toàn cảnh vượt quá giới hạn (Miền hợp lệ: 0-10).'; 
   45$lang['Maximal Viewport width is out of range (Correct range: Minimal/+).'] = 'Chiều rộng viewport tối đa vượt quá giới hạn (Miền hợp lệ: Tối thiểu/+).'; 
   46$lang['Minimal Viewport width is out of range (Correct range: 320/+).'] = 'Chiều rộng viewport tối thiểu vượt quá giới hạn (Miền hợp lệ: 320/+).'; 
   47$lang['Mode 180 (Alternative left-right restart)'] = 'Chế độ 180 (Thay thế khởi động lại trái-phải)'; 
   48$lang['Panoramas configuration'] = 'Cấu hình toàn cảnh'; 
   49$lang['Permanent'] = 'Cố định'; 
   50$lang['Picture name substring could not be empty.'] = 'Chuỗi con trong tên ảnh không được bỏ trống.'; 
   51$lang['Picture name substring to display in Mode 180 '][' != previous substring '] = 'Chuỗi con trong tên ảnh phải hiển thị trong Chế độ 180 [ khác chuỗi con khác ]'; 
   52$lang['Picture name substring to display in Mode 360'] = 'Chuỗi con trong tên ảnh phải hiển thị trong Chế độ 360'; 
   53$lang['Picture name substrings must be different.'] = 'Các chuỗi con trong tên ảnh phải khác nhau.'; 
   54$lang['Remove substring from picture title'] = 'Xóa chuỗi con từ tiêu đề ảnh'; 
   55$lang['Right'] = 'Phải'; 
   56$lang['Rotation direction'] = 'Hướng quay'; 
   57$lang['Special thanks to:'] = 'Đặc biệt cảm ơn đến:'; 
   58$lang['Start position ']['% between 0-99'] = 'Vị trí bắt đầu [% từ 0-99]'; 
   59$lang['Start position ratio is out of range (Correct range: 0-99).'] = 'Tỉ lệ vị trí bắt đầu vượt giới hạn (Miền hợp lệ: 0-99).'; 
   60$lang['Viewport maximal width ']['pixels >= minimal width'] = 'Chiều rộng viewport tối đa [pixels >= chiều rộng tối thiểu]'; 
   61$lang['Viewport minimal width ']['pixels > 320'] = 'Chiều rộng viewport tối thiểu [pixels > 320]'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.