Changeset 28819


Ignore:
Timestamp:
06/27/14 18:31:25 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r26461 r28819  
  110110$lang['Number of comments per page'] = 'Số lời bình trên một trang'; 
  111111$lang['Number of rates'] = 'Số lần đánh giá'; 
  112 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Số hình thu nhỏ cần tạo ra'; 
  113112$lang['Only private albums are listed'] = 'Chỉ những đề mục riêng tư mới được liệt kê'; 
  114113$lang['Operating system'] = 'Hệ điều hành'; 
   
  333332$lang['General statistics'] = 'Thống kê tổng quát'; 
  334333$lang['average time'] = 'thời gian trung bình'; 
  335 $lang['number of miniaturized photos'] = 'số lượng hình ảnh được tối thiểu hóa'; 
  336334$lang['total time'] = 'thời gian tổng cộng'; 
  337335$lang['for this file format'] = 'dành cho định dạng file này'; 
   
  476474$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Bạn có chắc là muốn cài đặt bản nâng cấp này? Bạn phải xác nhận nếu phiên bản này không yêu cầu phải tháo bỏ phiên bản cũ.'; 
  477475$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin đã được copy xong'; 
  478 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Bạn nen vào danh sách các plugin để cài đặt và kích hoạt nó.'; 
  479476$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Không thể tạo ra file tạm.'; 
  480477$lang['Can\'t download archive.'] = 'Không thể tải xuống tệp lưu trữ.'; 
   
  974971$lang['Open user details'] = 'Mở chi tiết người dùng'; 
  975972$lang['close'] = 'đóng'; 
  976 ?> 
   973$lang['Activate it now'] = 'Kích hoạt ngay'; 
   974$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Cho phép người dùng thêm một liên kết đến website'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.