Changeset 28887


Ignore:
Timestamp:
07/01/14 11:53:51 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cumulus_tags_cloud] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pwgCumulus/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r28861 r28887  
  5151$lang['Dashboard'] = 'Bảng làm việc'; 
  5252$lang['Height'] = 'Chiều cao'; 
   53$lang['Add tags cloud in main menu'] = 'Thêm mây từ khóa trong menu chính'; 
   54$lang['Check the checkbox to add tags cloud in main menu'] = 'Đánh dấu vào ô chọn này để thêm mây từ khóa trong menu chính'; 
   55$lang['Check the checkbox to use transparent mode for background'] = 'Đánh dấu vào ô chọn này để dùng chế độ nền trong suốt'; 
   56$lang['Coefficient'] = 'Hệ số'; 
   57$lang['Coefficient for tags size updated'] = 'Hệ số cho kích thước từ khóa đã được cập nhật'; 
   58$lang['Cumulus Tags Cloud Plugin'] = 'Plugin mây tích từ khóa'; 
   59$lang['Mouseover color'] = 'Màu khi con trỏ chuột đè lên'; 
   60$lang['Mouseover color updated'] = 'Màu khi con trỏ chuột đè lên đã được cập nhật'; 
   61$lang['Tags cloud added in main menu'] = 'Mây từ khóa đã được thêm vào menu chính'; 
   62$lang['That plugin display tags using a flash movie that rotates them in 3D. It works like a regular tags cloud but in a more amazing and exciting way.'] = 'Plugin này hiển thị từ khóa dùng tương tác động để xoay trong không gian 3 chiều. Nó hoạt động tương tự các mây từ khóa thông thường nhưng theo một cách hấp dẫn hơn.'; 
   63$lang['You can choose that mode for tags default display mode by adding (or changing) in the configuration file'] = 'Bạn có thể chọn chế độ hiển thị mặc định từ khóa bằng cách thêm (hoặc thay đổi) trong file cấu hình'; 
   64$lang['You can choose to add cumulus tag cloud in menu. You can define tags cloud position in the main menu by choosing its position related to another block'] = 'Bạn có thể chọn để thêm mây tích từ khóa trong menu. Bạn có định nghĩa vị trí mây từ khóa trong menu chính bằng cách chọn vị trí trong mối tương quan với các khối khác'; 
   65$lang['cumulus cloud'] = 'Mây tích'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.