Changeset 31870


Ignore:
Timestamp:
06/21/17 06:44:03 (2 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update vi_VN, thanks to dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/MenuRandomPhoto/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r30266 r31870  
  2828$lang['Use square'] = 'Dùng hình vuông'; 
  2929$lang['milliseconds'] = 'mili giây'; 
   30$lang['Note: Only the selected albums/categories will be shown. Sub-categories must be selected if they are to be used!'] = 'Ghi chú: Chỉ album/phân loại được chọn sẽ được hiện. Các phân loại con phải được chọn nếu chúng được sử dụng!'; 
   31$lang['MenuRandomPhoto seems not to be installed/configured properly. Please remove and reinstall.'] = 'MenuRandomPhoto chưa được cài đặt hay cấu hình chưa chính xác. Vui lòng gỡ bỏ và cài đặt lại.'; 
   32$lang['No pictures for MenuRandomPhoto found.'] = 'Không tìm thấy ảnh cho MenuRandomPhoto.'; 
   33$lang['Select albums...'] = 'Chọn album...'; 
   34$lang['Which albums to use'] = 'Album nào được dùng'; 
   35$lang['a list of albums'] = 'một danh sách album'; 
   36$lang['all albums'] = 'tất cả album'; 
   37$lang['seconds'] = 'giây'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.