Changeset 5739


Ignore:
Timestamp:
04/09/10 19:54:30 (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update vi thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r5648 r5739  
  366366$lang['Are you sure?'] = 'Bạn có chắc không?'; 
  367367$lang['delete this comment'] = 'xóa bỏ lời bình này'; 
   368$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies đã bị chặn lại hoặc không được trình duyệt web trên  máy bạn hỗ trợ. Bạn phải mở cookie để tiếp tục.'; 
   369$lang['Some info about this picture'] = 'Thông tin về hình ảnh'; 
   370$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Thêm một số thông tin kỹ thuật về hình ảnh'; 
   371$lang['edit this comment'] = 'biên tập lại lời bình này'; 
   372$lang['Edit a comment'] = 'Biên tập một lời bình'; 
   373$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Lời bình này yêu cầu sự xác nhận'; 
   374$lang['Welcome'] = 'Xin chào'; 
   375$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Chào mừng bạn đến gallery Piwigo trực tuyến của mình!'; 
   376$lang['... or browse your empty gallery'] = '... hoặc duyệt gallery chưa có hình của bạn'; 
   377$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... hoặc vui lòng vô hiệu hóa thông điệp này, tôi tự tìm cách giải quyết riêng'; 
   378$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Xin chào %s, gallery Piwigo của bạn hiện tại vẫn chưa có tấm hình nào!'; 
   379$lang['I want to add photos'] = 'Tôi muốn thêm hình vào gallery'; 
   380$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Quản lý lời bình của thành viên này: %s'; 
   381$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Còn thiếu địa chỉ email. Vui lòng cho biết một địa chỉ email.'; 
   382$lang['This author modified following comment:'] = 'Tác giả này đã soạn lại lời bình sau:'; 
   383$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tác giả này đã xóa bỏ lời bình có ID là %d'; 
   384$lang['validate this comment'] = 'xác nhận lời bình này'; 
  368385?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.