Changeset 6081


Ignore:
Timestamp:
05/05/10 21:50:18 (9 years ago)
Author:
voyteckst
Message:

utf8 corrections

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r4284 r6081  
  33$lang['Active capture'] = 'Aktywne przechwytanie'; 
  44$lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] =  
  5         'Poziom usuwania [10-200] (wspó³czynnik pomiêdzy zdeaktualizowanymi a aktywnymi)'; 
   5        'Poziom usuwania [10-200] (współczynnik pomiędzy zdeaktualizowanymi a aktywnymi)'; 
  66$lang['Obsolete limit [20-100] (obsolete data count)'] =  
  77        'Limid deaktualizacji [20-100] (liczba nieaktualnych danych)'; 
   
  1010        'Przechowuj dane nawet jezlu wtyczka jest nieaktywna/odinstalowana'; 
  1111$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] =  
  12         'Zaawansowani u¿ytkownicy: zmienne szablonów s¹ dostêpne we wszystkich przypadkach i mog¹ byæ takze wykorzystane w Twoich wtyczkach'; 
  13 $lang['Default display'] = 'Wyœwietlanie domyœlne'; 
   12        'Zaawansowani użytkownicy: zmienne szablonów są dostępne we wszystkich przypadkach i mogą być takze wykorzystane w Twoich wtyczkach'; 
   13$lang['Default display'] = 'Wyświetlanie domyślne'; 
  1414$lang['Total hits:'] = 'Suma odwiedzin:'; 
  1515//$lang['Image hits:'] = 'Odwiedzonych obrazów:'; 
  1616//$lang['other hits:'] = 'odwiedzonych innych:'; 
  17 $lang['Your recently viewed pictures'] = 'Twoje aktualnie ogl¹dane obrazy'; 
  18 $lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Najczêœciej ogl¹dane w ci¹gu ostatnich 10 minut:'; 
   17$lang['Your recently viewed pictures'] = 'Twoje aktualnie oglądane obrazy'; 
   18$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 10 minut:'; 
  1919$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Some of recently viewed pictures by other users'; 
  2020$lang['Current hour hits:'] = 'Current hour hits:'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.