Changeset 7083


Ignore:
Timestamp:
10/03/10 21:11:40 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update admin part thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php

  r6675 r7083  
  618618$lang['Hide'] = 'Ẩn'; 
  619619$lang['Menu Management'] = 'Trình đơn'; 
   620$lang['Processing treatment.'] = 'Đang tiến hành xử lý.'; 
   621$lang['Please wait...'] = 'Vui lòng đợi...'; 
   622$lang['By rank'] = 'Theo hạng'; 
   623$lang['Manual order'] = 'Sắp xếp thủ công'; 
   624$lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Lưu ý: việc xóa ảnh không áp dụng cho những ảnh đã được thêm vào thư viện bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu. Đối với những ảnh đã được thêm vào do bằng cách đồng bộ hóa, thì hãy xóa chúng từ file hệ thống rồi cho chạy lại lệnh đồng bộ hóa khác.'; 
   625$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu.'; 
   626$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Xác nhận mật khẩu bị thiếu. Vui lòng xác nhận lại mật khẩu đã chọn.'; 
   627$lang['Password confirmation error.'] = 'Lỗi xác nhận mật khẩu.'; 
   628$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Cho phép người dùng chỉnh sửa lời bình luận riêng của họ'; 
   629$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Cho phép người dùng xóa lời bình luận riêng của họ'; 
   630$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Gởi email cho Quản trị viên có một lời bình luận được chỉnh sửa'; 
   631$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Gởi email cho Quản trị viên có một lời bình luận bị xóa'; 
   632$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Liên kết cố định cũ thì không thể bị xóa!'; 
   633$lang['Hit'] = 'Lần xem'; 
   634$lang['Tools'] = 'Công cụ'; 
   635$lang['Photos'] = 'Ảnh'; 
   636$lang['Themes'] = 'Giao diện'; 
   637$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Hướng dẫn sử dụng Piwigo'; 
   638$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Đảo ngược thứ tự a,b,c'; 
   639$lang['Installed Themes'] = 'Giao diện đã được cài đặt'; 
   640$lang['Add New Theme'] = 'Thêm một giao diện mới'; 
   641$lang['Forbid this theme to users'] = 'Cấm người dùng sử dụng giao diện này'; 
   642$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Đặt làm giao diện mặt định cho tất cả người dùng chưa đăng ký và thành viên mới'; 
   643$lang['unknown'] = 'không xác định'; 
   644$lang['Upload Photos'] = 'Tải ảnh lên'; 
  620645?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.