Changeset 7087


Ignore:
Timestamp:
10/04/10 08:41:45 (9 years ago)
Author:
voyteckst
Message:

translation corrections by marcin [at] mejor.pl

Location:
branches/2.1/language/pl_PL
Files:
24 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/pl_PL/about.html

  r6364 r7087  
  33<p>Piwigo jest oprogramowaniem typu galeria zdjęć www, stworzone przez programistów oraz aktywną społeczność użytkowników. Dzięki rozszerzeniom Piwigo jest łatwe w dostosowaniu do własnych potrzeb. A co najważniejsze Piwigo jest oprogramowaniem otwartym.</p> 
  44 
  5 <p id="linkToPiwigo"><a href="http://de.piwigo.org">Odwied'Odwiedź stronę Piwigo</a></p> 
   5<p id="linkToPiwigo"><a href="http://de.piwigo.org">Odwiedź stronę Piwigo</a></p> 
  66 
  7 <p>Polskie tłumaczenie Piwigo jest utrzymywane prez (w kolejności alfabetycznej): 
   7<p>Polskie tłumaczenie Piwigo jest utrzymywane przez (w kolejności alfabetycznej): 
  88        <ul> 
  99                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=5244">emcek</a></li> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/admin.lang.php

  r6675 r7087  
  4848$lang['%d waiting for validation'] = '%d oczekujących na zatwierdzenie'; 
  4949$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d oczekujących zdjęć odrzuconych'; 
  50 $lang['%d waiting pictures validated'] = '%d oczekujących zdjęć zatwierdzoych'; 
   50$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d oczekujących zdjęć zatwierdzonych'; 
  5151$lang['Actions'] = 'Akcje'; 
  5252$lang['Activate'] = 'Aktywacja'; 
   
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Liczba komentarzy na stronę'; 
  124124$lang['Number of rates'] = 'Liczba ocen'; 
  125 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Liczba miniatru do stworzenia'; 
   125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Liczba miniatur do stworzenia'; 
  126126$lang['Only private categories are listed'] = 'Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone'; 
  127127$lang['Operating system'] = 'System operacyjny'; 
   
  133133$lang['Permalink'] = 'Link permanentny'; 
  134134$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń link z historii'; 
  135 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Nzawa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" lub "/". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od "-"'; 
   135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Nazwa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" lub "/". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od "-"'; 
  136136$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s'; 
  137137$lang['Permalink history'] = 'Historia linków permanentnych'; 
   
  152152$lang['Reject'] = 'Odrzuć'; 
  153153$lang['Representant'] = 'Reprezentant'; 
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Representacja kategorii'; 
  155 $lang['Representative'] = 'Representacyjny'; 
  156 $lang['Represents'] = 'Representuje'; 
   154$lang['Representation of categories'] = 'Reprezentacja kategorii'; 
   155$lang['Representative'] = 'Reprezentacyjny'; 
   156$lang['Represents'] = 'Reprezentuje'; 
  157157$lang['Save order'] = 'Zapisz kolejność'; 
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Zapisz do historii linków permanentnych'; 
   
  172172$lang['The %d following tags were deleted'] = '%d tagów zostało usuniętych'; 
  173173$lang['Uninstall'] = 'Odinstaluj'; 
  174 $lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Uzyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)'; 
   174$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Użyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)'; 
  175175$lang['User comments validation'] = 'Zatwierdzanie komentarzy użytkowników'; 
  176176$lang['Users'] = 'Użytkownicy'; 
   
  183183$lang['Virtual category name'] = 'Nazwa kategorii wirtualnej'; 
  184184$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Nie można usunąć użytkownika Webmaster'; 
  185 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developer\'skich.'; 
   185$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developerskich.'; 
  186186$lang['You cannot delete your account'] = "Nie możesz usunąć swojego konta"; 
  187 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nie możnesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii'; 
   187$lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nie możesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii'; 
  188188$lang['You need to confirm deletion'] = 'Musisz potwierdzić usunięcie'; 
  189189$lang['add tags'] = 'dodaj tagi'; 
   
  192192$lang['associate to group'] = 'powiązane z grupą'; 
  193193$lang['Authorized'] = 'Zautoryzowane'; 
  194 $lang['Add a virtual category'] = 'Dodaj wirualną kategorię'; 
   194$lang['Add a virtual category'] = 'Dodaj wirtualną kategorię'; 
  195195$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii'; 
  196196$lang['The name of a category should not be empty'] = 'Nazwa kategorii nie może być pusta'; 
   
  234234$lang['group'] = 'grupa'; 
  235235$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Nazwa grupy nie może zawierać znaków " lub \' lub być pusta.'; 
  236 $lang['This name is already used by another group.'] = 'NAzwa jest już używana przez inną grupę.'; 
   236$lang['This name is already used by another group.'] = 'Nazwa jest już używana przez inną grupę.'; 
  237237$lang[''] = ''; 
  238238$lang['High definition'] = 'Wysoka jakość'; 
   
  252252$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Czas wysłania wiadomości jest ograniczony. Pozostałe wiadomości zostaną pominięte.'; 
  253253$lang['To send ?'] = 'Do wysłania ?'; 
  254 $lang['Last send'] = 'Ostantnio wysłane'; 
   254$lang['Last send'] = 'Ostatnio wysłane'; 
  255255$lang['email'] = 'email'; 
  256256$lang['User'] = 'Użytkownik'; 
   
  272272$lang[', click on'] = ', kliknij '; 
  273273$lang['To unsubscribe'] = 'Aby się wypisać'; 
  274 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Tytuł galerii będzie używany jeżli pole zostanie puste'; 
   274$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Tytuł galerii będzie używany jeżeli pole zostanie puste'; 
  275275$lang['Notification'] = 'Powiadomienia'; 
  276276$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s [%s].'; 
   
  313313$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Nie dodano użytkownika %s [%s] do listy zapisanych.'; 
  314314$lang['User %s [%s] added.'] = 'Dodano użytkownika %s [%s] .'; 
  315 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wyłanie wiadomości do użytkowników'; 
  316 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Wyslij email w formacie HTML'; 
   315$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wysłanie wiadomości do użytkowników'; 
   316$lang['Send mail on HTML format'] = 'Wyślij email w formacie HTML'; 
  317317$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie'; 
  318318$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostępne tylko w formacie HTML'; 
   
  404404$lang['File/directory read error'] = 'Błąd odczytu pliku/katalogu'; 
  405405$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)'; 
  406 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być nastepujące :'; 
   406$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :'; 
  407407$lang['missing thumbnail'] = 'brakujące miniatury'; 
  408408$lang['categories deleted in the database'] = 'kategorii usuniętych z bazy danych'; 
   
  422422$lang['directories + files'] = 'katalogi + pliki'; 
  423423$lang['only directories'] = 'tylko katalogi'; 
  424 $lang['synchronize files structure with database'] = 'syncronizuj strukturę plików z bazą danych'; 
   424$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizuj strukturę plików z bazą danych'; 
  425425$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchronizuj metadane z informacjami o elementach z bazy danych'; 
  426426$lang['even already synchronized elements'] = 'także elementy już zsynchronizowane'; 
  427427$lang['Used metadata'] = 'Wykorzystane metadane'; 
  428 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'NAzwy plików i katalogów muszą się składać z liter, cyfr, znaków: "-", "_" lub "."'; 
   428$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Nazwy plików i katalogów muszą się składać z liter, cyfr, znaków: "-", "_" lub "."'; 
  429429$lang['wrong filename'] = 'zła nazwa pliku'; 
  430430$lang['Upload'] = 'Wgrywanie'; 
  431431$lang['user "%s" added'] = 'użytkownik "%s" został dodany'; 
  432 $lang['User status'] = 'Staus użytkownika'; 
   432$lang['User status'] = 'Status użytkownika'; 
  433433$lang['user_status_admin'] = 'Administrator'; 
  434434$lang['user_status_generic'] = 'Ogólny'; 
   
  465465$lang['Hello,'] = 'Witaj,'; 
  466466$lang['See you soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.'; 
  467 $lang['Come to discover the category:'] = 'Wejdź aby zobacyzć kategorie:'; 
   467$lang['Come to discover the category:'] = 'Wejdź aby zobaczyć kategorie:'; 
  468468$lang['Mail content'] = 'Treść maila'; 
  469469$lang['none'] = 'brak'; 
   
  473473$lang['Image id'] = 'ID obrazu'; 
  474474$lang['Summary'] = 'Podsumowanie'; 
  475 $lang['%d line filtered'] = '%d linia odfltrowana'; 
   475$lang['%d line filtered'] = '%d linia odfiltrowana'; 
  476476$lang['%d lines filtered'] = '%d linii odfiltrowanych'; 
  477477$lang['%d guest'] = '%d gość'; 
   
  482482$lang['High filesize'] = 'Duży rozmiar pliku'; 
  483483// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1 
  484 $lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gość nie może sostać usunięty'; 
  485 $lang['Default user cannot be deleted'] = 'domyślny użytkownik nie moze zostać usunięty'; 
   484$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gość nie może zostać usunięty'; 
   485$lang['Default user cannot be deleted'] = 'domyślny użytkownik nie może zostać usunięty'; 
  486486$lang['Purge history detail'] = 'Usuń szczegóły historii'; 
  487487$lang['Purge history summary'] = 'Usuń podsumowanie historii'; 
   
  495495$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'Została wykryta %d anomalia.'; 
  496496$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'Zostało wykrytych %d anomalii.'; 
  497 $lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomali została poprawnie wykrytych.'; 
   497$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomalii została poprawnie wykrytych.'; 
  498498$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomalii zostało poprawnie wykrytych.'; 
  499499$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalia nie została poprawiona.'; 
   
  532532$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoruj wybrane anomalie'; 
  533533$lang['Refresh'] = 'Odśwież'; 
  534 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomalia zostania zignorowana aż do nastepnej aktualizacji wersji'; 
  535 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Poprawka anomalii anuluje fakt, żę została zignorowana'; 
  536 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomalia zostałą zignorowana.'; 
   534$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomalia zostania zignorowana aż do następnej aktualizacji wersji'; 
   535$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Poprawka anomalii anuluje fakt, że została zignorowana'; 
   536$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomalia została zignorowana.'; 
  537537$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomalii zostało zignorowanych.'; 
  538538$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Wtyczki wymagające aktualizacji'; 
   
  544544$lang['Download file'] = 'Pobierz plik'; 
  545545$lang['Plugin list'] = 'Lista wtyczek'; 
  546 $lang['Check for updates'] = 'Sprawdź dostepność aktualizaji'; 
   546$lang['Check for updates'] = 'Sprawdź dostępność aktualizacji'; 
  547547$lang['Other plugins'] = 'Inne wtyczki'; 
  548548$lang['Last revisions'] = 'Ostatnie wersje'; 
   
  551551$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę?'; 
  552552$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Czy na pewno chcesz zainstalować aktualizację? Musisz zweryfikować czy aktualna wersja nie wymaga odinstalowania.'; 
  553 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s zostały pomyslnie zaktualizowane.'; 
   553$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s zostały pomyślnie zaktualizowane.'; 
  554554$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Wtyczka została poprawnie skopiowana'; 
  555555$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Aby zainstalować lub aktywować wtyczkę udaj się do listy wtyczek.'; 
   
  563563$lang['Caddie is currently empty'] = 'Koszyk jest aktualnie pusty'; 
  564564$lang['Show upload link every time'] = 'Zawsze pokazuj link wgrywania'; 
  565 $lang['User access level to upload'] = 'Poziom uprawnień użytkoników dla wgrywania'; 
   565$lang['User access level to upload'] = 'Poziom uprawnień użytkowników dla wgrywania'; 
  566566$lang['ACCESS_0'] = 'Wolny dostęp'; 
  567567$lang['ACCESS_1'] = 'Dostęp dla wszystkich'; 
  568 $lang['ACCESS_2'] = 'Dostep dla zapisanych'; 
   568$lang['ACCESS_2'] = 'Dostęp dla zapisanych'; 
  569569$lang['ACCESS_3'] = 'Dostęp dla Administratorów'; 
  570570$lang['ACCESS_4'] = 'Dostęp dla webmasterów'; 
   
  572572$lang['Support'] = 'Wsparcie'; 
  573573$lang['Documentation'] = 'Dokumentacja'; 
  574 $lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Dostepna jest nowa wersja Piwigo.'; 
   574$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Dostępna jest nowa wersja Piwigo.'; 
  575575$lang['Piwigo Administration'] = 'Administracja Piwigo'; 
  576576$lang['Piwigo version'] = 'Wersja Piwigo'; 
   
  622622$lang['Processing treatment.'] = 'Przetwarzanie obróbki.'; 
  623623$lang['Please wait...'] = 'Proszę czekać...'; 
  624 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Brak hasła. Prosżę wprowadzić hasło.'; 
   624$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Brak hasła. Proszę wprowadzić hasło.'; 
  625625$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Brak potwierdzenia hasła. Proszę potwierdzić wybrane hasło.'; 
  626626$lang['Password confirmation error.'] = 'Błąd potwierdzenia hasła.'; 
   
  639639$lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane Tematy'; 
  640640$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy temat'; 
  641 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroć używania tego tematu przez użytkowników'; 
   641$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroń używania tego tematu przez użytkowników'; 
  642642$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny temat dla niezarejestrowanych użytkowników'; 
  643643$lang['unknown'] = 'nieznany'; 
   
  645645$lang['Drop into category'] = 'Wgraj do kategorii'; 
  646646$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania'; 
  647 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwio'; 
   647$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo'; 
  648648$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo'; 
  649649$lang['existing category'] = 'istniejąca kategoria'; 
   
  660660$lang['Everybody'] = 'Każdy'; 
  661661$lang['Who can see these photos?'] = 'Kto może oglądać te zdjęcia?'; 
  662 $lang['... or switch to the old style form'] = '... lub prełącz do starego stylu formularza'; 
   662$lang['... or switch to the old style form'] = '... lub przełącz do starego stylu formularza'; 
  663663$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... lub przełącz do formularza wielu plików'; 
  664664$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   
  733733$lang['Delete this language'] = 'Usuń ten język'; 
  734734$lang['Forbid this language to users'] = 'Zabroń używania tego języka użytkownikom'; 
  735 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Nie można zdeaktywować tego języka. Najpierw ustaw inny język jako domyślny.'; 
  736 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Nie możnae zdeaktywować tego języka, ponieważ musisz posiadać co najmniej jeden język.'; 
   735$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Nie można zdezaktywować tego języka. Najpierw ustaw inny język jako domyślny.'; 
   736$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Nie można zdezaktywować tego języka, ponieważ musisz posiadać co najmniej jeden język.'; 
  737737$lang['Inactive Languages'] = 'Nieaktywne języki'; 
  738738$lang['Make this language available to users'] = 'Daj dostęp do tego języka użytkownikom'; 
  739 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny język dla niezarejestrowanyc oraz nowych użytkowników'; 
   739$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny język dla niezarejestrowanych oraz nowych użytkowników'; 
  740740$lang['Add Photos'] = 'Dodaj zdjęcia'; 
  741741$lang['Download'] = 'Pobierz'; 
   
  743743$lang['User Upload'] = 'Upload użytkowników'; 
  744744$lang['Virtual Links'] = 'Wirtualne linki'; 
  745 $lang['There is no other language available.'] = 'Nie ma dostepnego innego języka.'; 
  746 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Nie ma dostepnej innej wtyczki.'; 
   745$lang['There is no other language available.'] = 'Nie ma dostępnego innego języka.'; 
   746$lang['There is no other plugin available.'] = 'Nie ma dostępnej innej wtyczki.'; 
  747747$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego tematu.'; 
  748748$lang['By rank'] = 'Po rankingu'; 
  749749$lang['Manual order'] = 'Sortowanie ręczne'; 
  750750$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj inny zbiór zdjęć'; 
  751 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Kolejność elementów paska menu została zaktualizowana pomyslnie.'; 
  752 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Temat nie został zprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.'; 
   751$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Kolejność elementów paska menu została zaktualizowana pomyślnie.'; 
   752$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Temat nie został zaprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.'; 
  753753$lang['Who can see this photo?'] = 'Kto może oglądać o zdjęcie?'; 
  754754$lang['Pending Comments'] = 'Oczekujące komentarze'; 
  755 $lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Info: usunięcie zdjęcia nie dotyczy zdjęć dodanych podczas synchroniazacji. Zdjęcia dodanew ten sposób należy usunąć z systemu plików, a następnie wykonać synchronizację.'; 
  756 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'W twoim pliku php.ini, parametr upload_max_filesize (%sB) jest większy niż post_max_size (%sB), powinieneś zmienić toe ustawienia'; 
  757 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Rozszerzenie exif jest nie dostępne, administrato powinien usunąć korzystanie z exif'; 
   755$lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Info: usunięcie zdjęcia nie dotyczy zdjęć dodanych podczas synchronizacji. Zdjęcia dodane w ten sposób należy usunąć z systemu plików, a następnie wykonać synchronizację.'; 
   756$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'W twoim pliku php.ini, parametr upload_max_filesize (%sB) jest większy niż post_max_size (%sB), powinieneś zmienić te ustawienia'; 
   757$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Rozszerzenie exif jest nie dostępne, administrator powinien usunąć korzystanie z exif'; 
  758758$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze upload_max_filesize w pliku php.ini: %sB'; 
  759759$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze post_max_size w pliku php.ini: %sB'; 
 • branches/2.1/language/pl_PL/common.lang.php

  r6418 r7087  
  5050$lang['All tags'] = 'Wszystkie tagi'; 
  5151$lang['Any tag'] = 'Dowolny tag'; 
  52 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'At least one listed rule must be satisfied.'; 
  53 $lang['At least one tag must match'] = 'Przynajmniej jedentag musi pasować'; 
   52$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Przynajmniej jedna reguła musi być spełniona.'; 
   53$lang['At least one tag must match'] = 'Przynajmniej jeden tag musi pasować'; 
  5454$lang['Author'] = 'Autor'; 
  5555$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena'; 
   
  6868$lang['Dimensions'] = 'Rozmiary'; 
  6969$lang['Display'] = 'Wyświetlanie'; 
  70 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Each listed rule must be satisfied.'; 
   70$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Każda reguła musi być spełniona.'; 
  7171$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Brak adresu email'; 
  7272$lang['Email address'] = 'Adres email'; 
   
  9191$lang['New password sent by email'] = 'Nowe hasło wysłane na pocztą email'; 
  9292$lang['No email address'] = 'Brak adresu email'; 
  93 $lang['No classic user matches this email address'] = 'Brak użytkwoników odpowiadających danemu adresowi email'; 
   93$lang['No classic user matches this email address'] = 'Brak użytkowników odpowiadających danemu adresowi email'; 
  9494$lang['Notification'] = 'Powiadamianie'; 
  9595$lang['Number of items'] = 'Liczba obiektów'; 
   
  118118$lang['Tag'] = 'Tag'; 
  119119$lang['Tags'] = 'Tagi'; 
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'; 
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS dostarcza informacji o nowościach na stronie: nowe zdjęcia, zaktualizowane kategorię, nowe komentarze. Użyj czytnika RSS.'; 
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nieznany identyfikator feed'; 
  122122$lang['User comments'] = 'Komentarze użytkowników'; 
   
  153153$lang['Comment'] = 'Komentarz'; 
  154154$lang['Your comment has been registered'] = 'Twój komentarz został zapisany'; 
  155 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system : poczekaj chwilę aby wysłać nastepny komentarz'; 
   155$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system : poczekaj chwilę aby wysłać następny komentarz'; 
  156156$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Twój komentarz nie został zarejestrowany, ponieważ nie jest zgodny z regułami walidacji'; 
  157157$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Administrator musi zatwierdzić Twój komentarz zanim będzie on widoczny.'; 
   
  192192$lang['shows images at the root of this category'] = 'pokaż zdjęcia tylko dla głównej kategorii'; 
  193193$lang['See last users comments'] = 'Zobacz ostatnie komentarze'; 
  194 $lang['customize the appareance of the gallery'] = 'dostosuj wyglód galerii'; 
   194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'dostosuj wygląd galerii'; 
  195195$lang['search'] = 'szukaj'; 
  196196$lang['Home'] = 'Strona Główna'; 
  197197$lang['Identification'] = 'Uprawnienia'; 
  198198$lang['in this category'] = 'w tej kategorii'; 
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'w %d podkategori'; 
   199$lang['in %d sub-category'] = 'w %d podkategorii'; 
  200200$lang['in %d sub-categories'] = 'w %d podkategoriach'; 
  201201$lang['included'] = 'zawarte'; 
   
  207207$lang['E-mail address'] = 'Adres email'; 
  208208$lang['obligatory'] = 'obowiązkowe'; 
  209 $lang['Maximum height of the pictures'] = 'Maxymalna wysokość zdjęć'; 
  210 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maxymalna wysokość musi być liczbą do 50'; 
  211 $lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maxymalna szerokość zdjęć'; 
  212 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maxymalna szerokość musi być liczbą do 50'; 
   209$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Maksymalna wysokość zdjęć'; 
   210$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maksymalna wysokość musi być liczbą do 50'; 
   211$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maksymalna szerokość zdjęć'; 
   212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksymalna szerokość musi być liczbą do 50'; 
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie utworzenia'; 
  214214$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'wyświetla wszystkie elementy we wszystkich podkategoriach'; 
   
  239239$lang['no rate'] = 'nie oceniane'; 
  240240$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Wyświetl elementy umieszczone w ciągu ostatniego %s dnia.'; 
  241 $lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Wyświetl elementy umieszczone w ciąu ostatnich %s dni.'; 
   241$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Wyświetl elementy umieszczone w ciągu ostatnich %s dni.'; 
  242242$lang['password updated'] = 'hasło zmienione'; 
  243243$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Okres czasu musi być liczbą dodatnią'; 
   
  249249$lang['Previous'] = 'Poprzednia'; 
  250250$lang['Random pictures'] = 'Losowe zdjęcia'; 
  251 $lang['display a set of random pictures'] = 'wyświetla zbior losowych zdjęć'; 
   251$lang['display a set of random pictures'] = 'wyświetla zbiór losowych zdjęć'; 
  252252$lang['Recent categories'] = 'Aktualne kategorie'; 
  253253$lang['display recently updated categories'] = 'wyświetla ostatnio uaktualnione kategorie'; 
   
  258258$lang['Please, enter a login'] = 'Wprowadź login'; 
  259259$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'Login nie może posiadać spacji'; 
  260 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Login nie moż się zaczynać od znaku specjalnego'; 
   260$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Login nie może zaczynać się od znaku specjalnego'; 
  261261$lang['this login is already used'] = 'ten login już istnieje'; 
  262262$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'mail musi być w postaci xxx@yyy.eee (przykład : jack@altern.org)'; 
   
  290290$lang['display only recently posted images'] = 'wyświetla tylko ostatnio umieszczone'; 
  291291$lang['return to the display of all images'] = 'powrót do wyświetlania wszystkich elementów'; 
  292 $lang['the beginning'] = 'poczatek'; 
   292$lang['the beginning'] = 'początek'; 
  293293$lang['Interface theme'] = 'Styl interfejsu'; 
  294294$lang['Thumbnails'] = 'Miniatury'; 
   
  304304$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'szerokość zdjęcia nie może przekraczać : '; 
  305305$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'nie można wgrać zdjęcia na serwer'; 
  306 $lang['the username must be given'] = 'nazwa użytkonika musi być podana'; 
   306$lang['the username must be given'] = 'nazwa użytkownika musi być podana'; 
  307307$lang['A picture\'s name already used'] = 'Nazwa zdjęcia już wykorzystana'; 
  308308$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Musisz wybrać format pliku dla zdjęcia'; 
   
  331331$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Zły status dla użytkownika "gość", używam domyślnego'; 
  332332// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0) 
  333 $lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster i special user nie mogą uzywać tej metody'; 
   333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster i special user nie mogą używać tej metody'; 
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'użytkownik już używa tego adresu email'; 
  335335$lang['Category results for'] = 'Wyniki kategorii dla'; 
   
  361361$lang['delete this comment'] = 'usuń ten komentarz'; 
  362362//For version 2.1.0 
  363 $lang['Reset to default values'] = 'REsetuj do domyślnych wartości'; 
   363$lang['Reset to default values'] = 'Resetuj do domyślnych wartości'; 
  364364$lang['delete all images from your favorites'] = 'usuń wszystkie obrazy ze swoich ulubionych'; 
  365365$lang['Sent by'] = 'Wysłane przez'; 
  366 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookie są zablokowane lub nie wspierane przez Twoją przelądarkę. Musisz włączyć cookies aby się zalogować.'; 
   366$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookie są zablokowane lub nie wspierane przez Twoją przeglądarkę. Musisz włączyć cookies aby się zalogować.'; 
  367367$lang['Some info about this picture'] = 'Informacje o tym obrazku'; 
  368368$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Więcej (technicznych) informacji o tym obrazku'; 
   
  373373$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Witaj w swojej galerii Piwigo!'; 
  374374$lang['... or browse your empty gallery'] = '... lub przeglądaj pustą galerię'; 
  375 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... lub zdeaktywuj tę wiadomośće, znajdę sam sposób aby sobie poradzić'; 
   375$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... lub zdezaktywuj tę wiadomość, znajdę sam sposób aby sobie poradzić'; 
  376376$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Cześć %s, Twoja galeria Piwigo jest pusta!'; 
  377377$lang['I want to add photos'] = 'Chcę dodać zdjęcia'; 
  378 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Zarządzaj komentarzamie tego użytkownika: %s'; 
   378$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Zarządzaj komentarzami tego użytkownika: %s'; 
  379379$lang['This author modified following comment:'] = 'Ten autor zmodyfikował następujący komentarz:'; 
  380380$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Ten autor usunął komentarz o id %d'; 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/cat_modify.html

  r3282 r7087  
  2424  <li><strong>Blokada</strong>: Kategoria i podkategorie są tymczasowo zablokowane na czas prac konserwacyjnych.</li> 
  2525 
  26   <li><strong>Komentarze</strong>: Zautoryzowani użytkownicy mogą dodawać komentarze doelementów kategorii.</li> 
   26  <li><strong>Komentarze</strong>: Zautoryzowani użytkownicy mogą dodawać komentarze do elementów kategorii.</li> 
  2727 
  28   <li><strong>Autoryzuj upload</strong>: Zautoryzowani użytkownicy mogą wgrywać pliki. Ta opcja jest możliwa tylko dla kategorii fizyczniej (nie wirtualnej).</li> 
   28  <li><strong>Autoryzuj upload</strong>: Zautoryzowani użytkownicy mogą wgrywać pliki. Ta opcja jest możliwa tylko dla kategorii fizycznej (nie wirtualnej).</li> 
  2929 
  3030</ul> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/cat_options.html

  r3282 r7087  
  1414  <dt>Zablokuj</dt> 
  1515  <dd>Umożliwia zablokowanie wybranych kategorii np. w ramach prac prowadzonych nad daną kategorią.  
  16   Jeżeli zablokujesz kategorę, zablokowane również zostaną wszystkie jej podkategorie. Podobnie jeżeli odblokujesz kategorię, wszystkie jej podkategorie zostaną odblokowane.</dd> 
   16  Jeżeli zablokujesz kategorię, zablokowane również zostaną wszystkie jej podkategorie. Podobnie jeżeli odblokujesz kategorię, wszystkie jej podkategorie zostaną odblokowane.</dd> 
  1717 
  1818  <dt>Publiczne / Prywatne</dt> 
  19   <dd>Zarządza autoryzacją wo wybranych kategorii. Wybrane kategorie są prywatne : aby użytkownicy mieli dostep do tych kategorii, będzie trzeba przyznać uprawnienia do tych kategorii grupom/użytkownikom. Jeżeli ustawisz daną kategori jako prywatną, wtedy wszystkie jej podkategorie także będą prywatne. Analogicznie, jeżeli ustawisz daną kategorią jako publiczną, wszystkie jej podkategorie będą publiczne</dd> 
   19  <dd>Zarządza autoryzacją wo wybranych kategorii. Wybrane kategorie są prywatne : aby użytkownicy mieli dostęp do tych kategorii, będzie trzeba przyznać uprawnienia do tych kategorii grupom/użytkownikom. Jeżeli ustawisz daną kategorię jako prywatną, wtedy wszystkie jej podkategorie także będą prywatne. Analogicznie, jeżeli ustawisz daną kategorią jako publiczną, wszystkie jej podkategorie będą publiczne</dd> 
  2020 
  2121  <dt>Reprezentant</dt> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/configuration.html

  r5316 r7087  
  1111  <li><strong>Tytuł galerii</strong>: używany w RSS oraz powiadomieniach mailowych.</li> 
  1212 
  13   <li><strong>Baner strony</strong>: wyświetlany na górze kazdej strony.</li> 
   13  <li><strong>Baner strony</strong>: wyświetlany na górze każdej strony.</li> 
  1414 
  1515  <li><strong>Adres URL galerii</strong>: wykorzystywany w RSS.</li> 
   
  2323  <li><strong>Zezwól na rejestrację użytkowników</strong>: Pozwala na rejestrację użytkowników w galerii.</li> 
  2424 
  25   <li><strong>Adres email jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników</strong>: Adres email będzie sprawdzany podczas rejestracji lub podczas aktualizacji profilu (jezeli akcja jest wykonywana przez administratora).</li> 
   25  <li><strong>Adres email jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników</strong>: Adres email będzie sprawdzany podczas rejestracji lub podczas aktualizacji profilu (jeżeli akcja jest wykonywana przez administratora).</li> 
  2626 
  27   <li><strong>Wyslij wiadomość do administratora gdy zarejestruje się nowy użytkownik </strong>: Administrator będzie powiadamiany o każdej rejestracji nowego użytkownika.</li> 
   27  <li><strong>Wyślij wiadomość do administratora gdy zarejestruje się nowy użytkownik </strong>: Administrator będzie powiadamiany o każdej rejestracji nowego użytkownika.</li> 
  2828 
  2929</ul> 
   
  5555  <li><strong>Liczba komentarzy na stronę</strong>.</li> 
  5656 
  57   <li><strong>Zatwierdzanie</strong>: administrator zatwierdz komentarze pojawiające się w galerii. Zatwierdzanie komentarzy jest możliwe z  <span class="pwgScreen">Administracja, Obrazy, 
   57  <li><strong>Zatwierdzanie</strong>: administrator zatwierdza komentarze pojawiające się w galerii. Zatwierdzanie komentarzy jest możliwe z  <span class="pwgScreen">Administracja, Obrazy, 
  5858  Komentarze</span>.</li> 
  5959 
  6060  <li><strong>Wyślij wiadomość do administratora gdy zostanie wprowadzony poprawny komentarz</strong>: 
  61 Wysyła wiadomość do administratora w przypadku dodania komentarza i gde ten komentarz zostanie zatwierdzony.</li> 
   61Wysyła wiadomość do administratora w przypadku dodania komentarza i gdy ten komentarz zostanie zatwierdzony.</li> 
  6262 
  6363  <li><strong>Wyślij wiadomość do administratora gdy komentarz wymaga weryfikacji</strong>: 
  64 Wysyła wiadomośćdo administratora w przypadku dodania komentarza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora. 
   64Wysyła wiadomość do administratora w przypadku dodania komentarza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora. 
  6565Zatwierdzanie komentarzy jest możliwe z  <span class="pwgScreen">Administracja, Obrazy, Komentarze</span>.</li> 
  6666 
   
  7070<ul> 
  7171<!--TODO -->  <li><strong>Zawsze pokazuj link upload</strong>: Jeżeli istnieją kategorie mające włączoną opcję wgrywania plików, odpowiedni link będzie widoczny przy każdej kategorii.</li> 
  72 <!--TODO -->  <li><strong>Poziom uprawnień użytkoników dla upload'u</strong>: Pozwala na zabronienie użytkownikom wgrywania plików</li> 
   72<!--TODO -->  <li><strong>Poziom uprawnień użytkowników dla upload'u</strong>: Pozwala na zabronienie użytkownikom wgrywania plików</li> 
  7373  <li><strong>Wyślij wiadomość do administratora gdy został wgrany nowy obraz</strong>: Administrator otrzyma wiadomość o każdym wgranym pliku.</li> 
  7474</ul> 
   
  7676<h3>Wyświetlanie domyślne</h3> 
  7777 
  78 <p>W tym miejscu można zmienić domyslne wyświetlanie, dla użytkownika gość (niezalogowanego). Po zalogowaniu opcje są nadpisywane przez preferencje użytkownika(edycja w <span class="pwgScreen">profil</span>).</p> 
   78<p>W tym miejscu można zmienić domyślne wyświetlanie, dla użytkownika gość (niezalogowanego). Po zalogowaniu opcje są nadpisywane przez preferencje użytkownika(edycja w <span class="pwgScreen">profil</span>).</p> 
  7979 
  8080<p>Możliwa jest zmiana dla wszystkich użytkowników, natomiast opcja ta jest dostępna z poziomu <span class="pwgScreen">Administracja, 
  81 Uprawnienia, Użytkownicy</span>, gdzie opcje mżna zmienić dla wybranych użytkowników.</p> 
   81Uprawnienia, Użytkownicy</span>, gdzie opcje można zmienić dla wybranych użytkowników.</p> 
  8282 
  8383<ul> 
  8484 
  85   <li><strong>Język</strong>: dotyczy tylko labelek Piwigo. Nazwy kategorii, obrazów oraz wszystkie opisy nie podlegją tłumaczeniu.</li> 
   85  <li><strong>Język</strong>: dotyczy tylko labelek Piwigo. Nazwy kategorii, obrazów oraz wszystkie opisy nie podlegają tłumaczeniu.</li> 
  8686 
  8787  <li><strong>Liczba obrazów w wierszu</strong></li> 
   
  9797  <li><strong>Pokazuj liczbę komentarzy</strong>: wyświetla liczbę komentarzy na stronie z miniaturami. Wymaga dużych zasobów.</li> 
  9898 
  99   <li><strong>Pokazuj liczbę wejść</strong>: wyświetla liczbę wyświetleń danego obrazu na stronei z miniaturami.  
   99  <li><strong>Pokazuj liczbę wejść</strong>: wyświetla liczbę wyświetleń danego obrazu na stronie z miniaturami.  
  100100  Tylko gdy zaawansowany parametr jest ustawiony na: <br /> 
  101101  $conf['show_nb_hits'] = true; <br /> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/extend_for_templates.html

  r5316 r7087  
  4949 
  5050<p><strong>Zamienniki (szablony spersonalizowane)</strong> muszą być umieszczone w katalogu template-exension (lub jego podkatalogach). 
  51 Nazwy plików zaminników mogą mieć dowolne nazwy oraz rozszerzenie .tpl. Na przykład: <span 
   51Nazwy plików zamienników mogą mieć dowolne nazwy oraz rozszerzenie .tpl. Na przykład: <span 
  5252class="filename">template-extension/moje-rozszerzenia/wideo.tpl</span>.</p> 
  5353 
   
  5858 Do tego służy funkcja "Rozszerz szablony" w menu Konfiguracja/Administracja.</p> 
  5959 
  60 <p>Jezeli zostanie wybrane <strong>opcjonalne słowo klucz dla adresu URL</strong> zamienniki będą funkcjonować tylko dla stron zawierających te słowa. Na przykład: <span 
  61   class="pwgScreen">index.php?/<strong>najszesciej_odwiedzane</strong></span></p> 
   60<p>Jeżeli zostanie wybrane <strong>opcjonalne słowo klucz dla adresu URL</strong> zamienniki będą funkcjonować tylko dla stron zawierających te słowa. Na przykład: <span 
   61  class="pwgScreen">index.php?/<strong>najczęściej_odwiedzane</strong></span></p> 
  6262   
  6363<p>Zaawansowani użytkownicy mogą używać linków permanentnych jako <strong>opcjonalnego słowa klucz dla adresu URL</strong>. </p> 
   
  7373  <li><strong>Szablon oryginalny</strong> musi być "oryginalnym" szablonem, w przeciwnym przypadku mogą wystąpić nieprzewidziane problemy!</li> 
  7474 
  75   <li>Dla wielu <strong>zamienników (szablonów spersonalizowanych)</strong> z takim samym<strong>Szablonem oryginalnym</strong> i takim samym <strong>kluczowym słowem dla adresu URL</strong> aktywny jest ylko ostatni zamiennik.</li> 
   75  <li>Dla wielu <strong>zamienników (szablonów spersonalizowanych)</strong> z takim samym<strong>Szablonem oryginalnym</strong> i takim samym <strong>kluczowym słowem dla adresu URL</strong> aktywny jest tylko ostatni zamiennik.</li> 
  7676 
  77   <li>Odznaczenie <strong>opcjonalnego słowa klucz dla adresu URL</strong> aktywuje zamiennik dla dowolnego uzycia szablonu. Jak już wspomniano wcześniej, kolejność może nadpisać poprzednio wybrane zamienniki.</li> 
   77  <li>Odznaczenie <strong>opcjonalnego słowa klucz dla adresu URL</strong> aktywuje zamiennik dla dowolnego użycia szablonu. Jak już wspomniano wcześniej, kolejność może nadpisać poprzednio wybrane zamienniki.</li> 
  7878 
  7979  <li>Podkatalogi: 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/group_list.html

  r3282 r7087  
  11<h2>Lista grup</h2> 
  22 
  3 <p>To jest miejsce, w którym mozesz zarządzać zdefiniowanymi grupami.</p> 
   3<p>To jest miejsce, w którym możesz zarządzać zdefiniowanymi grupami.</p> 
  44 
  55<h3>Dodaj grupę</h3> 
  66 
  7 <p>Grupu może dodawać administrator.</p> 
   7<p>Grupy może dodawać administrator.</p> 
  88 
  99<h3>Lista grup</h3> 
   
  2020 
  2121<h3>Grupy domyślne</h3> 
  22 <p>Grupy domyślne są grupami przypisywanymi do nowych użytkowików.</p> 
   22<p>Grupy domyślne są grupami przypisywanymi do nowych użytkowników.</p> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/help_add_photos.html

  r6361 r7087  
  1 <p>Wiele mo¿liwoœci dodania zdjêæ do Twojej galerii:</p> 
   1<p>Wiele możliwości dodania zdjęć do Twojej galerii:</p> 
  22 
  33<ul> 
  4   <li><strong>Wgranie bezpoœrednie</strong> z poziomu przegl¹darki jest najprostszym i szybkim sposobem. Zale¿y od mo¿liwoœci Twojej przegl¹darki oraz serwera. W przypadku problemów z du¿¹ iloœci¹ zdjêæ, mo¿esz skorzystaæ z wgrywania innym sposobem!</li> 
   4  <li><strong>Wgranie bezpośrednie</strong> z poziomu przeglądarki jest najprostszym i szybkim sposobem. Zależy od możliwości Twojej przeglądarki oraz serwera. W przypadku problemów z dużą ilością zdjęć, możesz skorzystać z wgrywania innym sposobem!</li> 
  55</ul> 
  66 
  7 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">PrzejdŸ do Bezpoœredniego Wgrywania </a></p> 
   7<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Przejdź do Bezpośredniego Wgrywania </a></p> 
  88 
  99<ul> 
  10   <li><strong>pLoader</strong> jest aplikacj¹ zainstalowan¹ na Twoim komputerze. Przeci¹gnij &amp; upuœæ zdjêcia w oknie pLoader, kliknij <em>"Wgraj do Piwigo"</em> i pozwól pLoader'owi wykonaæ swoj¹ pracê. Mo¿esz tak¿e znaleŸæ inne aplikacje takie jak <strong>WinToPiwigo</strong> lub plugin eksportu do Piwigo <strong>Digikam</strong>.</li> 
   10  <li><strong>pLoader</strong> jest aplikacją zainstalowaną na Twoim komputerze. Przeciągnij &amp; upuść zdjęcia w oknie pLoader, kliknij <em>"Wgraj do Piwigo"</em> i pozwól pLoader'owi wykonać swoją pracę. Możesz także znaleźć inne aplikacje takie jak <strong>WinToPiwigo</strong> lub plugin eksportu do Piwigo <strong>Digikam</strong>.</li> 
  1111</ul> 
  1212 
  13 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">PrzejdŸ do pLoader</a></p> 
   13<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Przejdź do pLoader</a></p> 
  1414 
  1515<div id="helpSynchro"> 
  1616<ul> 
  17   <li><strong>Transfer FTP</strong> jest najbardziej rekomendowanym sposobem dodawania bardzo du¿ej iloœci zdjêæ przy pomocy niewielu klikniêæ. Skorzystaj z przewodnika aby przygotowaæ swoje zdjêcia. Metoda FTP umo¿liwia Ci bardzo dok³adn¹ kontrolê nad umiejscowieniem plików zdjêæ na serwerze.</li> 
   17  <li><strong>Transfer FTP</strong> jest najbardziej rekomendowanym sposobem dodawania bardzo dużej ilości zdjęć przy pomocy niewielu kliknięć. Skorzystaj z przewodnika aby przygotować swoje zdjęcia. Metoda FTP umożliwia Ci bardzo dokładną kontrolę nad umiejscowieniem plików zdjęć na serwerze.</li> 
  1818</ul> 
  1919 
  20 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">PrzejdŸ do FTP</a></p> 
   20<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Przejdź do FTP</a></p> 
  2121</div> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/help_groups.html

  r5526 r7087  
  1 <p>Grupy są dobrym sposobem do zarządzania uprawnieniami dla okreslonej listy użytkowników.</p> 
   1<p>Grupy są dobrym sposobem do zarządzania uprawnieniami dla określonej listy użytkowników.</p> 
  22 
  33<p>Możesz tworzyć grupy w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Użytkownicy &raquo; Grupy</span> i przypisywać użytkowników do tych grup w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Użytkownicy &raquo; Zarządzaj</span>.</p> 
  44 
  5 <p>Użytkownik może należeć do wielu grup. Przyznanie dostępu jest ważniejsze niż zabronienie : jezeli użytkownik "jack" należy do grup "family" i "friends", i tylko grupa "family" może oglądać kategorię "Christmas 2003", "jack" będzie mógł oglądać kategorię "Christmas 2003".</p> 
   5<p>Użytkownik może należeć do wielu grup. Przyznanie dostępu jest ważniejsze niż zabronienie : jeżeli użytkownik "jack" należy do grup "family" i "friends", i tylko grupa "family" może oglądać kategorię "Christmas 2003", "jack" będzie mógł oglądać kategorię "Christmas 2003".</p> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/help_misc.html

  r5526 r7087  
  1 <p>ak tylko utworzysz galerię, zmień domyślne wyświetlanie w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfigracja &raquo; Opcje &raquo; Guest Settings</span>. Jeżeli tak zrobisz każdy nowy użytkownik będzie miał taki sam domyślny wygląd stron galerii.</p> 
   1<p>Jak tylko utworzysz galerię, zmień domyślne wyświetlanie w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Opcje &raquo; Guest Settings</span>. Jeżeli tak zrobisz każdy nowy użytkownik będzie miał taki sam domyślny wygląd stron galerii.</p> 
  22 
  33<p>Jeżeli masz pytania, społeczność Piwigo zaprasza Cię na forum <a href="http://pl.piwigo.org/forum/"></a>.</p> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/help_permissions.html

  r6084 r7087  
  1313<p>Wyższe poziomy posiadają uprawnienia do niższych poziomów. Jeżeli dany użytkownik posiada wyższy poziom prywatności, to może oglądać więcej zdjęć.</p> 
  1414 
  15 <p>Na przykład jeżeli zdjęcie "peter_wedding-0024.jpg" poziada poziom prywatności <em>"Rodzina"</em>, to:</p> 
   15<p>Na przykład jeżeli zdjęcie "peter_wedding-0024.jpg" posiada poziom prywatności <em>"Rodzina"</em>, to:</p> 
  1616<ul> 
  1717  <li>Piotr (który posiada poziom <em>"Administratorem"</em>) będzie widział zdjęcie ponieważ <em>"Administratorzy"</em> mogą oglądać wszystkie zdjęcia</li> 
  1818  <li>Beata (która posiada poziom <em>"Rodzina"</em>) także będzie widzieć zdjęcie</li> 
  19   <li>Maria (która poziada poziom tylko <em>"Przyjaciel"</em>) nie będzie widziąła zdjęcia</li> 
   19  <li>Maria (która posiada poziom tylko <em>"Przyjaciel"</em>) nie będzie widziała zdjęcia</li> 
  2020</ul> 
  2121 
   
  3535 
  3636<li>Możesz ustawić kategorię jako "prywatna" dla pojedynczej kategorii (<span 
  37 class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj &raquo; edycja</span>) lub przez ustawienie opcji dla całego drzewa (<span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategories &raquo; Właściwości &raquo; Publiczna / Prywatna</span>).</p> 
   37class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj &raquo; edycja</span>) lub przez ustawienie opcji dla całego drzewa (<span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Właściwości &raquo; Publiczna / Prywatna</span>).</p> 
  3838 
  39 <p>Po ustawieniu kateogrii kako prywatna, możesz zarządzać uprawnieniami dla grup i użytkowników przy pomocy następujących 3 ekranów :</p> 
   39<p>Po ustawieniu kategorii jako prywatna, możesz zarządzać uprawnieniami dla grup i użytkowników przy pomocy następujących 3 ekranów :</p> 
  4040 
  4141<ul> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/help_user_upload.html

  r5526 r7087  
  1 <p>Piwigo oferuje mozliwość wgrywania plików przez użytkowników..</p> 
   1<p>Piwigo oferuje możliwość wgrywania plików przez użytkowników..</p> 
  22 
  33<ol> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/help_virtual_links.html

  r5526 r7087  
  11<p>Zdjęcia są wyświetlane w kategoriach odpowiadających katalogom, w których dane pliki się znajdują.</p> 
  22 
  3 <p>Możesz także wyświetlać zdjęcia w wielu kategoriach bez duplikowania plików na serwerze www. By podlinkowac link do kategorii, wystarczy utworzyć powiązanie na stronie edycji zdjęcia (do której ma dostęp każdy administrator ze strony danego zdjęcia w galerii).</p> 
   3<p>Możesz także wyświetlać zdjęcia w wielu kategoriach bez duplikowania plików na serwerze www. By podlinkować link do kategorii, wystarczy utworzyć powiązanie na stronie edycji zdjęcia (do której ma dostęp każdy administrator ze strony danego zdjęcia w galerii).</p> 
  44 
  5 <p>Kategorie wirtualne bazują na nastepującym założeniu : nie mają odpowiadających katalogów. Kategorię wirtualną możesz stworzyć w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj</span>.</p> 
   5<p>Kategorie wirtualne bazują na następującym założeniu : nie mają odpowiadających katalogów. Kategorię wirtualną możesz stworzyć w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj</span>.</p> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/history.html

  r3282 r7087  
  3333        <li><strong>Filtrowanie po użytkowniku</strong> : wybierz użytkownika, którego statystyki chcesz zobaczyć.</li> 
  3434         
  35         <li><strong>Filtrowanie po nazwie pliku</strong> : wybierz nazwe pliku, dla której chcesz zobaczyś statystyki.</li> 
   35        <li><strong>Filtrowanie po nazwie pliku</strong> : wybierz nazwę pliku, dla którego chcesz zobaczyć statystyki.</li> 
  3636         
  37         <li><strong>Filtrowanie po idenyfikacyjny obrazie</strong> : wybierz identyfikacyjny obraz, dla którego statystyki chcesz zobaczyć.</li> 
   37        <li><strong>Filtrowanie po identyfikacyjnym obrazie</strong> : wybierz identyfikacyjny obraz, dla którego statystyki chcesz zobaczyć.</li> 
  3838</ul> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/maintenance.html

  r5745 r7087  
  11<h2>Maintenance</h2> 
  22 
  3 <p>W elu optymalizacji czasu generowania strony Piwigo wykorzystuje informacje umieszczone w cache'u. Dla przykładu zamiast przeliczać za każdym razem liczbę elementów w kategorii, informacja ta jest zapisana w bazie danych. Teoretycznie informacja ta powinna być zawsze prawdziwa, ale czasami występują błędy i informacja wyświetlana jest niepoprawna.</p> 
   3<p>W celu optymalizacji czasu generowania strony Piwigo wykorzystuje informacje umieszczone w cache'u. Dla przykładu zamiast przeliczać za każdym razem liczbę elementów w kategorii, informacja ta jest zapisana w bazie danych. Teoretycznie informacja ta powinna być zawsze prawdziwa, ale czasami występują błędy i informacja wyświetlana jest niepoprawna.</p> 
  44 
  55<p>Niektóre informacje stają się wtedy bezużyteczne. Usuwanie tych bezużytecznych informacji pozwala zaoszczędzić przestrzeń na dysku.</p> 
   
  99  <li> 
  1010    <strong>Nie powiązane elementy:</strong> 
  11     Wyświetla obrazy, któe nie są powiązane z żadną wirtualną kategorią. 
   11    Wyświetla obrazy, które nie są powiązane z żadną wirtualną kategorią. 
  1212  </li> 
  1313  <li> 
  1414    <strong>Pliki o tej samej nazwie w jednej lub wielu kategoriach:</strong> 
  15     Wyświtla obrazy lub pliki o tej samej nazwie znalezione w jednej lub wielu kategoriach. 
   15    Wyświetla obrazy lub pliki o tej samej nazwie znalezione w jednej lub wielu kategoriach. 
  1616  </li> 
  1717 
   
  2020<ul> 
  2121 
  22   <li><strong>Aktualizuj informacje o kategoriach:</strong> Informacje dla każdej kategorii : lista kategorii nadrzędnych, liczba obrazów, data dodania ostatniego obrazu, pozycja względem sąsiednich kategorii, pozycja względem wszystkich kategorii. Akcja ta sprawda także istnienie reprezentanta dla kategorii.</li> 
   22  <li><strong>Aktualizuj informacje o kategoriach:</strong> Informacje dla każdej kategorii : lista kategorii nadrzędnych, liczba obrazów, data dodania ostatniego obrazu, pozycja względem sąsiednich kategorii, pozycja względem wszystkich kategorii. Akcja ta sprawdza także istnienie reprezentanta dla kategorii.</li> 
  2323 
  24   <li><strong>Aktualizuj informacje o obrazach:</strong> Dla każdego obrazu są to informacje : pełna ścieżka do pliku, średnie oceny. <em>Ostrzeżenie</em>: nie należy mylić tych informacji z metadanymi, które są dostepne z poziomu <span class="pwgScreen">Administracja, 
   24  <li><strong>Aktualizuj informacje o obrazach:</strong> Dla każdego obrazu są to informacje : pełna ścieżka do pliku, średnie oceny. <em>Ostrzeżenie</em>: nie należy mylić tych informacji z metadanymi, które są dostępne z poziomu <span class="pwgScreen">Administracja, 
  2525  Kategorie, Synchronizacja</span> lub dostępne z poziomu ekranu edycji dla każdego elementu (np. przez <span class="pwgScreen">Obraz</span>  ).</li> 
  2626 
  2727  <li><strong>Napraw i optymalizuj bazę danych:</strong> 
  28   Dla każdej tabeli moze być wykonana, re-organizacja, naprawa i optymalizacja. 
   28  Dla każdej tabeli może być wykonana, re-organizacja, naprawa i optymalizacja. 
  2929  </li> 
  3030</ul> 
   
  3232<ul> 
  3333  <li><strong>Usuń szczegóły historii:</strong> Usuwa wszystkie linie z tabeli 
  34   <code>histori</code> . Ekran <span class="pwgScreen">Administracja, 
   34  <code>historii</code> . Ekran <span class="pwgScreen">Administracja, 
  3535  Specjalne, Historia</span> nie będzie wyświetlał żadnej historii. <em>Ostrzeżenie</em>: wszystkie dane zostaną utracone bez możliwości ich odzyskania.</li> 
  3636 
  37   <li><strong>Usuń podsumowanie historii:</strong> Usuwa informacje podsumowujące liczbę odwiedzin historii. Podsumowanie to jest wyliczne na podstawie szczegółowych informacji zawartych w historii.</li> 
   37  <li><strong>Usuń podsumowanie historii:</strong> Usuwa informacje podsumowujące liczbę odwiedzin historii. Podsumowanie to jest wyliczane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w historii.</li> 
  3838 
  3939  <li><strong>Wyczyść sesje:</strong> Usuwa wygaśnięte sesje użytkowników.</li> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/notification_by_mail.html

  r3282 r7087  
  11<h2>Powiadamianie mailowe</h2> 
  22 
  3 <p>Ekran umo¿liwia konfiguracjê oraz zarz¹dzanie powiadomieniami u¿ytkowników o nowoœciach na stronie.</p> 
   3<p>Ekran umożliwia konfigurację oraz zarządzanie powiadomieniami użytkowników o nowościach na stronie.</p> 
  44 
  5 <p>Ekran sk³ada siê z 3 zak³adek:</p> 
   5<p>Ekran składa się z 3 zakładek:</p> 
  66 
  77<h3>Parametry</h3> 
  8 <p>Dostêpna tylko dla webmaster'a, umo¿liwia zmianê parametrów powiadomieñ mailowych.</p> 
   8<p>Dostępna tylko dla webmaster'a, umożliwia zmianę parametrów powiadomień mailowych.</p> 
  99 
  1010<h3>Zapisy</h3> 
  11 <p>Dostêpna tylko dla webmaster'a, umo¿liwia zapisywanie/wypisywanie u¿ytkowników z powiadomieñ.</p> 
   11<p>Dostępna tylko dla webmaster'a, umożliwia zapisywanie/wypisywanie użytkowników z powiadomień.</p> 
  1212 
  13 <h3>Wyœlij</h3> 
  14 <p>Dostêpna tylko dla webmaster'ów i administratorów, umo¿liwia wys³anie wiadomoœci do u¿ytkowników.</p> 
   13<h3>Wyślij</h3> 
   14<p>Dostępna tylko dla webmaster'ów i administratorów, umożliwia wysłanie wiadomości do użytkowników.</p> 
  1515 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/photos_add_ftp.html

  r5526 r7087  
  55  <li>Utwórz katalog lokalny na swoim komputerze.</li> 
  66 
  7   <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby galerii). <em>Uwaga</em>: naawy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Ne mogą zawierać znaku spacji lub akcentowania.</li></li> 
   7  <li>Skopiuj zdjęcia do tego katalogu (zmień ich rozmiar na potrzeby galerii). <em>Uwaga</em>: nazwy katalogów oraz plików mogą zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki "-", "_" lub ".". Ne mogą zawierać znaku spacji lub akcentowania.</li></li> 
  88 
  99  <li>Za pomocą klienta FTP skopiuj katalog katalogu "galleries".</li> 
   
  2323  <li> 
  2424 
  25     <p>W Piwigo katalogi kategorii znajdują sięwewnątrz katalogu 
  26     "galleries". Poniżej mozna zobaczyć drzewo niewielkiej galerii (ale wykorzystującej wiele funkcji) :</p> 
   25    <p>W Piwigo katalogi kategorii znajdują się wewnątrz katalogu 
   26    "galleries". Poniżej można zobaczyć drzewo niewielkiej galerii (ale wykorzystującej wiele funkcji) :</p> 
  2727 
  2828    <pre> 
   
  7979liter cyfr, znaków "-", "_" lub ".". Nie mogą zawierać spacji oraz pozostałych znaków.</li> 
  8080 
  81   <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentanów, przejdź do : <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; 
   81  <li>Po umieszczeniu plików, miniatur oraz reprezentantów, przejdź do : <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; 
  8282  Synchronizacja</span></li> 
  8383 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/site_manager.html

  r3282 r7087  
  2525      class="filename">listing.xml</span> i synchronizuje informacje z bazą danych.</li> 
  2626 
  27       <li><strong>wyczyść</strong> : usuwa dalny plik <span 
   27      <li><strong>wyczyść</strong> : usuwa zdalny plik <span 
  2828      class="filename">listing.xml</span> .</li> 
  2929 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/synchronize.html

  r3282 r7087  
  11<h2>Synchronizuj</h2> 
  22 
  3 <p>Możliwe są 2 sposoby synchronizacji : katalogi/pliki oraz metadane plików. Tryb katalogi/pliki służy do synchronizacji struktury katalogów oraz plików kategorii z bazą danych. Tryb metadane plikówaktualizuje informacje o elementach takie jak rozmiar pliku, rozmiar w pixelach, EXIF czy IPTC.</p> 
   3<p>Możliwe są 2 sposoby synchronizacji : katalogi/pliki oraz metadane plików. Tryb katalogi/pliki służy do synchronizacji struktury katalogów oraz plików kategorii z bazą danych. Tryb metadane plików aktualizuje informacje o elementach takie jak rozmiar pliku, rozmiar w pixelach, EXIF czy IPTC.</p> 
  44 
  55<p>Najpierw musi zostać wykonana synchronizacja katalogi/pliki.</p> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/thumbnail.html

  r3282 r7087  
  77  <dt>Wersja GD</dt> 
  88 
  9   <dd>GD jest biblioteką służącą do manipulacji obrazami dla PHP. NAleży wybrać wersję zainstalowaną na serwerze. Jeżeli zostanie wybrana zła, zostaną wyświetlone komunikaty o błędach, należy wtedy wrócić do konfiguracji wersji GD i wybrać inną. Jeżeli nie zadziała żadna wersja, oznacza to, że serwer nie posiada wsparcia dla biblioteki GD.</dd> 
   9  <dd>GD jest biblioteką służącą do manipulacji obrazami dla PHP. Należy wybrać wersję zainstalowaną na serwerze. Jeżeli zostanie wybrana zła, zostaną wyświetlone komunikaty o błędach, należy wtedy wrócić do konfiguracji wersji GD i wybrać inną. Jeżeli nie zadziała żadna wersja, oznacza to, że serwer nie posiada wsparcia dla biblioteki GD.</dd> 
  1010 
  1111  <dt>Szerokość i wysokość</dt> 
   
  1515  <dt>Liczba miniatur do utworzenia</dt> 
  1616 
  17   <dd>Nie próbuj wykonywać miniatur dla zbyt wielu obrazów w tym samym czasie, ponieważ proces ten obciąża mocno procesor. Jeżeli masz zainstalowane Piwigoo w ramach darmowego hostingu, zbyt wysokie wykorzystanie procesora może prowadzić nawet do usunięcia strony.</dd> 
   17  <dd>Nie próbuj wykonywać miniatur dla zbyt wielu obrazów w tym samym czasie, ponieważ proces ten obciąża mocno procesor. Jeżeli masz zainstalowane Piwigo w ramach darmowego hostingu, zbyt wysokie wykorzystanie procesora może prowadzić nawet do usunięcia strony.</dd> 
  1818 
  1919  <dt>Typ pliku</dt> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/help/user_list.html

  r3282 r7087  
  99<h3>Lista użytkowników</h3> 
  1010 
  11 <p>Lista użytkowników może być filtrowana po nazwie użytkownika (użyj znaku * jako wildcard), grupie lub statusie. Lista może być sortowana po dacie rejestracji, nazwie użytkownika w kolejności roznącej lub malejącej.</p> 
   11<p>Lista użytkowników może być filtrowana po nazwie użytkownika (użyj znaku * jako wildcard), grupie lub statusie. Lista może być sortowana po dacie rejestracji, nazwie użytkownika w kolejności rosnącej lub malejącej.</p> 
  1212 
  13 <p>Ekran ten umożliwia wykonywanie w tym samym czasie danej akcji na kilku użytkonwikach 
   13<p>Ekran ten umożliwia wykonywanie w tym samym czasie danej akcji na kilku użytkownikach 
  1414:</p> 
  1515 
   
  2020  <li>zmiana statusu</li> 
  2121 
  22   <li>dodanie lub usuięcie z grup</li> 
   22  <li>dodanie lub usunięcie z grup</li> 
  2323 
  2424  <li>edycja właściwości wyświetlania</li> 
   
  3737 
  3838<p>Możliwość dodania takiego użytkownika określa się w pliku konfiguracyjnym przez następujący parametr $conf['allow_adviser'].</p> 
  39 <p>Jeżeli ustawiony jest na 'true', to będize możliwe zdefiniowanie użytkonika typu adviser</p> 
   39<p>Jeżeli ustawiony jest na 'true', to będzie możliwe zdefiniowanie użytkownika typu adviser</p> 
 • branches/2.1/language/pl_PL/install.lang.php

  r6364 r7087  
  3131 
  3232$lang['Webmaster login'] = 'Logowanie Webmastera'; 
  33 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'To będize wyświetlone dla odwiedzających i jest konieczne do celów administracyjnych '; 
   33$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'To będzie wyświetlone dla odwiedzających i jest konieczne do celów administracyjnych '; 
  3434 
  3535$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Połączenie do serwera powiodło się, ale nie było możliwe połączenie do bazy danych'; 
  36 $lang['Can\'t connect to server'] = 'Nie można połączyć sie do serwera'; 
   36$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nie można połączyć się do serwera'; 
  3737 
  3838$lang['Host'] = 'MySQL host'; 
  3939$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
  40 $lang['User'] = 'Uzytkownik'; 
   40$lang['User'] = 'Użytkownik'; 
  4141$lang['user login given by your host provider'] = 'login użytkownika dostarczona przez provider\'a'; 
  4242$lang['Password'] = 'Hasło'; 
  4343$lang['user password given by your host provider'] = 'hasło użytkownika dostarczona przez provider\'a'; 
  44 $lang['Database name'] = 'NAzwa bazy danych'; 
   44$lang['Database name'] = 'Nazwa bazy danych'; 
  4545$lang['also given by your host provider'] = 'także dostarczona przez provider\'a'; 
  4646$lang['Database table prefix'] = 'Prefix tabel bazy danych'; 
  47 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'tabele w bazie dnaych będą miały taki prefix (ułatwia to zarządzanie tabelami)'; 
   47$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'tabele w bazie danych będą miały taki prefix (ułatwia to zarządzanie tabelami)'; 
  4848$lang['enter a login for webmaster'] = 'wprowadź nazwę użytkownika posiadającego uprawnienia Webmaster'; 
  49 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'login nie może zawierać nastepujących znaków \' lub "'; 
   49$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'login nie może zawierać następujących znaków \' lub "'; 
  5050$lang['please enter your password again'] = 'wprowadź hasło jeszcze raz'; 
  5151$lang['Webmaster password'] = 'Hasło użytkownika Webmaster'; 
  52 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Zachowaj hasło, umożliwia ono dostep do panelu administracyjnego'; 
   52$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Zachowaj hasło, umożliwia ono dostęp do panelu administracyjnego'; 
  5353$lang['Password [confirm]'] = 'Hasło [potwierdź]'; 
  5454$lang['verification'] = 'weryfikacja'; 
   
  6464$lang['Sorry!'] = 'Niestety!'; 
  6565$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo nie mógł skonfigurować Twojego PHP 5.'; 
  66 $lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Możesz skontaktować się z działem wsparcia Twojego providera aby dowiedzieć się jak włączyć PHP 5."; 
   66$lang['You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Możesz skontaktować się z działem wsparcia Twojego providera aby dowiedzieć się jak włączyć PHP 5.'; 
  6767$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.'; 
  6868//For 2.1.0 
  6969$lang['Database type'] = 'Typ bazy danych'; 
  7070$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Typ bazy danych Twojego Piwigo zostanie zapisany w'; 
  71 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulacje, instlacja Piwigo zakończona sukcesem'; 
   71$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulacje, instalacja Piwigo zakończona sukcesem'; 
  7272$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Alternatywnym rozwiązaniem jest skopiować tekst z powyższego textbox i wkleić do pliku "local/config/database.inc.php" (Uwaga : database.inc.php musi zawierać to co jest w textbox i nie może zawierać znaków spacji oraz enter)'; 
  73 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Nie powiodło sięstworzenie pliku konfiguracyjnego local/config/database.inc.php.'; 
   73$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Nie powiodło się stworzenie pliku konfiguracyjnego local/config/database.inc.php.'; 
  7474$lang['Download the config file'] = 'Pobierz plik konfiguracyjny'; 
  7575$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Możesz pobrać plik konfiguracyjny i wgrać go do katalogu lokalnego/z konfiguracją.'; 
 • branches/2.1/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r6364 r7087  
  2626$lang['Statistics'] = 'Statystyki'; 
  2727$lang['total upgrade time'] = 'sumaryczny czas aktualizacji'; 
  28 $lang['total SQL time'] = 'symaryczny czas SQL'; 
   28$lang['total SQL time'] = 'sumaryczny czas SQL'; 
  2929$lang['SQL queries'] = 'zapytań SQL'; 
  3030$lang['Upgrade informations'] = 'Informacje o aktualizacji'; 
   
  3636$lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Wszystkie podkategorie kategorii prywatnych staną się prywatne'; 
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte'; 
  38 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefixy miniatur oraz adres email administratora.'; 
   38$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefiksy miniatur oraz adres email administratora.'; 
  3939//For version 2.1.0 
  40 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Ta strona proponuje aktualizację Twojej bazy danych Piwigo do nowej wersji. Asystent aktualizacji myśli, że aktualnie uzywasz <strong>wersji %s</strong> (lub równoważnej).'; 
  41 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako zabezpieczenie, nastepujące wtyczki zostały zdeaktywowane. Przed ich aktywacją musisz sprawdzić czy nie ma nowszych wersji:'; 
   40$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Ta strona proponuje aktualizację Twojej bazy danych Piwigo do nowej wersji. Asystent aktualizacji myśli, że aktualnie używasz <strong>wersji %s</strong> (lub równoważnej).'; 
   41$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako zabezpieczenie, następujące wtyczki zostały zdezaktywowane. Przed ich aktywacją musisz sprawdzić czy nie ma nowszych wersji:'; 
  4242$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'W <i>%s</i>, przed <b>?></b>, wstaw:'; 
  4343?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.