Changeset 7100


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 07:11:03 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update admin part and install part thanks to Em Ku

Location:
branches/2.1/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php

  r7092 r7100  
  748748$lang['There is no other theme available.'] = 'Không có gói giao diện nào có thể dùng được.'; 
  749749$lang['Add another set of photos'] = 'Thêm vào bộ ảnh khác'; 
   750$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Vị trí của các mục trong thanh menubar đã được cập nhật thành công.'; 
   751$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Giao diện này không được thiết kế để có thể kích hoạt trực tiếp'; 
   752$lang['Pending Comments'] = 'Lời bình đang chờ'; 
   753$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Trong tệp tin php.ini, biến upload_max_filesize (%sB) thì lớn hơn biến post_max_size (%sB), bạn nên thay đổi thiết lập này'; 
   754$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Nếu phần mở rộng Exif không tồn tại thì Quản trị viên nên vô hiệu hóa việc sử dụng Exif'; 
   755$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Tệp tin gởi lên đã vượt quá giá trị hướng dẫn của biến upload_max_filesize ở tệp tin php.ini: %sB'; 
   756$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Tệp tin gởi lên đã vượt quá giá trị hướng dẫn của biến post_max_size ở tệp tin php.ini: %sB'; 
   757$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Tệp tin gởi lên đã vượt quá giá trị hướng dẫn của biến MAX_FILE_SIZE đã được định ra trong form HTML'; 
   758$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Tệp tin gởi lên chỉ được gởi một phần (không hoàn chỉnh)'; 
   759$lang['No file was uploaded'] = 'Không có tệp tin nào được gởi lên'; 
   760$lang['Missing a temporary folder'] = 'Còn thiếu một thư mục tạm'; 
   761$lang['Failed to write file to disk'] = 'Bị lỗi khi ghi tệp tin lên đĩa'; 
   762$lang['File upload stopped by extension'] = 'Quá trình gởi tệp tin đã dừng lại bởi phần mở rộng của tệp tin'; 
   763$lang['Unknown upload error'] = 'Lỗi gởi hình không xác định được'; 
   764$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Có lỗi ở tệp tin "%s" : %s'; 
  750765 
  751766?> 
 • branches/2.1/language/vi_VN/install.lang.php

  r5780 r7100  
  6464$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Bạn nên yêu cầu hỗ trợ từ nhà cung cấp máy chủ và tìm hiểu xem nếu có thể tự chuyển được sang phiên bản PHP 5."; 
  6565$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hi vọng nhận được phản hồi của bạn sớm.'; 
   66$lang['Database type'] = 'Dạng cơ sở dữ liệu'; 
   67$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Dạng cơ sở dữ liệu Piwigo của bạn sẽ được lưu vào'; 
   68$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Xin chúc mừng, việc cài đặt Piwigo đã hoàn tất'; 
   69$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Một giải pháp khác là chép những dòng text trên và dán chúng vào tệp tin nằm vị trí "local/config/database.inc.php" (Cảnh báo: tệp tin database.inc.php chỉ có những nội dung trong phạm vi nhập text, không được thêm hàng hoặc ký tự nào khác)'; 
   70$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Việc tạo ra tệp tin cấu hình local/config/database.inc.php đã bị lỗi.'; 
   71$lang['Download the config file'] = 'Tải tệp tin cấu hình xuống'; 
   72$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Bạn có thể tải tệp tin cấu hình và upload nó vào thư mục local/config của thư mục cài đặt Piwigo.'; 
   73$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite và PostgreSQL hiện đang được thử nghiệm.'; 
   74$lang['Learn more'] = 'Tìm hiểu thêm'; 
  6675?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.