Changeset 7105


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 14:34:24 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] update sk_SK Slovak (Slovensky) thanks to dodo
feature:1889

Location:
branches/2.1/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/sk_SK/install.lang.php

  r7030 r7105  
  3737 
  3838$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Spojenie na server sa podarilo, ale nebolo možné pripojiť databázu'; 
  39 $lang['Can\'t connect to server'] = 'Nebolo možné se pripojiť k serveru'; 
   39$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nebolo možné sa pripojiť k serveru'; 
  4040 
  4141$lang['Host'] = 'MySQL server'; 
   
  4848$lang['also given by your host provider'] = 'ktorý na tomto servri'; 
  4949$lang['Database table prefix'] = 'Predpona názvov databázových tabuliek'; 
  50 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'názvy vytvorených databázových tabuliek budú túto predponu (pre ich jednoduchšiu správu)'; 
  51 $lang['enter a login for webmaster'] = 'vložte uživatelské jméno správce'; 
   50$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'názvy vytvorených databázových tabuliek budú označené predponou (pre ich jednoduchšiu správu)'; 
   51$lang['enter a login for webmaster'] = 'zadať používateľské meno webmastra'; 
  5252$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'používateľské meno správcu nemôže obsahovať znak \' alebo "'; 
  53 $lang['please enter your password again'] = 'prosím zadajte znovu heslo'; 
  54 $lang['Webmaster password'] = 'Heslo správcu'; 
   53$lang['please enter your password again'] = 'prosím zadať znovu heslo'; 
   54$lang['Webmaster password'] = 'Heslo webmastra'; 
  5555$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Heslo majte utajené, umožní Vám prístup do administrácie aplikácie'; 
  5656$lang['Password [confirm]'] = 'Heslo [potvrdenie]'; 
  5757$lang['verification'] = 'kontrola'; 
  5858$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Potrebujete pomoc? Opýtajte sa na <a href="%s">Piwigo fóre</a>.'; 
  59 $lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail správcu'; 
  60 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštevníci môžu pomocou tohto e-mailu správcu kontaktovať'; 
   59$lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail webmastra'; 
   60$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštevníci môžu pomocou tohto e-mailu kontaktovať správcu'; 
  6161 
  6262// missing translations 2.1.0 
   
  7474$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulujeme, Piwigo inštalácia je ukončená'; 
  7575$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Náhradným riešením je skopírovať text z boxu vyššie a vložiť ho do súboru "local/config/database.inc.php" (Upozornenie: súbor database.inc.php môže obsahovať len to, čo je v tomto boxe, žiadne znaky odriadkovania alebo medzery)'; 
  76 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Vytvorenie súboru local/config/database.inc.php se nepodarilo.'; 
   76$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Vytvorenie súboru local/config/database.inc.php sa nepodarilo.'; 
  7777$lang['Download the config file'] = 'Stiahnuť konfiguračný súbor'; 
  7878$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Môžete stiahnuť konfiguračný súbor a nahrať ho do adresára local/config Vašej inštalácie.'; 
 • branches/2.1/language/sk_SK/upgrade.lang.php

  r7052 r7105  
  3030$lang['total upgrade time'] = 'celkový čas aktualizácie'; 
  3131$lang['total SQL time'] = 'celkový čas SQL'; 
  32 $lang['SQL queries'] = 'SQL dotazy'; 
   32$lang['SQL queries'] = 'SQL otázky'; 
  3333$lang['Upgrade informations'] = 'Informácie o aktualizácii'; 
  34 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Preveďte kontrolu údržby v [Administrácia>Nástroje>Údržba] pokiaľ príde k problému.'; 
  35 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Len administrátor môže spustiť aktualizáciu: prosím prihláste sa nižšie.';  
   34$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Vykonanie kontroly údržby v [Administrácia>Nástroje>Údržba] ak narazíte na problém.'; 
   35$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Len administrátor môže spustiť aktualizáciu: prosím prihláste sa nižšie.'; 
  3636$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Nemáte prístupové práva na spustenie aktualizácie'; 
  3737 
   
  4040$lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všetky podkategórie súkromných kategórií sa stanú súkromnými'; 
  4141$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Používateľské oprávnenia a oprávnenia skupín boli vymazané'; 
  42 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurácie boli zachované len predpony náhľadov a email webmastera.'; 
   42$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurárie boli zachované len predpony náhľadov a mailová adresa webmastra.'; 
  4343 
  4444// missing translations 2.1.0 
  4545$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Navrhujeme aktualizovať databázu Vašej galérie Piwigo zo staršej na novú verziu. 
  46 Asistent aktualizácie sa domnieva, že aktuálne používate <strong>verziu %s</strong> (alebo odpovedajúcu).'; 
  47 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Ako predbežné opatrenie boli deaktivované nasledujúce doplnky. Prosím skontrolujte aktualizácie týchto doplnkov predtým než ich znovu aktivujete:'; 
  48 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, pred <b>?></b>, vložením:'; 
   46Asistent aktualizácie sa domnieva, že aktuálne používate <strong>verziu %s</strong> (alebo obdobnú).'; 
   47$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Ako predbežné opatrenie boli deaktivované nasledujúce doplnky. Prosím skontrolujte aktualizácie týchto doplnkov predtým než ich znovu aktivujete:';$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, pred <b>?></b>, vložením:'; 
  4948 
  5049?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.