Changeset 7110 for extensions/autoupdate


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 22:52:16 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extension] autoupdate - update VN / error encodding

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/autoupdate/trunk/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r6196 r7110  
  11<?php 
  22 
  3 $lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Click vào dây d? nâng c?p t? d?ng'; 
  4 $lang['autoupdate_alert'] = 'B?n có ch?c là mu?n nâng c?p t? d?ng piwigo? C?nh báo! Nh?ng t?p tin dã du?c hi?u ch?nh b?i ngu?i dùng có th? b? ghi dè.'; 
  5 $lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo dã du?c nâng c?p thành công (phiên b?n %s)'; 
  6 $lang['autoupdate_fail'] = 'Có m?t l?i xu?t hi?n trong quá trình nâng c?p.'; 
   3$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Click vào đây để nâng cấp tự dộng'; 
   4$lang['autoupdate_alert'] = 'Bạn có chắc là muốn nâng cấp tự động piwigo? Cảnh báo! Những tập tin đã được hiệu chỉnh bởi người dùng có thể bị ghi đè.'; 
   5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo đã được nâng cấp thành công (phiên bản %s)'; 
   6$lang['autoupdate_fail'] = 'Có một lỗi xuất hiện trong quá trình nâng cấp.'; 
  77 
  8 $lang['autoupdate_extract_fail'] = 'Có m?t l?i xu?t hi?n trong quá trình trích xu?t t?p tin. Vui lòng ki?m tra quy?n hi?u ch?nh t?p tin gói cài d?t Piwigo c?a b?n.<br><a href="%s">Click vào dây d? xem l?i.</a>.'; 
   8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'Có một lỗi xuất hiện trong quá trình trích xuất tệp tin. Vui lòng kiểm tra quyền hiệu chỉnh tệp tin gói cài đặt Piwigo của bạn.<br><a href="%s">Click vào đây để xem lỗi.</a>.'; 
  99 
  10 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo không th? nh?n du?c t?p tin nâng c?p t?  máy ch?'; 
  11 $lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Click vào dây d? xem xem nh?ng ghi chú phát hành c?a phiên b?n Piwigo %s'; 
  12 $lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Có m?t s? b?n nâng c?p có th? s? d?ng du?c cho nh?ng plugins c?a b?n'; 
  13 $lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Click vào dây d? xem trang c?a plugins'; 
  14 $lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Thu vi?n hình và plugin dã du?c c?p nh?t'; 
  15 $lang['Unable to check upgrades...'] = 'Không th? ki?m tra b?n nâng c?p...'; 
  16 $lang['Click here to check upgrades now'] = 'Click vào dây d?m ki?m tra b?n nâng c?p ngay'; 
   10$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo không thể nhận được tệp tin nâng cấp từ  máy chủ'; 
   11$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Click vào đây để xem xem những ghi chú phát hành của phiên bản Piwigo %s'; 
   12$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Có một số bản nâng cấp có thể sử dụng được cho những plugins của bạn'; 
   13$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Click vào đây để xem trang của plugins'; 
   14$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Thư viện hình và plugin đã được cập nhật'; 
   15$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Không thể kiểm tra bản nâng cấp...'; 
   16$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Click vào đây đểm kiểm tra bản nâng cấp ngay'; 
  1717 
  18 $lang['Notify on admin homepage'] = 'Thông báo trên trang c?a admin'; 
  19 $lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Không thông báo trên trang c?a admin'; 
   18$lang['Notify on admin homepage'] = 'Thông báo trên trang ca admin'; 
   19$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Không thông báo trên trang ca admin'; 
  2020 
  21 $lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Quá trình nâng c?p dang ti?n hành... Vui lòng d?i.'; 
  22 $lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Ki?m tra b?n nâng c?p cho thu vi?n hình và các plugins...'; 
   21$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Quá trình nâng cấp đang tiến hành... Vui lòng đợi.'; 
   22$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Kiểm tra bản nâng cấp cho thư viện hình và các plugins...'; 
  2323 
  24 $lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Nâng c?p Piwigo lên phiên b?n %s'; 
  25 $lang['Two upgrades are available'] = 'Có hai b?n nâng c?p có th? s? d?ng du?c'; 
  26 $lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Ðây là b?n nâng c?p không quan tr?ng, ch? dùng d? s?a l?i nh?.'; 
  27 $lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Ðây là b?n nâng c?p chính, v?i <a href="%s">nh?ng nét m?i h?p d?n.</a>.'; 
  28 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'M?t s? themes và plugins có th? chua dùng du?c.'; 
  29 $lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'B?n có th? nâng c?p tr?c ti?p lên phiên b?n Piwigo %s, mà không c?n ph?i nâng c?p t? phiên b?n %s (khuy?n cáo).'; 
  30 $lang['autoupdate_step_1'] = 'Bu?c th? nh?t'; 
  31 $lang['autoupdate_step_2'] = 'Bu?c th? 2'; 
  32 $lang['autoupdate_step_3'] = 'Bu?c th? 3'; 
  33 $lang['Save Template Directory'] = 'Luu l?i template c?a thu m?c'; 
  34 $lang['Dump Database'] = 'T?o b?n sao co s? d? li?u'; 
  35 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Bao g?m d? li?u lu?c s? (C?nh báo: Gi?i h?n b? nh? c?a máy ch? có th? b? vu?t quá m?c.)'; 
  36 $lang['Unable to write new local directory.'] = 'Không th? vi?t lên thu m?c c?c b? m?i.'; 
  37 $lang['Unable to send template directory.'] = 'Không th? g?i template c?a thu m?c.'; 
  38 $lang['Unable to dump database.'] = 'Không th? t?o b?n sao co s? d? li?u.'; 
   24$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Nâng cấp Piwigo lên phiên bản %s'; 
   25$lang['Two upgrades are available'] = 'Có hai bản nâng cấp có thể sử dụng được'; 
   26$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Đây là bản nâng cấp không quan trọng, chỉ dùng để sửa lỗi nhỏ.'; 
   27$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Đây là bản nâng cấp chính, với <a href="%s">những nét mới hấp dẫn.</a>.'; 
   28$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Một số themes và plugins có thể chưa dùng được.'; 
   29$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên phiên bản Piwigo %s, mà không cần phải nâng cấp từ phiên bản %s (khuyến cáo).'; 
   30$lang['First Step'] = 'Bước thứ nhất'; 
   31$lang['Second Step'] = 'Bước thứ 2'; 
   32$lang['Third Step'] = 'Bước thứ 3'; 
   33$lang['Save Template Directory'] = 'Lưu lại template của thư mục'; 
   34$lang['Dump Database'] = 'Tạo bản sao cơ sở dữ liệu'; 
   35$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Bao gồm dữ liệu lược sử (Cảnh báo: Giới hạn bộ nhớ của máy chủ có thể bị vượt quá mức.)'; 
   36$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Không thể viết lên thư mục cục bộ mới.'; 
   37$lang['Unable to send template directory.'] = 'Không thể gởi template của thư mục.'; 
   38$lang['Unable to dump database.'] = 'Không thể tạo bản sao cơ sở dữ liệu.'; 
  3939 
  4040?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.