Changeset 7111


Ignore:
Timestamp:
10/05/10 22:55:46 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update Thanks to Em Ku

Location:
branches/2.1
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php

  r7100 r7111  
  3636$lang['%d member'] = '%d thành viên'; 
  3737$lang['%d members'] = '%d thành viên'; 
  38 $lang['%d tag'] = '%d tag'; 
  39 $lang['%d tags'] = '%d tags'; 
   38$lang['%d tag'] = '%d thẻ'; 
   39$lang['%d tags'] = '%d thẻ'; 
  4040$lang['%d user comment rejected'] = '%d lời bình của thành viên dùng đã bị từ chối'; 
  4141$lang['%d user comments rejected'] = '%d lời bình của thành viên dùng đã bị từ chối'; 
   
  136136$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Có %s liên kết cố định đã được dùng trước đó bởi đề mục %s. Hãy xoá liên kết cố định này từ bảng ghi trước.'; 
  137137$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'; 
  138 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permalink %s is already used by category %s'; 
   138$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Liên kết cố định %s được sử dụng bởi đề mục %s'; 
  139139$lang['Permalink history'] = 'Permalink history'; 
  140 $lang['Permalinks'] = 'Permalinks'; 
  141 $lang['Permission denied'] = 'Permission denied'; 
  142 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permission granted thanks to a group'; 
  143 $lang['Permission granted'] = 'Permission granted'; 
  144 $lang['Picture informations updated'] = 'Picture informations updated'; 
   140$lang['Permalinks'] = 'Liên kết cố định'; 
   141$lang['Permission denied'] = 'Sự chấp nhận đã bị từ chối'; 
   142$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Chấp nhận đã được công nhân nhờ vào một nhóm người dùng'; 
   143$lang['Permission granted'] = 'Sự chấp nhận đã được công nhận'; 
   144$lang['Picture informations updated'] = 'Thông tin của hình đã được cập nhật'; 
  145145$lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
  146146$lang['Position'] = 'Vị trí'; 
   
  227227$lang['elements'] = 'thành phần'; 
  228228$lang['High definition enabled'] = 'Bật chế độ xem hình lớn'; 
  229 $lang['File'] = 'File'; 
   229$lang['File'] = 'Tệp tin'; 
  230230$lang['Filesize'] = 'Cỡ file'; 
  231231$lang['first element added on %s'] = 'thành phần đầu tiên đã được thêm vào %s'; 
   
  442442$lang['default'] = 'mặc định'; 
  443443$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Dịch chuyển \'nhóm mặc định\' thuộc tính'; 
  444 $lang['Advanced features'] = 'Advanced features'; 
   444$lang['Advanced features'] = 'Đặc điểm vượt trội'; 
  445445$lang['Not linked elements'] = 'Những thành phần không được liên kết'; 
  446446$lang['Specials'] = 'Đặc biệt'; 
   
  456456$lang['Element'] = 'Thành phần'; 
  457457$lang['Section'] = 'Mục'; 
  458 $lang['Tags'] = 'Tags'; 
   458$lang['Tags'] = 'Thẻ'; 
  459459$lang['Save page visits by guests'] = 'Lưu trang đã xem bởi khách'; 
  460460$lang['Save page visits by users'] = 'Lưu tra đã xem bởi người dùng'; 
   
  607607$lang['%d photo was deleted'] = '%d hình đã được xóa'; 
  608608$lang['%d photos were deleted'] = 'Có %d hình đã được xóa'; 
  609 $lang['Downloads'] = 'Downloads'; 
   609$lang['Downloads'] = 'Tải xuống'; 
  610610$lang['Released on'] = 'Phát hành vào'; 
  611611$lang['Number of downloads'] = 'Số lần download'; 
 • branches/2.1/language/vi_VN/common.lang.php

  r6779 r7111  
  379379$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tác giả này đã xóa bỏ lời bình có ID là %d'; 
  380380$lang['validate this comment'] = 'xác nhận lời bình này'; 
   381$lang['show tag cloud'] = 'hiển thị thẻ mây'; 
  381382?> 
 • branches/2.1/language/vi_VN/upgrade.lang.php

  r6327 r7111  
  4040//For version 2.1.0 
  4141$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "This page proposes to upgrade the database from your Piwigo old version to the new version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent)."; 
   42 
   43$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Nhằm đề phòng, những plugins sau đây đã bị vô hiệu hóa. Bạn phải kiểm tra bản nâng cấp của plugin trước khi kích hoạt lại chúng:'; 
   44$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Trong <i>%s</i>, trước <b>?></b>, chèn vào:'; 
  4245?> 
 • branches/2.1/tools/language/translation_validated.inc.php

  r7103 r7111  
  445445  'vi_VN' => array( 
  446446        '%d Kb', 
  447         '', 
  448         '', 
  449         '', 
  450         '', 
  451         '', 
  452         '', 
   447        'Caddie', 
   448        'Form', 
   449        'Plugins', 
   450        'user_status_webmaster', 
   451        'Templates', 
   452        'pixels', 
  453453        '', 
  454454        '', 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.