Changeset 7429


Ignore:
Timestamp:
10/27/10 13:03:48 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - gvideo update PL bug encoding

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gvideo/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r7391 r7429  
  1313$lang['py_add_band'] = 'Dodaj paski po obu stronach miniatury'; 
  1414$lang['py_thumb_resize'] = 'Zmieñ rozmiar miniatury'; 
  15 $lang['py_width'] = 'Szerokoœæ'; 
  16 $lang['py_height'] = 'Wysokoœæ'; 
   15$lang['py_width'] = 'Szerokoœæ'; 
   16$lang['py_height'] = 'Wysokoœæ'; 
  1717$lang['py_start'] = 'Pocz¹tek filmu'; 
  1818$lang['py_*'] = 'Pole obowi¹zkowe'; 
  1919$lang['py_autostart'] = 'Autostart'; 
  20 $lang['py_quality'] = 'Jakoœæ'; 
   20$lang['py_quality'] = 'Jakoœæ'; 
  2121$lang['py_playermode'] = 'Tryb odtwarzacza'; 
  2222 
   
  2525$lang['pybulle_reference'] = "Wklej tutaj adres strony z filmem.<br>Mo¿esz u¿yæ GoogleVideo, YouTube, DailyMotion, Wideo, Vimeo lub Wat. Przyk³ady:<br><br>- http://video.google.fr/videoplay?docid=4600755234172037942<br>- http://www.youtube.com/watch?v=eUvApC0bwUk<br>- http://www.dailymotion.com/video/x29fys_doorway<br>- http://www.wideo.fr/video/iLyROoaftYvl.html<br>- http://www.vimeo.com/1747316<br>- http://www.wat.tv/video/abcd.html"; 
  2626$lang['pybulle_start'] = "Wybierz punkt startu filmu (w sekundach).<br>Ta opcja mo¿e byæ wykorzstana tylko z GoogleVideo."; 
  27 $lang['pybulle_categorie'] = "Kategoria, wktórej plik zostanie stworzony: wyœwietlane s¹ tylko prawdziwe kategorie. Je¿eli chcesz dodaæ link tego pliku do kategorii wirtualnej, mo¿esz to zrobiæ póŸniej."; 
  28 $lang['pybulle_miniature'] = "Mo¿esz trzymaæ plik miniatury na serwerze. Domuœlnie rozmiary miniatur s¹ nastêpuj¹ce: 320x240 dla Google Video, 320x240 dla Dailymotion, 130x97 dla Youtube, 154x114 dla Wideo aoraz 200x150 dla Vimeo.<br><br> Mo¿esz tak¿e wgraæ w³asn¹ miniaturê.<br><br> W obu przypadkach, mo¿esz zmieniæ rozmiary miinatury."; 
   27$lang['pybulle_categorie'] = "Kategoria, wktórej plik zostanie stworzony: wyœwietlane s¹ tylko prawdziwe kategorie. Je¿eli chcesz dodaæ link tego pliku do kategorii wirtualnej, mo¿esz to zrobiæ póŸniej."; 
   28$lang['pybulle_miniature'] = "Mo¿esz trzymaæ plik miniatury na serwerze. Domuœlnie rozmiary miniatur s¹ nastêpuj¹ce: 320x240 dla Google Video, 320x240 dla Dailymotion, 130x97 dla Youtube, 154x114 dla Wideo aoraz 200x150 dla Vimeo.<br><br> Mo¿esz tak¿e wgraæ w³asn¹ miniaturê.<br><br> W obu przypadkach, mo¿esz zmieniæ rozmiary miinatury."; 
  2929 
  3030// Messages d'infos ou d'erreurs 
   
  3535$lang['py_error6'] = 'plik "%s" ju¿ istnieje.'; 
  3636$lang['py_error7'] = 'B³¹d zapisu pliku "%s"'; 
  37 $lang['py_error8'] = 'SprawdŸ proszê czy katalog %s ma odpowiednie uprawnienia(chmod).'; 
   37$lang['py_error8'] = 'SprawdŸ proszê czy katalog %s ma odpowiednie uprawnienia(chmod).'; 
  3838$lang['py_error9'] = 'B³¹d podczas wgrywania miniatury i zmiany jej rozmiaru.'; 
  3939$lang['py_error11'] = 'Miniatura o tej samej nazwie ju¿ istnieje (%s)'; 
  4040$lang['py_error12'] = 'pole miniatury nie wype³nione : miniatura nie zosta³a wgrana.'; 
  41 $lang['py_info2'] = 'miniatura zosta³a wgrana pomyœlnie'; 
  42 $lang['py_info3'] = 'Film dodany pomyœlnie'; 
   41$lang['py_info2'] = 'miniatura zosta³a wgrana pomyœlnie'; 
   42$lang['py_info3'] = 'Film dodany pomyœlnie'; 
  4343$lang['py_info4'] = 'Konfiguracja zapisana.'; 
  4444$lang['py_show_file'] = '<a href="%s" class="externalLink">SPoka¿ film</a>.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.