Changeset 7632


Ignore:
Timestamp:
11/04/10 22:49:40 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - pwgCumulus - Encoding

Location:
extensions/pwgCumulus/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pwgCumulus/language/pl_PL/description.txt

  r7280 r7632  
  1 dodaje œwietn¹ chmurê tagów 
   1dodaje œwietn¹ chmurê tagów 
 • extensions/pwgCumulus/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r7280 r7632  
  2121 
  2222$lang['Cumulus Tags Cloud Plugin'] = "Wtyczka Chmura Tagów Cumulus"; 
  23 $lang['That plugin display tags using a flash movie that rotates them in 3D. It works like a regular tags cloud but in a more amazing and exciting way.'] = "Wtyczka wyœwietla tagi wykorzystuj¹c film w technologii flash, który obraca siê w 3D. Dzia³a to jak zwyk³a chmura tagów ale w bardziej zaskakuj¹cy i ekscytuj¹cy sposób."; 
  24 $lang['Vous can choose that mode for tags default display mode by adding (or changing) in the configuration file'] = "Mo¿ecie u¿yæ tego trybu wyœwietlania tagów domyœlnie przez dodanie (lub zmianê) w pliku konfiguracyjnym"; 
  25 $lang['Animation width and height'] = "Wysokoœæ i szerokoœæ animacji"; 
  26 $lang['Width'] = "Szerokoœæ"; 
  27 $lang['Height'] = "Wysokoœæ"; 
   23$lang['That plugin display tags using a flash movie that rotates them in 3D. It works like a regular tags cloud but in a more amazing and exciting way.'] = "Wtyczka wyœwietla tagi wykorzystuj¹c film w technologii flash, który obraca siê w 3D. Dzia³a to jak zwyk³a chmura tagów ale w bardziej zaskakuj¹cy i ekscytuj¹cy sposób."; 
   24$lang['Vous can choose that mode for tags default display mode by adding (or changing) in the configuration file'] = "Mo¿ecie u¿yæ tego trybu wyœwietlania tagów domyœlnie przez dodanie (lub zmianê) w pliku konfiguracyjnym"; 
   25$lang['Animation width and height'] = "Wysokoœæ i szerokoœæ animacji"; 
   26$lang['Width'] = "Szerokoœæ"; 
   27$lang['Height'] = "Wysokoœæ"; 
  2828$lang['Tags size'] = "Rozmiar tagów"; 
  2929$lang['Coefficient'] = "Wspó³czynnik"; 
  30 $lang['Width updated'] = "Szerokoœæ zosta³a zaktualizowana"; 
  31 $lang['Height updated'] = "Wysokoœæ zosta³a zaktualizowana"; 
   30$lang['Width updated'] = "Szerokoœæ zosta³a zaktualizowana"; 
   31$lang['Height updated'] = "Wysokoœæ zosta³a zaktualizowana"; 
  3232$lang['Coefficient for tags size updated'] = "Wspó³czynnik dla rozmiaru tagów zosta³ zaktualizowany"; 
  3333$lang['Show tag cloud in cumulus mode'] = "Poka¿ chmurê tagów w tybie Cumulus"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.