Changeset 8489


Ignore:
Timestamp:
01/07/11 12:08:55 (9 years ago)
Author:
plg
Message:

copy ca_ES from 2.1 + convert ca_ES to 2.1 (new keys) + replace category by album

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r8286 r8489  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació'; 
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions'; 
  26 $lang['cat_inclu_part1_S'] = '%d categoria inclosa'; 
  27 $lang['cat_inclu_part1_P'] = '%d categories incloses'; 
  28 $lang['cat_inclu_part2_S'] = '%d física'; 
  29 $lang['cat_inclu_part2_P'] = '%d físiques'; 
  30 $lang['cat_inclu_part3_S'] = ' i %d virtual'; 
  31 $lang['cat_inclu_part3_P'] = ' i %d virtuals'; 
   26$lang['%d album including'] = '%d categoria inclosa'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d categories incloses'; 
   28$lang['%d physical'] = '%d física'; 
   29$lang['%d physical'] = '%d físiques'; 
   30$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual'; 
   31$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtuals'; 
  3232$lang['%d album moved'] = '%d categoria mogudes'; 
  3333$lang['%d albums moved'] = '%d categories mogudes'; 
   
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris'; 
  6060$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica a les subcategories'; 
  61 $lang['Are you sure?'] = 'Esteu segurs?'; 
  6261$lang['Associated'] = 'Associat'; 
  6362$lang['Association to categories'] = 'Associació de categories'; 
   
  9493$lang['Edit tags'] = 'Edita etiquetes'; 
  9594$lang['Elements'] = 'Elements'; 
  96 $lang['Email administrators when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un usuari nou es registri'; 
  97 $lang['Email administrators when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'hagi introduït un comentari vàlid'; 
  98 $lang['Email administrators when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
  99 $lang['Email administrators when a picture is uploaded'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan es pugi una imatge'; 
   95$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un usuari nou es registri'; 
   96$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'hagi introduït un comentari vàlid'; 
   97$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
   98$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan es pugi una imatge'; 
  10099$lang['Empty caddie'] = 'Buida carret'; 
  101100$lang['Environment'] = 'Entorn'; 
  102101$lang['Form'] = 'Form'; 
  103102$lang['Gallery URL'] = 'URL de la galeria'; 
  104 $lang['Gallery description'] = 'Descripció de la galeria'; 
  105103$lang['Gallery title'] = 'Títol de la galeria'; 
  106104$lang['Grant selected groups'] = 'Atorgar als grups seleccionats'; 
   
  129127$lang['New parent album'] = 'Nova categoria pare'; 
  130128$lang['New tag'] = 'Nova etiqueta'; 
  131 $lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags'] = 'No s\'ha definit l\'etiqueta. Useu Administració>Imatges>Etiquetes'; 
  132129$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de comentaris per pàgina'; 
  133130$lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions'; 
   
  141138$lang['Path'] = 'Camí'; 
  142139$lang['Permalink'] = 'Enllaç permanent'; 
  143 $lang['Permalink_%s_histo_used_by_%s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en la categoria %s. Elimineu-lo de primer l\'historial d\'enllaços permanents'; 
  144 $lang['Permalink_name_rule'] = 'El nom de l\'enllaç permanent s\'ha de composar per els caràcters a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" o "/". No ha de ser numèric o començar amb un número seguit per "-"'; 
   140$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en la categoria %s. Elimineu-lo de primer l\'historial d\'enllaços permanents'; 
   141$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El nom de l\'enllaç permanent s\'ha de composar per els caràcters a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" o "/". No ha de ser numèric o començar amb un número seguit per "-"'; 
  145142$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'utilitza per la categoria %s'; 
  146143$lang['Permalink history'] = 'Historial d\'enllaços permanents'; 
   
  179176$lang['Tag selection'] = 'Selecció d\'etiquetes'; 
  180177$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Treu els elements seleccionats fora del carret'; 
  181 $lang['The %d following tag were deleted'] = 'La següent etiqueta estava eliminada'; 
   178$lang['The following tag were deleted'] = 'La següent etiqueta estava eliminada'; 
  182179$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Les etiquetes següents %d estaven eliminades'; 
  183180$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.'; 
  184181$lang['Uninstall'] = 'Desinstal·lar'; 
  185 $lang['Use default sort order']='Utilitza l\'ordenació predeterminada  (definida en el fitxer de configuració)'; 
   182$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Utilitza l\'ordenació predeterminada  (definida en el fitxer de configuració)'; 
  186183$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari'; 
  187184$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
   
  203200$lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion'; 
  204201$lang['add tags'] = 'add tags'; 
  205 $lang['adviser'] = 'Adviser'; 
   202$lang['Adviser'] = 'Adviser'; 
  206203$lang['Associate to album'] = 'associate to category'; 
  207204$lang['associate to group'] = 'associate to group'; 
  208 $lang['authorized'] = 'Authorized'; 
  209 $lang['cat_add'] = 'Add a virtual category'; 
  210 $lang['cat_comments_title'] = 'Authorize users to add comments on selected categories'; 
  211 $lang['cat_error_name'] = 'The name of a category should not be empty'; 
  212 $lang['cat_lock_title'] = 'Lock categories'; 
  213 $lang['cat_private'] = 'Private category'; 
  214 $lang['cat_public'] = 'Public category'; 
  215 $lang['cat_representant'] = 'Find a new representant by random'; 
  216 $lang['cat_security'] = 'Public / Private'; 
  217 $lang['cat_status_title'] = 'Manage authorizations for selected categories'; 
  218 $lang['cat_upload_title'] = 'Select uploadable categories'; 
  219 $lang['cat_virtual_added'] = 'Virtual category added'; 
  220 $lang['cat_virtual_deleted'] = 'Virtual category deleted'; 
  221 $lang['category'] = 'Category'; 
  222 $lang['conf_access'] = 'Tipus d\'accès'; 
  223 $lang['conf_comments_title'] = 'Comentaris'; 
  224 $lang['conf_confirmation'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades'; 
  225 $lang['conf_display'] = 'Visualització predeterminada'; 
  226 $lang['conf_history_title'] = 'Historial'; 
  227 $lang['conf_gallery_url_error'] = 'La URL de la galeria no es vàlida.'; 
  228 $lang['conf_main_title'] = 'Principal'; 
  229 $lang['conf_nb_comment_page_error'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.'; 
  230 $lang['config'] = 'Configuració'; 
   205$lang['Authorized'] = 'Authorized'; 
   206$lang['Add a virtual album'] = 'Add a virtual category'; 
   207$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Authorize users to add comments on selected categories'; 
   208$lang['The name of an album must not be empty'] = 'The name of a category should not be empty'; 
   209$lang['Lock albums'] = 'Lock categories'; 
   210$lang['Private'] = 'Private category'; 
   211$lang['Public'] = 'Public category'; 
   212$lang['Find a new representant by random'] = 'Find a new representant by random'; 
   213$lang['Public / Private'] = 'Public / Private'; 
   214$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Manage authorizations for selected categories'; 
   215$lang['Select uploadable albums'] = 'Select uploadable categories'; 
   216$lang['Virtual album added'] = 'Virtual category added'; 
   217$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtual category deleted'; 
   218$lang['Album'] = 'Category'; 
   219$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès'; 
   220$lang['Comments'] = 'Comentaris'; 
   221$lang['Information data registered in database'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades'; 
   222$lang['Default display'] = 'Visualització predeterminada'; 
   223$lang['History'] = 'Historial'; 
   224$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'La URL de la galeria no es vàlida.'; 
   225$lang['Main'] = 'Principal'; 
   226$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.'; 
   227$lang['Configuration'] = 'Configuració'; 
  231228$lang['confirm'] = 'confirma'; 
  232229$lang['Date'] = 'Data'; 
   
  235232$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup'; 
  236233$lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de la categoria'; 
  237 $lang['editcat_confirm'] = 'La informació de la categoria s\'ha actualitat correctament.'; 
  238 $lang['editcat_uploadable'] = 'Autoritza càrrega'; 
   234$lang['Album updated successfully'] = 'La informació de la categoria s\'ha actualitat correctament.'; 
   235$lang['Authorize upload'] = 'Autoritza càrrega'; 
  239236$lang['elements per page'] = 'elements per pàgina'; 
  240237$lang['elements'] = 'elements'; 
  241 $lang['enabled_high'] = 'Alta definicio habilitat'; 
  242 $lang['file'] = 'Fitxer'; 
  243 $lang['filesize'] = 'Mida del fitxer'; 
   238$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat'; 
   239$lang['File'] = 'Fitxer'; 
   240$lang['Filesize'] = 'Mida del fitxer'; 
  244241$lang['first element added on %s'] = 'primer element afegit a %s'; 
  245 $lang['forbidden'] = 'Prohibit'; 
  246 $lang['conf_general'] = 'General'; 
   242$lang['Forbidden'] = 'Prohibit'; 
   243$lang['General'] = 'General'; 
  247244$lang['global mode'] = 'mode global'; 
  248245$lang['group "%s" added'] = 'grup "%s" afegit'; 
   
  250247$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat'; 
  251248$lang['group'] = 'grup'; 
  252 $lang['group_add_error1'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.'; 
  253 $lang['group_add_error2'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.'; 
  254 $lang['groups'] = 'Grups'; 
  255 $lang['instructions'] = 'Instruccions'; 
  256 $lang['is_high_disabled'] = ''; 
  257 $lang['is_high_enabled'] = 'Alta definició'; 
   249$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.'; 
   250$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.'; 
   251$lang['Groups'] = 'Grups'; 
   252$lang['Instructions'] = 'Instruccions'; 
   253$lang[''] = ''; 
   254$lang['High definition'] = 'Alta definició'; 
  258255$lang['jump to album'] = 'salta a la categoria'; 
  259256$lang['jump to image'] = 'salta a la imatge'; 
  260257$lang['leave'] = 'deixa'; 
  261 $lang['lock'] = 'Bloqueja'; 
  262 $lang['locked'] = 'Bloquejat'; 
   258$lang['Lock'] = 'Bloqueja'; 
   259$lang['Locked'] = 'Bloquejat'; 
  263260$lang['manage album elements'] = 'gestiona elements de categoria'; 
  264261$lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-categories'; 
  265 $lang['manage'] = 'Gestiona'; 
   262$lang['Manage'] = 'Gestiona'; 
  266263$lang['maximum height'] = 'màxima alçada'; 
  267264$lang['maximum width'] = 'màxima amplada'; 
  268 $lang['nbm_background_treatment_redirect_second'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  269 $lang['nbm_background_treatment_redirect_seconds'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
  270  
  271  
  272  
  273 $lang['nbm_break_timeout_list_user'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'; 
  274 $lang['nbm_break_timeout_send_mail'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'; 
  275 $lang['nbm_col_check_user_send_mail'] = 'To send ?'; 
  276 $lang['nbm_col_last_send'] = 'Last send'; 
  277  
  278  
  279  
  280 $lang['nbm_col_mail'] = 'correu electrònic'; 
  281 $lang['nbm_col_user'] = 'Usuari'; 
  282 $lang['nbm_complementary_mail_content'] = 'Contingut complementari del correu'; 
  283 $lang['nbm_content_byebye'] = 'Fins aviat,'; 
  284 $lang['nbm_content_goto_1'] = 'Ves a'; 
  285 $lang['nbm_content_hello_1'] = 'Hola'; 
  286 $lang['nbm_content_new_elements'] = 'S\'han afegit nous elements'; 
  287 $lang['nbm_content_new_elements_single'] = 'sobre'; 
  288 $lang['nbm_content_new_elements_between_1'] = 'entre'; 
  289 $lang['nbm_content_new_elements_between_2'] = 'i'; 
  290 $lang['nbm_content_subscribe_by_admin'] = 'L\'administrador de la web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  291 $lang['nbm_content_subscribe_by_himself'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  292 $lang['nbm_content_subscribe_link'] = 'Subscriure\'s'; 
  293 $lang['nbm_content_problem_contact'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a'; 
  294 $lang['nbm_content_pb_contact_object'] = '[NBM] Problemes o preguntes'; 
  295 $lang['nbm_content_unsubscribe_by_admin'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
  296 $lang['nbm_content_unsubscribe_by_himself'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
  297 $lang['nbm_content_click_on'] = ', cliqueu a sobre'; 
  298 $lang['nbm_content_unsubscribe_link'] = 'Donar-se de baixa'; 
  299 $lang['nbm_info_send_mail_as'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc'; 
  300 $lang['nbm_item_notification'] = 'Notificació'; 
  301 $lang['nbm_msg_error_sending_email_to'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].'; 
  302 $lang['nbm_msg_mail_sent_to'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].'; 
  303 $lang['nbm_msg_n_mail_sent'] = 's\'ha enviat %d correu electrònic.'; 
  304 $lang['nbm_msg_n_mails_sent'] = 's\'han enviat %d correus electrònics.'; 
  305 $lang['nbm_msg_n_mail_not_send'] = 'No s\'ha enviat %d correu electrònic.'; 
  306 $lang['nbm_msg_n_mails_not_send'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.'; 
  307 $lang['nbm_no_mail_to_send'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.'; 
  308 $lang['nbm_no_user_available_to_send_L1'] = 'No hi ha subscriptors per enviar correu.'; 
  309 $lang['nbm_no_user_available_to_send_L2'] = 'Els subscriptors es poden llistar (disponible) només si hi ha nous elements per a notificar.'; 
  310 $lang['nbm_no_user_available_to_send_L3'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.'; 
  311 $lang['nbm_no_user_to send_notifications_by_mail'] = 'No hi ha usuaris per enviar notificacions per correu..'; 
  312 $lang['nbm_object_news'] = 'Nous elements afegits'; 
  313 $lang['nbm_object_subscribe'] = 'Subscriure per notificar per correu'; 
  314 $lang['nbm_object_unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu'; 
  315 $lang['nbm_param_mode'] = 'Paràmetre'; 
  316 $lang['nbm_redirect_msg'] = 'Processant tractament.'."\n\n".'Si us plau, espereu...'; 
  317 $lang['nbm_repost_submit'] = 'Continua processant el tractament'; 
  318 $lang['nbm_send_complementary_mail_content'] = 'Contingut de correu complementari'; 
  319 $lang['nbm_send_detailed_content'] = 'Afegeix contingut detallat'; 
  320 $lang['nbm_send_mail_as'] = 'Envia correu com'; 
  321 $lang['nbm_send_mail_to_users'] = 'Envia correu als usuaris'; 
  322 $lang['nbm_send_mode'] = 'Envia'; 
  323 $lang['nbm_send_options'] = 'Opcions'; 
  324 $lang['nbm_send_submit'] = 'Envia'; 
  325 $lang['nbm_subscribe_col'] = 'Subscrit'; 
  326 $lang['nbm_subscribe_mode'] = 'Subscriu'; 
  327 $lang['nbm_title_param'] = 'Paràmetres'; 
  328 $lang['nbm_title_send'] = 'Seleccioneu destinataris'; 
  329 $lang['nbm_title_subscribe'] = 'Subscriu/dóna de baixa usuaris'; 
  330 $lang['nbm_unsubscribe_col'] = 'Dóna de baixa'; 
  331 $lang['nbm_updated_param_count'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.'; 
  332 $lang['nbm_updated_params_count'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.'; 
  333 $lang['nbm_user_change_enabled_error_on_updated_data_count'] = '%d usuari no estava actualitzat.'; 
  334 $lang['nbm_users_change_enabled_error_on_updated_data_count'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.'; 
  335 $lang['nbm_user_change_enabled_false'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
  336 $lang['nbm_user_change_enabled_true'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
  337 $lang['nbm_user_change_enabled_updated_data_count'] = '%d usuari ha estat actualitzat.'; 
  338 $lang['nbm_users_change_enabled_updated_data_count'] = '%d usuaris han estat actualitzats.'; 
  339 $lang['nbm_user_not_change_enabled_false'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
  340 $lang['nbm_user_not_change_enabled_true'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
  341 $lang['nbm_user_x_added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].'; 
  342 $lang['nbm_warning_subscribe_unsubscribe'] = 'Avís: en la subscipció o cancelació de la subscripció s\'enviarà un correu als usuaris'; 
  343 $lang['nbm_send_html_mail'] = 'Envia correu en format HTML'; 
  344 $lang['nbm_send_recent_post_dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates'; 
  345 $lang['nbm_info_send_recent_post_dates'] = 'Disponible només en format HTML'; 
  346 $lang['no_write_access'] = 'accés d\'escriptura no permès'; 
  347 $lang['path'] = 'camí'; 
  348 $lang['permissions'] = 'Permisos'; 
   265$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
   266$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   267 
   268 
   269 
   270$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'; 
   271$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'; 
   272$lang['To send ?'] = 'To send ?'; 
   273$lang['Last send'] = 'Last send'; 
   274 
   275 
   276 
   277$lang['email'] = 'correu electrònic'; 
   278$lang['User'] = 'Usuari'; 
   279$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu'; 
   280$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,'; 
   281$lang['Go to'] = 'Ves a'; 
   282$lang['Hello'] = 'Hola'; 
   283$lang['New elements were added'] = 'S\'han afegit nous elements'; 
   284$lang['on'] = 'sobre'; 
   285$lang['between'] = 'entre'; 
   286$lang['and'] = 'i'; 
   287$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.'; 
   288$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.'; 
   289$lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s'; 
   290$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a'; 
   291$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemes o preguntes'; 
   292$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
   293$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.'; 
   294$lang[', click on'] = ', cliqueu a sobre'; 
   295$lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa'; 
   296$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc'; 
   297$lang['Notification'] = 'Notificació'; 
   298$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].'; 
   299$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].'; 
   300$lang['%d mail was sent.'] = 's\'ha enviat %d correu electrònic.'; 
   301$lang['%d mails were sent.'] = 's\'han enviat %d correus electrònics.'; 
   302$lang['%d mail was not sent.'] = 'No s\'ha enviat %d correu electrònic.'; 
   303$lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.'; 
   304$lang['No mail to send.'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.'; 
   305$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi ha subscriptors per enviar correu.'; 
   306$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Els subscriptors es poden llistar (disponible) només si hi ha nous elements per a notificar.'; 
   307$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.'; 
   308$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hi ha usuaris per enviar notificacions per correu..'; 
   309$lang['New elements added'] = 'Nous elements afegits'; 
   310$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Subscriure per notificar per correu'; 
   311$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu'; 
   312$lang['Parameter'] = 'Paràmetre'; 
   313$lang['Continue processing treatment'] = 'Continua processant el tractament'; 
   314$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari'; 
   315$lang['Add detailed content'] = 'Afegeix contingut detallat'; 
   316$lang['Send mail as'] = 'Envia correu com'; 
   317$lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris'; 
   318$lang['Send'] = 'Envia'; 
   319$lang['Options'] = 'Opcions'; 
   320$lang['Send'] = 'Envia'; 
   321$lang['Subscribed'] = 'Subscrit'; 
   322$lang['Subscribe'] = 'Subscriu'; 
   323$lang['Parameters'] = 'Paràmetres'; 
   324$lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu destinataris'; 
   325$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Subscriu/dóna de baixa usuaris'; 
   326$lang['Unsubscribed'] = 'Dóna de baixa'; 
   327$lang['%d parameter was updated.'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.'; 
   328$lang['%d parameters were updated.'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.'; 
   329$lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari no estava actualitzat.'; 
   330$lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.'; 
   331$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
   332$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
   333$lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha estat actualitzat.'; 
   334$lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris han estat actualitzats.'; 
   335$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.'; 
   336$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
   337$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].'; 
   338$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: en la subscipció o cancelació de la subscripció s\'enviarà un correu als usuaris'; 
   339$lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia correu en format HTML'; 
   340$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates'; 
   341$lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible només en format HTML'; 
   342$lang['no write access'] = 'accés d\'escriptura no permès'; 
   343$lang['Permissions'] = 'Permisos'; 
  349344$lang['private'] = 'privat'; 
  350 $lang['properties'] = 'Propietats'; 
   345$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  351346$lang['public'] = 'públic'; 
  352347 
  353348 
  354 $lang['purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds'; 
  355 $lang['purge sessions'] = 'Purge sessions'; 
   349$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds'; 
   350$lang['Purge sessions'] = 'Purge sessions'; 
  356351 
  357352 
  358353$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria'; 
  359 $lang['registration_date'] = 'data de registre'; 
  360 $lang['remote_site'] = 'Lloc remot'; 
  361 $lang['remote_site_clean'] = 'neteja'; 
  362 $lang['remote_site_clean_hint'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml'; 
  363 $lang['remote_site_generate'] = 'genera llistat'; 
  364 $lang['remote_site_generate_hint'] = 'genera el fitxer listing.xml al lloc remot'; 
  365 $lang['remote_site_local_create'] = 'Crea aquest lloc'; 
  366 $lang['remote_site_local_found'] = 'S\'ha trobat un fitxer listing.xml local'; 
  367 $lang['remote_site_local_update'] = 'llegeix el fitxer local listing.xml i actualitza'; 
  368 $lang['remote_site_test'] = 'test'; 
  369 $lang['remote_site_test_hint'] = 'testeja aquest lloc remot'; 
  370 $lang['remote_site_uncorrect_url'] = 'La url del lloc remot ha de començar per http o https i només pot contenir caràcters "/", "a-zA-Z0-9", "-" o "_"'; 
   354$lang['registration date'] = 'data de registre'; 
   355$lang['Remote site'] = 'Lloc remot'; 
   356$lang['clean'] = 'neteja'; 
   357$lang['remove remote listing.xml file'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml'; 
   358$lang['generate listing'] = 'genera llistat'; 
   359$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'genera el fitxer listing.xml al lloc remot'; 
   360$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc'; 
   361$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'S\'ha trobat un fitxer listing.xml local'; 
   362$lang['read local listing.xml and update'] = 'llegeix el fitxer local listing.xml i actualitza'; 
   363$lang['test'] = 'test'; 
   364$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot'; 
   365$lang['Remote site url must start by http or https and must only contain characters among "/", "a-zA-Z0-9", "-" or "_"'] = 'La url del lloc remot ha de començar per http o https i només pot contenir caràcters "/", "a-zA-Z0-9", "-" o "_"'; 
  371366$lang['remove tags'] = 'elimina etiquetes'; 
  372 $lang['repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
   367$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  373368$lang['selection'] = 'selecciona'; 
  374369 
   
  380375 
  381376$lang['singly represented'] = 'representa per separat'; 
  382 $lang['site_already_exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
  383 $lang['site_create'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)'; 
  384 $lang['site_created'] = 'creat'; 
  385 $lang['site_delete'] = 'elimina'; 
  386 $lang['site_delete_hint'] = 'elimina aquest lloc i tots els elements adjunts'; 
  387 $lang['site_deleted'] = 'eliminat'; 
  388 $lang['site_err'] = 'hi ha hagut algun error'; 
  389 $lang['site_err_remote_file_not_found'] = 'no s\'ha trobat el fitxer create_listing_file.php del lloc remot'; 
  390 $lang['site_local'] = 'Local'; 
  391 $lang['site_remote'] = 'Remot'; 
  392 $lang['site_synchronize'] = 'sincronitza'; 
  393 $lang['site_synchronize_hint'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers'; 
   377$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
   378$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)'; 
   379$lang['created'] = 'creat'; 
   380$lang['delete'] = 'elimina'; 
   381$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'elimina aquest lloc i tots els elements adjunts'; 
   382$lang['deleted'] = 'eliminat'; 
   383$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error'; 
   384$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'no s\'ha trobat el fitxer create_listing_file.php del lloc remot'; 
   385$lang['Local'] = 'Local'; 
   386$lang['Remote'] = 'Remot'; 
   387$lang['synchronize'] = 'sincronitza'; 
   388$lang['update the database from files'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers'; 
  394389$lang['status'] = 'estat'; 
  395 $lang['storage'] = 'Directori'; 
   390$lang['Directory'] = 'Directori'; 
  396391$lang['sub-albums'] = 'sub-categories'; 
  397392$lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades'; 
  398393$lang['synchronize'] = 'sincronitza'; 
  399394$lang['target'] = 'objectiu'; 
  400 $lang['thumbnail'] = 'Miniatura'; 
   395$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
  401396$lang['title'] = 'títol'; 
  402 $lang['title_categories'] = 'Gestió de categories'; 
  403 $lang['title_configuration'] = 'Configuració del Piwigo'; 
  404 $lang['title_default'] = 'Administració del Piwigo'; 
  405 $lang['title_edit_cat'] = 'Edita una categoria'; 
  406 $lang['title_groups'] = 'Gestió de grups'; 
  407 $lang['title_liste_users'] = 'Llista d\'usuaris'; 
  408 $lang['title_picmod'] = 'Modifica la informació sobre una imatge'; 
  409 $lang['title_thumbnails'] = 'Creació de miniatures'; 
  410 $lang['title_update'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers'; 
  411 $lang['title_upload'] = 'Imatges pendents per validar'; 
  412 $lang['tn_all'] = 'totes'; 
  413 $lang['tn_alone_title'] = 'imatges sense miniatura (només jpeg i png)'; 
  414 $lang['tn_err_height'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a'; 
  415 $lang['tn_err_width'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a'; 
  416 $lang['tn_format'] = 'per al format de fitxer'; 
  417 $lang['tn_no_missing'] = 'No missing thumbnail'; 
  418 $lang['tn_no_support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada'; 
  419 $lang['tn_params_GD'] = 'versió GD'; 
  420 $lang['tn_params_title'] = 'Paràmetres de miniaturització'; 
  421 $lang['tn_results_gen_time'] = 'generat en'; 
  422 $lang['tn_results_title'] = 'Resultats de la miniaturització'; 
  423 $lang['tn_stats'] = 'Estadístiques generals'; 
  424 $lang['tn_stats_max'] = 'temps màxim'; 
  425 $lang['tn_stats_mean'] = 'temps mitjà'; 
  426 $lang['tn_stats_min'] = 'temps mínim'; 
  427 $lang['tn_stats_nb'] = 'número d\'imatges miniaturitzades'; 
  428 $lang['tn_stats_total'] = 'temps total'; 
  429 $lang['tn_thisformat'] = 'per aquest format de fitxer'; 
   397$lang['Album list management'] = 'Gestió de categories'; 
   398$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo'; 
   399$lang['Piwigo administration'] = 'Administració del Piwigo'; 
   400$lang['Edit album'] = 'Edita una categoria'; 
   401$lang['Group management'] = 'Gestió de grups'; 
   402$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris'; 
   403$lang['Modify informations about a picture'] = 'Modifica la informació sobre una imatge'; 
   404$lang['Thumbnail creation'] = 'Creació de miniatures'; 
   405$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers'; 
   406$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Imatges pendents per validar'; 
   407$lang['all'] = 'totes'; 
   408$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'imatges sense miniatura (només jpeg i png)'; 
   409$lang['height must be a number superior to'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a'; 
   410$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a'; 
   411$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer'; 
   412$lang['No missing thumbnail'] = 'No missing thumbnail'; 
   413$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada'; 
   414$lang['GD version'] = 'versió GD'; 
   415$lang['Miniaturization parameters'] = 'Paràmetres de miniaturització'; 
   416$lang['generated in'] = 'generat en'; 
   417$lang['Results of miniaturization'] = 'Resultats de la miniaturització'; 
   418$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals'; 
   419$lang['max time'] = 'temps màxim'; 
   420$lang['average time'] = 'temps mitjà'; 
   421$lang['min time'] = 'temps mínim'; 
   422$lang['number of miniaturized pictures'] = 'número d\'imatges miniaturitzades'; 
   423$lang['total time'] = 'temps total'; 
   424$lang['for this file format'] = 'per aquest format de fitxer'; 
  430425$lang['unit mode'] = 'mode unit'; 
  431 $lang['unlocked'] = 'Desbloquejat'; 
   426$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat'; 
  432427$lang['unset'] = 'no definit'; 
  433 $lang['up'] = 'Mou amunt'; 
  434 $lang['update categories informations'] = 'Actualitza la informació de les categories'; 
  435 $lang['update images informations'] = 'Actualitza la informació de les imatges'; 
  436 $lang['update'] = 'Sincronitza'; 
  437 $lang['update_cats_subset'] = 'reduce to single existing categories'; 
  438 $lang['update_default_title'] = 'Escolliu una opció'; 
  439 $lang['update_display_info'] = 'mostra la informació máxima (categories i elements afegits i eliminades)'; 
  440 $lang['update_err_pwg_version_differs'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot'; 
  441 $lang['update_err_pwg_version_differs_info'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix'; 
  442 $lang['update_err_remote_listing_not_found'] = 'El fitxer listing.xml no s\'ha trobat'; 
  443 $lang['update_err_remote_listing_not_found_info'] = 'No s\'ha trobat el fitxer listing.xml al lloc remot. Aquest fitxer es genera escollint l\'ordre "genera llistat" a la Gestió del lloc'; 
  444 $lang['update_error_list_title'] = 'Llista d\'errors'; 
  445 $lang['update_errors_caption'] = 'Títol de l\'error'; 
  446 $lang['update_infos_title'] = 'Informació detallada'; 
  447 $lang['update_missing_file_or_dir'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori'; 
  448 $lang['update_missing_file_or_dir_info'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
  449  
  450  
  451  
  452 $lang['update_missing_tn_info'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'; 
  453  
  454  
  455  
  456 $lang['update_missing_tn_short'] = 'falta la miniatura'; 
  457 $lang['update_nb_del_categories'] = 'categories eliminades de la base de dades'; 
  458 $lang['update_nb_del_elements'] = 'elements eliminats de la base de dades'; 
  459 $lang['update_nb_elements_metadata_available'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades'; 
  460 $lang['update_nb_elements_metadata_sync'] = 'elements d\'informació sincronitzats amb fitxers de metadades'; 
  461 $lang['update_nb_errors'] = 'errors durant la sincronització'; 
  462 $lang['update_nb_new_categories'] = 'categories afegides a la base de dades'; 
  463 $lang['update_nb_new_elements'] = 'elements afegits a la base de dades'; 
  464 $lang['update_nb_upd_elements'] = 'elements actualitzats de la base de dades'; 
  465 $lang['update_part_research'] = 'Cerca noves imatges en els directoris'; 
  466 $lang['update_research_added'] = 'afegides'; 
  467 $lang['update_research_deleted'] = 'eliminades'; 
  468 $lang['update_result_metadata'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
  469 $lang['update_simulate'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
  470 $lang['update_simulation_title'] = '[Simulació]'; 
  471 $lang['update_sync_all'] = 'directoris + fitxers'; 
  472 $lang['update_sync_dirs'] = 'només directoris'; 
  473 $lang['update_sync_files'] = 'sincronitza l\'estructura de fitxers amb la base de dades'; 
  474 $lang['update_sync_metadata'] = 'sincronitza els fitxers de metadades amb els elements d\'informació de la base de dades'; 
  475 $lang['update_sync_metadata_all'] = 'també els elements ja sincronitzats'; 
  476 $lang['update_used_metadata'] = 'Metadades utilitzades'; 
  477 $lang['update_wrong_dirname_info'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."'; 
  478 $lang['update_wrong_dirname_short'] = 'nom de fitxer erroni'; 
  479 $lang['upload'] = 'Càrrega'; 
   428$lang['Move up'] = 'Mou amunt'; 
   429$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació de les categories'; 
   430$lang['Update images informations'] = 'Actualitza la informació de les imatges'; 
   431$lang['Synchronize'] = 'Sincronitza'; 
   432$lang['reduce to single existing albums'] = 'reduce to single existing categories'; 
   433$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció'; 
   434$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'mostra la informació máxima (categories i elements afegits i eliminades)'; 
   435$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot'; 
   436$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix'; 
   437$lang['listing.xml file was not found'] = 'El fitxer listing.xml no s\'ha trobat'; 
   438$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'No s\'ha trobat el fitxer listing.xml al lloc remot. Aquest fitxer es genera escollint l\'ordre "genera llistat" a la Gestió del lloc'; 
   439$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors'; 
   440$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error'; 
   441$lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada'; 
   442$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori'; 
   443$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
   444 
   445 
   446 
   447$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'; 
   448 
   449 
   450 
   451$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura'; 
   452$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades'; 
   453$lang['elements deleted in the database'] = 'elements eliminats de la base de dades'; 
   454$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades'; 
   455$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'elements d\'informació sincronitzats amb fitxers de metadades'; 
   456$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització'; 
   457$lang['albums added in the database'] = 'categories afegides a la base de dades'; 
   458$lang['elements added in the database'] = 'elements afegits a la base de dades'; 
   459$lang['elements updated in the database'] = 'elements actualitzats de la base de dades'; 
   460$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves imatges en els directoris'; 
   461$lang['added'] = 'afegides'; 
   462$lang['deleted'] = 'eliminades'; 
   463$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
   464$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
   465$lang['[Simulation]'] = '[Simulació]'; 
   466$lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers'; 
   467$lang['only directories'] = 'només directoris'; 
   468$lang['synchronize files structure with database'] = 'sincronitza l\'estructura de fitxers amb la base de dades'; 
   469$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'sincronitza els fitxers de metadades amb els elements d\'informació de la base de dades'; 
   470$lang['even already synchronized elements'] = 'també els elements ja sincronitzats'; 
   471$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades'; 
   472$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."'; 
   473$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni'; 
   474$lang['Upload'] = 'Càrrega'; 
  480475$lang['user "%s" added'] = 's\'ha afegit l\'usuari "%s"'; 
  481 $lang['user_status'] = 'Estat de l\'usuari'; 
   476$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari'; 
  482477$lang['user_status_admin'] = 'Administrador'; 
  483478$lang['user_status_generic'] = 'Genèric'; 
   
  485480$lang['user_status_normal'] = 'Usuari'; 
  486481$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  487 $lang['username'] = 'nom d\'usuari'; 
  488 $lang['users'] = 'Usuaris'; 
  489 $lang['virtual_category'] = 'Categoria virtual'; 
  490 $lang['waiting'] = 'S\'està esperant'; 
  491 $lang['is_default_group'] = 'predeterminat'; 
  492 $lang['toggle_is_default_group'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\''; 
  493 $lang['Advanced_features'] = 'Funcions avançades'; 
  494 $lang['Elements_not_linked'] = 'No s\'han enllaçat elements'; 
  495 $lang['special_admin_menu'] = 'Especials'; 
  496 $lang['Duplicates'] = 'Fitxers amb el mateix nom en més d\'una categoria física'; 
   482$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
   483$lang['Virtual album'] = 'Categoria virtual'; 
   484$lang['Waiting'] = 'S\'està esperant'; 
   485$lang['default'] = 'predeterminat'; 
   486$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\''; 
   487$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades'; 
   488$lang['Not linked elements'] = 'No s\'han enllaçat elements'; 
   489$lang['Specials'] = 'Especials'; 
   490$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Fitxers amb el mateix nom en més d\'una categoria física'; 
  497491$lang['Overall'] = 'Global'; 
  498492$lang['Year'] = 'Any'; 
   
  501495$lang['Pages seen'] = 'Pàgines vistes'; 
  502496$lang['Pictures'] = 'Imatges'; 
  503 $lang['time'] = 'Hora'; 
  504 $lang['user'] = 'Usuari'; 
   497$lang['Time'] = 'Hora'; 
   498$lang['User'] = 'Usuari'; 
  505499$lang['IP'] = 'IP'; 
  506 $lang['image'] = 'Element'; 
  507 $lang['section'] = 'Secció'; 
  508 $lang['tags'] = 'Etiquetes'; 
  509 $lang['conf_history_guest'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants'; 
  510 $lang['conf_history_user'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris'; 
  511 $lang['conf_history_admin'] = 'Desa la pàgina de visites dels administradors'; 
  512 $lang['cat_options_title'] = 'Propietats'; 
   500$lang['Element'] = 'Element'; 
   501$lang['Section'] = 'Secció'; 
   502$lang['Tags'] = 'Etiquetes'; 
   503$lang['Save page visits by guests'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants'; 
   504$lang['Save page visits by users'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris'; 
   505$lang['Save page visits by administrators'] = 'Desa la pàgina de visites dels administradors'; 
   506$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  513507$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu'; 
  514508$lang['Send an information email to group members'] = 'Envia un correu electrònic informatiu als membres del grup'; 
   
  518512$lang['See you soon.'] = 'Fins aviat.'; 
  519513$lang['Discover album:'] = 'Veniu a descobrir la categoria:'; 
  520 $lang['mail_content'] = 'Contingut del correu'; 
   514$lang['Mail content'] = 'Contingut del correu'; 
  521515$lang['none'] = 'cap'; 
  522516$lang['high'] = 'alt'; 
   
  531525$lang['%d guests'] = '%d visitants'; 
  532526$lang['Hour'] = 'Hora'; 
  533 $lang['is_the_guest'] = 'invitat'; 
  534 $lang['is_the_default'] = 'valors predeterminats'; 
   527$lang['guest'] = 'invitat'; 
   528$lang['default values'] = 'valors predeterminats'; 
  535529$lang['High filesize'] = 'High filesize'; 
  536530// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1 
  537531$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar'; 
  538532$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar'; 
  539 $lang['purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall'; 
  540 $lang['purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum'; 
  541 $lang['c13y_title'] = 'Comprova la integritat'; 
  542 $lang['c13y_Anomaly'] = 'Anomalia'; 
  543 $lang['c13y_Correction'] = 'Correcció'; 
  544 $lang['c13y_Automatic_correction'] = 'Correció automàtica'; 
  545 $lang['c13y_Impossible_automatic_correction'] = 'No es possible la correcció automàtica'; 
  546 $lang['c13y_Correction_applied_success'] = 'Correcció aplicada amb èxit'; 
  547 $lang['c13y_Correction_applied_error'] = 'Correcció applicada amb errors'; 
  548 $lang['c13y_anomaly_count'] = 'S\'ha detectat %d anomalia.'; 
  549 $lang['c13y_anomalies_count'] = 'S\'han detectat %d anomalies.'; 
  550 $lang['c13y_anomaly_corrected_count'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.'; 
  551 $lang['c13y_anomalies_corrected_count'] = 'S\'han corregit %d anomalies.'; 
  552 $lang['c13y_anomaly_not_corrected_count'] = 'No s\'ha corregit d% anomala.'; 
  553 $lang['c13y_anomalies_not_corrected_count'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.'; 
  554 $lang['c13y_more_info'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació'; 
  555 $lang['c13y_more_info_forum'] = 'el fòrum'; 
  556 $lang['c13y_more_info_wiki'] = 'la wiki'; 
  557 $lang['c13y_exif_anomaly'] = '%s valor no es el fitxer correcte ja que exif no és sorportat'; 
  558 $lang['c13y_exif_correction'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php'; 
  559 $lang['c13y_guest_non_existent'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"'; 
  560 $lang['c13y_bad_guest_status'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "guest" és incorrecte'; 
  561 $lang['c13y_default_non_existent'] = 'L\'usuari predeterminat no existeix'; 
  562 $lang['c13y_webmaster_non_existent'] = 'El principal usuari "webmaster" no existeix'; 
  563 $lang['c13y_bad_webmaster_status'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "webmaster" és incorrecte'; 
  564  
  565  
  566 $lang['c13y_user_created'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"'; 
  567 $lang['c13y_user_status_updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"'; 
   533$lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall'; 
   534$lang['Purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum'; 
   535$lang['Check integrity'] = 'Comprova la integritat'; 
   536$lang['Anomaly'] = 'Anomalia'; 
   537$lang['Correction'] = 'Correcció'; 
   538$lang['Automatic correction'] = 'Correció automàtica'; 
   539$lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible la correcció automàtica'; 
   540$lang['Correction applied with success'] = 'Correcció aplicada amb èxit'; 
   541$lang['Correction applied with error'] = 'Correcció applicada amb errors'; 
   542$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'S\'ha detectat %d anomalia.'; 
   543$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.'; 
   544$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.'; 
   545$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies.'; 
   546$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'No s\'ha corregit d% anomala.'; 
   547$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.'; 
   548$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació'; 
   549$lang['the forum'] = 'el fòrum'; 
   550$lang['the wiki'] = 'la wiki'; 
   551$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor no es el fitxer correcte ja que exif no és sorportat'; 
   552$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php'; 
   553$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"'; 
   554$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "guest" és incorrecte'; 
   555$lang['Default user does not exist'] = 'L\'usuari predeterminat no existeix'; 
   556$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'El principal usuari "webmaster" no existeix'; 
   557$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "webmaster" és incorrecte'; 
   558 
   559 
   560$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"'; 
   561$lang['Status of user "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"'; 
  568562$lang['add new elements to caddie'] = 'afegeix nous elements al carret'; 
  569563// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly 
  570 $lang['no_display_thumbnail'] = 'Sense visualització'; 
  571 $lang['display_thumbnail_classic'] = 'Visualització clàssica'; 
  572 $lang['display_thumbnail_hoverbox'] = 'Visualització Hoverbox'; 
   564$lang['No display'] = 'Sense visualització'; 
   565$lang['Classic display'] = 'Visualització clàssica'; 
   566$lang['Hoverbox display'] = 'Visualització Hoverbox'; 
  573567$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures'; 
  574 $lang['obligatory_user_mail_address'] = 'L\'adreça de correu és obligatòria per a tots els usuaris'; 
   568$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'L\'adreça de correu és obligatòria per a tots els usuaris'; 
  575569$lang['Minimum privacy level'] = 'Nivell mínim de privacitat'; 
  576570$lang['Privacy level'] = 'Nivell de privacitat'; 
   
  580574$lang['Level 4'] = 'Família'; 
  581575$lang['Level 8'] = 'Admins'; 
  582 $lang['c13y_maintenance'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat'; 
   576$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat'; 
  583577$lang['Check all'] = 'Marca-ho tot'; 
  584578$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot'; 
  585 $lang['c13y_check_auto'] = 'Comprova les correccions automàtiques'; 
  586 $lang['c13y_submit_correction'] = 'Aplica les correccions seleccionades'; 
  587 $lang['c13y_submit_ignore'] = 'Ignora les anomalies seleccionades'; 
  588 $lang['c13y_submit_refresh'] = 'Refresca'; 
  589 $lang['c13y_ignore_msg1'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació'; 
  590  
  591 $lang['c13y_ignore_msg2'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'; 
  592  
  593 $lang['c13y_anomaly_ignored_count'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.'; 
  594 $lang['c13y_anomalies_ignored_count'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.'; 
  595 $lang['plugins_need_update'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se'; 
  596 $lang['plugins_dontneed_update'] = 'Connectors al dia'; 
  597 $lang['plugins_cant_check'] = 'Versions dels plugins que no s\'han pogut comprovar'; 
  598 $lang['plugins_actual_version'] = 'Versió<br>actual'; 
  599 $lang['plugins_new_version'] = 'Versió<br>disponible'; 
  600 $lang['plugins_auto_update'] = 'Actualització automàtica'; 
  601 $lang['plugins_auto_install'] = 'Instal·lació automàtica'; 
  602 $lang['plugins_download'] = 'Descarrega fitxer'; 
  603 $lang['plugins_tab_list'] = 'Llista de connectors'; 
  604 $lang['plugins_tab_update'] = 'Comprova les actualitzacións'; 
  605 $lang['plugins_tab_new'] = 'Altres connectors'; 
  606 $lang['plugins_revisions'] = 'Últimes modificacions'; 
  607 $lang['plugins_delete'] = 'Elimina'; 
  608 $lang['plugins_confirm_delete'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?'; 
  609 $lang['plugins_confirm_install'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?'; 
  610 $lang['plugins_confirm_upgrade'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..'; 
  611 $lang['plugins_upgrade_ok'] = '%s ha estat actualitzat correctament.'; 
  612 $lang['plugins_install_ok'] = 'El connector s\'ha copiat correctament'; 
  613 $lang['plugins_install_need_activate'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.'; 
  614 $lang['plugins_temp_path_error'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.'; 
  615 $lang['plugins_dl_archive_error'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.'; 
  616 $lang['plugins_archive_error'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.'; 
  617 $lang['plugins_extract_error'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).'; 
  618 $lang['plugins_check_chmod'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
  619  
  620  
  621  
  622  
  623  
  624  
  625 $lang['plugins_server_error'] = 'No es pot conectar al servidor.'; 
   579$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprova les correccions automàtiques'; 
   580$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades'; 
   581$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignora les anomalies seleccionades'; 
   582$lang['Refresh'] = 'Refresca'; 
   583$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació'; 
   584 
   585$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'; 
   586 
   587$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.'; 
   588$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.'; 
   589$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se'; 
   590$lang['Plugins up to date'] = 'Connectors al dia'; 
   591$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Versions dels plugins que no s\'han pogut comprovar'; 
   592$lang['Current<br>version'] = 'Versió<br>actual'; 
   593$lang['Available<br>version'] = 'Versió<br>disponible'; 
   594$lang['Automatic upgrade'] = 'Actualització automàtica'; 
   595$lang['Automatic installation'] = 'Instal·lació automàtica'; 
   596$lang['Download file'] = 'Descarrega fitxer'; 
   597$lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors'; 
   598$lang['Check for updates'] = 'Comprova les actualitzacións'; 
   599$lang['Other plugins'] = 'Altres connectors'; 
   600$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions'; 
   601$lang['Delete'] = 'Elimina'; 
   602$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?'; 
   603$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?'; 
   604$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..'; 
   605$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s ha estat actualitzat correctament.'; 
   606$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament'; 
   607$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.'; 
   608$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.'; 
   609$lang['Can\'t download archive.'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.'; 
   610$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.'; 
   611$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).'; 
   612$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
   613 
   614 
   615 
   616 
   617 
   618 
   619$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.'; 
  626620$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades'; 
  627621$lang['Caddie is currently empty'] = 'Actualment el carret està buit'; 
  628 $lang['conf_upload_title'] = 'Penja'; 
   622$lang['Upload'] = 'Penja'; 
  629623$lang['Show upload link every time'] = 'Mostra l\'enllaç de penjar cada vegada'; 
  630624$lang['User access level to upload'] = 'Nivell d\'accés d\'usuari per penjar'; 
   
  635629$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters'; 
  636630$lang['ACCESS_5'] = 'Sense accés'; 
  637 $lang['DEMO'] = 'Demo'; 
  638 $lang['HOME'] = 'Inici de Piwigo'; 
  639 $lang['FORUM'] = 'Soport'; 
  640 $lang['BUGS'] = 'Errors'; 
  641 $lang['EXTENSIONS'] = 'Extensions'; 
  642 $lang['WIKI / DOC'] = 'Documentació'; 
   631$lang['Demo'] = 'Demo'; 
   632$lang['Piwigo home'] = 'Inici de Piwigo'; 
   633$lang['Support'] = 'Soport'; 
   634$lang['Bugs'] = 'Errors'; 
   635$lang['Extensions'] = 'Extensions'; 
   636$lang['Documentation'] = 'Documentació'; 
  643637$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió de Piwigo disponible.'; 
  644638$lang['Piwigo Administration'] = 'Administració de Piwigo'; 
  645639$lang['Piwigo version'] = 'Versió de Piwigo'; 
  646640$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Esteu executant l\'última versió de Piwigo.'; 
  647 $lang['c13y_version_anomaly'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]'; 
  648 $lang['c13y_version_correction'] = 'Necessiteu actualitzar el vostre sistema per tenir totes les funcionalitats de l\'aplicació, sinó l\'aplicació no funcionará correctament, o completament.'; 
   641$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]'; 
   642$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Necessiteu actualitzar el vostre sistema per tenir totes les funcionalitats de l\'aplicació, sinó l\'aplicació no funcionará correctament, o completament.'; 
  649643$lang['Deleted on'] = 'Eliminada el'; 
  650644$lang['Last hit'] =  'Última visualització'; 
  651 $lang['Hits'] = 'Visualitzacions'; 
  652645$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD'; 
  653 $lang['conf_extents'] = 'Plantilles'; 
  654  
  655  
  656 $lang['extend_for_templates'] = 'Extend for templates'; 
  657 $lang['Replacement of original templates'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'; 
  658 $lang['Replacers'] = 'Replacers (customized templates)'; 
   646$lang['Templates'] = 'Plantilles'; 
   647 
   648 
   649$lang['Extend for templates'] = 'Extend for templates'; 
   650$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'; 
   651$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Replacers (customized templates)'; 
  659652$lang['Original templates'] = 'Plantilles originals'; 
  660653$lang['Optional URL keyword'] = 'Optional URL keyword'; 
  661 $lang['Templates recorded.'] = 'Templates configuration has been recorded.'; 
  662 $lang['Optimizations completed'] = 'All optimizations have been successfully completed.'; 
  663 $lang['Optimizations errors'] = 'Optimizations have been completed with some errors.'; 
  664 $lang['delete this comment'] = 'elimina aquest comentari'; 
  665 $lang['link_info_image'] = 'Modifica la informació'; 
   654$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Templates configuration has been recorded.'; 
   655$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'All optimizations have been successfully completed.'; 
   656$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizations have been completed with some errors.'; 
   657$lang['Modify information'] = 'Modifica la informació'; 
  666658$lang['edit album'] = 'edita la informació de la categoria'; 
  667659$lang['nothing'] = 'res'; 
   
  676668$lang['Manual order'] = 'Ordre manual'; 
  677669$lang['Drag to re-order'] = 'Drag to re-order'; 
  678 $lang['Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.'] = 'Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.'; 
  679670$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization'; 
  680671$lang['No photo can be deleted'] = 'No es pot eliminar cap foto'; 
   
  687678// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  688679$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcements Newsletter'; 
  689 $lang['Subscribe to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'; 
   680$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'; 
  690681$lang['Subscribe %s'] = 'Subscribe %s'; 
  691682$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'; 
  692683$lang['Purge search history'] = 'Elimina l\'historial de cerca'; 
  693684$lang['Hide'] = 'Hide'; 
  694 $lang['Password is missing'] = 'Falta la contrasenya. Si us plau introduïu la contrasenya.'; 
  695 $lang['Password confirmation is missing'] = 'Falta la confirmació de la contrasenya. Si us plau introduïu la confirmació de la contrasenya.'; 
  696 $lang['Email address is missing'] = 'Falta l\'adreça de correu. Si us plau especifiqueu una adreça de correu.'; 
  697 $lang['Password confirmation error'] = 'Error en la confirmació de la contrasenya.'; 
   685$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la contrasenya. Si us plau introduïu la contrasenya.'; 
   686$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta la confirmació de la contrasenya. Si us plau introduïu la confirmació de la contrasenya.'; 
   687$lang['Password confirmation error.'] = 'Error en la confirmació de la contrasenya.'; 
  698688$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Permetre als usuaris l\'edició dels seus propis comentaris'; 
  699689$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Permetre als usuaris l\'eliminació dels seus propis comentaris'; 
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r8286 r8489  
  4141$lang['%d hit'] = '%d visualització'; 
  4242$lang['%d hits'] = '%d visualitzacions'; 
  43 $lang['%d new element'] = '%d nova imatge'; 
  44 $lang['%d new elements'] = '%d noves imatges'; 
   43$lang['%d new image'] = '%d nova imatge'; 
   44$lang['%d new images'] = '%d noves imatges'; 
  4545$lang['%d new user'] = '%d nou usuari'; 
  4646$lang['%d new users'] = '%d nous usuaris'; 
   
  4848$lang['%d waiting elements'] = '%d s\'estan esperant els elements'; 
  4949$lang['About'] = 'Quant a'; 
  50 $lang['All tags must match'] = 'Totes les etiquetes han de coincidir'; 
  5150$lang['All tags'] = 'Totes les etiquetes'; 
  5251$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta'; 
   
  5756$lang['Album'] = 'Categoria'; 
  5857$lang['Close this window'] = 'Tanca aquesta finestra'; 
  59 $lang['Complete RSS feed'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)'; 
   58$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)'; 
  6059$lang['Confirm Password'] = 'Confirma la contrasenya'; 
  6160$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió'; 
  62 $lang['Connection'] = 'Inici de sessió'; 
   61$lang['Login'] = 'Inici de sessió'; 
  6362$lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador de la webs'; 
  6463$lang['Create a new account'] = 'Crea un nou compte'; 
   
  6968$lang['Display'] = 'Visualització'; 
  7069$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'S\'ha de satisfer cada regla llistada.'; 
  71 $lang['Email address is missing'] = 'No s\'ha introduït l\'adreça de correu'; 
  7270$lang['Email address'] = 'Adreça de correu'; 
  7371$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introdueix la teva informació personal'; 
   
  9189$lang['New password sent by email'] = 'La nova contrasenya s\'ha enviat per correu electrònic'; 
  9290$lang['No email address'] = 'No hi ha l\'adreça de correu electrònic'; 
  93 $lang['No user matches this email address'] = 'No concorda cap usuari clàssic amb aquesta adreça de correu'; 
   91$lang['No classic user matches this email address'] = 'No concorda cap usuari clàssic amb aquesta adreça de correu'; 
  9492$lang['Notification'] = 'Notificació'; 
  9593$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements'; 
   
  125123$lang['Webmaster'] = 'Administrador de la web'; 
  126124$lang['Week %d'] = 'Setmana %d'; 
  127 $lang['about_page_title'] = 'Quant a Piwigo'; 
  128 $lang['access_forbiden'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina'; 
   125$lang['About Piwigo'] = 'Quant a Piwigo'; 
   126$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina'; 
  129127$lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret'; 
  130 $lang['add_favorites_hint'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides'; 
  131 $lang['admin'] = 'Administració'; 
  132 $lang['adviser_mode_enabled'] = 'Mode guiat activat'; 
   128$lang['add this image to your favorites'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides'; 
   129$lang['Administration'] = 'Administració'; 
   130$lang['Adviser mode enabled'] = 'Mode guiat activat'; 
  133131$lang['all'] = 'tot'; 
  134132$lang['ascending'] = 'ascendent'; 
  135133$lang['author(s) : %s'] = 'autor(s) : %s'; 
  136 $lang['auto_expand'] = 'Expandeix totes les categories'; 
  137 $lang['became available after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)'; 
  138 $lang['became available before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)'; 
  139 $lang['became available between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)'; 
  140 $lang['became available on %s'] = 'Publicades el %s'; 
  141 $lang['best_rated_cat'] = 'Millor valorades'; 
  142 $lang['best_rated_cat_hint'] = 'visualitza els elements més valorats'; 
   134$lang['Expand all albums'] = 'Expandeix totes les categories'; 
   135$lang['posted after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)'; 
   136$lang['posted before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)'; 
   137$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)'; 
   138$lang['posted on %s'] = 'Publicades el %s'; 
   139$lang['Best rated'] = 'Millor valorades'; 
   140$lang['display best rated items'] = 'visualitza els elements més valorats'; 
  143141$lang['caddie'] = 'carret'; 
  144 $lang['calendar'] = 'Calendari'; 
  145 $lang['calendar_any'] = 'Tot'; 
  146 $lang['calendar_hint'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes'; 
  147 $lang['calendar_picture_hint'] = 'visualitza les imatges afegides'; 
  148 $lang['calendar_view'] = 'Visualitza'; 
   142$lang['Calendar'] = 'Calendari'; 
   143$lang['All'] = 'Tot'; 
   144$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes'; 
   145$lang['display pictures added on'] = 'visualitza les imatges afegides'; 
   146$lang['View'] = 'Visualitza'; 
  149147$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendari mensual'; 
  150148$lang['chronology_monthly_list'] = 'Llista mensual'; 
  151149$lang['chronology_weekly_list'] = 'Llista setmanal'; 
  152 $lang['click_to_redirect'] = 'Cliqueu aquí si el vostre navegador no us redirecciona'; 
   150$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Cliqueu aquí si el vostre navegador no us redirecciona'; 
  153151$lang['comment date'] = 'data del comentari'; 
  154 $lang['comment'] = 'Comentari'; 
  155 $lang['comment_added'] = 'El vostre comentari ha estat registrat'; 
  156 $lang['comment_anti-flood'] = 'Sistema anti-inundació : si us plau espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari'; 
  157 $lang['comment_not_added'] = 'El vostre comentari NO ha estat registrat ja que no ha passat la regla de validació.'; 
  158 $lang['comment_to_validate'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el vostre comentari abans que aquest sigui visible.'; 
  159 $lang['comment_user_exists'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari'; 
  160 $lang['comments'] = 'Commentaris'; 
  161 $lang['comments_add'] = 'Afegiu un comentari'; 
   152$lang['Comment'] = 'Comentari'; 
   153$lang['Your comment has been registered'] = 'El vostre comentari ha estat registrat'; 
   154$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema anti-inundació : si us plau espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari'; 
   155$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'El vostre comentari NO ha estat registrat ja que no ha passat la regla de validació.'; 
   156$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el vostre comentari abans que aquest sigui visible.'; 
   157$lang['This login is already used by another user'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari'; 
   158$lang['Comments'] = 'Commentaris'; 
   159$lang['Add a comment'] = 'Afegiu un comentari'; 
  162160$lang['created after %s (%s)'] = 'creat després %s (%s)'; 
  163161$lang['created before %s (%s)'] = 'creat abans %s (%s)'; 
  164162$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creat entre %s (%s) i %s (%s)'; 
  165163$lang['created on %s'] = 'creat el %s'; 
  166 $lang['customize'] = 'Personalitza'; 
  167 $lang['customize_page_title'] = 'Personalitza la teva galeria'; 
   164$lang['Customize'] = 'Personalitza'; 
   165$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitza la teva galeria'; 
  168166$lang['day'][0] = 'Diumenge'; 
  169167$lang['day'][1] = 'Dilluns'; 
   
  173171$lang['day'][5] = 'Divendres'; 
  174172$lang['day'][6] = 'Dissabte'; 
  175 $lang['default_sort'] = 'Per defecte'; 
  176 $lang['del_favorites_hint'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides'; 
   173$lang['Default'] = 'Per defecte'; 
   174$lang['delete this image from your favorites'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides'; 
  177175$lang['descending'] = 'descendent'; 
  178176$lang['download'] = 'baixada'; 
  179 $lang['download_hint'] = 'baixa aquest fitxer'; 
   177$lang['download this file'] = 'baixa aquest fitxer'; 
  180178$lang['edit'] = 'edita'; 
  181 $lang['err_date'] = 'data errònia'; 
   179$lang['wrong date'] = 'data errònia'; 
  182180$lang['excluded'] = 'excluded'; 
  183 $lang['favorite_cat'] = 'Les meves preferides'; 
  184 $lang['favorite_cat_hint'] = 'visualitza les meves imatges preferides'; 
  185 $lang['favorites'] = 'Preferides'; 
  186 $lang['first_page'] = 'Primera'; 
  187 $lang['gallery_locked_message'] = 'La galeria és tancada per manteniment. Si us plau, torna més tard.'; 
  188 $lang['generation_time'] = 'Pàgina generada en'; 
   181$lang['My favorites'] = 'Les meves preferides'; 
   182$lang['display my favorites pictures'] = 'visualitza les meves imatges preferides'; 
   183$lang['Favorites'] = 'Preferides'; 
   184$lang['First'] = 'Primera'; 
   185$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria és tancada per manteniment. Si us plau, torna més tard.'; 
   186$lang['Page generated in'] = 'Pàgina generada en'; 
  189187$lang['guest'] = 'invitat'; 
  190 $lang['hello'] = 'Hola'; 
  191 $lang['hint_admin'] = 'disponible només per a administradors'; 
  192 $lang['hint_category'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquesta categoria'; 
  193 $lang['hint_comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris'; 
  194 $lang['hint_customize'] = 'personalitza l\'aparença de la galeria'; 
  195 $lang['hint_search'] = 'cerca'; 
  196 $lang['home'] = 'Inici'; 
  197 $lang['identification'] = 'Identificació'; 
  198 $lang['images_available_cpl'] = 'en aquesta categoria'; 
  199 $lang['images_available_cat'] = 'en %d sub-categoria'; 
  200 $lang['images_available_cats'] = 'en %d sub-categories'; 
   188$lang['Hello'] = 'Hola'; 
   189$lang['available for administrators only'] = 'disponible només per a administradors'; 
   190$lang['shows images at the root of this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquesta categoria'; 
   191$lang['See last users comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris'; 
   192$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalitza l\'aparença de la galeria'; 
   193$lang['search'] = 'cerca'; 
   194$lang['Home'] = 'Inici'; 
   195$lang['Identification'] = 'Identificació'; 
   196$lang['in this album'] = 'en aquesta categoria'; 
   197$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-categoria'; 
   198$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-categories'; 
  201199$lang['included'] = 'inclòs'; 
  202 $lang['invalid_pwd'] = 'Contrasenya no vàlida!'; 
  203 $lang['language']='Idioma'; 
   200$lang['Invalid password!'] = 'Contrasenya no vàlida!'; 
   201$lang['Language']='Idioma'; 
  204202$lang['last %d days'] = 'últims %d dies'; 
  205 $lang['last_page'] = 'Última'; 
  206 $lang['logout'] = 'Sortida'; 
  207 $lang['mail_address'] = 'Adreça de correu electrònic'; 
  208 $lang['mandatory'] = 'Obligatori'; 
  209 $lang['maxheight'] = 'Alçada màxima de les imatges'; 
  210 $lang['maxheight_error'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50'; 
  211 $lang['maxwidth'] = 'Amplada màxima de les imatges'; 
  212 $lang['maxwidth_error'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50'; 
  213 $lang['mode_created_hint'] = 'visualitza un calendari per data de creació'; 
  214 $lang['mode_flat_hint'] = 'visualitza tots els elements de totes les sub-categories'; 
  215 $lang['mode_normal_hint'] = 'Torna a la vista normal'; 
  216 $lang['mode_posted_hint'] = 'visualitza un calendari per data de publicació'; 
   203$lang['Last'] = 'Última'; 
   204$lang['Logout'] = 'Sortida'; 
   205$lang['E-mail address'] = 'Adreça de correu electrònic'; 
   206$lang['obligatory'] = 'Obligatori'; 
   207$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Alçada màxima de les imatges'; 
   208$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50'; 
   209$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Amplada màxima de les imatges'; 
   210$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50'; 
   211$lang['display a calendar by creation date'] = 'visualitza un calendari per data de creació'; 
   212$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'visualitza tots els elements de totes les sub-categories'; 
   213$lang['return to normal view mode'] = 'Torna a la vista normal'; 
   214$lang['display a calendar by posted date'] = 'visualitza un calendari per data de publicació'; 
  217215$lang['month'][10] = 'Octubre'; 
  218216$lang['month'][11] = 'Novembre'; 
   
  227225$lang['month'][8] = 'Agost'; 
  228226$lang['month'][9] = 'Setembre'; 
  229 $lang['most_visited_cat'] = 'Més visitades'; 
  230 $lang['most_visited_cat_hint'] = 'visualitza les imatges més visitades'; 
  231 $lang['nb_image_line_error'] = 'El nombre d\'imatges per fila ha de ser un escalar no nul'; 
  232 $lang['nb_image_per_row'] = 'Nombre d\'imatges per fila'; 
  233 $lang['nb_line_page_error'] = 'El nombre de files per pàgina ha de ser un escalar no nul'; 
  234 $lang['nb_row_per_page'] = 'Nombre de files per pàgina'; 
  235 $lang['nbm_unknown_identifier'] = 'identificador desconegut'; 
  236 $lang['new_password'] = 'Nova contrasenya'; 
  237 $lang['new_rate'] = 'Valoreu aquesta imatge'; 
  238 $lang['next_page'] = 'Següent'; 
  239 $lang['no_category'] = 'Inici'; 
  240 $lang['no_rate'] = 'no valorada'; 
  241 $lang['note_filter_day'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.'; 
  242 $lang['note_filter_days'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.'; 
   227$lang['Most visited'] = 'Més visitades'; 
   228$lang['display most visited pictures'] = 'visualitza les imatges més visitades'; 
   229$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'El nombre d\'imatges per fila ha de ser un escalar no nul'; 
   230$lang['Number of images per row'] = 'Nombre d\'imatges per fila'; 
   231$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'El nombre de files per pàgina ha de ser un escalar no nul'; 
   232$lang['Number of rows per page'] = 'Nombre de files per pàgina'; 
   233$lang['Unknown identifier'] = 'identificador desconegut'; 
   234$lang['New password'] = 'Nova contrasenya'; 
   235$lang['Rate this picture'] = 'Valoreu aquesta imatge'; 
   236$lang['Next'] = 'Següent'; 
   237$lang['Home'] = 'Inici'; 
   238$lang['no rate'] = 'no valorada'; 
   239$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.'; 
   240$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.'; 
  243241$lang['password updated'] = 'contrasenya actualitzada'; 
  244 $lang['periods_error'] = 'El periode recent ha de ser un valor enter positiu'; 
   242$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode recent ha de ser un valor enter positiu'; 
  245243/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['picture'] = 'imatge'; 
  246 $lang['picture_high'] = 'Cliqueu sobre la imatge per veure-la en alta definició.'; 
  247 $lang['picture_show_metadata'] = 'Mostra el fitxer de les metadades'; 
  248 $lang['powered_by'] = 'Impulsat per'; 
  249 $lang['preferences'] = 'Preferències'; 
  250 $lang['previous_page'] = 'Anterior'; 
  251 $lang['random_cat'] = 'Imatge aleatòria'; 
  252 $lang['random_cat_hint'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges aleatòries'; 
  253 $lang['recent_cats_cat'] = 'Categories recents'; 
  254 $lang['recent_cats_cat_hint'] = 'visualitza les categories actualitzades recentment'; 
  255 $lang['recent_period'] = 'Període recent'; 
  256 $lang['recent_pics_cat'] = 'Imatges recents'; 
  257 $lang['recent_pics_cat_hint'] = 'visualitza les imatges més recents'; 
  258 $lang['redirect_msg'] = 'Redirecció...'; 
  259 $lang['reg_err_login1'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'entrada'; 
  260 $lang['reg_err_login2'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai'; 
  261 $lang['reg_err_login3'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai'; 
  262 $lang['reg_err_login5'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant'; 
  263 $lang['reg_err_mail_address'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)'; 
  264 $lang['reg_err_pass'] = 'si us plau introduïu la vostra contrasenya una altra vegada'; 
  265 $lang['remember_me'] = 'Inici de sessió automàtic'; 
  266 $lang['remove this tag'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista'; 
   244$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Cliqueu sobre la imatge per veure-la en alta definició.'; 
   245$lang['Show file metadata'] = 'Mostra el fitxer de les metadades'; 
   246$lang['Powered by'] = 'Impulsat per'; 
   247$lang['Preferences'] = 'Preferències'; 
   248$lang['Previous'] = 'Anterior'; 
   249$lang['Random pictures'] = 'Imatge aleatòria'; 
   250$lang['display a set of random pictures'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges aleatòries'; 
   251$lang['Recent albums'] = 'Categories recents'; 
   252$lang['display recently updated albums'] = 'visualitza les categories actualitzades recentment'; 
   253$lang['Recent period'] = 'Període recent'; 
   254$lang['Recent pictures'] = 'Imatges recents'; 
   255$lang['display most recent pictures'] = 'visualitza les imatges més recents'; 
   256$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...'; 
   257$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'entrada'; 
   258$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai'; 
   259$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai'; 
   260$lang['this login is already used'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant'; 
   261$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)'; 
   262$lang['please enter your password again'] = 'si us plau introduïu la vostra contrasenya una altra vegada'; 
   263$lang['Auto login'] = 'Inici de sessió automàtic'; 
   264$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista'; 
  267265$lang['representative'] = 'representatiu'; 
  268266$lang['return to homepage'] = 'torna a la pàgina inicial'; 
  269 $lang['search_author'] = 'Cerca per autor'; 
  270 $lang['search_categories'] = 'Cerca en les categories'; 
  271 $lang['search_date'] = 'Cerca per data'; 
  272 $lang['search_date_from'] = 'Data'; 
  273 $lang['search_date_to'] = 'Fi-date'; 
  274 $lang['search_date_type'] = 'Tipus de data'; 
  275 $lang['search_keywords'] = 'Cerca per paraules'; 
  276 $lang['search_mode_and'] = 'Cerca tots els termes'; 
  277 $lang['search_mode_or'] = 'Cerca qualsevol dels termes'; 
  278 $lang['search_one_clause_at_least'] = 'Consulta buida. No s\'ha introduït cap criteri.'; 
  279 $lang['search_options'] = ' Opcions de cerca'; 
  280 $lang['search_result'] = 'Resultats de la cerca'; 
  281 $lang['search_subcats_included'] = 'Cerca en les subcategories'; 
  282 $lang['search_title'] = 'Cerca'; 
   267$lang['Search for Author'] = 'Cerca per autor'; 
   268$lang['Search in albums'] = 'Cerca en les categories'; 
   269$lang['Search by Date'] = 'Cerca per data'; 
   270$lang['Date'] = 'Data'; 
   271$lang['End-Date'] = 'Fi-date'; 
   272$lang['Kind of date'] = 'Tipus de data'; 
   273$lang['Search for words'] = 'Cerca per paraules'; 
   274$lang['Search for all terms'] = 'Cerca tots els termes'; 
   275$lang['Search for any terms'] = 'Cerca qualsevol dels termes'; 
   276$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta buida. No s\'ha introduït cap criteri.'; 
   277$lang['Search Options'] = ' Opcions de cerca'; 
   278$lang['Search results'] = 'Resultats de la cerca'; 
   279$lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en les subcategories'; 
   280$lang['Search'] = 'Cerca'; 
  283281$lang['searched words : %s'] = 'paraules cercades : %s'; 
  284 $lang['send_mail'] = 'Contacta'; 
   282$lang['Contact'] = 'Contacta'; 
  285283$lang['set as album representative'] = 'col·loca com a categoria representativa'; 
  286 $lang['show_nb_comments'] = 'Mostra el nombre de comentaris'; 
  287 $lang['show_nb_hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions'; 
   284$lang['Show number of comments'] = 'Mostra el nombre de comentaris'; 
   285$lang['Show number of hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions'; 
  288286$lang['slideshow'] = 'Presentació de diapositives'; 
  289 $lang['slideshow_stop'] = 'atura la presentació de diapositives'; 
  290 $lang['special_categories'] = 'Especials'; 
  291 $lang['sql_queries_in'] = 'Consultes SQL en'; 
  292 $lang['start_filter_hint'] = 'visualitza només les imatges publicades recentment'; 
  293 $lang['stop_filter_hint'] = 'torna a visualitzar totes les imatges'; 
   287$lang['stop the slideshow'] = 'atura la presentació de diapositives'; 
   288$lang['Specials'] = 'Especials'; 
   289$lang['SQL queries in'] = 'Consultes SQL en'; 
   290$lang['display only recently posted images'] = 'visualitza només les imatges publicades recentment'; 
   291$lang['return to the display of all images'] = 'torna a visualitzar totes les imatges'; 
  294292$lang['the beginning'] = 'El començament'; 
  295 $lang['theme'] = 'Tema de la interfície'; 
  296 $lang['thumbnails'] = 'Miniatures'; 
  297 $lang['title_menu'] = 'Menú'; 
  298 $lang['title_send_mail'] = 'A comment on your site'; 
   293$lang['Interface theme'] = 'Tema de la interfície'; 
   294$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures'; 
   295$lang['Menu'] = 'Menú'; 
   296$lang['A comment on your site'] = 'A comment on your site'; 
  299297$lang['today'] = 'avui'; 
  300 $lang['update_rate'] = 'Actualitzeu les vostres valoracions'; 
  301 $lang['update_wrong_dirname'] = 'nom del fitxer erroni'; 
  302 $lang['upload_advise_filesize'] = 'la mida del fitxer de la imatge no pot excedir :'; 
  303 $lang['upload_advise_filetype'] = 'la imatge ha de ser en format de fitxer  jpg, gif o png'; 
  304 $lang['upload_advise_height'] = 'l\'alçada de la imatge no pot excedir :'; 
  305 $lang['upload_advise_thumbnail'] = 'Opcional, però es recomanat : esculliu una miniatura per associar-la a'; 
  306 $lang['upload_advise_width'] = 'l\'amplada de la imatge no pot excedir :'; 
  307 $lang['upload_author'] = 'Autor'; 
  308 $lang['upload_cannot_upload'] = 'no es pot carregar la imatge al servidor'; 
  309 $lang['upload_err_username'] = 's\'ha d\'indicar el nom d\'usuari'; 
  310 $lang['upload_file_exists'] = 'Un nom d\'imatge ja està en ús'; 
  311 $lang['upload_filenotfound'] = 'Heu d\'escollir un format de fitxer d\'imatge per la imatge'; 
  312 $lang['upload_forbidden'] = 'No podeu carregar imatges en aquesta categoria'; 
  313 $lang['upload_name'] = 'Nom de la imatge'; 
  314 $lang['upload_picture'] = 'Carrega una imatge'; 
  315 $lang['upload_successful'] = 'La imatge s\'ha carregat amb èxit, un administrador la validarà tan aviat com sigui possible'; 
  316 $lang['upload_title'] = 'Carrega una imatge'; 
   298$lang['Update your rating'] = 'Actualitzeu les vostres valoracions'; 
   299$lang['wrong filename'] = 'nom del fitxer erroni'; 
   300$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'la mida del fitxer de la imatge no pot excedir :'; 
   301$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'la imatge ha de ser en format de fitxer  jpg, gif o png'; 
   302$lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'l\'alçada de la imatge no pot excedir :'; 
   303$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Opcional, però es recomanat : esculliu una miniatura per associar-la a'; 
   304$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'l\'amplada de la imatge no pot excedir :'; 
   305$lang['Author'] = 'Autor'; 
   306$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'no es pot carregar la imatge al servidor'; 
   307$lang['the username must be given'] = 's\'ha d\'indicar el nom d\'usuari'; 
   308$lang['A picture\'s name already used'] = 'Un nom d\'imatge ja està en ús'; 
   309$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Heu d\'escollir un format de fitxer d\'imatge per la imatge'; 
   310$lang['You can\'t upload pictures in this category'] = 'No podeu carregar imatges en aquesta categoria'; 
   311$lang['Name of the picture'] = 'Nom de la imatge'; 
   312$lang['Upload a picture'] = 'Carrega una imatge'; 
   313$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = 'La imatge s\'ha carregat amb èxit, un administrador la validarà tan aviat com sigui possible'; 
   314$lang['Upload a picture'] = 'Carrega una imatge'; 
  317315$lang['useful when password forgotten'] = 'útil quan s\'ha oblidat la contrasenya'; 
  318 $lang['qsearch'] = 'Quick search'; 
   316$lang['Quick search'] = 'Quick search'; 
  319317$lang['Connected user: %s'] = 'Usuari connectat: %s'; 
  320318$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   
  322320$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s'; 
  323321$lang['Comment: %s'] = 'Comentari: %s'; 
  324 $lang['Delete: %s'] = 'Eliminar: %s'; 
  325 $lang['Validate: %s'] = 'Validar: %s'; 
  326322$lang['Comment by %s'] = 'Comentat per %s'; 
  327323$lang['User: %s'] = 'Usuari: %s'; 
   
  335331$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Imatge carregada per %s'; 
  336332// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1 
  337 $lang['guest_must_be_guest'] = 'Estat erroni de l\'usuari "invitat", s\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau informeu-ho a l\'administrador de la web.'; 
   333$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "invitat", s\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau informeu-ho a l\'administrador de la web.'; 
  338334// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0) 
  339335$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'L\'administrador, l\'administrador de la web i els usuaris especials no poden utilitzar aquest mètode'; 
  340 $lang['reg_err_mail_address_dbl'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu'; 
   336$lang['a user use already this mail address'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu'; 
  341337$lang['Album results for'] = 'Resultats de la categoria per'; 
  342338$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per'; 
  343339$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s'; 
  344 $lang['start_play'] = 'Reprodueix la presentació de diapositives'; 
  345 $lang['stop_play'] = 'Pausa la presentació de diapositives'; 
  346 $lang['start_repeat'] = 'Repeteix la presentació de diapositives'; 
  347 $lang['stop_repeat'] = 'No repeteixis la presentació de diapositives'; 
  348 $lang['inc_period'] = 'Redueix la velocitat de la diapositiva'; 
  349 $lang['dec_period'] = 'Accelera la velocitat de la diapositiva'; 
   340$lang['Play of slideshow'] = 'Reprodueix la presentació de diapositives'; 
   341$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa la presentació de diapositives'; 
   342$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repeteix la presentació de diapositives'; 
   343$lang['Not repeat the slideshow'] = 'No repeteixis la presentació de diapositives'; 
   344$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Redueix la velocitat de la diapositiva'; 
   345$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accelera la velocitat de la diapositiva'; 
  350346$lang['Submit'] = 'Trametre'; 
  351347$lang['Yes'] = 'Sí'; 
  352348$lang['No'] = 'No'; 
  353 $lang['%d element']='%d imatge'; 
  354 $lang['%d elements']='%d imatges'; 
  355 $lang['%d element are also linked to current tags'] = '%d imatge també ha estat enllaçada a aquesta etiqueta'; 
  356 $lang['%d elements are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes'; 
  357 $lang['See elements linked to this tag only'] = 'Veure imatges enllaçades amb aquesta etiqueta solament'; 
  358 $lang['elements posted during the last %d days'] = 'imatges publicades durant els últims %d dies'; 
   349$lang['%d image']='%d imatge'; 
   350$lang['%d images']='%d imatges'; 
   351$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d imatge també ha estat enllaçada a aquesta etiqueta'; 
   352$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes'; 
   353$lang['See images linked to this tag only'] = 'Veure imatges enllaçades amb aquesta etiqueta solament'; 
   354$lang['images posted during the last %d days'] = 'imatges publicades durant els últims %d dies'; 
  359355$lang['Choose an image'] = 'Esculliu una imatge'; 
  360356$lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda del Piwigo'; 
   
  364360$lang['show tag cloud'] = 'mostra el núbol d\'etiquetes'; 
  365361$lang['cloud'] = 'núbol'; 
  366 $lang['Reset_To_Default'] = 'Reinicia als valors predeterminats'; 
   362$lang['Reset to default values'] = 'Reinicia als valors predeterminats'; 
  367363// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1) 
  368 $lang['del_all_favorites_hint'] = 'elimina totes les imatges de les preferides'; 
   364$lang['delete all images from your favorites'] = 'elimina totes les imatges de les preferides'; 
  369365$lang['Sent by'] = 'Enviat per'; 
  370366$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar les galetes per poder-vos connectar.'; 
   
  375371$lang['Edit a comment'] = "Edita un comentari"; 
  376372 
   373$lang['Are you sure?'] = 'Esteu segurs?'; 
   374$lang['delete this comment'] = 'elimina aquest comentari'; 
   375$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu. Si us plau especifiqueu una adreça de correu.'; 
  377376?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.