Changeset 9746


Ignore:
Timestamp:
03/17/11 23:57:26 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - autoupdate - update cs_CZ thanks to webprostor.eu

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/autoupdate/trunk/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r9721 r9746  
  11<?php 
  22 
  3 $lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Pro automatické provedení aktualizace kliknìte zde'; 
  4 $lang['autoupdate_alert'] = 'Jste si jistí, že chcete provést automatickou aktualizaci Piwigo?\nVarování!!! Ruènì provedené zmìny v souborech mohou být aktualizací pøepsány.'; 
  5 $lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo bylo uspìšnì aktualizováno (verze %s)'; 
  6 $lang['autoupdate_fail'] = 'Bìhem aktualizace došlo k chybì.'; 
   3$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Pro automatické provedení aktualizace klikněte zde'; 
   4$lang['autoupdate_alert'] = 'Jste si jistí, že chcete provést automatickou aktualizaci Piwigo?\nVarování!!! Ručně provedené změny v souborech mohou být aktualizací přepsány.'; 
   5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo bylo úspěšnq aktualizováno (verze %s)'; 
   6$lang['autoupdate_fail'] = 'Během aktualizace došlo k chybě.'; 
  77 
  8 $lang['autoupdate_extract_fail'] = 'K chybì došlo bìhem rozbalování. Prosím ovìøte oprávnìní na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu kliknìte zde</a>.'; 
   8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'K chybě došlo během rozbalování. Prosím ověřte oprávnění na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu klikněte zde</a>.'; 
  99 
  1010$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemùže získat novou verzi ze serveru'; 
  11 $lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Pro informace o nové verzi Piwigo %s kliknìte zde'; 
   11$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Pro informace o nové verzi Piwigo %s klikněte sem'; 
  1212$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Nebylo možné zkontrolovat aktualizace...'; 
  13 $lang['Click here to check upgrades now'] = 'Pro kontrolu aktualizací kliknìte zde'; 
   13$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Pro kontrolu aktualizací klikněte sem'; 
  1414 
  15 $lang['Notify on admin homepage'] = 'Upozoròovat na domovské stránce administrace'; 
  16 $lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Neupozoròovat na domovské stránce administrace'; 
   15$lang['Notify on admin homepage'] = 'Upozorňovat na domovské stránce administrace'; 
   16$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Neupozorňovat na domovské stránce administrace'; 
  1717 
  18 $lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Aktualizace probíhá... Prosím èekejte.'; 
  19 $lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Kontrolují se aktualizace pro galerii Piwigo a pro doplòky...'; 
   18$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Aktualizace probíhá... Prosím čekejte.'; 
   19$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Kontrolují se aktualizace pro galerii Piwigo a pro doplňky...'; 
  2020 
  2121$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Aktualizace na Piwigo %s';  
   
  2323$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Toto je menší aktualizace, pouze oprava chyb.';  
  2424$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Tohle je velká aktualizace, s <a href="%s">novými vlastnostmi</a>.';  
  25 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nìkteré šablony a rozšíøení zatím nemusejí být k dispozici.';  
  26 $lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Mùžete aktualizovat na verzi Piwigo %s pøímo,není potøeba nejprve aktualizovat na Piwigo %s.';  
   25$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Některé šablony a rozšíření zatím nemusejí být k dispozici.';  
   26$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Mùžete aktualizovat na verzi Piwigo %s přímo,není potřeba nejprve aktualizovat na Piwigo %s.';  
  2727$lang['autoupdate_step_1'] = 'První krok';  
  2828$lang['autoupdate_step_2'] = 'Druhý krok';  
  29 $lang['autoupdate_step_3'] = 'Tøetí krok';  
   29$lang['autoupdate_step_3'] = 'Třetí krok';  
  3030$lang['Save Template Directory'] = 'Ulož složku šablony';  
  3131$lang['Dump Database'] = 'Výpis Databáze';  
  32 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Zahrnout data historie (Varování: limit pamìi serveru mùže být pøekroèen)';  
  33 $lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze provést vytvoøení nové složky.';  
   32$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Zahrnout data historie (Varování: limit paměti serveru mùže být překročen)';  
   33$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze provést vytvoření nové složky.';  
  3434$lang['Unable to send template directory.'] = 'Nelze odeslat složku šablony.';  
  3535$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze provést výpis databáze.'; 
  3636 
  37 /*TODO*/$lang['autoupdate_ignore'] = 'Ignore this update'; 
  38 /*TODO*/$lang['autoupdate_reset_ignore'] = 'Reset ignored updates'; 
  39 /*TODO*/$lang['autoupdate_update_all'] = 'All update'; 
  40 /*TODO*/$lang['ERROR'] = 'ERROR'; 
  41 /*TODO*/$lang['Upgrade Complete'] = 'Upgrade Complete'; 
  42 /*TODO*/$lang['Piwigo Upgrade'] = 'Piwigo Upgrade'; 
  43 /*TODO*/$lang['Extensions Upgrade'] = 'Extensions Upgrade'; 
   37$lang['autoupdate_ignore'] = 'Ignorovat aktualizaci'; 
   38$lang['autoupdate_reset_ignore'] = 'Resetovat ignorování aktualizací'; 
   39$lang['autoupdate_update_all'] = 'Vše aktualizovat'; 
   40$lang['ERROR'] = 'CHYBA'; 
   41$lang['Upgrade Complete'] = 'Upgrade Kompletní'; 
   42$lang['Piwigo Upgrade'] = 'Piwigo Upgrade'; 
   43$lang['Extensions Upgrade'] = 'Aktualizace modulů'; 
  4444 
  45 /*TODO*/$lang['Some upgrades are available for extensions'] = 'Some upgrades are available for extensions'; 
  46 /*TODO*/$lang['Click here to see upgrades'] = 'Click here to see upgrades'; 
  47 /*TODO*/$lang['Gallery and extensions are up to date'] = 'Gallery and extensions are up to date'; 
  48 /*TODO*/$lang['All extensions are up to date.'] = 'All extensions are up to date.'; 
  49 /*TODO*/$lang['Update in progress...'] = 'Update in progress...'; 
   45$lang['Some upgrades are available for extensions'] = 'Nějaké aktualizace jsou k dispozici pro moduly'; 
   46$lang['Click here to see upgrades'] = 'Klikněte sem pro získání info o aktualizacích'; 
   47$lang['Gallery and extensions are up to date'] = 'Galerie a moduly jsou nyní aktuální'; 
   48$lang['All extensions are up to date.'] = 'Všechny moduly a rozšíření jsou nyní aktuální.'; 
   49$lang['Update in progress...'] = 'Probíhá aktualizace...'; 
  5050?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.