source: branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php @ 7086

Last change on this file since 7086 was 7086, checked in by ddtddt, 10 years ago

[branche2.1] - vi_VN - update admin part thanks to Em Ku

File size: 51.8 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24$lang['%d association'] = '%d kết hợp';
25$lang['%d associations'] = '%d kết hợp';
26$lang['%d category including'] = '%d đề mục bao gồm ';
27$lang['%d categories including'] = '%d đề mục bao gồm ';
28$lang['%d physical'] = '%d physical';
29$lang['%d physical'] = '%d physical';
30$lang[' and %d virtual'] = ' và %d thư mục ảo';
31$lang[' and %d virtual'] = ' và %d thư mục ảo';
32$lang['%d category moved'] = '%d đề mục đã được chuyển';
33$lang['%d categories moved'] = '%d đề mục đã được chuyển';
34$lang['%d group'] = '%d nhóm';
35$lang['%d groups'] = '%d nhóm';
36$lang['%d member'] = '%d thành viên';
37$lang['%d members'] = '%d thành viên';
38$lang['%d tag'] = '%d tag';
39$lang['%d tags'] = '%d tags';
40$lang['%d user comment rejected'] = '%d lời bình của thành viên dùng đã bị từ chối';
41$lang['%d user comments rejected'] = '%d lời bình của thành viên dùng đã bị từ chối';
42$lang['%d user comment validated'] = '%d lời bình của thành viên dùng đã được xác nhận';
43$lang['%d user comments validated'] = '%d lời bình của thành viên dùng đã được xác nhận';
44$lang['%d user deleted'] = '%d tên thành viên đã được xóa';
45$lang['%d users deleted'] = '%d tên thành viên đã được xóa';
46$lang['%d user'] = '%d thành viên';
47$lang['%d users'] = '%d thành viên';
48$lang['%d waiting for validation'] = 'Có %d hình đang đợi xác nhận';
49$lang['%d waiting pictures rejected'] = 'Đã từ chối %d hình ảnh đang đợi xác nhận';
50$lang['%d waiting pictures validated'] = 'Có %d hình ảnh đang đợi xác nhận để được hiển thị trên gallery';
51$lang['Actions'] = 'Hành động';
52$lang['Activate'] = 'Kích hoạt';
53$lang['Add/delete a permalink'] = 'Thêm/xoá một link cố định';
54$lang['Add a tag'] = 'Thêm một tag';
55$lang['Add a user'] = 'Thêm một thành viên';
56$lang['Add group'] = 'Thêm nhóm';
57$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Thêm các thành phần được chọn vào caddie';
58$lang['Add'] = 'Thêm';
59$lang['Allow user registration'] = 'Cho phép đăng ký';
60$lang['Apply to subcategories'] = 'Áp dụng cho các đề mục nhỏ';
61$lang['Associated'] = 'Được kết hợp';
62$lang['Association to categories'] = 'Kết hợp với đề mục';
63$lang['Batch management'] = 'Quản lý nhóm';
64$lang['Caddie management'] = 'Quản lý Caddie ';
65$lang['Caddie'] = 'Caddie';
66$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Đề mục đã được cho phép nhờ vào kết hợp nhóm';
67$lang['Categories manual order was saved'] = 'Sắp xếp thủ công đề mục đã được lưu';
68$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Đề mục được sắp xếp theo thứ tự A,B,C...';
69$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Các thành phần của đề mụ đã được kết hợp với những đề mục sau đây: %s';
70$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Quá trình dò tìm phiên bản nâng cấp bị lỗi, không xác định được nguyên nhân.';
71$lang['Check for upgrade'] = 'Dò tìm phiên bản mới';
72$lang['Comments for all'] = 'Cho mọi đối tượng được phép gởi bình luận';
73$lang['Current name'] = 'Tên hiện tại';
74$lang['Database'] = 'Cơ sở dữ liệu';
75$lang['Deactivate'] = 'Bỏ kích hoạt';
76$lang['Delete Representant'] = 'Xoá mục đại diện';
77$lang['Delete selected tags'] = 'Xoá những tag đã chọn';
78$lang['Delete selected users'] = 'Xoá những thành viên đã chọn';
79$lang['Deletions'] = 'Xoá bỏ';
80$lang['Deny selected groups'] = 'Từ chối nhóm đã chọn';
81$lang['Deny selected users'] = 'Từ chối thành viên đã chọn';
82$lang['Description'] = 'Miêu tả';
83$lang['Display options'] = 'Hiển thị tuỳ chọn';
84$lang['Dissociated'] = 'Không kết hợp';
85$lang['Does not represent'] = 'Không làm đại diện';
86$lang['Edit all picture informations'] = 'Biên tập tất cả thông tin về hình ảnh';
87$lang['Edit selected tags'] = 'Biên tập các tag đã chọn';
88$lang['Edit tags'] = 'Biên tập tags';
89$lang['Elements'] = 'Thành phần';
90$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Gởi email cho quản trị khi có một thành viên mới đăng ký';
91$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Gởi email cho quản trị khi có một lời bình đã xác nhận được gởi lên gallery.';
92$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Gởi email cho quản trị khi có một mời bình cần được xác nhận';
93$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Gởi email cho quản trị khi có một hình ảnh mới được đăng lên gallery';
94$lang['Empty caddie'] = 'Xoá hết trong caddie';
95$lang['Environment'] = 'Môi trường';
96$lang['Form'] = 'Form';
97$lang['Gallery URL'] = 'Địa chỉ website của gallery';
98$lang['Gallery title'] = 'Tiêu đề của gallery';
99$lang['Grant selected groups'] = 'Cấp cho các nhóm đã chọn';
100$lang['Grant selected users'] = 'Cấp cho các thành viên đã chọn';
101$lang['Group name'] = 'Tên nhóm';
102$lang['Groups'] = 'Nhóm người dùng';
103$lang['Guests'] = 'Khách';
104$lang['History'] = 'Bản ghi';
105$lang['Informations'] = 'Thông tin';
106$lang['Install'] = 'Cài đặt';
107$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Liên kết tất cả các thành phần của đề mục này với một đề mục mới';
108$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Liên kết tất cả các thành phần của đề mục này với một số đề mục trước';
109$lang['Linked categories'] = 'Đã liên kết các đề mục trên';
110$lang['Lock gallery'] = 'Tạm khoá gallery';
111$lang['Maintenance'] = 'Bảo trì';
112$lang['Manage permissions for a category'] = 'Quản lý quyền truy xuất của một đề mục';
113$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Quản lý quyền truy xuất của nhóm "%s"';
114$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Quản lý quyền truy xuất của thành viên "%s"';
115$lang['Manage tags'] = 'Quản lý tags';
116$lang['Members'] = 'Thành viên';
117$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata đã được đồng bộ hoá từ file';
118$lang['Move categories'] = 'Di chuyển đề mục';
119$lang['Move'] = 'Di chuyển';
120$lang['Name'] = 'Tên';
121$lang['New name'] = 'Tên mới';
122$lang['New parent category'] = 'Đề mục ngoài mới';
123$lang['New tag'] = 'Tag mới';
124$lang['Number of comments per page'] = 'Số lời bình trên một trang';
125$lang['Number of rates'] = 'Số lần đánh giá';
126$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Số hình thu nhỏ cần tạo ra';
127$lang['Only private categories are listed'] = 'Chỉ những đề mục riêng tư mới được liệt kê';
128$lang['Operating system'] = 'Hệ điều hành';
129$lang['Options'] = 'Tuỳ chọn';
130$lang['Order alphanumerically'] = 'Sắp xếp theo thứ tự A,B,C...';
131$lang['Other private categories'] = 'Các đề mục riêng tư khác';
132$lang['Page banner'] = 'Banner của trang';
133$lang['Parent category'] = 'Đề mục ngoài';
134$lang['Path'] = 'Đường dẫn';
135$lang['Permalink'] = 'Liên kết cố định';
136$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Có %s liên kết cố định đã được dùng trước đó bởi đề mục %s. Hãy xoá liên kết cố định này từ bảng ghi trước.';
137$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"';
138$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permalink %s is already used by category %s';
139$lang['Permalink history'] = 'Permalink history';
140$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
141$lang['Permission denied'] = 'Permission denied';
142$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permission granted thanks to a group';
143$lang['Permission granted'] = 'Permission granted';
144$lang['Picture informations updated'] = 'Picture informations updated';
145$lang['Plugins'] = 'Plugins';
146$lang['Position'] = 'Vị trí';
147$lang['Preferences'] = 'Tuỳ chỉnh';
148$lang['Properties'] = 'Thuộc tính';
149$lang['Random picture'] = 'Hình ngẫu nhiên';
150$lang['Rate date'] = 'Ngày tháng đánh giá';
151$lang['Rating by guests'] = 'Đánh giá bởi khách';
152$lang['Rating'] = 'Đánh giá';
153$lang['Reject All'] = 'Từ chối tất cả';
154$lang['Reject'] = 'Từ chối';
155$lang['Representant'] = 'Hình đại diện';
156$lang['Representation of categories'] = 'Hình đại diện cho các đề mục';
157$lang['Representative'] = 'Đại diện';
158$lang['Represents'] = 'Hình đại diện';
159$lang['Save order'] = 'Lưu vị trí sắp xếp';
160$lang['Save to permalink history'] = 'Lưu vào bảng ghi cố định';
161$lang['Select at least one category'] = 'Chọn ít nhất một đề mục';
162$lang['Select at least one picture'] = 'Chọn ít nhất một hình ảnh';
163$lang['Select at least one user'] = 'Chọn ít nhất một người dùng';
164$lang['Show info'] = 'Hiển thị thông tin';
165$lang['Site manager'] = 'Quản lý site';
166$lang['Status'] = 'Trạng thái';
167$lang['Statistics'] = 'Thống kê';
168$lang['Storage category'] = 'Đề mục lưu trữ';
169$lang['Sum of rates'] = 'Tổng hợp đánh giá';
170$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" đã có đó';
171$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag "%s" đã được thêm vào';
172$lang['Tag selection'] = 'Chọn tag';
173$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Bỏ những thành phần được chọn ra khỏi caddie';
174$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Các tag %d sau đã bị xoá';
175$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Không thể dò tìm bản nâng cấp.';
176$lang['Uninstall'] = 'Tháo bỏ';
177$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Sử dụng tính năng sắp xếp vị trí hình ảnh mặc định (được chỉ ra trong file cấu hình)';
178$lang['User comments validation'] = 'Xác nhận lời bình của thành viên';
179$lang['Users'] = 'Thành viên';
180$lang['Validate All'] = 'Xác nhận tất cả';
181$lang['Validate'] = 'Xác nhận';
182$lang['Validation'] = 'Xác nhận';
183$lang['Version'] = 'Phiên bản';
184$lang['Virtual categories movement'] = 'Di chuyển đề mục ảo';
185$lang['Virtual categories to move'] = 'Đề mục ảo cần di chuyển';
186$lang['Virtual category name'] = 'Tên đề mục ảo';
187$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster không thể xoá được';
188$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Bạn đang sử dụng mã nguồn dạng phát triển, không thể kiểm tra được.';
189$lang['You cannot delete your account'] = "Bạn không thể tự xoá tài khoản của mình được";
190$lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Bạn không thể dời một đề mục vào trong đề mục con của chính nó.';
191$lang['You need to confirm deletion'] = 'Bạn cần được xác nhận để xoá';
192$lang['add tags'] = 'Thêm các tags';
193$lang['Adviser'] = 'Tư vấn';
194$lang['associate to category'] = 'Kết hợp với đề mục';
195$lang['associate to group'] = 'kết hợp với nhóm người dùng';
196$lang['Authorized'] = 'Được cho phép';
197$lang['Add a virtual category'] = 'Thêm vào một đề mục ảo';
198$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Cho phép người dùng có thể gởi bình luận ở các đề mục được chọn';
199$lang['The name of a category should not be empty'] = 'Tên của đề mục không được để trống';
200$lang['Lock categories'] = 'Những đề mục bị khoá';
201$lang['Private category'] = 'Đề mục riêng';
202$lang['Public category'] = 'Đề mục chung (công cộng)';
203$lang['Find a new representant by random'] = 'Tìm ngẫu nhiên hình ảnh đại diện mới';
204$lang['Public / Private'] = 'Chung / Riêng tư';
205$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Quản lý sự cho phép đối với những đề mục được chọn';
206$lang['Select uploadable categories'] = 'Chọn những đề mục có thể được phép upload hình ảnh';
207$lang['Virtual category added'] = 'Đề mục ảo đã được thêm vào';
208$lang['Virtual category deleted'] = 'Đề mục ảo đã bị xoá';
209$lang['Category'] = 'Đề mục';
210$lang['Access type'] = 'Kiểu truy cập';
211$lang['Comments'] = 'Lời bình';
212$lang['Information data registered in database'] = 'Dữ liệu thông tin đã thêm vào cơ sở dữ liệu';
213$lang['Default display'] = 'Hiển thị theo mặc định';
214$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Địa chỉ của gallery không tồn tại.';
215$lang['Main'] = 'Mục chính';
216$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Số lời bình trên một trang phải từ 5 đến 50.';
217$lang['Configuration'] = 'Cấu hình';
218$lang['confirm'] = 'xác nhận';
219$lang['Date'] = 'Ngày tháng';
220$lang['delete category'] = 'xoá bỏ đề mục';
221$lang['dissociate from category'] = 'không kết hợp với đề mục';
222$lang['dissociate from group'] = 'Không kết hợp với nhóm người dùng';
223$lang['edit category permissions'] = 'thay đổi quyền truy cập của đề mục';
224$lang['Category informations updated successfully.'] = 'Thông tin của đề mục đã được cập nhập thành công.';
225$lang['Authorize upload'] = 'Được phép gởi hình';
226$lang['elements per page'] = 'thành phần trên mỗi trang';
227$lang['elements'] = 'thành phần';
228$lang['High definition enabled'] = 'Bật chế độ xem hình lớn';
229$lang['File'] = 'File';
230$lang['Filesize'] = 'Cỡ file';
231$lang['first element added on %s'] = 'thành phần đầu tiên đã được thêm vào %s';
232$lang['Forbidden'] = 'Bị cấm';
233$lang['global mode'] = 'chế độ tổng thể';
234$lang['group "%s" added'] = 'nhóm người dùng tên "%s" đã được thêm vào';
235$lang['group "%s" deleted'] = 'nhóm người dùng tên "%s" đã được xoá';
236$lang['group "%s" updated'] = 'nhóm người dùng tên "%s" đã được cập nhật';
237$lang['group'] = 'nhóm người dùng';
238$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Tên của nhóm người dùng không có ký tự "\' hoặc bỏ trống.';
239$lang['This name is already used by another group.'] = 'Tên nhóm đã được đặt cho nhóm người dùng trước đó.';
240$lang['High definition'] = 'Định dạng cao';
241$lang['jump to category'] = 'nhảy đến đề mục';
242$lang['jump to image'] = 'nhảy đến hình';
243$lang['leave'] = 'để';
244$lang['Lock'] = 'Khoá';
245$lang['Locked'] = 'Đã khoá';
246$lang['manage category elements'] = 'quản lý các thành phần đề mục';
247$lang['manage sub-categories'] = 'quản lý các đề mục con';
248$lang['Manage'] = 'Quản lý';
249$lang['maximum height'] = 'Chiều cao tối đa';
250$lang['maximum width'] = 'Chiều rộng tối đa';
251$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Thời gian xử lý đã hết, quá trình xử lý cần phải được tiếp tục [Trong khoảng: %d giây].';
252$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Thời gian xử lý đã hết, quá trình xử lý cần phải được tiếp tục [Trong khoảng: %d giây].';
253$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Thời gian chuẩn bị cho danh sách người dùng cần gởi email là có giới hạn. Các thành viên khác không được liệt kê ra.';
254$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Thời gian gởi mail là có giới hạn. Các email khác đã được bỏ qua.';
255$lang['To send ?'] = 'Để gởi ?';
256$lang['Last send'] = 'Gởi lần cuối';
257$lang['email'] = 'địa chỉ email';
258$lang['User'] = 'Người dùng';
259$lang['Complementary mail content'] = 'Nội dung email được bổ sung';
260$lang['See you soon,'] = 'Hẹn gặp lại bạn,';
261$lang['Go to'] = 'Đi đến ';
262$lang['Hello'] = 'Xin chào ';
263$lang['New elements were added'] = 'Thành phần mới đã được thêm ';
264$lang['on'] = ' vào ';
265$lang['between'] = 'giữa ';
266$lang['and'] = ' và ';
267$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster đã đăng ký bạn nhận thông báo qua email.';
268$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Bạn đã đăng ký nhận thông báo qua email.';
269$lang['To subscribe'] = 'Đăng ký';
270$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Nếu bạn bắt gặp lỗi hoặc cần hỏi điều gì liên quan đến site, vui lòng gởi email liên hệ';
271$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Lỗi hoặc câu hỏi';
272$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster đã xoá email của bạn ra khỏi danh sách nhận thông báo qua email.';
273$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Bạn đã xoá email của mình ra khỏi danh sách nhận thông báo qua email.';
274$lang[', click on'] = ', click vào ';
275$lang['To unsubscribe'] = 'Không đăng ký';
276$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Với giá trị nhập vào để trống, thì tiêu đề của gallery sẽ được sử dụng thay thế';
277$lang['Notification'] = 'Thông báo';
278$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Có lỗi khi gởi email đến %s [%s].';
279$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Email đã được gởi tới %s [%s].';
280$lang['%d mail was sent.'] = 'Có %d mail đã được gởi.';
281$lang['%d mails were sent.'] = 'Có %d mails đã được gởi.';
282$lang['%d mail was not sent.'] = 'Có %d mail không gởi được.';
283$lang['%d mails were not sent.'] = 'Có %d mails không gởi được.';
284$lang['No mail to send.'] = 'Không có mail nào được gởi đi.';
285$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Không có đăng ký nhận email nào.';
286$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Người đăng ký có thể được liệt kê ra nếu như chỉ gởi thông báo khi có thành phần mới thêm vào.';
287$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Dù sao thì chỉ có webmasters có thể xem được tab này còn đối với quản trị thì không.';
288$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Không có người dùng nào cần gởi email thông báo.';
289$lang['New elements added'] = 'Thành phần mới đã được thêm';
290$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Đăng ký nhận thông báo qua email';
291$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Bỏ đăng ký nhận thông báo qua email';
292$lang['Parameter'] = 'Tham số';
293$lang['Continue processing treatment'] = 'Tiếp tục quá trình xử lý';
294$lang['Complementary mail content'] = 'Nội dung email bổ sung';
295$lang['Add detailed content'] = 'Thêm vào nội dung chi tiết';
296$lang['Send mail as'] = 'Gởi mail như';
297$lang['Send mail to users'] = 'Gởi mail đến người dùng';
298$lang['Send'] = 'Gởi';
299$lang['Options'] = 'Tuỳ chọn';
300$lang['Subscribed'] = 'Đăng ký nhận tin';
301$lang['Subscribe'] = 'Đăng ký';
302$lang['Parameters'] = 'Tham số';
303$lang['Select recipients'] = 'Chọn người nhận';
304$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Người dùng có đăng ký/bỏ đăng ký';
305$lang['Unsubscribed'] = 'Bỏ đăng ký';
306$lang['%d parameter was updated.'] = 'Có %d tham số đã được cập nhật.';
307$lang['%d parameters were updated.'] = 'Có %d tham số đã được cập nhật.';
308$lang['%d user was not updated.'] = 'Có %d người dùng không được cập nhật.';
309$lang['%d users were not updated.'] = 'Có %d người dùng không được cập nhật.';
310$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Người dùng %s [%s] đã được xoá khỏi danh sách đăng ký nhận tin.';
311$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Người dùng %s [%s] đã được thêm vào danh sách đăng ký nhận tin.';
312$lang['%d user was updated.'] = 'Có %d người dùng được cập nhật.';
313$lang['%d users were updated.'] = 'Có %d người dùng được cập nhật.';
314$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Người dùng %s [%s] đã không xoá khỏi danh sách đăng ký nhận tin.';
315$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Người dùng %s [%s] đã không thêm vào danh sách đăng ký nhận tin.';
316$lang['User %s [%s] added.'] = 'Thành viên %s [%s] đã được thêm.';
317$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Cảnh báo: đăng ký hoặc không đăng ký gởi email đến cho các thành viên.';
318$lang['Send mail on HTML format'] = 'Gởi mail với định dạng HTML';
319$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Bao gồm cả việc hiển thị những hình ảnh gần đây được nhóm lại theo ngày tháng.';
320$lang['Available only with HTML format'] = 'Chỉ dùng được với định dạng HTML';
321$lang['no write access'] = 'không được phép ghi';
322$lang['Permissions'] = 'Quyền truy xuất';
323$lang['private'] = 'riêng tư';
324$lang['public'] = 'công cộng';
325$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Việc dọn dẹp hệ thống không bao giờ sử dụng các feed thông báo.';
326$lang['Purge sessions'] = 'Phiên dọn dẹp';
327$lang['randomly represented'] = 'đại diện ngẫu nhiên';
328$lang['registration date'] = 'ngày tháng đăng ký';
329$lang['clean'] = 'dọn dẹp';
330$lang['remove remote listing.xml file'] = 'bỏ file truy xuất từ xa listing.xml';
331$lang['generate listing'] = 'tạo ra danh sách';
332$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'tạo ra file listing.xml trên site truy xuất từ xa';
333$lang['Create this site'] = 'Khởi tạo site này';
334$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Một file listing.xml cục bộ đã được tìm thấy cho';
335$lang['read local listing.xml and update'] = 'đọc file listing.xml cục bộ và cập nhật';
336$lang['test'] = 'kiểm tra';
337$lang['test this remote site'] = 'kiểm tra site truy xuất từ xa này';
338$lang['remove tags'] = 'bỏ tags';
339$lang['Repair and optimize database'] = 'Sửa chữa và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu';
340$lang['selection'] = 'chọn lựa';
341$lang['set to'] = 'cài đặt thành';
342$lang['singly represented'] = 'đại diện đơn';
343$lang['This site already exists'] = 'Site này đã có trước đó';
344$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Tạo một site mới : (gán địa chỉ của nó vào file create_listing_file.php)';
345$lang['created'] = 'đã được tạo';
346$lang['delete'] = 'xóa bỏ';
347$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'xóa site này và tất cả các thành phần đính kèm';
348$lang['deleted'] = 'đã xoa bỏ';
349$lang['an error happened'] = 'có một lỗi xuất hiện';
350$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'file create_listing_file.php ở trên site truy xuất từ xa không được tìm thấy';
351$lang['Local'] = 'Cục bộ';
352$lang['Remote'] = 'Từ xa';
353$lang['synchronize'] = 'đồng bộ hóa';
354$lang['update the database from files'] = 'cập nhật cơ sở dữ liệu từ file';
355$lang['status'] = 'trạng thái';
356$lang['Directory'] = 'Thư mục';
357$lang['sub-categories'] = 'đề mục con';
358$lang['synchronize metadata'] = 'đồng bộ hóa metadata';
359$lang['target'] = 'mục tiêu';
360$lang['Thumbnail'] = 'Hình thu nhỏ';
361$lang['title'] = 'Tiêu đề';
362$lang['Categories management'] = 'Quản lý đề mục';
363$lang['Piwigo configuration'] = 'Cấu hình Piwigo';
364$lang['Piwigo administration'] = 'Quản trị Piwigo';
365$lang['Edit a category'] = 'Biên tập một đề mục';
366$lang['Group management'] = 'Quản lý nhóm';
367$lang['User list'] = 'Danh sách thành viên';
368$lang['Modify informations about a picture'] = 'Chỉnh sửa thông tin của hình ảnh';
369$lang['Thumbnail creation'] = 'Khởi tạo hình thu nhỏ';
370$lang['Database synchronization with files'] = 'Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu với tệp tin';
371$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Hình ảnh đang đợi xác nhận';
372$lang['all'] = 'tất cả';
373$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'hình ảnh không có hình thu nhỏ (chỉ áp dụng cho định dạng jpeg và png)';
374$lang['height must be a number superior to'] = 'chiều cao hình phải là số lớn hơn';
375$lang['width must be a number superior to'] = 'chiều rộng hình phải là số lớn hơn';
376$lang['for the file format'] = 'dành cho định dạng file';
377$lang['No missing thumbnail'] = 'Không thiếu hình thu nhỏ nào';
378$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Hình không đọc được hoặc định dạng không được hỗ trợ';
379$lang['GD version'] = 'Phiên bản GD';
380$lang['Miniaturization parameters'] = 'Tối thiểu hóa tham số';
381$lang['generated in'] = 'được tạo trong';
382$lang['Results of miniaturization'] = 'Kết quả tổi thiểu hóa';
383$lang['General statistics'] = 'Thống kê tổng quát';
384$lang['max time'] = 'thời gian lớn nhất';
385$lang['average time'] = 'thời gian trung bình';
386$lang['min time'] = 'thời gian nhỏ nhất';
387$lang['number of miniaturized pictures'] = 'số lượng hình ảnh được tối thiểu hóa';
388$lang['total time'] = 'thời gian tổng cộng';
389$lang['for this file format'] = 'dành cho định dạng file này';
390$lang['unit mode'] = 'chế độ đơn vị hình';
391$lang['Unlocked'] = 'Bỏ khóa';
392$lang['unset'] = 'không đặt';
393$lang['Update categories informations'] = 'Cập nhật thông tin của đề mục';
394$lang['Update images informations'] = 'Cập nhật thông tin của hình ảnh';
395$lang['Synchronize'] = 'Đồng bộ hóa';
396$lang['reduce to single existing categories'] = 'rút gọn về đề mục đơn đang tồn tại';
397$lang['Choose an option'] = 'Chọn một tùy chọn';
398$lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'hiển thi thông tin tối đa (thành phần và đề mục được thêm vào hoặc bị xóa đi)';
399$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Phiên bản Piwigo không giống với phiên bản trên site truy xuất từ xa';
400$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Phiên bản file create_listing_file.php trên site truy xuất từ xa và phiên bản Piwigo phải như nhau';
401$lang['listing.xml file was not found'] = 'File listing.xml không tìm thấy';
402$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'File listing.xml không tìm thấy trên site truy xuất từ xa. File này được tạo ra bằng cách click vào lệnh "generate listing" trong mục Quản lý site';
403$lang['Error list'] = 'Danh sách lỗi';
404$lang['Errors caption'] = 'Ghi chú lỗi';
405$lang['Detailed informations'] = 'Thông tin chi tiết';
406$lang['File/directory read error'] = 'Lỗi đọc file/thư mục';
407$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Tệp tin hoặc thư mục không truy xuất được (có thê nó không tồn tại hoặc bị từ chối truy cập)';
408$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'một loại file hình ảnh yêu cầu một hình thu nhỏ. Hình thu nhỏ phải có trong thư mục con có tên là "thumbnail" của thư mục đề mục. Tên của hình thu nhỏ phải bắt đầu bằng tiền tố hình thu nhỏ đã được thiết lập và phần mở rộng phải nằm trong danh sách định dạng file cho phép ';
409$lang['missing thumbnail'] = 'thiếu hình thu nhỏ';
410$lang['categories deleted in the database'] = 'đã xóa các đề mục trong cơ sở dữ liệu';
411$lang['elements deleted in the database'] = 'đã xóa các thành phần trong cơ sở dữ liệu';
412$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'hình ảnh được bình chọn cho việc đồng bộ hóa metadata';
413$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'thông tin những thành phần được đồng bộ hóa với metadata của file';
414$lang['errors during synchronization'] = 'lỗi xuất hiện trong quá trình đồng bộ hóa';
415$lang['categories added in the database'] = 'đề mục được thêm vào cơ sở dữ liệu';
416$lang['elements added in the database'] = 'thành phần được thêm vào cơ sở dữ liệu';
417$lang['elements updated in the database'] = 'thành phần được cập nhật vào cơ sở dữ liệu';
418$lang['Search for new images in the directories'] = 'Tìm kiếm hình mới trong thư mục';
419$lang['added'] = 'đã thêm vào';
420$lang['deleted'] = 'đã xóa';
421$lang['Metadata synchronization results'] = 'Kết quả đồng bộ hóa metadata';
422$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'chỉ thực hiện công đoạn giả lập (không có sự thay đổi nào đối với cơ sở dữ liệu)';
423$lang['[Simulation]'] = '[Giả lập]';
424$lang['directories + files'] = 'thư mục + tệp tin';
425$lang['only directories'] = 'chỉ áp dụng cho các thư mục';
426$lang['synchronize files structure with database'] = 'đồng bộ hóa cấu trúc file với cơ sở dữ liệu';
427$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'đồng bộ hóa metadata của file với thông tin các thành phần cơ sở dữ liệu';
428$lang['even already synchronized elements'] = 'ngay cả những thành phần đã được đồng bộ hóa';
429$lang['Used metadata'] = 'Metadata được sử dụng';
430$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Tên thư mục và phải là chữ hoặc số, "-", "_" hoặc "."';
431$lang['wrong filename'] = 'sai tên file';
432$lang['Upload'] = 'Gởi hình';
433$lang['user "%s" added'] = 'thành viên "%s" đã được thêm';
434$lang['User status'] = 'Trạng thái của thành viên';
435$lang['user_status_admin'] = 'Quản trị';
436$lang['user_status_generic'] = 'Chung';
437$lang['user_status_guest'] = 'Khách';
438$lang['user_status_normal'] = 'Thành viên';
439$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
440$lang['Virtual category'] = 'Đề mục ảo';
441$lang['Waiting'] = 'Đang đợi';
442$lang['default'] = 'mặc định';
443$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Dịch chuyển \'nhóm mặc định\' thuộc tính';
444$lang['Advanced features'] = 'Advanced features';
445$lang['Not linked elements'] = 'Những thành phần không được liên kết';
446$lang['Specials'] = 'Đặc biệt';
447$lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Những tệp tin có cùng tên nằm trong nhiều hơn một đề mục vật lý';
448$lang['Overall'] = 'Toàn bộ';
449$lang['Year'] = 'Năm';
450$lang['Month'] = 'Tháng';
451$lang['Day'] = 'Ngày';
452$lang['Pages seen'] = 'Những trang được xem';
453$lang['Pictures'] = 'Hình ảnh';
454$lang['Time'] = 'Thời gian';
455$lang['IP'] = 'Địa chỉ IP';
456$lang['Element'] = 'Thành phần';
457$lang['Section'] = 'Mục';
458$lang['Tags'] = 'Tags';
459$lang['Save page visits by guests'] = 'Lưu trang đã xem bởi khách';
460$lang['Save page visits by users'] = 'Lưu tra đã xem bởi người dùng';
461$lang['Save page visits by administrators'] = 'Lưu trang đã xem bởi quản trị';
462$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Một thư thông báo đã được gởi đến nhóm người dùng "%s"';
463$lang['Send an information email to group members'] = 'Gởi thư thông báo đến nhóm thành viên';
464$lang['Group'] = 'Nhóm';
465$lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Đến để xem đề mục %s';
466$lang['Hello,'] = 'Xin chào,';
467$lang['See you soon.'] = 'Hẹn gặp lại bạn.';
468$lang['Come to discover the category:'] = 'Đến để khám phá đề mục:';
469$lang['Mail content'] = 'Nội dung thư gởi';
470$lang['none'] = 'không';
471$lang['high'] = 'chiều cao';
472$lang['other'] = 'khác';
473$lang['Element type'] = 'Loại thành phần';
474$lang['Image id'] = 'Id của hình';
475$lang['Summary'] = 'Tóm tắt';
476$lang['%d line filtered'] = 'Có %d hành được lọc ra';
477$lang['%d lines filtered'] = 'Có %d hành được lọc ra';
478$lang['%d guest'] = 'Có %d khách';
479$lang['%d guests'] = 'Có %d khách';
480$lang['Hour'] = 'Giờ';
481$lang['guest'] = 'khách';
482$lang['default values'] = 'giá trị mặc định';
483$lang['High filesize'] = 'Chiều cao kích thước file';
484// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
485$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Tài khoản khách không thể bị xóa';
486$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Người dùng mặc định không thể bị xóa';
487$lang['Purge history detail'] = 'Dọn dẹp bản ghi chi tiết';
488$lang['Purge history summary'] = 'Dọn dẹp tóm tắt bản ghi';
489$lang['Check integrity'] = 'Kiểm tra tính nguyên vẹn';
490$lang['Anomaly'] = 'Bất thường';
491$lang['Correction'] = 'Sửa đổi';
492$lang['Automatic correction'] = 'Sửa đổi tự động';
493$lang['Impossible automatic correction'] = 'Không thể sửa đổi tự động';
494$lang['Correction applied with success'] = 'Sửa đổi được áp dụng với những thành công';
495$lang['Correction applied with error'] = 'Sửa đổi được áp dụng với những lỗi';
496$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'Có %d bất thường được nhận dạng.';
497$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'Có %d bất thường được nhận dạng.';
498$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'Có %d bất thường đã được sửa đổi.';
499$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'Có %d bất thường đã được nhận dạng sửa đổi.';
500$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'Có %d bất thường không được sửa đổi.';
501$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'Có %d bất thường không được sửa đổi.';
502$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Chuyển đến %s hoặc %s để có thêm thông tin';
503$lang['the forum'] = 'diễn đàn';
504$lang['the wiki'] = 'thư viện wiki';
505$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'Có %s giá trị không phải là kiểu file đúng bởi vì exif không được hỗ trợ';
506$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = 'Có %s phải được thiết lập là false trong file config_local.inc.php của bạn';
507$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Nhóm người dùng "khách chính" không tồn tại';
508$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Trạng thái nhóm người dùng "khách chính" không đúng';
509$lang['Default user does not exist'] = 'Người dùng mặc định không tồn tại';
510$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Nhóm "webmaster chính" không tồn tại';
511$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Trạng thái nhóm "webmaster chính" không đúng';
512$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Người dùng "%s" được tạo ra với cùng mật khẩu "%s"';
513$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Trạng thái của người dùng "%s" đã được cập nhật';
514$lang['add new elements to caddie'] = 'thêm thành phần mới vào caddie';
515// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly
516$lang['No display'] = 'Không hiển thị';
517$lang['Classic display'] = 'Hiển thị kiểu classic';
518$lang['Hoverbox display'] = 'Hiển thị  kiểu hoverbox';
519$lang['Thumbnails'] = 'Hình thu nhỏ';
520$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Địa chỉ email là thành phần bắt buộc đối với mọi nhóm người dùng';
521$lang['Minimum privacy level'] = 'Mức độ riêng tư tối thiểu';
522$lang['Privacy level'] = 'Mức độ riêng tư';
523$lang['Level 0'] = '---';
524$lang['Level 1'] = 'Liên hệ';
525$lang['Level 2'] = 'Bạn bè';
526$lang['Level 4'] = 'Gia đình';
527$lang['Level 8'] = 'Quản trị';
528$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Tái khởi động quá trình kiểm tra tính nguyên vẹn';
529$lang['Check all'] = 'Chọn tất cả';
530$lang['Uncheck all'] = 'Bỏ chọn tất cả';
531$lang['Check automatic corrections'] = 'Kiểm tra sửa lỗi tự động';
532$lang['Apply selected corrections'] = 'Áp dụng những sửa lỗi đã chọn';
533$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Bỏ qua những bất thường đã chọn';
534$lang['Refresh'] = 'Làm tươi lại';
535$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Bất thường sẽ bị bỏ qua cho đến khi phiên bản tiếp theo của ứng dụng.';
536$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Sửa đổi những bất thường sẽ hủy bỏ vấ đề chính mà nó bị bỏ qua';
537$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'Có %d báo cáo bất thường đã được bỏ qua.';
538$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'Có %d báo cáo bất thường đã được bỏ qua.';
539$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins cần được nâng cấp';
540$lang['Plugins up to date'] = 'Plugins được cập nhật';
541$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Phiên bản plugin không thể kiểm tra được';
542$lang['Current<br>version'] = 'Phiên bản <br>hiện tại';
543$lang['Available<br>version'] = 'Phiên bản <br>có thể sử dụng được';
544$lang['Automatic upgrade'] = 'Nâng cấp tự động';
545$lang['Download file'] = 'Tải file';
546$lang['Plugin list'] = 'Danh sách plugin';
547$lang['Check for updates'] = 'Dò tìm bản bâng cấp';
548$lang['Other plugins'] = 'Các plugins khác';
549$lang['Last revisions'] = 'Lần sửa đổi cuối';
550$lang['Delete'] = 'Xóa bỏ';
551$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Bạn có chắc là muốn xóa bỏ plugin này không?';
552$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Bạn có chắc là muốn cài đặt plugin này không?';
553$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Bạn có chắc là muốn cài đặt bản nâng cấp này? Bạn phải xác nhận nếu phiên bản này không yêu cầu phải tháo bỏ phiên bản cũ.';
554$lang['%s has been successfully upgraded.'] = 'Plugin tên %s đã được nâng cấp thành công.';
555$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin đã được copy xong';
556$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Bạn nen vào danh sách các plugin để cài đặt và kích hoạt nó.';
557$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Không thể tạo ra file tạm.';
558$lang['Can\'t download archive.'] = 'Không thể tải xuống tệp lưu trữ.';
559$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Không thể đọc hoặc trích xuất tệp lưu trữ.';
560$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Có lỗi xuất hiện trong quá trình trích xuất (%s).';
561$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Vui lòng kiểm tra quyền truy xuất của thư mục "plugins" và thư mục con (CHMOD).';
562$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Không thể kết nối với máy chủ.';
563$lang['Purge compiled templates'] = 'Don dẹp những template kết hợp';
564$lang['Caddie is currently empty'] = 'Caddie hiện đang rỗng';
565$lang['Show upload link every time'] = 'Hiển thị link gởi hình mọi lúc';
566$lang['User access level to upload'] = 'Cấp độ truy xuất của thành viên để được phép gởi hình';
567$lang['ACCESS_0'] = 'Truy xuất tự to';
568$lang['ACCESS_1'] = 'Truy xuất vào tất cả';
569$lang['ACCESS_2'] = 'Truy xuất vào mục đăng ký nhân bản tin';
570$lang['ACCESS_3'] = 'Truy xuất vào phần quản trị';
571$lang['ACCESS_4'] = 'Truy xuất vào webmasters';
572$lang['ACCESS_5'] = 'Không được phép truy xuất';
573$lang['Support'] = 'Hỗ trợ';
574$lang['Documentation'] = 'Tài liệu tham khảo';
575$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Đã có phiên bản Piwigo mới.';
576$lang['Piwigo Administration'] = 'Quản trị Piwigo';
577$lang['Piwigo version'] = 'Phiên bản Piwigo';
578$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Piwigo.';
579$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Phiên bản %s [%s] đã cài đặt không tương thích với phiên bản được yêu cầu là [%s]';
580$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Bạn cần nâng cấp hệ thống để tận dụng hết các chức năng của ứng dụng, nếu không ứng dụng sẽ không hoạt động chính xác, hoặc sẽ không vận hành được';
581$lang['Deleted on'] = 'Xóa vào';
582$lang['Last hit'] =  'Lần xem cuối';
583$lang['GD library is missing'] = 'Thư viện GD bị thiếu';
584$lang['Templates'] = 'Templates';
585$lang['Extend for templates'] = 'Mở rộng cho template';
586$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Việc thay đổi các templates gốc bằng những templates tùy biến từ thư mục con chứa thành phần template mở rộng';
587$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Thay thế (templates được tùy biến)';
588$lang['Original templates'] = 'Templates gốc';
589$lang['Optional URL keyword'] = 'Từ khóa URL tùy chọn';
590$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Cầu hình tempalte đã được ghi.';
591$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Tất cả quá trình tối ưu hóa đã hoàn thành xong.';
592$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Quá trình tối ưu hóa đã hoàn thành với một vài lỗi.';
593$lang['Modify information'] = 'Hiệu chỉnh thông tin';
594$lang['edit category informations'] = 'biên tập thông tin đề mục';
595$lang['nothing'] = 'không có gì';
596$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'ghi đè giá trị đang tồn tại bằng giá trị rỗng';
597$lang['manage image ranks'] = 'Quản lý xếp hạng hình ảnh';
598$lang['Manage image ranks'] = 'Quản lý xếp hạng hình ảnh';
599$lang['Edit ranks'] = 'Biên tập xếp hạng';
600$lang['No element in this category'] = 'Không có thành phần nào trong đề mục này';
601$lang['Images manual order was saved'] = 'Sắp xếp hình ảnh thủ công đã được lưu';
602$lang['ranks'] = 'xếp hạng';
603$lang['Drag to re-order'] = 'Kéo rê để sắp xếp lại';
604$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Đồng bộ hóa cục bộ nhanh';
605$lang['No photo can be deleted'] = 'Không có hình nào có thể bị xóa';
606$lang['Delete selected photos'] = 'Xóa các hình được chọn';
607$lang['%d photo was deleted'] = '%d hình đã được xóa';
608$lang['%d photos were deleted'] = 'Có %d hình đã được xóa';
609$lang['Downloads'] = 'Downloads';
610$lang['Released on'] = 'Phát hành vào';
611$lang['Number of downloads'] = 'Số lần download';
612// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
613$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Bản tin Piwigo';
614$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Giữ liên lạc với Piwigo Project, đăng ký nhận bản tin từ Piwigo. Bạn sẽ nhận được email mỗi khi phiên bản mới được phát hành (đôi khi cũng bao gồm bản sửa lỗi, cần thiết để biết và cập nhật) và khi sự kiện chính xảy ra đối với dự án. Chỉ có vài email trong một năm.';
615$lang['Subscribe %s'] = 'Đăng ký nhận tin %s';
616$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Đăng ký %s nhận bản tin của Piwigo';
617$lang['Purge search history'] = 'Dọn dẹp bản ghi tìm kiếm';
618$lang['Hide'] = 'Ẩn';
619$lang['Menu Management'] = 'Trình đơn';
620$lang['Processing treatment.'] = 'Đang tiến hành xử lý.';
621$lang['Please wait...'] = 'Vui lòng đợi...';
622$lang['By rank'] = 'Theo hạng';
623$lang['Manual order'] = 'Sắp xếp thủ công';
624$lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Lưu ý: việc xóa ảnh không áp dụng cho những ảnh đã được thêm vào thư viện bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu. Đối với những ảnh đã được thêm vào do bằng cách đồng bộ hóa, thì hãy xóa chúng từ file hệ thống rồi cho chạy lại lệnh đồng bộ hóa khác.';
625$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu.';
626$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Xác nhận mật khẩu bị thiếu. Vui lòng xác nhận lại mật khẩu đã chọn.';
627$lang['Password confirmation error.'] = 'Lỗi xác nhận mật khẩu.';
628$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Cho phép người dùng chỉnh sửa lời bình luận riêng của họ';
629$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Cho phép người dùng xóa lời bình luận riêng của họ';
630$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Gởi email cho Quản trị viên có một lời bình luận được chỉnh sửa';
631$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Gởi email cho Quản trị viên có một lời bình luận bị xóa';
632$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Liên kết cố định cũ thì không thể bị xóa!';
633$lang['Hit'] = 'Lần xem';
634$lang['Tools'] = 'Công cụ';
635$lang['Photos'] = 'Ảnh';
636$lang['Themes'] = 'Giao diện';
637$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Hướng dẫn sử dụng Piwigo';
638$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Đảo ngược thứ tự a,b,c';
639$lang['Installed Themes'] = 'Giao diện đã được cài đặt';
640$lang['Add New Theme'] = 'Thêm một giao diện mới';
641$lang['Forbid this theme to users'] = 'Cấm người dùng sử dụng giao diện này';
642$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Đặt làm giao diện mặt định cho tất cả người dùng chưa đăng ký và thành viên mới';
643$lang['unknown'] = 'không xác định';
644$lang['Upload Photos'] = 'Tải ảnh lên';
645$lang['Drop into category'] = 'Chuyển vào đề mục';
646$lang['+ Add an upload box'] = '+ Thêm một mục gởi hình ';
647$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tạo ra "%s" thư mục ở cùng thư mục cài đặt Piwigo của bạn';
648$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Gán quyền được ghi (chmod 777) cho "%s" thư mục ở cùng thư mục cài đặt Piwigo của bạn';
649$lang['existing category'] = 'đề mục hiện có';
650$lang['create a new category'] = 'tạo một đề mục mới';
651$lang['Category name'] = 'Tên đề mục';
652$lang['Category "%s" has been added'] = 'Đề mục "%s" đã được thêm vào';
653$lang['Uploaded Photos'] = 'Ảnh đã được gởi lên';
654$lang['%d photos uploaded'] = 'Đã có %d ảnh được gởi';
655$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Mức độ riêng tư đã được thiết lập ở mức "%s"';
656$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Đề mục "%s" hiện tại chứa %d bức ảnh';
657$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Quản lý bộ gồm %d ảnh';
658$lang['Select files'] = 'Chọn tệp tin';
659$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'Chỉ chấp nhận tệp tin JPEG hoặc định dạng lưu trữ ZIP chứa tệp JPEG bên trong.';
660$lang['Everybody'] = 'Mọi người';
661$lang['Who can see these photos?'] = 'Ai có thể xem được những bức ảnh này?';
662$lang['Who can see this photo?'] = 'Ai có thể xem được bức ảnh này?';
663$lang['... or switch to the old style form'] = '... hoặc chuyển sang fomr kiểu cũ';
664$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... hoặc chuyển sang fomr kiểu đa tệp tin';
665$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Chiều rộng lớn nhất của trang web phải là số nằm giữa %d và %d';
666$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Chiều cao lớn nhất của trang web phải là số nằm giữa %d và %d';
667$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Chất lượng hình của trang web phải là số nằm giữa %d và %d';
668$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Chiều rộng hình thu nhỏ lớn nhất phải là số nằm giữa %d và %d';
669$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Chiều cao hình thu nhỏ lớn nhất phải là số nằm giữa %d và %d';
670$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Chất lượng hình thu nhỏ phải là số nằm giữa %d và %d';
671$lang['Settings'] = 'Cài đặt';
672$lang['Web size photo'] = 'Ảnh có kích cỡ web';
673$lang['Resize'] = 'Định dạng lại kích thước';
674$lang['Maximum Width'] = 'Chiều rộng lớn nhất';
675
676?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.