source: extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 18499

Last change on this file since 18499 was 18499, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[batch_downloader] Update cs_CZ, thanks to : sichr

  • Property svn:executable set to *
File size: 4.8 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['<b>Warning:</b> all files will be deleted within %d hours'] = '<b>Upozornění:</b> všechny soubory budou odstraněnyběhem %d hodin';
24$lang['Archive comment'] = 'Komentář archivu';
25$lang['Archive prefix'] = 'Prefix archivu';
26$lang['Archives'] = 'Archivy';
27$lang['Batch Downloader'] = 'Dávkové stahování';
28$lang['Cancel this download'] = 'Zrušit tot stahování';
29$lang['Cancel this set'] = 'Zrušit tuto sadu';
30$lang['Confirm the download of %d pictures?'] = 'Potvrzujete stažení %d obrázku?';
31$lang['Delete downloads after'] = 'Smazat po stažení';
32$lang['Delete this set'] = 'Smazat tuto sadu';
33$lang['Download all pictures of this selection'] = 'Stáhnout všechny obrázky z tohoto výběru';
34$lang['Download history'] = 'Historie stažení';
35$lang['Download info'] = 'Info o stažení';
36$lang['Download links'] = 'Spojení k stažení';
37$lang['Download permissions'] = 'Svolení k stažení';
38$lang['Download set deleted'] = 'Sada stažení smazána';
39$lang['Downloads'] = 'Stahování';
40$lang['Edit the set'] = 'Upravit sadu';
41$lang['Estimated number of archives'] = 'Odhadnutý počet archvů';
42$lang['Estimated size'] = 'Odhadnutá velikost';
43$lang['Generate ZIP'] = 'vytvořit ZIP';
44$lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Maximální počet fotek na stahovanou sadu';
45$lang['Maximum photo size'] = 'Maximální velikost fota';
46$lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Maximální velikost každého archivu (v Megabytech)';
47$lang['Random'] = 'Náhodný';
48$lang['Remove all finished downloads'] = 'Odstranit všechna ukončená stahování';
49$lang['Remove from download set'] = 'Odstranit ze stažené sady';
50$lang['Return to download page'] = 'Zpět na nahranou stránku';
51$lang['Set type'] = 'Nastavit typ';
52$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Archiv se nahrává, pokud nahrávání nezačne automaticky, prosím  <a href="%s">stiskněte zde</a>';
53$lang['Total size'] = 'Celková velikost';
54$lang['User collection'] = 'Uživatelský výběr';
55$lang['User groups'] = 'Uživatelské skupiny';
56$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Upozornění: ZipArchive nemůže akceptovat speciální znaky jako jsou zdůrazněné znaky, úhlové uvozovky (») a non-latin abecedy.';
57$lang['Whole gallery'] = 'Celá galerie';
58$lang['You can not edit this set'] = 'Nemúžete editovat tuto sadu';
59$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Vybrali jste k nahrání %d obrázků, ale systém je omezen na %d. Změňte sadu nebo posledních %d obrázků nebude nahráno.';
60$lang['done'] = 'hotovo';
61$lang['download'] = 'stáhnout';
62$lang['hours'] = 'hodiny';
63$lang['real number of archives can differ'] = 'opravdový počet archivů se může lišit';
64$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Rozšíření ZipArchive PHP nenalezeno, Batch Downloader použije místo toho PclZip, ale výkon bude snížen.';
65$lang['Number of archives'] = 'Počet archivů';
66$lang['Number of images'] = 'Počet fotek';
67?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.