source: extensions/SmartAlbums/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 26490

Last change on this file since 26490 was 26490, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[smartalbums] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotogrāfiju saistītas ar albūmu %s';
4$lang['No filter selected'] = 'Nav izvēlēts neviens no filtriem';
5$lang['No tag selected'] = 'Nav izvēlēts neviens no tagiem';
6$lang['Date string is malformed'] = 'Datuma rinda ir kļūdaina';
7$lang['Limit must be an integer'] = 'Limitam jābūt veselam skaitlim';
8$lang['All these tags'] = 'Visi šie tagi';
9$lang['One of these tags'] = 'Viens no šien tagiem';
10$lang['None of these tags'] = 'Neviens no šiem tagiem';
11$lang['Only these tags'] = 'Tikai šie tagi';
12$lang['Added on'] = 'Pievienots';
13$lang['Added before'] = 'Pievienots pirms';
14$lang['Added after'] = 'Pievienots pēc';
15$lang['Created before'] = 'Izveidots pirms';
16$lang['Created after'] = 'Izveidots pēc';
17$lang['Add filters here'] = 'Pievienot filtrus šeit';
18$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Šis albūms ir SmartAlbum';
19$lang['Count'] = 'Skaits';
20$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Reģenerēt šī SmartAlbum fotogrāfiju sarakstu';
21$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Reģenerēt visu SmartAlbum fotogrāfiju sarakstu';
22$lang['Update albums on file upload'] = 'Veikt albūmu jauninājumu pie failu augšupielādes';
23$lang['All SmartAlbums'] = 'Visi SmartAlbumi';
24$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum izdzēsts';
25$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum pievienots';
26$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Šajā lapā attēloti tikai  SmartAlbumi ';
27$lang['Don\'t show this message again'] = 'Nerādīt šo ziņojumu atkārtoti';
28
29$lang['can cause slowdowns'] = 'var izraisīt lēnu lejuplādi';
30$lang['Above'] = 'Virs';
31$lang['Author is empty'] = 'Lauks Autors ir tukšs';
32$lang['Begins with'] = 'Sākas ar';
33$lang['Bellow'] = 'Zem';
34$lang['Contains'] = 'Satur';
35$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nesākas ar';
36$lang['Doesn\'t contain'] = 'Nesatur';
37$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nebeidzas ar';
38$lang['Ends with'] = 'Beidzas ar';
39$lang['Filters'] = 'Filtri';
40$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Priekš "Ir (vai) iekš", atdaliet katru autoru ar komatu';
41$lang['Hits must be an integer'] = 'Apskates rezultātam jābūt veselam skaitlim';
42$lang['Is in'] = 'Ir iekš';
43$lang['Is not in'] = 'Nav iekš';
44$lang['Is not'] = 'Nav';
45$lang['Is'] = 'Ir';
46$lang['Name is empty'] = 'Lauks Nosaukums ir tukšs';
47$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Lai pasūtītu albūmus, lūdzu ejiet uz galveno albūmu izvēlni <a href="%s">pārvaldes lapa</a>';
48$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu līmeņa filtru';
49$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nav iespējams pielietot vairāk par vienu limitfiltru';
50$lang['create a new SmartAlbum'] = 'izveidot jaunu ViedoAlbumu (SmartAlbum)';
51$lang['Hits'] = 'Skatījumi';
52$lang['Max. number of photos'] = 'Foto maksimālais skaits';
53$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums tiek uzskatīti kā privāti ikvienam, un lietotājs var redzēt tā saturu tikai tad, ja tas ir pieejams citā albumā, kur viņam ir dota pieeja.';
54$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Izslēgt SmartAlbums no atļauju pārvadības';
55$lang['Rating score must be an integer'] = 'Vērtējumam jābūt veselam skaitlim';
56$lang['Only these albums'] = 'Tikai šie albūmi';
57$lang['One of these albums'] = 'Viens no šiem albūmiem';
58$lang['None of these albums'] = 'Neviens no šiem albūmiem';
59$lang['No album selected'] = 'Nav izvēlēts neviens albūms';
60$lang['All these albums'] = 'Visi šie albūmi';
61$lang['Regex is malformed'] = 'Regex ir nepareizi veidots';
62$lang['Regular expression'] = 'parasta izpausme';
63$lang['Update albums every %s days'] = 'Atjaunināt albūmus katras %s dienas ';
64$lang['Invalid number of days'] = 'Kļūdains dienu skaits';
65$lang['Select albums...'] = 'Albūmu izvēle';
66$lang['Mode'] = 'Režīms';
67?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.