source: extensions/SmartAlbums/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 20356

Last change on this file since 20356 was 20356, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[smartalbums] Update pl_PL, thanks to : T00kie

  • Property svn:executable set to *
File size: 5.5 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['%d photo'] = '%d zdjęcie';
24$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d zdjęcia związane z albumem %s';
25$lang['%d photos'] = '%d zdjęcia';
26$lang['Add filters here'] = 'Dodaj filtry';
27$lang['Added after'] = 'Dodane potem';
28$lang['Added before'] = 'Dodane przed';
29$lang['Added on'] = 'Dodane w dniu';
30$lang['All SmartAlbums'] = 'Wszystkie SmartAlbumy';
31$lang['All these tags'] = 'Wszystkie te słowa kluczowe';
32$lang['Count'] = 'Licznik';
33$lang['Created after'] = 'Stworzone potem';
34$lang['Created before'] = 'Stworzone przed';
35$lang['Date string is malformed'] = 'Zła forma daty';
36$lang['Don\'t show this message again'] = 'Nie pokazuj więcej tej wiadomości';
37$lang['Limit must be an integer'] = 'Limit musi być liczbą';
38$lang['No filter selected'] = 'Nie wybrano filtra';
39$lang['No tag selected'] = 'Nie wybrano słowa kluczowego';
40$lang['None of these tags'] = 'Żadne z tych słów kluczowych';
41$lang['One of these tags'] = 'Jedno z tych słów kluczowych';
42$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Na tej stronie wyświetlaj tylko SmartAlbumy';
43$lang['Only these tags'] = 'Tylko te słowa kluczowe';
44$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Odtwórz listę zdjęć wszystkich SmartAlbumów';
45$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Odtwórz listę zdjęć tego SmartAlbumu';
46$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum dodany';
47$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum skasowany';
48$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Ten album jest SmartAlbumem';
49$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizuj albumy podczas upload\'u plików';
50$lang['can cause slowdowns'] = 'może powodować spowolnienia';
51$lang['Above'] = 'Powyżej';
52$lang['Author is empty'] = 'Brak Autora';
53$lang['Begins with'] = 'Zaczyna się od';
54$lang['Bellow'] = 'Poniżej';
55$lang['Contains'] = 'Zawiera';
56$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Nie zaczyna się od';
57$lang['Doesn\'t contain'] = 'Nie zawiera';
58$lang['Doesn\'t end with'] = 'Nie kończy się na ';
59$lang['Ends with'] = 'Kończy się na';
60$lang['Filters'] = 'Filtry';
61$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Oddzielaj każdego Autora przecinkiem dla "(nie) jest w"';
62$lang['Hits must be an integer'] = 'Pole powinno zawierać liczbę';
63$lang['Is in'] = 'Jest w';
64$lang['Is not in'] = 'Nie jest w';
65$lang['Is not'] = 'Nie jest';
66$lang['Is'] = 'Jest';
67$lang['Name is empty'] = 'Brak nazwy';
68$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Aby posortować albumy udaj się do <a href="%s">zarządzania</a> głównymi albumami';
69$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Nie możesz użyć więcej niż jednego filtra';
70$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Nie możesz użyć więcej niż jednego filtra dot. limitów';
71$lang['create a new SmartAlbum'] = 'stwórz nowy SmartAlbum';
72$lang['Hits'] = 'Wyświetlenia';
73$lang['Max. number of photos'] = 'Maksymalna liczba zdjęć';
74$lang['Rating score must be an integer'] = 'Ocena musi być liczbą całkowitą';
75$lang['limit_filter'] = 'Maksymalna ilość zdjęć';
76$lang['All these albums'] = 'Wszystkie te albumy';
77$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Wyklucz SmartAlbums z zarządzania uprawnieniami';
78$lang['No album selected'] = 'Nie wybrano żadnego albumu';
79$lang['None of these albums'] = 'Żaden z tych albumów';
80$lang['One of these albums'] = 'Jeden z tych albumów';
81$lang['Only these albums'] = 'Tylko te albumy';
82$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums są traktowane jako prywatne dla wszystkich, ich zawartość jest widoczna dla użytkownika tylko wtedy, kiedy jest umieszczona w innym albumie do którego uzytkownik ma dostęp.';
83$lang['Regex is malformed'] = 'Wyrażenie regularne jest niepoprawne';
84$lang['Regular expression'] = 'Wyrażenie regularne';
85$lang['Update albums every %s days'] = 'Aktualizuj albumy co %s dni';
86?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.