source: extensions/SmartAlbums/language/vi_VN/description.txt @ 13233

Last change on this file since 13233 was 13233, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - SmartAlbums - add vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese - Thanks to Em Ku

File size: 121 bytes
Line 
1Giúp cho việc tạo album ảnh động kèm theo thẻ, ngày tháng và các tiêu chí khác một cách dễ dàng
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.