source: extensions/SmartAlbums/language/vi_VN/plugin.lang.php @ 13233

Last change on this file since 13233 was 13233, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - SmartAlbums - add vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese - Thanks to Em Ku

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['%d photos associated to album %s'] ='Có %d ảnh liên kết với album %s';
4$lang['No filter selected'] = 'Không có bộ lọc nào được chọn';
5$lang['No tag selected'] = 'Không có thẻ nào được chọn';
6$lang['Date string is malformed'] = 'Chuỗi ngày tháng bị sai định dạng';
7$lang['Limit must be an integer'] = 'Giới hạn phải là một số nguyên';
8$lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Bạn không thể sử dụng hơn một giới hạn';
9$lang['All these tags'] = 'Tất cả các thẻ';
10$lang['One of these tags'] = 'Một trong các thẻ';
11$lang['None of these tags'] = 'Không có thẻ nào';
12$lang['Only these tags'] = 'Chỉ những thẻ này';
13$lang['Added on'] = 'Được thêm vào';
14$lang['Added before'] = 'Được thêm trước';
15$lang['Added after'] = 'Được thêm sau khi';
16$lang['Created on'] = 'Tạo ra vào';
17$lang['Created before'] = 'Tạo ra trước';
18$lang['Created after'] = 'Tạo ra sau';
19$lang['%d photo'] = '%d ảnh';
20$lang['%d photos'] = '%d ảnh';
21$lang['tags filter'] = 'lọc thẻ';
22$lang['date filter'] = 'lọc ngày tháng';
23$lang['limit filter'] = 'lọc giới hạn';
24$lang['Add filters here'] = 'Thêm bộ lọc tại đây';
25$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Đây là một Album Ảnh Thông Minh';
26$lang['Count'] = 'Đếm';
27$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Khởi tạo danh sách ảnh cho album Ảnh Thông minh này';
28$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Khởi tạo danh sách ảnh cho tất cả album Ảnh Thông minh';
29$lang['Update albums on file upload'] = 'Cập nhật albums bằng cách tải tập tin lên';
30$lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(có thể làm chậm các trang quản lý)';
31$lang['All SmartAlbums'] = 'Tất cả album Ảnh Thông minh';
32$lang['Add a SmartAlbum'] = 'Thêm một album Ảnh Thông minh';
33$lang['SmartAlbum deleted'] = 'Đã xóa album Ảnh Thông minh';
34$lang['SmartAlbum added'] = 'Đã thêm album Ảnh thông minh';
35$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Chỉ có album Ảnh Thông minh mới hiển thị trên trang này';
36$lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Để sắp xếp các albums, vui lòng  vào <a href="admin.php?page=cat_list">trang quản lý album chính</a>';
37$lang['Don\'t show this message again'] = 'Không hiển thị thông báo này nữa';
38
39?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.