source: extensions/SmartAlbums/language/vi_VN/plugin.lang.php @ 26590

Last change on this file since 26590 was 26590, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[smartalbums] Update vi_VN, thanks to : dummy

File size: 4.3 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['%d photos associated to album %s'] ='Có %d ảnh liên kết với album %s';
4$lang['No filter selected'] = 'Không có bộ lọc nào được chọn';
5$lang['No tag selected'] = 'Không có thẻ nào được chọn';
6$lang['Date string is malformed'] = 'Chuỗi ngày tháng bị sai định dạng';
7$lang['Limit must be an integer'] = 'Giới hạn phải là một số nguyên';
8$lang['All these tags'] = 'Tất cả các thẻ';
9$lang['One of these tags'] = 'Một trong các thẻ';
10$lang['None of these tags'] = 'Không có thẻ nào';
11$lang['Only these tags'] = 'Chỉ những thẻ này';
12$lang['Added on'] = 'Được thêm vào';
13$lang['Added before'] = 'Được thêm trước';
14$lang['Added after'] = 'Được thêm sau khi';
15$lang['Created before'] = 'Tạo ra trước';
16$lang['Created after'] = 'Tạo ra sau';
17$lang['Add filters here'] = 'Thêm bộ lọc tại đây';
18$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Đây là một Album Ảnh Thông Minh';
19$lang['Count'] = 'Đếm';
20$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Khởi tạo danh sách ảnh cho album Ảnh Thông minh này';
21$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Khởi tạo danh sách ảnh cho tất cả album Ảnh Thông minh';
22$lang['Update albums on file upload'] = 'Cập nhật albums bằng cách tải tập tin lên';
23$lang['All SmartAlbums'] = 'Tất cả album Ảnh Thông minh';
24$lang['SmartAlbum deleted'] = 'Đã xóa album Ảnh Thông minh';
25$lang['SmartAlbum added'] = 'Đã thêm album Ảnh thông minh';
26$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Chỉ có album Ảnh Thông minh mới hiển thị trên trang này';
27$lang['Don\'t show this message again'] = 'Không hiển thị thông báo này nữa';
28
29$lang['can cause slowdowns'] = 'có thể làm chậm Piwwigo';
30$lang['Above'] = 'Bên trên';
31$lang['Author is empty'] = 'Không có thông tin Tác giả';
32$lang['Begins with'] = 'Bắt đầu với';
33$lang['Bellow'] = 'Bên dưới';
34$lang['Contains'] = 'Chứa';
35$lang['Doesn\'t begin with'] = 'Không bắt đầu bằng';
36$lang['Doesn\'t contain'] = 'Không chứa';
37$lang['Doesn\'t end with'] = 'Không kết thúc bằng';
38$lang['Ends with'] = 'Kết thúc bằng';
39$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Dùng dấu phẩy để tách tên tác giả khi lọc';
40$lang['Hits must be an integer'] = 'Phải dùng con số để chỉ số lần truy cập';
41$lang['Is in'] = 'Trong danh sách';
42$lang['Is not in'] = 'Không nằm trong danh sách';
43$lang['Is not'] = 'Không là';
44$lang['Is'] = 'Là';
45$lang['Name is empty'] = 'Không có thông tin về tên';
46$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Để sắp xếp album hãy dùng <a href="%s">trang này</a>';
47$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Không thể dùng nhiều cấp khi lọc';
48$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Không thể dùng nhiều lọc giới hạn';
49$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Tạo SmartAlbum';
50$lang['Hits'] = 'Số lần truy cập';
51$lang['Max. number of photos'] = 'Số hình tối đa';
52$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Loại trừ SmartAlbum khỏi việc quản lý quyền';
53$lang['Regex is malformed'] = 'Biểu thức thông dụng bị sai định dạng';
54$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbum được xem như riêng tư của mỗi người, mỗi người dùng chỉ  có thể xem khi nó nằm trong một album khác đang được truy cập.';
55$lang['All these albums'] = 'Tất cả album này';
56$lang['Filters'] = 'Bộ lọc';
57$lang['Invalid number of days'] = 'Số ngày không hợp lệ';
58$lang['Mode'] = 'Chế độ';
59$lang['No album selected'] = 'Không có album được chọn';
60$lang['None of these albums'] = 'Không trong số album này';
61$lang['One of these albums'] = 'Một trong số album này';
62$lang['Only these albums'] = 'Chỉ những album này';
63$lang['Rating score must be an integer'] = 'Điểm bình chọn phải là một số nguyên';
64$lang['Regular expression'] = 'Biểu thức thông dụng';
65$lang['Select albums...'] = 'Chọn album...';
66$lang['Update albums every %s days'] = 'Cập nhật các album mỗi %s ngày';
67?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.