source: extensions/community/language/vi_VN/plugin.lang.php @ 10737

Last change on this file since 10737 was 10737, checked in by ddtddt, 9 years ago

[extensions] - community - update vi_VN thanks to Em Ku

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 4.1 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2011 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24$lang['Add a permission'] = 'Thêm quyền hạn';
25$lang['Who?'] = 'Ai?';
26$lang['any visitor'] = 'bất kỳ khách thăm quan nào';
27$lang['any registered user'] = 'bất kỳ người dùng đã đăng ký nào';
28$lang['a specific user'] = 'một người dùng cụ thể';
29$lang['a group'] = 'một nhóm';
30$lang['Where?'] = 'Ở đâu?';
31$lang['The whole gallery'] = 'Toàn bộ thư viện hình';
32$lang['ability to create sub-albums'] = 'khả năng tạo album con';
33$lang['Which level of trust?'] = 'Độ tin cậy mức độ nào?';
34$lang['sub-albums creation'] = 'tạo album con';
35$lang['Upload Permissions'] = 'Quyền uload hình';
36$lang['Pending Photos'] = 'Hình đang chờ xử lý';
37$lang['Permission added'] = 'Quyền hạn đã được thêm';
38$lang['Permission removed'] = 'Quyền hạn đã được gỡ bỏ';
39$lang['%s (the user)'] = '%s (người dùng)';
40$lang['%s (the group)'] = '%s (nhóm)';
41$lang['low trust'] = 'độ tin cậy thấp';
42$lang['uploaded photos must be validated by an administrator'] = 'những hình đã tải lên phải được thông qua bởi quản trị viên';
43$lang['high trust'] = 'độ tin cậy cao';
44$lang['uploaded photos are directly displayed in the gallery'] = 'những hình đã tải lên được hiển trị trực tiếp trên thư viện ảnh';
45$lang['%d photos validated'] = 'có %d ảnh đã được thông qua';
46$lang['%d photos rejected'] = 'có %d ảnh đã bị loại bỏ';
47$lang['web size'] = 'kích cỡ trang web';
48$lang['Zoom'] = 'Phóng to ảnh';
49$lang['Upload your own photos'] = 'Tải ảnh riêng của bạn';
50$lang['%d photos uploaded by %s'] = 'có %d ảnh đã được tải lên bởi %s';
51$lang['Validation page: %s'] = 'Trang thông qua: %s';
52$lang['%d photos uploaded into album "%s"'] = 'có %d ảnh đã được tải lên vào album "%s"';
53$lang['Hi administrators,'] = 'Xin chào quản trị viên,';
54
55$lang['No album, this photo is orphan'] = 'Không có album nào, ảnh này là ảnh đơn';
56
57$lang['Cancel'] = 'Hủy bỏ';
58$lang['Permission updated'] = 'Quyền hạn đã được cập nhật';
59$lang['Delete permission'] = 'Xóa quyền hạn';
60$lang['%u pending photos'] = 'có %u ảnh đang chờ xử lý';
61$lang['Level 16'] = 'Đang chờ xử lý';
62$lang['Edit a permission'] = 'Điều chỉnh quyền hạn';
63$lang['Your photos are waiting for validation, administrators have been notified'] = 'Ảnh của bạn đang đợi để xác nhận, Quản trị viên đã được thông báo về điều này';
64
65?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.