source: extensions/event_cats/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 27326

Last change on this file since 27326 was 27326, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[event_cats] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

  • Property svn:executable set to *
File size: 6.4 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Entry'] = 'Záznam';
24$lang['Existing code'] = 'Existujúci kód:';
25$lang['Existing user'] = 'Existujúci užívateľ:';
26$lang['Force display ttip'] = 'Vynútiť pre tento kód zobrazenie tejto stránky';
27$lang['Forced'] = 'Vynútený';
28$lang['Full auto'] = 'Plná automatika (zvoľte najprv stránku pre zobrazenie)';
29$lang['Generate username'] = 'Vytvoriť užívateľské meno (zvoľte najprv stránku pre zobrazenie)';
30$lang['Grant to groups btn'] = 'Povoliť skupiny pre zvolené skupiny';
31$lang['Grant to types btn'] = 'Povoliť duplikovanie pre zvolené typy';
32$lang['Grant to users btn'] = 'Povoliť duplikovanie pre zvolených užívateľov';
33$lang['Help banner'] = 'Pomocný banner';
34$lang['Comments display'] = 'Zobraziť komentáre';
35$lang['Configuration'] = 'Nastavenie';
36$lang['Confirm password'] = 'Potvrdiť heslo:';
37$lang['Copy URL ttip'] = 'Skopírujte tento odkaz, aby ste ho poslali';
38$lang['Delete'] = 'Zmazať';
39$lang['Delete entry ttip'] = 'Zmazať záznam';
40$lang['Displayed page'] = 'Zobrazená stránka';
41$lang['Duplication'] = 'Duplikát';
42$lang['Duplication allowance'] = 'Povoliť duplikáty';
43$lang['Duplication allowed'] = 'Duplikáty povolené';
44$lang['Duplication denied'] = 'Duplikáty zakázané';
45$lang['Access denied'] = 'Prístup zamietnutý';
46$lang['Additional Page'] = 'Dodatočná stránka';
47$lang['Additional Pages active'] = 'Zásuvný modul Dodatočné stránky: aktivovaný';
48$lang['Admin page title'] = 'Kategórie udalostí';
49$lang['All accounts'] = 'Všetky účty';
50$lang['All but generics'] = 'Všetky účty okrem všeobecných';
51$lang['As tooltip'] = 'Ako nápoveda';
52$lang['Auto code button'] = 'Vytvoriť kód';
53$lang['Auto code end'] = 'číslice';
54$lang['Auto code max'] = '(max)';
55$lang['Auto code min'] = '(min)';
56$lang['Autolog entries'] = '"Autolog" záznamy';
57$lang['Banner off'] = 'Deaktivovaný';
58$lang['Banner on'] = 'Aktivovaný';
59$lang['Category'] = 'Album';
60$lang['Code'] = 'Kód';
61$lang['Comment'] = 'Komentár';
62$lang['ec_submit_code_miss'] = 'Musíte zadať kód.';
63$lang['ec_submit_user_miss'] = 'Musíte zadať užívateľské meno.';
64$lang['ec_tab_autoid_entries'] = 'Záznamy autologu';
65$lang['ec_tab_autoid_modif'] = 'Úprava autologu';
66$lang['ec_tab_autoid_new'] = 'Nový autolog';
67$lang['ec_tab_config'] = 'Konfigurácia';
68$lang['ec_nok'] = 'NIE';
69$lang['ec_nok_ap_pb'] = 'NIE';
70$lang['ec_ok'] = 'ÁNO';
71$lang['ec_ok_ap_pb'] = 'ÁNO, ale neznáma dodat. stránka';
72$lang['ec_ok_cat_pb'] = 'ÁNO, ale neznámy album';
73$lang['ec_ok_img_pb'] = 'ÁNO, ale neznáma fotka';
74$lang['ec_submit_action_miss'] = 'Musíte zadať stránku pre zobrazenie.';
75$lang['Place title on top ttip'] = 'Zobraziť tento titulok v záhlaví stránky';
76$lang['Save dup. config btn'] = 'Uložiť nastavenie duplikovania';
77$lang['Selection per group'] = 'Voľba podľa skupiny';
78$lang['ec_act_cat_miss'] = 'Album?';
79$lang['ec_category_miss'] = 'album neexistuje (pravdepodobne bol vymazaný)';
80$lang['ec_clk_entry_miss'] = 'Najprv zvoľte záznam.';
81$lang['ec_code_already_exists'] = 'Tento kód už existuje.';
82$lang['Show'] = 'zobraziť';
83$lang['Test'] = 'Test';
84$lang['Test URL ttip'] = 'Testovať URL ( => administrátorské spojenie zrušené)';
85$lang['Tools'] = 'Nástroje';
86$lang['Types'] = 'Typy užívateľov';
87$lang['URL'] = 'URL:';
88$lang['Unknown code'] = 'Neznámy kód';
89$lang['Username'] = 'Užívateľské meno';
90$lang['ec_DB_problem'] = 'Problém prístupu k databáze (pozícia %s):';
91$lang['New entry'] = 'Nový záznam';
92$lang['New entry title'] = 'Nový záznam parametrov "autolog"';
93$lang['New generic user'] = 'Nový užívateľ (vytvoriť všeobecný účet):';
94$lang['New group'] = 'Nová skupina';
95$lang['New password'] = 'Heslo';
96$lang['New username'] = 'Užívateľské meno';
97$lang['No account'] = 'Žiadny účet';
98$lang['No user'] = 'Žiadny (vypršaný záznam)';
99$lang['Optional'] = 'Osobná poznámka ';
100$lang['Other'] = 'Iný';
101$lang['Selected entry'] = 'Zvolený záznam';
102$lang['Deny to groups btn'] = 'Zamiestnuť duplikovanie zvoleným skupinám';
103$lang['Deny to types btn'] = 'Zamietnuť duplikovanie zvoleným typom';
104$lang['Deny to users btn'] = 'Zamietnuť duplikovanie vybraným užívateľom';
105$lang['Dup. allowed tks to'] = 'Duplikovanie povolené vďaka príslušnosti k skupine a typu členstva';
106$lang['Duplicate entry ttip'] = 'Vytvoriť nový záznam s použitím rovnakého kódu';
107$lang['Hide'] = 'skryť';
108$lang['Home'] = 'Domov';
109$lang['Identification'] = 'Identifikácia?';
110$lang['Identified user'] = 'Identifikovaný užívateľ';
111$lang['Image id'] = 'Foto id';
112$lang['In a row'] = 'V rade';
113$lang['JS needed'] = 'Javascript MUSÍ byť aktivovaný, aby táto stránka fungovala správne!';
114$lang['Modify'] = 'Upraviť';
115$lang['Modify entry title'] = 'Úprava parametrov záznamu "autolog"';
116$lang['Modify entry ttip'] = 'Upraviť záznam';
117$lang['New code'] = 'Nový kód:';
118?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.