source: extensions/greydragon/language/lv_LV/theme.lang.php @ 32014

Last change on this file since 32014 was 32014, checked in by TranslationTeam, 18 months ago

Update lv_LV, thanks to agrisans

  • Property svn:executable set to *
File size: 8.3 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | This file is part of Piwigo.                                          |
4// |                                                                       |
5// | For copyright and license information, please view the COPYING.txt    |
6// | file that was distributed with this source code.                      |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8$lang['Animate Menu'] = 'Animēt Izvēlni';
9$lang['Use Lowercase Text'] = 'Lietot mazos burtus';
10$lang['Slideshow'] = 'Slaidrāde';
11$lang['Reset Theme to a Default State'] = 'Atiestatīt Tēmu Noklusētā Stāvoklī';
12$lang['Remove fixed width but keep min-width'] = 'Noņemt fiksēto platumu, bet atstāt minimālo platumu';
13$lang['Remove fixed width'] = 'Noņemt fiksēto platumu';
14$lang['Next'] = 'Nākošais';
15$lang['Main Menu Panel'] = 'Galvenās Izvēlnes Panelis';
16$lang['Main Menu Mode'] = 'Galvenās Izvēlnes Režīms';
17$lang['Logo Image'] = 'Logo Bilde';
18$lang['Installed'] = 'Instalētie';
19$lang['Info'] = 'Informācija';
20$lang['Hide'] = 'Paslēpt';
21$lang['Hidden'] = 'Paslēpts';
22$lang['General Settings'] = 'Vispārējie Iestatījumi';
23$lang['Gallery title'] = 'Glerijas virsraksts';
24$lang['Click to Enter'] = 'Klikšķināt, lai ievadītu';
25$lang['Center'] = 'Centrs';
26$lang['HTML Kit'] = 'HTML paka';
27$lang['Help'] = 'Palīdzība';
28$lang['Few examples:'] = 'Daži piemēri:';
29$lang['Favicon Wiki'] = 'Vikipēdija';
30$lang['Download'] = 'Lejupielādēt';
31$lang['Display navigation arrows'] = 'Rādīt navigācijas bultas';
32$lang['Disabled'] = 'Atslēgts';
33$lang['Disable the animation'] = 'Atslēgt animāciju';
34$lang['Description'] = 'Apraksts';
35$lang['Comments Panel'] = 'Komentāru panelis';
36$lang['Comments'] = 'Komentāri';
37$lang['Admin Tools'] = 'Administratora Rīki';
38$lang['Additional Pages'] = 'Papildus Lapas';
39$lang['Additional Information'] = 'Papildus informācija';
40$lang['Header Text'] = 'Galvenes Teksts';
41$lang['Gallery Description (with Safe Quotes)'] = 'Galerijas Apraksts (ar Drošām Pēdiņām)';
42$lang['Full HD'] = 'Pilns HD';
43$lang['Enable Root Page'] = 'Iespējot Saknes Lapu';
44$lang['Enable Debug Mode'] = 'Iespējot Atkļūdošanas Režīmu';
45$lang['Display navigation controls'] = 'Rādīt navigācijas vadīklas';
46$lang['Color Pack'] = 'Krāsu Paka';
47$lang['Previous'] = 'Iepriekšējais';
48$lang['Popup Menu Closed'] = 'Uzlecošā Izvēlne Slēgta';
49$lang['Popup Menu Opened'] = 'Uzlecošā Izvēlne Atvērta';
50$lang['Image Size (Default: Medium)'] = 'Attēla Izmērs (Pēc noklusējuma Vidējs) ';
51$lang['Icon With Overlay'] = 'Ikona ar Pārklājumu';
52$lang['Text With Overlay'] = 'Teksts ar Pārklājumu';
53$lang['Theme Settings are saved'] = 'Tēmas Iestatījumi saglabāti';
54$lang['optional'] = 'Izvēles';
55$lang['Up'] = 'Augšup';
56$lang['Static Photo'] = 'Statisks Foto';
57$lang['Static Random Photo'] = 'Statisks Gadījuma Foto';
58$lang['Supported macros'] = 'Atbalstītie makrosi';
59$lang['Suggested Modules'] = 'Ieteicamie Moduļi';
60$lang['Support'] = 'Atbalstīt';
61$lang['Small'] = 'Mazs';
62$lang['Save Changes'] = 'Saglabāt izmaiņas';
63$lang['Random'] = 'Gadījuma';
64$lang['Displayed'] = 'Attēlots';
65$lang['Custom CSS'] = 'Pielāgots CSS';
66$lang['Animate Tabs'] = 'Ciļņu animēšana';
67$lang['Advanced Options - Root Page'] = 'Papildus iespējas - Saknes Lapa';
68$lang['Advanced Options - Photo Page'] = 'Papildus iespējas - Foto Lapa';
69$lang['Advanced Options - Maintenance'] = 'Papildus iespējas - Uzturēšana';
70$lang['Advanced Options - General'] = 'Papildus iespējas - Vispārīgi';
71$lang['Advanced Options - Custom CSS'] = 'Papildus iespējas - Pielāgots Css';
72$lang['Adapt slideshow size to each photo'] = 'Pielāgot slaidrādes izmēru ikvienam foto';
73$lang['Icon Tabs Collapsed'] = 'Sakļautās Ikonu Cilnes';
74$lang['Icon Tabs Expanded'] = 'Izvērstās Ikonu Cilnes';
75$lang['If neither Logo Image or Header Text are set, header region would collapse'] = 'Ja nav uzstādīts ne Logotipa attēls, ne Galvenes teksts, galvenes apgabals tiek sakļauts';
76$lang['Include Contact Webmaster Email in the Footer for Members'] = 'Iekļaut Webmaster Kontakt Epastu Kājenē priekš Biedriem';
77$lang['Include "Click to Enter" link'] = 'Ietvert "Noklikšķiniet, lai ievadītu " saiti';
78$lang['Image Source (Default: Slideshow)'] = 'Attēla Avots (Noklusējums: Slaidrāde)';
79$lang['Hide EXIF Data'] = 'Paslēpt EXIF Datus';
80$lang['Hide About Link'] = 'Slēpt par Saiti';
81$lang['Header Top Left'] = 'Galvene Augšējā Kreisajā pusē';
82$lang['For URLs please use absolute or relative path including filename'] = 'Priekš URL, lūdzu, izmantojiet absolūto vai relatīvo ceļu, ieskaitot faila nosaukumu';
83$lang['Fade (Default)'] = 'Pakāpeniski Izzust (Noklusējums)';
84$lang['Change height of the footer to accomodate larger content of'] = 'Mainiet kājenes augstumu, lai tajā ietilptu lielāks';
85$lang['Default Tab to be displayed in Tabbed Mode'] = 'Noklusējuma Cilne, kas jāparāda Tabulēšanas Režīmā';
86$lang['Extended Description'] = 'Paplašināts Apraksts';
87$lang['allows adding content in the footer below menu links and Site\'s credits.'] = 'ļauj pievienot saturu kājenē zem izvēlnes saitēm un Vietnes kredītiem.';
88$lang['This option allows fine tune Theme\'s styles to better suit your personal taste.'] = 'Šī iespēja ļauj precīzi pielāgot tēmas stilus, lai labāk atbilstu jūsu vēlmēm.';
89$lang['Text to be added in header area next to Logo'] = 'Teksts, kas jāpievieno galvenes apgabalā blakus Logo';
90$lang['Text Tabs Expanded'] = 'Izvērstās Teksta Cilnes';
91$lang['Text Tabs Collapsed'] = 'Sakļautās Teksta Cilnes';
92$lang['Tags'] = 'Tagi';
93$lang['Static Menu - Top Bar'] = 'Statiskā izvēlne-Augšējā Josla';
94$lang['Static Menu - Header Right'] = 'Statiska izvēlne-galvenē pa labi';
95$lang['Static Menu - Header Bottom'] = 'Statiskā Izvēlne-Galvenes Apakšā';
96$lang['Static Menu'] = 'Statiskā Izvēlne';
97$lang['Show Credits (Text)'] = 'Rādīt Kredītus (Tekstu)';
98$lang['Show Credits (Icon)'] = 'Rādīt Kredītus (ikonu)';
99$lang['Show Site Credits'] = 'Rādīt Vietnes Kredītus';
100$lang['Remove Root link in page\'s breadcrumbs: set $conf[\'level_separator\'] = \'\'; and apply CSS'] = 'Noņemt saknes saiti lapas atpakaļceļam: set $conf [\'level_separator \']="; un piemērot CSS';
101$lang['Photo Description Panel'] = 'Fotoattēlu Apraksta Panelis';
102$lang['Remove photo counter in breadcrumbs and categories menu'] = 'Noņemt fotogrāfiju skaitītāju atpakaļceļa un kategoriju izvēlnē';
103$lang['REQUIREMENTS NEED TO BE MET FOR THE THEME TO FUNCTION PROPERLY.'] = 'JĀATBILST PRASĪBĀM, LAI ŠĪ TĒMA DARBOTOS PAREIZI.';
104$lang['Prerequisites'] = 'Rekvizīti';
105$lang['Photo/Album Index'] = 'Foto/Albūma indekss';
106$lang['Remove Piwigo Generator Meta Tag'] = 'Noņemt Piwigo Ģeneratora Meta Tagu';
107$lang['Please Create Home Page in "Additional Pages" Plugin'] = 'Lūdzu, izveidojiet mājas lapu "Papildu Lapas " Spraudnī';
108$lang['Piwigo %s Core Installed (min required 2.7.0+)'] = 'Piwigo %s Kodols uzinstalēts (min nepieciešams 2.7.0+)';
109$lang['Please refer to information on the left.'] = 'Lūdzu, skatiet informāciju kreisajā pusē.';
110$lang['Path to image used as gallery logo. Recommended logo height is 80px. If you need bigger space for your logo, CSS adjustments would have to be made'] = 'Ceļš uz attēlu izmantots kā galerijas logotips. Ieteicamais logo augstums ir 80px. Ja jums ir nepieciešams vairāk vietas jūsu logo, jāveic CSS korekcijas';
111$lang['Panels options'] = 'Paneļu varianti';
112$lang['Optional plugins found to be usefull in everyday usage.'] = 'Konstatēts, ka Izvēles spraudņi ir noderīgi ikdienas lietošanai.';
113$lang['Metadata Display Mode'] = 'Metadatu Rādīšanas Režīms';
114$lang['Medium'] = 'Vidējs';
115$lang['Footer Text'] = 'Kājenes Teksts';
116$lang['Follow'] = 'Sekot';
117$lang['Exif'] = 'Exif';
118$lang['Elegant, Configuration Page'] = 'Eleganta, Konfigurācijas lapa';
119$lang['Delay In Slideshow (Default: 10)'] = 'Aizture Slaidrādē (Pēc noklusējuma: 10)';
120$lang['Cycle Effect In Slideshow (Default: Fade)'] = 'Cikla Efekts Slaidrādē (Doklusējums: Pakāpeniska izgaišana)';
121$lang['Choose what should be the default state for each panel, or disable the animation:'] = 'Izvēlieties, kādam jābūt noklusējuma stāvoklim katrā panelī, vai atslēdziet animāciju:';
122$lang['Blog'] = 'Blogs';
123$lang['Auto Close Popup Menu'] = 'Automātiski Aizvērt Uzlecošo Izvēlni';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.