source: extensions/header_manager/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 20349

Last change on this file since 20349 was 20349, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[header_manager] Update pl_PL, thanks to : T00kie

  • Property svn:executable set to *
File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Add a banner'] = 'Dodaj baner';
24$lang['Banner added'] = 'Baner dodany';
25$lang['Banner deleted'] = 'Baner usunięty';
26$lang['Banner'] = 'Baner';
27$lang['Choose an image from your computer'] = 'Wybierz obrazek z dysku';
28$lang['Choose the part of the image you want to use as your header.'] = 'Wybierz część obrazka, którego chcesz użyć jako nagłówek';
29$lang['Crop banner image'] = 'Przytnij obrazek banera';
30$lang['Default banner size'] = 'Domyślny rozmiar banera';
31$lang['For MontBlancXL and BlancMontXL, advised size is 900&times;190.'] = 'Dla skórki MontBlancXL i BlancMontXL zalecany wymiar 900&times;190';
32$lang['Gallery title above image'] = 'Tytuł galerii ponad obrazkiem';
33$lang['Image only'] = 'Tylko obrazek';
34$lang['Incorrect file type,'] = 'Nieprawidłowy plik';
35$lang['No banner added yet'] = 'Nie dodano jeszcze żadnego banera';
36$lang['Picture id.'] = 'ID zdjęcia';
37$lang['Put <b>%header_manager%</b> where you want to display the image.'] = 'Umieść <b>%header_manager%</b> w miejsce gdzie chcesz wyświetlić obrazek';
38$lang['Random'] = 'Losowo';
39$lang['Select an image'] = 'Wybierz obrazek';
40$lang['The numeric identifier can be found on the picture edition page, near the thumbnail.'] = 'Numer identyfikacyjny znajduje się na stronie edycji zdjęcia obok miniaturki';
41$lang['Unknown picture id'] = 'Nieznane ID zdjęcia';
42$lang['Use'] = 'Użyj';
43$lang['With text'] = 'Z tekstem';
44$lang['You can customize the display by adding CSS rules to'] = 'Możesz zmieniać sposób wyświetlania poprzez dodanie reguł CSS do';
45$lang['You can upload a custom header image or select one from your gallery. On the next screen you will be able to crop the image.'] = 'Możesz załadować własny nagłówek lub wybrać któryś ze swojej galerii. W następnym kroku będzie możliwość przycięcia obrazka.';
46$lang['or choose a picture from the gallery'] = 'lub wybierz zdjęcie z galerii';
47$lang['Default banner'] = 'Domyślny baner';
48$lang['Display banner on photo page'] = 'Wyświetlaj baner na stronach zdjęć';
49$lang['In order to add a specific banner, go to the admin page of the desired album.'] = 'Aby dodać banner do konkretnego albumu przejdź do strony administracyjnej wybrango albumu';
50$lang['Non recursive'] = 'Niepowtarzający się';
51$lang['Recursive'] = 'Powtarzający się';
52$lang['Restore default banner'] = 'Powrót do domyślnego banneru';
53$lang['Album specific banners'] = 'Bannery dla konkretnego albumu';
54?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.