source: extensions/stripped/language/cs_CZ/theme.lang.php @ 14169

Last change on this file since 14169 was 14169, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[Stripped] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File size: 3.0 KB
Line 
1<?php
2
3$lang['Show/hide menu'] = 'Zobrazit/skrýt menu';
4$lang['Information'] = 'Informace';
5$lang['GMap'] = 'Mapa';
6
7$lang['Interface options']='Nabídka rozhraní';
8$lang['Interface style']='Styl rozhraní';
9$lang['Hide menu by default on category page']='Skrýt menu na stránce kategorií';
10$lang['Animate menu']='Animované menu';
11$lang['Force text to lowercase']='Vnutit textu malá písmena';
12$lang['Display frame around thumbnails']='Zobrazení rámečku okolo náhledu';
13$lang['Show thumbnail caption']='Zobrazit popis náhledu';
14
15$lang['Picture page options']='Nabídka na stránce fotografie';
16$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Zobrazit název fotografie na horní části stránky (za vyhledávací cestou)';
17$lang['Display frame around image']='Zobrazení rámečku okolo fotografie';
18$lang['Use navigation arrows on picture']='Použít navigační šipky v obrázku';
19$lang['Use navigation arrows outside picture']='Použít navigační šipky mimo obrázek';
20$lang['Property to display below picture']='Vlastnost zobrazená pod obrázkem';
21$lang['Title']='Název';
22$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album na řádek (popis u náhledu)';
23$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 alba na řádek (popis u náhledu)';
24$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 alba na řádek (popis pod náhledem)';
25$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 alb na řádek (bez popisu)';
26$lang['Album list layout'] = 'Rozvržení seznamu alb';
27$lang['Display frame around albums'] = 'Zobraz rámeček okolo alb';
28$lang['full size'] = 'Plná velikost';
29$lang['validate'] = 'Ověřit';
30$lang['Activate image preloading'] = 'Zapni Předběžné nahrání fotky';
31$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Dodatečný dolní okraj po změně velikosti';
32$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animace záložek na stránce fotky';
33$lang['Default tab to be displayed'] = 'Nastavení zobrazení Výchozí záložky';
34$lang['HD picture default display'] = 'Výchozí zobrazení HD fotky';
35$lang['Image autosize options'] = 'Možnosti automatické velikosti fotek';
36$lang['Image preloading options'] = 'Možnosti předběžného nahrání fotky';
37$lang['Include title after resize'] = 'Přiřaď název po změně velikosti';
38$lang['Last displayed'] = 'Posledně zobrazený';
39$lang['Metadata'] = 'Metadata';
40$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimální výška fotky po změně velikosti';
41$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Na stránce fotky, počet dalších obrázků pro předběžné nahrání';
42$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Předběžné nahrání fotek na stránce náhledů';
43$lang['Resize image to fit window'] = 'Přizpůsobit fotku velikosti okna';
44$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Zobraz založku Informace pouze administrátorům';
45$lang['fit to screen'] = 'Přizpůsobit obrazovce';
46$lang['stripped Configuration updated'] = 'Konfigurace pluginu Stripped aktualizována';
47?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.