source: extensions/stripped/language/da_DK/theme.lang.php @ 14916

Last change on this file since 14916 was 14916, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[stripped] Update da_DK, thanks to : Egorip

  • Property svn:executable set to *
File size: 4.6 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Animate menu'] = 'Animer menu';
24$lang['GMap'] = 'Kort';
25$lang['Information'] = 'Information';
26$lang['Show/hide menu'] = 'Vis/skjul menu';
27$lang['validate'] = 'kontroller';
28$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 albums pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)';
29$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albums pr række (beskrivelse ved siden miniaturebilledet)';
30$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albums pr række (beskrivelse nedenfor miniaturebilledet)';
31$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albums pr række (ingen album beskrivelse)';
32$lang['Activate image preloading'] = 'Aktiver billede forhåndsvisnings ';
33$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Yderligere bundmargen efter størelseshåndtering';
34$lang['Album list layout'] = 'Albumliste layout';
35$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animer faner på billede side';
36$lang['Default tab to be displayed'] = 'Standard fane, der skal vises';
37$lang['Display frame around albums'] = 'Vis ramme omkring albums';
38$lang['Display frame around image'] = 'Vis ramme rundt om billedet';
39$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Vis ramme omkring miniaturebillederne';
40$lang['Force text to lowercase'] = 'Tving tekst til små bogstaver';
41$lang['HD picture default display'] = 'HD-billede standard visning';
42$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Skjul menu som standard på kategori side';
43$lang['Image autosize options'] = 'billede Autostørelse valgmuligheder';
44$lang['Image preloading options'] = 'Billede forhåndsvisnings valgmuligheder';
45$lang['Include title after resize'] = 'Medtag titel efter størelseshåndtering';
46$lang['Interface options'] = 'Grænseflade indstillinger';
47$lang['Interface style'] = 'Grænseflade stil';
48$lang['Last displayed'] = 'sidst viste';
49$lang['Metadata'] = 'Metadata';
50$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimum billede højde efter størelseshåndtering';
51$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'På billede side, antallet af næste billeder til forhåndsvisning';
52$lang['Picture page options'] = 'Billede side valgmuligheder';
53$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Forhåndsvisning af billeder på miniaturebillede side';
54$lang['Property to display below picture'] = 'Egenskab at vise nedenunder billedet';
55$lang['Resize image to fit window'] = 'størelseshåndtering af billede til at passe til vinduet';
56$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Vis kun fanen Information til admins';
57$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Vis billede titel øverst på siden (efter gennemse sti)';
58$lang['Show thumbnail caption'] = 'Vis miniaturebilledet billedtekst';
59$lang['Title'] = 'Titel';
60$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigationspile på billedet';
61$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigationspile uden for billedet';
62$lang['fit to screen'] = 'tilpas til skærm';
63$lang['full size'] = 'fuld størelse';
64$lang['stripped Configuration updated'] = 'fjernet konfiguration opdateret';
65?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.