source: extensions/whois_online/language/uk_UA/plugin.lang.php @ 13723

Last change on this file since 13723 was 13723, checked in by TranslationTeam, 9 years ago

[Whois online] Update uk_UA, thanks to : animan

  • Property svn:executable set to *
File size: 10.8 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Add link to Plugins menu'] = 'Додавання посилання до меню плаґінів';
24$lang['Last 24h users:'] = 'Останні відвідувачі за 24 години:';
25$lang[':geoiptool:title'] = 'Мій IP - адреса і пошук інформації геотаргетинга';
26$lang['Categories only'] = 'Тільки категорії';
27$lang['Deleted language'] = 'Видалена мова';
28$lang['http:geoiptool'] = 'http://www.geoiptool.com/en/?IP=';
29$lang['http:hostip'] = 'http://www.hostip.info';
30$lang['Level %d'] = 'Рівень %d';
31$lang['More than 24h'] = 'Більш ніж за 24 години';
32$lang['No country'] = 'Жодна країна';
33$lang['On pictures'] = 'на зображеннях';
34$lang['One day'] = 'Один день';
35$lang['Recent member(s):'] = 'Останній користувач(і):';
36$lang['Several days'] = 'Декілька днів';
37$lang['Several IPs'] = 'Кілька IP - адрес';
38$lang['Total hits:'] = 'Всього переглядів:';
39$lang['Unknown country'] = 'Невідома країна';
40$lang['Whois_others'] = 'Нещодавно відвідані іншими';
41$lang['Whois_review'] = 'Нещодавно відвідані вами';
42$lang['Active capture'] = 'Активне захоплення';
43$lang['Default display'] = 'Відображення за замовчуванням';
44$lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] = 'Видалити рівень [10-200] (співвідношення між застарілим і активним)';
45$lang['Keep data even if plugin is deactivated/uninstall'] = 'Зберегти дані, навіть якщо плаґін відключити/видалити';
46$lang['(Multiple IP)'] = '(Багаторазовий IP)';
47$lang[':hostip:title'] = 'My IP Address Lookup and GeoTargeting Community Geotarget IP Project - what country, city IP addresses map to
48Пошук моєї IP-адреси та Гео-орієнтування спільноти проекту Geotarget IP - що за країна, місто IP-адреси';
49$lang['Add icon to History'] = 'Додати іконку в "історію"';
50$lang['As anybody'] = 'Як ніхто';
51$lang['Available filters'] = 'Доступні фільтри';
52$lang['Clearing'] = 'Очищення';
53$lang['Compress it!'] = 'Стисніть це!';
54$lang['Configuration has been saved.'] = 'Конфігурація була збережена.';
55$lang['Current hour hits:'] = 'Поточних переглядів за годину:';
56$lang['Default %s'] = 'За замовчуванням %s';
57$lang['Default as anybody'] = 'За замовчуванням, як ніхто';
58$lang['Delete'] = 'Видалити';
59$lang['Error range: '] = 'Помилка діапазону:';
60$lang['Exclude'] = 'Виключити';
61$lang['First access'] = 'Перший доступ';
62$lang['Hidden'] = 'Приховано';
63$lang['Images (Modify)'] = 'Зображення (змінити)';
64$lang['Last access'] = 'Останній доступ';
65$lang['Last hour online users:'] = 'Поточних відвідувачів за годину:';
66$lang['Level'] = 'Рівень';
67$lang['Monitor'] = 'Контролювати';
68$lang['No data available'] = 'Немає доступних даних';
69$lang['Permanent users (3 months min)'] = 'Постійні користувачі (мінімум 3 місяці)';
70$lang['Radar limit'] = 'Обмеження радару';
71$lang['Recent guest(s):'] = 'Недавній гість(гості):';
72$lang['Recents (less 24h)'] = 'Недавні (менше 24 годин)';
73$lang['Temporary users (around 72 hours)'] = 'Тимчасові користувачі (близько 72 годин)';
74$lang['User access details'] = 'Деталі доступу користувача';
75$lang['User follow up error'] = 'Користувач стежить за помилкою';
76$lang['User:'] = 'Користувач:';
77$lang['users'] = 'Користувачів';
78$lang['Yesterday hits:'] = 'Вчорашні перегляди:';
79$lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'Ви Радник і ви не маєте права змінювати цю конфігурацію.';
80$lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] = 'Radar_limit [10-200](Користувачі із зображенням ключ поради на радарній сторінці)';
81$lang[' - Over the radar limit => No level control'] = '- За обмеження радару => Немає рівня керування';
82$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = ' => Видаліть старий доступ гостей(понад 3 дні), і оптимізуйте таблицю та індекс.';
83$lang[': provides IP geolocalization on request (link on flag). Useful for unknown countries.'] = ': забезпечує IP геолокалізації по запиту (посилання на прапор). Корисно для невідомих країн.';
84$lang[': provides newcomers\' localization and possibly new country flags, thanks to them.'] = ': забезпечує новачків локалізації і, можливо, новий прапор країни, завдяки їм.';
85$lang['Administrators management:'] = 'Управління адміністраторами:';
86$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] = 'Досвідчені користувачі: зміна шаблону доступна у всіх випадках і може бути включена до ваших розширень.';
87$lang['Altered/created since: %s'] = 'Змінив/створив: %s';
88$lang['Captured guests'] = 'Захоплені гості';
89$lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Очистити тимчасових користувачів (мінімальна затримка становить 6 хвилин). Для очищення будь-яких постійних користувачів, перемкніть їх раніше у правильному списку вище.';
90$lang['Hits since'] = 'Перегляди з';
91$lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'Рівень конфіденційності зображення, перевищує рівень конфіденційності користувача (Будь-яка зміна одного з них?)';
92$lang['Last 24h accesses'] = 'Доступ за останні 24 години';
93$lang['Members summary'] = 'Резюме користувачів';
94$lang['Monitored members'] = 'Контроль користувачів';
95$lang['More than 24h accesses'] = 'Доступ більш ніж за 24 години';
96$lang['Most members ever online was %s on %s'] = 'Найбільше користувачів в онлайні тут було  %s на %s';
97$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Перегляди за останні 10 хвилин:';
98$lang['No picture accesses'] = 'Немає доступних зображень';
99$lang['Obsolete limit [20-100] (obsolete data count)'] = 'Застарілий ліміт [20-100] (кількість застарілих даних)';
100$lang['on pages'] = 'на сторінках';
101$lang['Only one day accesses'] = 'Тільки один день доступу';
102$lang['Permanence/Durability of user monitoring'] = 'Постійний/Довготривалий моніторинг користувачів';
103$lang['Pictures accesses'] = 'Доступні зображення';
104$lang['Previous connection dates'] = 'Попереднє підключення дати';
105$lang['Registered since'] = 'Зареєстровано з';
106$lang['Registration counter: %s'] = 'Реєстрація лічильників: %s';
107$lang['Report'] = 'Звіт радару';
108$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Кілька днів доступу, або більше опівночі';
109$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Визначення кількох IP-адрес(тільки перша з них зберігається)';
110$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Деякі з недавно переглянутих зображень іншими користувачами';
111$lang['Space used: %s'] = 'Простору використано: %s';
112$lang['Traced sessions: %s'] = 'Візуалізовані сесії: %s';
113$lang['Unidentifed countries'] = 'Невідомі країни';
114$lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Невикористаний виділений простір: <strong>%s</strong>';
115$lang['Users with image cluetips [10-200]'] = 'Користувачі з ключами порад зображення [10-200]';
116$lang['Webmasters management:'] = 'Управління вебмайстерами:';
117$lang['Y-m-d H:i'] = 'F dS, Y g:i A';
118$lang['Your recently viewed pictures'] = 'Ваші нещодавно переглянуті зображення';
119$lang['Your `%s` table summary'] = 'Ваша зведена таблиця `%s`';
120?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.