source: trunk/language/ca_ES/help/photos_add_ftp.html @ 14607

Last change on this file since 14607 was 14607, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:executable set to *
File size: 2.7 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Guia r&agrave;pida</legend>
3
4<ol>
5  <li>Crear un directori en el seu ordinador</li>
6
7  <li>Copieu les fotos dins d'aquest directori i canviar-ne la seva mida per a una visualitzaci&oacute; web. <em>Atenci&oacute;</em>: el nom dels directoris i arxius ha de contenir nom&eacute;s lletres, xifres, "-", "_" o ".". No hi poden haver espais en blanc ni car&agrave;cters accentuats.</li>
8
9  <li>Amb un client FTP, copiar els seus arxius en el directori "galleries" de la instal.laci&oacute; Piwigo.</li>
10
11  <li>Iniciar sessi&oacute; a la galeria.</li>
12
13  <li>Anar a <span class="pwgScreen">Administraci&oacute;</span> i clicar el bot&oacute; gros Sincronitzaci&oacute;.</li>
14</ol>
15
16<p>Felicitats! Acabes de crear el primer &agrave;lbum de la teva galeria Piwigo.</p>
17
18</fieldset>
19<fieldset>
20  <legend>Organitzaci&oacute; dels directoris i arxius</legend>
21
22<ul>
23
24  <li>
25
26    <p>Els directoris que representen els &agrave;lbums estan en el directori "galleries". Heus aqu&iacute; la jerarquia d'una galeria molt petita (per&ograve; amb moltes caracter&iacute;stiques):</p>
27 
28<pre>
29galleries
30|-- casament
31|   |-- celebracio
32|   |   |-- sortida
33|   |   |   |-- paul-alone.jpg
34|   |   |   +-- sarah-alone.jpg
35|   |   +-- arrivada
36|   |       +-- paul-and-sarah.jpg
37|   +-- festa
38|       |-- dancers001.jpg
39|       |-- dancers002.jpg
40|       +-- dancers003.jpg
41+-- llumademel
42    |-- hotel.png
43    |-- video-from-plane.avi
44    +-- pwg_representative
45        +-- video-from-plane.jpg
46</pre>
47
48  </li>
49 
50  <li>A excepci&oacute; de "pwg_representative" (vegeu les explicacions a sota), cada directori en "galleries" produeix un &agrave;lbum. No hi ha l&iacute;mit quan a profunditat, &eacute;s a dir, es poden crear &agrave;lbums i sub-&agrave;lbums a voluntat.</li>
51
52  <li>B&agrave;sicament, un element est&agrave; representat per un arxiu. Un arxiu pot ser un element per a Piwigo si la seva extensi&oacute; &eacute;s entre la llista de par&agrave;metres de configuraci&oacute; <code>file_ext</code> (veure arxiu <span class="filename">include/config.inc.php</span>). Un arxiu pot ser una imatge si la seva extensi&oacute; &egrave;s entre el par&agrave;metre de configuraci&oacute; <code>picture_ext</code>.</li>
53
54  <li>No es representen amb una icona per defecte elements com ara arxius de v&iacute;deo, sons, textos d'arxius, i altres extensions. Opcionalment, es pot associar una miniatura i un arxiu de representanci&oacute; (veure el video.avi en l'exemple anterior).</li>
55
56  <li>Una vegada que les fotos estan ben col &middot; locades en els directoris, aneu a: <span class="pwgScreen">Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Sincronitzar</span></li>
57</ul>
58</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.