source: trunk/language/ca_ES/help/search.html @ 24073

Last change on this file since 24073 was 24073, checked in by TranslationTeam, 7 years ago

[trunk_help] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

  • Property svn:executable set to *
File size: 894 bytes
Line 
1<h2>Cerques</h2>
2
3<p>Cerca d'imatges a trav&eacute;s del conjunt de la galer&iacute;a.</p>
4
5<dl>
6
7  <dt>Cerca per paraules</dt>
8
9  <dd>Cercar una o diverses paraules entre els atributs relacionats amb les imatges de la galeria. Utilitza * com a comod&iacute; per a coincid&egrave;ncies parcials.</dd>
10 
11  <dt>Cerca per autor</dt>
12
13  <dd>Utilitza * com a comod&iacute; per a coincid&egrave;ncies parcials.</dd>
14
15  <dt>Cerca per data</dt>
16
17  <dd>Seleccioneu una data d'inici i/o una data de finalitzaci&oacute; per a realitzar la consulta. Deixar el camp de data buit, per a fer una consulta "abans". L'any en l'&uacute;ltim camp s'ha d'introduir amb format de quatre xifres (per exemple, 2012).</dd>
18
19  <dt>Cerca en els &agrave;lbums</dt>
20
21  <dd>Seleccionar l'&agrave;lbum o els &agrave;lbums a cercar. Tots els sub-&agrave;lbums poden ser cercats seleccionant l'&agrave;lbum pare.</dd>
22
23</dl>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.