source: trunk/language/ca_ES/help/site_manager.html @ 14607

Last change on this file since 14607 was 14607, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.8 KB
Line 
1<h2>Llocs remots</h2>
2
3<p>Piwigo ofereix la possibilitat d'utilitzar diversos llocs per emmagatzemar els fitxers que componen la galeria. Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el galeria est&agrave; instal&middot;lada en un espai d'emmagatzematge limitat i t&eacute; molts arxius per mostrar.</p>
4
5<ol>
6  <li>Editar un arxiu:<span class="filename">tools/create_listing_file.php</span> modificant els par&agrave;metres de la secci&oacute; com <code>$conf['prefix_thumbnail']</code> o <code>$conf['use_exif']</code>.</li>
7  <li>Per FTP, col&middot;locar els arxius <span class="filename">tools/create_listing_file.php</span> i <span class="filename">tools/create_listing_file_local.inc.php</span> (modificat)
8del lloc remot en el mateix directori que els directoris amb els seus &agrave;lbums (com el directori <span class="filename">galleries</span> d'aquest lloc). Per exemple, dir que es pot accedir a <span class="filename">http://exemple.com/galleries/create_listing_file.php</span>.</li>
9  <li>Anar a Administraci&oacute; &raquo; Eines &raquo; Administraci&oacute; del lloc. Crear un nou lloc, per exemple <span class="filename">http://example.com/galleries</span>.</li>
10  <li>Registre d'un nou lloc remot. Hi ha 4 accions possibles:
11  <ol>
12      <li><strong>Generar la llista</strong>: llan&ccedil;a una petici&oacute; a dist&agrave;ncia per generar una llista remota d'arxius</li>
13      <li><strong>Sincronitzar:</strong> Llegeix l'arxiu remot <span class="filename">listing.xml</span> i sincronitza amb la informaci&oacute; de la base de dades</li>
14      <li><strong>Netejar</strong>: elimina l'arxiu remot <span class="filename">listing.xml</span></li>
15      <li><strong>Eliminar</strong>: eliminar el lloc (i tots els &agrave;lbums relacionats i fotografies) a la base de dades</li>
16    </ol>
17  </li>
18</ol>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.