source: trunk/language/ca_ES/help/synchronize.html @ 14607

Last change on this file since 14607 was 14607, checked in by TranslationTeam, 8 years ago

[trunk_help] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:executable set to *
File size: 768 bytes
Line 
1<h2>Sincronitzar</h2>
2
3<ul>
4
5  <li>Existeixen 2 tipus de sincronitzacions: de l'estructura (directoris i arxius) i metadades. Sincronitzar l'estructura consisteix en sincronitzar la jerarquia dels directoris i arxius amb la seva representaci&oacute; a la base de dades. La sincronitzaci&oacute; de metadades proporciona informaci&oacute; actualitzada com la mida del fitxer, les dimensions, EXIF o IPTC.</li>
6
7  <li>La primera sincronitzaci&oacute; a efectuar ser&agrave; la de l'estructura</li>
8
9  <li>El proc&eacute;s de sincronitzaci&oacute; pot trigar temps (depenent de la c&agrave;rrega del servidor i la quantitat d'arxius a processar), aix&iacute; que &eacute;s tamb&eacute; possible procedir individualment d'&agrave;lbum a &agrave;lbum.</li>
10
11</ul>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.