source: trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php @ 5577

Last change on this file since 5577 was 5577, checked in by pab, 10 years ago

upgrade.lang.php upgraded according to http://piwigo.us/l10n/21/tools/translation_analysis.php?lang=cs_CZ

File size: 4.6 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27$lang['Upgrade'] = 'Aktualizace';
28$lang['introduction message'] = 'Navrhujeme aktualizovat Vaši databázi, která odpovídá starší verzi na aktuální verzi.
29Asistent aktualizace odhaduje, že používáte <strong>verzi %s</strong> (nebo odpovídající).';
30$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Aktualizace z verze %s na %s';
31$lang['Statistics'] = 'Statistika';
32$lang['total upgrade time'] = 'celkový čas aktualizace';
33$lang['total SQL time'] = 'celkový čas SQL';
34$lang['SQL queries'] = 'SQL dotazy';
35$lang['Upgrade informations'] = 'Informace o aktualizaci';
36$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Proveďte kontrolu údržby v [Administrace>Ostatní>Údržba] pokud dojde k problému.';
37$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Následující doplňky byly deaktivovány v rámci předběžných opatření. Předtím než je znovu aktivujete, zkontrolujte, jestli nebyly aktualizovány:';
38$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Jen administrátor smí spustit aktualizaci: prosím přihlašte se níže.';
39$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'nemáte přístupová práva na spuštění upgrade';
40$lang['in include/mysql.inc.php, before ?>, insert:'] = 'V <i>include/mysql.inc.php</i>, před <b>?></b>, vložte:';
41
42// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
43$lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všechny pod-ketegorie privátních kategorií se stanou privátními';
44$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uživatelská oprávnění a oprávnění skupin byla vymazána';
45$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z předchozí konfigurace byly zachovány pouze předpony náhledů a email adresa správce.';
46
47// missing translations 2.1.0
48$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version.
49The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Navrhujeme aktualizovat databázi Vaší galerie Piwigo ze starší na novou verzi.
50Asistent aktualizace se domnívá, že aktuálně používáte <strong>verzi %s</strong> (nebo odpovídající).';
51$lang['As a precaution, following plugins have been disabled. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako předběžné opatření byly deaktivovány následující doplňky. Prosím zkontrolujte aktualizace těchto doplňků předtím než je znovu aktivujete:';
52$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, před <b>?></b>, vložením:';
53
54?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.