source: trunk/language/pl_PL/admin.lang.php @ 12478

Last change on this file since 12478 was 12478, checked in by mistic100, 9 years ago

feature:2471 missing translations in r12474 [Batch Manager] "zoom" and "edit" links over each thumbnail

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 60.0 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2011 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24$lang['%d association'] = '%d powiązanie';
25$lang['%d associations'] = '%d powiązań';
26$lang['%d album including'] = '%d album zawiera';
27$lang['%d albums including'] = '%d albumy zawierające';
28$lang['%d physical'] = '%d fizycznie';
29$lang['%d physical'] = '%d fizycznie';
30$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie';
31$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie';
32$lang['%d album moved'] = '%d album przeniesiony';
33$lang['%d albums moved'] = '%d albumów przeniesionych';
34$lang['%d group'] = '%d grupa';
35$lang['%d groups'] = '%d grup';
36$lang['%d member'] = '%d członek';
37$lang['%d members'] = '%d członków';
38$lang['%d tag'] = '%d tag';
39$lang['%d tags'] = '%d tagów';
40$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentarz użytkownika odrzucony';
41$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentarzy użytkownika odrzuconych';
42$lang['%d user comment validated'] = '%d komentarz użytkownika zaakceptowany';
43$lang['%d user comments validated'] = '%d komentarzy użytkowników zaakceptowanych';
44$lang['%d user deleted'] = '%d użytkownik usunięty';
45$lang['%d users deleted'] = '%d usuniętych użytkowników';
46$lang['%d user'] = '%d użytkownik';
47$lang['%d users'] = '%d użytkowników';
48$lang['%d waiting for validation'] = '%d oczekujących na zatwierdzenie';
49$lang['Actions'] = 'Akcje';
50$lang['Activate'] = 'Aktywacja';
51$lang['Add/delete a permalink'] = 'Dodaj/Usuń permalink';
52$lang['Add a tag'] = 'Dodaj tag';
53$lang['Add a user'] = 'dodaj użytkownika';
54$lang['Add group'] = 'Dodaj grupę';
55$lang['Add'] = 'Dodaj';
56$lang['Allow user registration'] = 'Zezwól na rejestrację użytkowników';
57$lang['Apply to sub-albums'] = 'Zastosuj do pod-albumów';
58$lang['Associated'] = 'Powiązane';
59$lang['Batch management'] = 'Zarządzanie batch';
60$lang['Caddie management'] = 'Zarządzanie koszykiem';
61$lang['Caddie'] = 'Koszyk';
62$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy zautoryzowane dzięki powiązaniom z grupami';
63$lang['Album manual order was saved'] = 'Ręcznie ustawiona kolejność albumów została zapisana';
64$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.';
65$lang['Check for upgrade'] = 'Sprawdź aktualizacje';
66$lang['Comments for all'] = 'Komentarze dla wszystkich';
67$lang['Current name'] = 'Bieżąca nazwa';
68$lang['Database'] = 'Baza danych';
69$lang['Deactivate'] = 'Deaktywuj';
70$lang['Delete Representant'] = 'Usuń reprezentanta';
71$lang['Delete selected tags'] = 'Usuń zaznaczone tagi';
72$lang['Delete selected users'] = 'Usuń zaznaczonych użytkowników';
73$lang['Deletions'] = 'Usunięcia';
74$lang['Deny selected groups'] = 'Zabroń zaznaczonym grupom';
75$lang['Deny selected users'] = 'Zabroń zaznaczonym użytkownikom';
76$lang['Description'] = 'Opis';
77$lang['Display options'] = 'Opcje wyświetlania';
78$lang['Dissociated'] = 'Niepowiązane';
79$lang['Does not represent'] = 'Nie reprezentuje';
80$lang['Edit selected tags'] = 'Edytuj zaznaczone tagi';
81$lang['Edit tags'] = 'Edytuj tagi';
82$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Wyślij wiadomość do administratora gdy zarejestruje się nowy użytkownik';
83$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Wyślij wiadomość do administratora gdy zostanie wprowadzony poprawny komentarz';
84$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Wyślij wiadomość do administratora gdy komentarz wymaga weryfikacji';
85$lang['Environment'] = 'Środowisko';
86$lang['Form'] = 'Formularz';
87$lang['Gallery title'] = 'Tytuł galerii';
88$lang['Grant selected groups'] = 'Zezwól zaznaczonym grypom';
89$lang['Grant selected users'] = 'Zezwól zaznaczonym użytkownikom';
90$lang['Group name'] = 'Nazwa grupy';
91$lang['Groups'] = 'Grupy';
92$lang['Guests'] = 'Goście';
93$lang['History'] = 'Historia';
94$lang['Informations'] = 'Informacje';
95$lang['Install'] = 'Instaluj';
96$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do nowego albumu';
97$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do istniejących albumów';
98$lang['Linked albums'] = 'Podlinkowane albumy';
99$lang['Lock gallery'] = 'Zablokuj galerię';
100$lang['Maintenance'] = 'Przerwa techniczna';
101$lang['Edit album permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla albumu';
102$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla grupy "%s"';
103$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika "%s"';
104$lang['Manage tags'] = 'Zarządzaj tagami';
105$lang['Members'] = 'Członkowie';
106$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadane zsynchronizowane z pliku';
107$lang['Move albums'] = 'Przenieś albumy';
108$lang['Move'] = 'Przenieś';
109$lang['Name'] = 'Nazwa';
110$lang['New name'] = 'Nowa nazwa';
111$lang['New parent album'] = 'Nowy nadrzędny album';
112$lang['New tag'] = 'Nowy tag';
113$lang['Number of comments per page'] = 'Liczba komentarzy na stronę';
114$lang['Number of rates'] = 'Liczba ocen';
115$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Liczba miniatur do stworzenia';
116$lang['Only private albums are listed'] = 'Lista zawiera tylko prywatne albumy';
117$lang['Operating system'] = 'System operacyjny';
118$lang['Options'] = 'Opcje';
119$lang['Other private albums'] = 'Inne prywatne albumy';
120$lang['Page banner'] = 'Banner strony';
121$lang['Parent album'] = 'Nadrzędny album';
122$lang['Path'] = 'Ścieżka';
123$lang['Permalink'] = 'Link permanentny';
124$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s był wcześniej używany przez album %s. Usuń go najpierw z historii linkó permanentnych';
125$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Nazwa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" lub "/". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od "-"';
126$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Link permanentny %s jest aktualnie używany przez album %s';
127$lang['Permalink history'] = 'Historia linków permanentnych';
128$lang['Permalinks'] = 'Linki permanentne';
129$lang['Permission denied'] = 'Dostęp zabroniony';
130$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Uprawnienia przyznane dzięki grupie';
131$lang['Permission granted'] = 'Dostęp przyznany';
132$lang['Photo informations updated'] = 'Zaktualizowano informację o obrazie';
133$lang['Plugins'] = 'Wtyczki';
134$lang['Position'] = 'Pozycja';
135$lang['Preferences'] = 'Preferencje';
136$lang['Properties'] = 'Właściwości';
137$lang['Random photo'] = 'Losowy obraz';
138$lang['Rate date'] = 'Oceny po dacie';
139$lang['Rating by guests'] = 'Oceny przez gości';
140$lang['Rating'] = 'Oceny';
141$lang['Reject'] = 'Odrzuć';
142$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
143$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentacja albumu';
144$lang['Representative'] = 'Reprezentacyjny';
145$lang['Represents'] = 'Reprezentuje';
146$lang['Save order'] = 'Zapisz kolejność';
147$lang['Save to permalink history'] = 'Zapisz do historii linków permanentnych';
148$lang['Select at least one album'] = 'Wybierz przynajmniej jeden album';
149$lang['Select at least one photo'] = 'Wybierz przynajmniej jeden obraz';
150$lang['Select at least one user'] = 'Wybierz przynajmniej jednego użytkownika';
151$lang['Show info'] = 'Pokaż informacje';
152$lang['Site manager'] = 'Menadżer strony';
153$lang['Status'] = 'Status';
154$lang['Statistics'] = 'Statystyki';
155$lang['Storage album'] = 'Lokalizacja albumu';
156$lang['Sum of rates'] = 'Suma ocen';
157$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" już istnieje';
158$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag "%s" został dodany';
159$lang['Tag selection'] = 'Wybór tagu';
160$lang['The %d following tags were deleted'] = '%d tagów zostało usuniętych';
161$lang['Uninstall'] = 'Odinstaluj';
162$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']='Użyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)';
163$lang['User comments validation'] = 'Zatwierdzanie komentarzy użytkowników';
164$lang['Users'] = 'Użytkownicy';
165$lang['Validate'] = 'Zatwierdź';
166$lang['Validation'] = 'Zatwierdzanie';
167$lang['Version'] = 'Wersja';
168$lang['Virtual albums to move'] = 'Wirtualne albumy do przeniesienia';
169$lang['Virtual album name'] = 'Wirtualna nazwa albumu';
170$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Nie można usunąć użytkownika Webmaster';
171$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developerskich.';
172$lang['You cannot delete your account'] = "Nie możesz usunąć swojego konta";
173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie możesz przenieść albumu do jego własnego pod-albumu';
174$lang['You need to confirm deletion'] = 'Musisz potwierdzić usunięcie';
175$lang['add tags'] = 'dodaj tagi';
176$lang['Associate to album'] = 'powiąż z albumem';
177$lang['associate to group'] = 'powiązane z grupą';
178$lang['Authorized'] = 'Zautoryzowane';
179$lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj wirtualny album';
180$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoryzuj użytkowników do dodawania komentarzy do albumu';
181$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa albumu nie może być pusta';
182$lang['Lock albums'] = 'Zablokuj albumy';
183$lang['Private'] = 'Album prywatny';
184$lang['Public'] = 'Album dostępny publicznie';
185$lang['Find a new representant by random'] = 'Znajdź losowo nowego reprezentanta';
186$lang['Public / Private'] = 'Publiczne / Prywatne';
187$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zarządzaj autoryzacjami do zaznaczonych albumów';
188$lang['Virtual album added'] = 'Album wirtualny dodany';
189$lang['Virtual album deleted'] = 'Album wirtualny usunięty';
190$lang['Access type'] = 'Typ dostępu';
191$lang['Comments'] = 'Komentarze';
192$lang['Information data registered in database'] = 'Dane zapisane w bazie danych';
193$lang['Default display'] = 'Wyświetlanie domyślne';
194$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Adres URL galerii jest niepoprawny.';
195$lang['Main'] = 'Główne';
196$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Liczba komentarzy na stronę musi być pomiędzy 5 a 50.';
197$lang['Configuration'] = 'Konfiguracja';
198$lang['confirm'] = 'potwierdź';
199$lang['Date'] = 'Data';
200$lang['delete album'] = 'usuń album';
201$lang['Dissociate from album'] = 'usuń powiązanie z albumem';
202$lang['dissociate from group'] = 'usuń powiązanie od grupy';
203$lang['edit album permissions'] = 'edytuj uprawnienia albumu';
204$lang['Album updated successfully'] = 'Informacje o albumie zostały zaktualizowane pomyślnie.';
205$lang['photos per page'] = 'elementów na stronę';
206$lang['High definition enabled'] = 'Wysoka jakość włączona';
207$lang['File'] = 'plik';
208$lang['Filesize'] = 'rozmiar pliku';
209$lang['first photo added on %s'] = 'pierwszy element dodany %s';
210$lang['Forbidden'] = 'Zabronione';
211$lang['global mode'] = 'tryb globalny';
212$lang['group "%s" added'] = 'dodano grupę "%s"';
213$lang['group "%s" deleted'] = 'usunięto grupę "%s"';
214$lang['group "%s" updated'] = 'zaktualizowano grupę "%s"';
215$lang['group'] = 'grupa';
216$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Nazwa grupy nie może zawierać znaków " lub \' lub być pusta.';
217$lang['This name is already used by another group.'] = 'Nazwa jest już używana przez inną grupę.';
218$lang['High definition'] = 'Wysoka jakość';
219$lang['jump to album'] = 'przejdź do albumu';
220$lang['jump to photo'] = 'przejdź do obrazu';
221$lang['leave'] = 'opuść';
222$lang['Lock'] = 'Zablokuj';
223$lang['Locked'] = 'Zablokowane';
224$lang['manage album photos'] = 'Zarządzaj zdjęciami w albumie';
225$lang['manage sub-albums'] = 'Zarządzaj pod-albumami';
226$lang['Manage'] = 'Zarządzaj';
227$lang['maximum height'] = 'maksymalna wysokość';
228$lang['maximum width'] = 'maksymalna szerokość';
229$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund].';
230$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund].';
231$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Czas wysłania wiadomości do listy użytkowników jest ograniczony. Pozostali użytkownicy nie znajdują się na liście.';
232$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Czas wysłania wiadomości jest ograniczony. Pozostałe wiadomości zostaną pominięte.';
233$lang['To send ?'] = 'Do wysłania ?';
234$lang['Last send'] = 'Ostatnio wysłane';
235$lang['email'] = 'email';
236$lang['User'] = 'Użytkownik';
237$lang['Complementary mail content'] = 'Uzupełniająca treść wiadomości';
238$lang['See you soon,'] = 'Do zobaczenia wkrótce,';
239$lang['Go to'] = 'Przejdź do ';
240$lang['Hello'] = 'Witaj ';
241$lang['New photos were added'] = 'dodano nowe elementy ';
242$lang['on'] = ' dnia ';
243$lang['between'] = 'pomiędzy ';
244$lang['and'] = ' i ';
245$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster zapisał Cię na listę powiadomień.';
246$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Zapisałeś(łaś) się aby otrzymywać powiadomienia.';
247$lang['To subscribe'] = 'Aby się zapisać';
248$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Jeżeli napotkasz problem lub masz pytania wyślij wiadomość do ';
249$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemy i pytania';
250$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster wypisał Cię z otrzymywania powiadomień.';
251$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Zostałeś wypisany z otrzymywania powiadomień.';
252$lang[', click on'] = ', kliknij ';
253$lang['To unsubscribe'] = 'Aby się wypisać';
254$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Tytuł galerii będzie używany jeżeli pole zostanie puste';
255$lang['Notification'] = 'Powiadomienia';
256$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s [%s].';
257$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Wysłano wiadomość do %s [%s].';
258$lang['%d mail was sent.'] = 'Wysłano %d wiadomość.';
259$lang['%d mails were sent.'] = 'Wysłano %d wiadomości.';
260$lang['%d mail was not sent.'] = 'Nie wysłano %d wiadomości.';
261$lang['%d mails were not sent.'] = 'Nie wysłano %d wiadomości.';
262$lang['No mail to send.'] = 'Brak wiadomości do wysłania.';
263$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Brak dostępnych użytkowników do wysłania powiadomienia.';
264$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Użytkownik jest dostępny, jeżeli są nowe elementy do powiadomienia.';
265$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Prawdopodobnie nie ma zapisanych użytkowników (tę zakładkę widzi tylko użytkownik webmaster).';
266$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Brak użytkowników do wysłania powiadomień.';
267$lang['New photos added'] = 'Dodano nowe elementy';
268$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Zapisz do powiadomień email';
269$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Wypisz z powiadomień email';
270$lang['Parameter'] = 'Parametr';
271$lang['Continue processing treatment'] = 'Kontynuuj procesowanie';
272$lang['Complementary mail content'] = 'Uzupełniająca treść wiadomości';
273$lang['Add detailed content'] = 'Dodaj szczegółową treść';
274$lang['Send mail as'] = 'Wyślij wiadomość jako';
275$lang['Send mail to users'] = 'Wyślij wiadomość do użytkowników';
276$lang['Send'] = 'Wyślij';
277$lang['Options'] = 'Opcje';
278$lang['Subscribed'] = 'Zapisani';
279$lang['Subscribe'] = 'Zapisy';
280$lang['Parameters'] = 'Parametry';
281$lang['Select recipients'] = 'Wybierz odbiorców';
282$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Zapisz/wypisz użytkowników';
283$lang['Unsubscribed'] = 'Nie zapisani';
284$lang['%d parameter was updated.'] = 'Zaktualizowano %d parametr.';
285$lang['%d parameters were updated.'] = 'Zaktualizowano %d parametrów.';
286$lang['%d user was not updated.'] = 'Użytkownik %d nie został zaktualizowany.';
287$lang['%d users were not updated.'] = 'Nie zaktualizowano %d użytkowników.';
288$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Użytkownik %s [%s] usunięty z listy zapisanych.';
289$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Użytkownik %s [%s] został dodany do listy zapisanych na listę.';
290$lang['%d user was updated.'] = 'Zaktualizowano użytkownika %d.';
291$lang['%d users were updated.'] = 'Zaktualizowano %d użytkowników.';
292$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Użytkownik %s [%s] nie został usunięty z listy zapisanych.';
293$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Nie dodano użytkownika %s [%s] do listy zapisanych.';
294$lang['User %s [%s] added.'] = 'Dodano użytkownika %s [%s] .';
295$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wysłanie wiadomości do użytkowników';
296$lang['Send mail on HTML format'] = 'Wyślij email w formacie HTML';
297$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie';
298$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostępne tylko w formacie HTML';
299$lang['no write access'] = 'brak praw do zapisu';
300$lang['Permissions'] = 'Uprawnienia';
301$lang['private'] = 'prywatna';
302$lang['public'] = 'publiczna';
303$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Wyczyść nigdy nie używane RSS feed';
304$lang['Purge sessions'] = 'Wyczyść sesje';
305$lang['randomly represented'] = 'reprezentowane losowo';
306$lang['registration date'] = 'data rejestracji';
307$lang['clean'] = 'wyczyść';
308$lang['remove remote listing.xml file'] = 'usuń na zdalnej stronie plik listing.xml';
309$lang['generate listing'] = 'generuj listę';
310$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'generuj plik listing.xml na zdalnej stronie';
311$lang['Create this site'] = 'Utwórz tę stronę';
312$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Odnaleziono lokalny plik listing.xml dla ';
313$lang['read local listing.xml and update'] = 'odczytaj i aktualizuj lokalny plik listing.xml';
314$lang['test'] = 'test';
315$lang['test this remote site'] = 'testuj zdalną stronę';
316$lang['remove tags'] = 'usuń tagi';
317$lang['Repair and optimize database'] = 'Napraw i optymalizuj bazę danych';
318$lang['selection'] = 'zaznaczenie';
319$lang['set to'] = 'ustaw na';
320$lang['singly represented'] = 'pojedynczy reprezentant';
321$lang['This site already exists'] = 'Taka strona już istnieje';
322$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Stwórz nową stronę : (podaj adres URL pliku create_listing_file.php)';
323$lang['created'] = 'utworzona';
324$lang['delete'] = 'usuń';
325$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'usuń tę stronę oraz wszystkie załączone elementy';
326$lang['an error happened'] = 'wystąpił błąd';
327$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'nie odnaleziono pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie';
328$lang['Local'] = 'Lokalny';
329$lang['Remote'] = 'Zdalny';
330$lang['synchronize'] = 'synchronizuj';
331$lang['update the database from files'] = 'aktualizuj bazę danych z plików';
332$lang['status'] = 'status';
333$lang['Directory'] = 'Katalog';
334$lang['sub-albums'] = 'pod-albumy';
335$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizuj metadane';
336$lang['target'] = 'cel';
337$lang['Thumbnail'] = 'miniatura';
338$lang['title'] = 'tytuł';
339$lang['Album list management'] = 'Zarządzanie albumami';
340$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguracja Piwigo';
341$lang['Edit album'] = 'Edytuj album';
342$lang['Group management'] = 'Zarządzanie grupami';
343$lang['User list'] = 'Lista użytkowników';
344$lang['Edit photo information'] = 'Edytuj informacje o obrazie';
345$lang['Thumbnail creation'] = 'Tworzenie miniatur';
346$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizacja bazy danych z plikami';
347$lang['all'] = 'wszystkie';
348$lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'obrazy bez miniatur (tylko pliki jpeg i png)';
349$lang['height must be a number superior to'] = 'wysokość musi być liczbą większą od';
350$lang['width must be a number superior to'] = 'szerokość musi być liczbą większą od';
351$lang['for the file format'] = 'dla typu pliku';
352$lang['No missing thumbnail'] = 'Aktualnie nie ma brakujących miniatur';
353$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Obraz niedostępny lub brak wsparcia';
354$lang['GD version'] = 'Wersja GD';
355$lang['Miniaturization parameters'] = 'Parametry tworzenia miniatur';
356$lang['generated in'] = 'wygenerowane w';
357$lang['Results of miniaturization'] = 'Wyniki tworzenia miniatur';
358$lang['General statistics'] = 'Ogólne statystyki';
359$lang['max time'] = 'czas maksymalny';
360$lang['average time'] = 'czas średni';
361$lang['min time'] = 'czas minimalny';
362$lang['number of miniaturized photos'] = 'liczba plików, dla których zostały dodane miniatury';
363$lang['total time'] = 'czas sumaryczny';
364$lang['for this file format'] = 'dla tego rodzaju plików';
365$lang['unit mode'] = 'tryb jednostkowy';
366$lang['Unlocked'] = 'Odblokowane';
367$lang['unset'] = 'nie ustawione';
368$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informacje o albumie';
369$lang['Update photos information'] = 'Aktualizuj informacje o obrazach';
370$lang['Synchronize'] = 'Synchronizuj';
371$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj do pojedynczego istniejącego albumu';
372$lang['Choose an option'] = 'Wybierz opcję';
373$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'pokaż maksimum informacji (dodanie albumu i elementów, usunięcie albumu i elementów)';
374$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna';
375$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama jak w Piwigo';
376$lang['listing.xml file was not found'] = 'Nie odnaleziono pliku listing.xml';
377$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Nie odnaleziono pliku listing.xml na zdalnej stronie. Plik ten jest generowany przez wybranie "generuj listę" w Menadżerze strony';
378$lang['Error list'] = 'Lista błędów';
379$lang['Errors caption'] = 'Nagłówki błędów';
380$lang['Detailed informations'] = 'Informacje szczegółowe';
381$lang['File/directory read error'] = 'Błąd odczytu pliku/katalogu';
382$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)';
383$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :';
384$lang['missing thumbnail'] = 'brakujące miniatury';
385$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych';
386$lang['photos deleted from the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych';
387$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'obrazów dla których można zsynchronizować metadane';
388$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików';
389$lang['errors during synchronization'] = 'błędów podczas synchronizacji';
390$lang['albums added in the database'] = 'albumy dodane do bazy danych';
391$lang['photos added in the database'] = 'elementów dodanych do bazy danych';
392$lang['photos updated in the database'] = 'elementów zaktualizowanych w bazie danych';
393$lang['Search for new images in the directories'] = 'Szukaj nowych obrazów w katalogach';
394$lang['added'] = 'dodane';
395$lang['deleted'] = 'usunięte';
396$lang['Metadata synchronization results'] = 'Wynik synchronizacji metadanych';
397$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'przeprowadź tylko symulację (nie będzie żadnych zmian w bazie danych)';
398$lang['[Simulation]'] = '[Symulacja]';
399$lang['Simulation'] = 'Symulacja';
400$lang['directories + files'] = 'katalogi + pliki';
401$lang['only directories'] = 'tylko katalogi';
402$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizuj strukturę plików z bazą danych';
403$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synchronizuj metadane z informacjami o elementach z bazy danych';
404$lang['even already synchronized photos'] = 'także elementy już zsynchronizowane';
405$lang['Used metadata'] = 'Wykorzystane metadane';
406$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Nazwy plików i katalogów muszą się składać z liter, cyfr, znaków: "-", "_" lub "."';
407$lang['wrong filename'] = 'zła nazwa pliku';
408$lang['Upload'] = 'Wgrywanie';
409$lang['user "%s" added'] = 'użytkownik "%s" został dodany';
410$lang['User status'] = 'Status użytkownika';
411$lang['user_status_admin'] = 'Administrator';
412$lang['user_status_generic'] = 'Ogólny';
413$lang['user_status_guest'] = 'Gość';
414$lang['user_status_normal'] = 'Użytkownik';
415$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
416$lang['Virtual album'] = 'Album wirtualny';
417$lang['Waiting'] = 'Oczekujące';
418$lang['default'] = 'domyślna';
419$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Właściwości przełączania \'grupy domyślnej\'';
420$lang['Advanced features'] = 'Zaawansowane';
421$lang['Specials'] = 'Specjalne';
422$lang['Overall'] = 'W sumie';
423$lang['Year'] = 'Rok';
424$lang['Month'] = 'Miesiąc';
425$lang['Day'] = 'Dzień';
426$lang['Pages seen'] = 'Oglądanych stron';
427$lang['Time'] = 'czas';
428$lang['IP'] = 'IP';
429$lang['Element'] = '';
430$lang['Section'] = 'sekcja';
431$lang['Tags'] = 'tagi';
432$lang['Save page visits by guests'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez  gości';
433$lang['Save page visits by users'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez  użytkowników';
434$lang['Save page visits by administrators'] = 'Zapisuj odwiedziny strony przez administratorów';
435$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Powiadomienie wysłane do członków grupy "%s"';
436$lang['Send an information email to group members'] = 'Wyślij powiadomienie do członków grupy';
437$lang['Group'] = 'Grupa';
438$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Odwiedź album %s';
439$lang['Hello,'] = 'Witaj,';
440$lang['See you soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.';
441$lang['Discover album:'] = 'Odkryj album:';
442$lang['Mail content'] = 'Treść maila';
443$lang['none'] = 'brak';
444$lang['high'] = 'wysoki';
445$lang['other'] = 'inny';
446$lang['Element type'] = 'Typ elementu';
447$lang['Image id'] = 'ID obrazu';
448$lang['Summary'] = 'Podsumowanie';
449$lang['%d line filtered'] = '%d linia odfiltrowana';
450$lang['%d lines filtered'] = '%d linii odfiltrowanych';
451$lang['%d guest'] = '%d gość';
452$lang['%d guests'] = '%d gości';
453$lang['Hour'] = 'Godzina';
454$lang['guest'] = 'gość';
455$lang['default values'] = 'wartości domyślne';
456$lang['High filesize'] = 'Duży rozmiar pliku';
457// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
458$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gość nie może zostać usunięty';
459$lang['Default user cannot be deleted'] = 'domyślny użytkownik nie może zostać usunięty';
460$lang['Purge history detail'] = 'Usuń szczegóły historii';
461$lang['Purge history summary'] = 'Usuń podsumowanie historii';
462$lang['Check integrity'] = 'Sprawdź integralność';
463$lang['Anomaly'] = 'Anomalie';
464$lang['Correction'] = 'Poprawki';
465$lang['Automatic correction'] = 'Automatyczne poprawki';
466$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatyczna poprawka niemożliwa';
467$lang['Correction applied with success'] = 'Poprawki zastosowana pomyślnie';
468$lang['Correction applied with error'] = 'Poprawka zastosowana, ale wystąpił błąd';
469$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'Została wykryta %d anomalia.';
470$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'Zostało wykrytych %d anomalii.';
471$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomalii została poprawnie wykrytych.';
472$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomalii zostało poprawnie wykrytych.';
473$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalia nie została poprawiona.';
474$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomalii nie zostało poprawionych.';
475$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aby uzyskać więcej informacji przejdź do %s lub %s';
476$lang['the forum'] = 'forum';
477$lang['the wiki'] = 'wiki';
478$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'Wartość %s nie jest poprawna, ponieważ exif nie jest wspierany';
479$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = 'Wartość %s musi być ustawiona na false w pliku konfiguracyjnym config_local.inc.php';
480$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Główny użytkownik "gość" nie istnieje';
481$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Status głównego użytkownika "gość" jest niepoprawny';
482$lang['Default user does not exist'] = 'Domyślny użytkownik nie istnieje';
483$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Główny użytkownik "webmaster" nie istnieje';
484$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Status głównego użytkownika "webmaster" jest niepoprawny';
485$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Użytkownik "%s" został utworzony z hasłem "%s"';
486$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status użytkownika "%s" został zaktualizowany';
487$lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nowe elementy do koszyka';
488// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly
489$lang['No display'] = 'Brak wyświetlania';
490$lang['Classic display'] = 'Wyświetlanie klasyczne';
491$lang['Hoverbox display'] = 'Wyświetlanie w ramkach w kształcie poduszek';
492$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Adres email jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników';
493$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalny poziom prywatności';
494$lang['Privacy level'] = 'Poziom prywatności';
495$lang['Level 0'] = '---';
496$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
497$lang['Level 2'] = 'Przyjaciele';
498$lang['Level 4'] = 'Rodzina';
499$lang['Level 8'] = 'Administratorzy';
500$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Rozpocznij jeszcze raz sprawdzenie integralności';
501$lang['Check all'] = 'Zaznacz wszystkie';
502$lang['Uncheck all'] = 'Odznacz wszystkie';
503$lang['Check automatic corrections'] = 'Automatycznie sprawdzaj poprawki';
504$lang['Apply selected corrections'] = 'Zastosuj wybrane poprawki';
505$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoruj wybrane anomalie';
506$lang['Refresh'] = 'Odśwież';
507$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomalia zostania zignorowana aż do następnej aktualizacji wersji';
508$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Poprawka anomalii anuluje fakt, że została zignorowana';
509$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomalia została zignorowana.';
510$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomalii zostało zignorowanych.';
511$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Wtyczki wymagające aktualizacji';
512$lang['Plugin list'] = 'Lista wtyczek';
513$lang['Check for updates'] = 'Sprawdź dostępność aktualizacji';
514$lang['Other plugins'] = 'Inne wtyczki';
515$lang['Last revisions'] = 'Ostatnie wersje';
516$lang['Delete'] = 'Usuń';
517$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć tę wtyczkę?';
518$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę?';
519$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Czy na pewno chcesz zainstalować aktualizację? Musisz zweryfikować czy aktualna wersja nie wymaga odinstalowania.';
520$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s zostały pomyślnie zaktualizowane.';
521$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Wtyczka została poprawnie skopiowana';
522$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Aby zainstalować lub aktywować wtyczkę udaj się do listy wtyczek.';
523$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nie można stworzyć pliku tymczasowego.';
524$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nie można pobrać archiwum.';
525$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Nie można odczytać lub rozpakować archiwum.';
526$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Błąd podczas rozpakowywania (%s).';
527$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Sprawdź uprawnienia (CHMOD) do katalogu "plugins" oraz podfolderów.';
528$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Nie można połączyć się do serwera.';
529$lang['Purge compiled templates'] = 'Usuń skompilowane szablony';
530$lang['ACCESS_0'] = 'Wolny dostęp';
531$lang['ACCESS_1'] = 'Dostęp dla wszystkich';
532$lang['ACCESS_2'] = 'Dostęp dla zapisanych';
533$lang['ACCESS_3'] = 'Dostęp dla Administratorów';
534$lang['ACCESS_4'] = 'Dostęp dla webmasterów';
535$lang['ACCESS_5'] = 'Brak dostępu';
536$lang['Support'] = 'Wsparcie';
537$lang['Documentation'] = 'Dokumentacja';
538$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Dostępna jest nowa wersja Piwigo.';
539$lang['Piwigo Administration'] = 'Administracja Piwigo';
540$lang['Piwigo version'] = 'Wersja Piwigo';
541$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Używasz aktualnej wersji Piwigo.';
542$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Zainstalowana wersja %s [%s] jest niekompatybilna z wymaganą wersją [%s]';
543$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Musisz zaktualizować swój system by ......... w przeciwnym wypadku aplikacja nie będzie działała poprawnie lub w ogóle';
544$lang['Deleted on'] = 'Usunięte';
545$lang['Last hit'] =  'Ostatnie wejście';
546$lang['GD library is missing'] = 'Brak biblioteki GD';
547$lang['Templates'] = 'Szablony';
548$lang['Extend for templates'] = 'Rozszerz dla szablony';
549$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] =
550 'Zamienniki oryginalnych szablonów przez spersonalizowane szablony z katalogu template-extension';
551$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Zamienniki (spersonalizowane szablony)';
552$lang['Original templates'] = 'Oryginalne szablony';
553$lang['Optional URL keyword'] = 'Opcjonalne słowo klucz dla URL';
554$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Konfiguracja szablonów została zapisana.';
555$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Wszystkie optymalizacje zakończone pomyślnie.';
556$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami.';
557$lang['Modify information'] = 'Modyfikuj informacje';
558$lang['edit album'] = 'edytuj informacje o tym albumie';
559$lang['nothing'] = 'nic';
560$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nadpisuje istniejące wartości pustymi';
561$lang['manage photo ranks'] = 'zarządzaj rankingami obrazów';
562$lang['Manage photo ranks'] = 'Zarządzaj rankingami obrazów';
563$lang['Edit ranks'] = 'Edytuj rankingi';
564$lang['No photo in this album'] = 'Brak elementó w tym albumie';
565$lang['Images manual order was saved'] = 'Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane';
566$lang['ranks'] = 'rankingi';
567$lang['Drag to re-order'] = 'Przesuń aby zreorganizować';
568$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Szybka synchronizacja lokalna';
569$lang['No photo can be deleted'] = 'Żadne zdjęcie nie zostało usunięte';
570$lang['Delete selected photos'] = 'Usuń zaznaczone zdjęcie';
571$lang['%d photo was deleted'] = '%d zdjęcie zostało usunięte';
572$lang['%d photos were deleted'] = '%d zdjęć zostało usuniętych';
573$lang['Downloads'] = 'Pobrania';
574$lang['Released on'] = 'Opublikowano';
575$lang['Number of downloads'] = 'Liczba pobrań';
576// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
577$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Newsletter Piwigo';
578$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Zapisz się, aby otrzymywać Newsletter Piwigo, jeśli chcesz mieć bieżące informacje o projekcie Piwigo. Kiedy nowa wersja Piwigo zostanie opublikowana (czasami zawierająca konieczne do zainstalowania poprawki bezpieczeństwa) oraz gdy zajdą ważne zdarzenia dotyczące projektu - wtedy otrzymasz wiadomość e-mail z Newsletterem Piwigo. Powinno to być kilka wiadomości w ciągu roku.';
579$lang['Subscribe %s'] = 'Zapisz %s';
580$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Zapisz %s do angielskiej wersji Newsletter Piwigo';
581$lang['Purge search history'] = 'Usuń historię przeszukiwań';
582$lang['Hide'] = 'Ukryj';
583$lang['Miscellaneous'] = 'Informacje różne';
584//For 2.1.0
585$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji.';
586$lang['Operation in progress'] = 'Przetwarzanie obróbki.';
587$lang['Please wait...'] = 'Proszę czekać...';
588$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Brak hasła. Proszę wprowadzić hasło.';
589$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Brak potwierdzenia hasła. Proszę potwierdzić wybrane hasło.';
590$lang['Password confirmation error.'] = 'Błąd potwierdzenia hasła.';
591$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Zezwól użytkownikom edytować swoje komentarze';
592$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Zezwól użytkownikom usuwać swoje komentarze';
593$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Wyślij email do administratorów gdy komentarz był modyfikowany';
594$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Wyślij email do administratorów gdy komentarz został usunięty';
595$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stary link permanentny nie może być usunięty!';
596$lang['Hit'] = 'Wejść';
597$lang['Tools'] = 'Narzędzia';
598$lang['Photos'] = 'Zdjęcia';
599$lang['Themes'] = 'Tematy';
600$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcje używania Piwigo';
601$lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane Tematy';
602$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy temat';
603$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroń używania tego tematu przez użytkowników';
604$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny temat dla niezarejestrowanych użytkowników';
605$lang['unknown'] = 'nieznany';
606$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć';
607$lang['Drop into album'] = 'Wrzuć do albumu';
608$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania';
609$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo';
610$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo';
611$lang['existing album'] = 'istniejący album';
612$lang['create a new album'] = 'stwórz nowy album';
613$lang['Album name'] = 'Nazwa albumu';
614$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana';
615$lang['Uploaded Photos'] = 'Wgrane zdjęcia';
616$lang['%d photos uploaded'] = '%d wgranych zdjęć';
617$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Poziom prywatności ustawiony na "%s"';
618$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć';
619$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Zarządzaj tym zbiorem %d zdjęć';
620$lang['Select files'] = 'Wybierz pliki';
621$lang['Everybody'] = 'Każdy';
622$lang['Who can see these photos?'] = 'Kto może oglądać te zdjęcia?';
623$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
624$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
625$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna jakość obrazu dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
626$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
627$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
628$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Jakość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
629$lang['Settings'] = 'Ustawienia';
630$lang['Web size photo'] = 'Zdjęcie o rozmiarze www';
631$lang['Resize'] = 'Zmień wymiary';
632$lang['Maximum Width'] = 'Maksymalna szerokość';
633$lang['pixels'] = 'pikseli';
634$lang['Maximum Height'] = 'Maksymalna wysokość';
635$lang['Image Quality'] = 'Jakość obrazu';
636$lang['Save Settings'] = 'Zapisz Ustawienia';
637$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Twoje ustawienia konfiguracji zostały zapisane';
638$lang['Active Themes'] = 'Aktywne Tematy';
639$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"';
640$lang['Administration Home'] = 'Administracja';
641$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne';
642$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat';
643$lang['Directory does not exist'] = 'Katalog nie istnieje';
644$lang['Download,'] = 'Pobierz,';
645$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizacja';
646$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Uzyskaj pomoc na forum Piwigo';
647$lang['Help Me'] = 'Pomóż Mi';
648$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten temat nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje tematu nadrzędnego: %s';
649$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten temat nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne tematy: %s';
650$lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne tematy';
651$lang['Install on your computer,'] = 'Zainstaluj na swoim komputerze,';
652$lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do tematu użytkownikom';
653$lang['Page end'] = 'Koniec strony';
654$lang['Piwigo Uploader'] = 'Wgrywanie Piwigo';
655$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Czytaj dokumentację Piwigo';
656$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Uruchom pLoader i dodaj swoje zdjęcia.';
657$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Przełącz pomiędzy czystym i ciemnym kolorem administracji';
658$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temat został pomyślnie zainstalowany';
659$lang['Visit Gallery'] = 'Odwiedź galerię';
660$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Odwiedź stronę projektu Piwigo';
661$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader służy do <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader przygotuje zdjęcia i prześle je do Twojej galerii Piwigo, z Twojego komputera.';
662$lang['Guest Settings'] = 'Ustawienia gości';
663$lang['Main Page'] = 'Strona główna';
664$lang['Photo Page'] = 'Strona zdjęć';
665$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktywuj pasek nawigacji';
666$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktywuj pasek nawigacji z miniaturami';
667$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktywuj ikonę "%s"';
668$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktywuj pole "%s"';
669$lang['Photo Properties'] = 'Właściwości zdjęcia';
670$lang['Allow user customization'] = 'Zezwól na dostosowanie przez użytkowników';
671$lang['Languages'] = 'Języki';
672$lang['Installed Languages'] = 'Zainstalowane języki';
673$lang['Add New Language'] = 'Dodaj nowy język';
674$lang['Language has been successfully installed'] = 'Język został zainstalowany pomyślnie';
675$lang['Select:'] = 'Wybierz:';
676$lang['None'] = 'Brak';
677$lang['Invert'] = 'Odwróć';
678$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdeaktywować tematy, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.';
679$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status Webmastera jest wymagany.';
680$lang['Bound Theme'] = 'Przypięty temat';
681$lang['Allow rating'] = 'Zezwól na oceny';
682$lang['Select at least one comment'] = 'Wybierz przynajmniej jeden komentarz';
683$lang['Active Plugins'] = 'Aktywne wtyczki';
684$lang['Inactive Plugins'] = 'Nieaktywne wtyczki';
685$lang['Missing Plugins'] = 'Brakujące wtyczki';
686$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Niezainstalowane wtyczki';
687$lang['By %s'] = 'Przez %s';
688$lang['Visit plugin site'] = 'Odwiedź stronę z wtyczkami';
689$lang['Active Languages'] = 'Aktywne języki';
690$lang['Delete this language'] = 'Usuń ten język';
691$lang['Forbid this language to users'] = 'Zabroń używania tego języka użytkownikom';
692$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Nie można zdezaktywować tego języka. Najpierw ustaw inny język jako domyślny.';
693$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Nie można zdezaktywować tego języka, ponieważ musisz posiadać co najmniej jeden język.';
694$lang['Inactive Languages'] = 'Nieaktywne języki';
695$lang['Make this language available to users'] = 'Daj dostęp do tego języka użytkownikom';
696$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny język dla niezarejestrowanych oraz nowych użytkowników';
697$lang['Add Photos'] = 'Dodaj zdjęcia';
698$lang['Download'] = 'Pobierz';
699$lang['The following tag was deleted'] = 'Ten tag został usunięty';
700$lang['Virtual Links'] = 'Wirtualne linki';
701$lang['There is no other language available.'] = 'Nie ma dostępnego innego języka.';
702$lang['There is no other plugin available.'] = 'Nie ma dostępnej innej wtyczki.';
703$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie ma dostępnego innego tematu.';
704$lang['By rank'] = 'Po rankingu';
705$lang['Manual order'] = 'Sortowanie ręczne';
706$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj inny zbiór zdjęć';
707$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Kolejność elementów paska menu została zaktualizowana pomyślnie.';
708$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Temat nie został zaprojektowany tak, by aktywować go bezpośrednio.';
709$lang['Who can see this photo?'] = 'Kto może oglądać o zdjęcie?';
710$lang['Pending Comments'] = 'Oczekujące komentarze';
711$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'W twoim pliku php.ini, parametr upload_max_filesize (%sB) jest większy niż post_max_size (%sB), powinieneś zmienić te ustawienia';
712$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Rozszerzenie exif jest nie dostępne, administrator powinien usunąć korzystanie z exif';
713$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze upload_max_filesize w pliku php.ini: %sB';
714$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze post_max_size w pliku php.ini: %sB';
715$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze MAX_FILE_SIZE w formularzu HTML';
716$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Plik został wgrany tylko częściowo';
717$lang['No file was uploaded'] = 'Nie został wgrany żaden plik';
718$lang['Missing a temporary folder'] = 'Brak katalogu tymczasowego';
719$lang['Failed to write file to disk'] = 'Błąd zapisu na dysku';
720$lang['File upload stopped by extension'] = 'Wgrywanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie';
721$lang['Unknown upload error'] = 'Nieznany błąd podczas wgrywania';
722$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Błąd w pliku"%s" : %s';
723$lang['Menu Management'] = 'Menu';
724$lang['automatic order'] = 'automatyczna kolejność';
725$lang['manual order'] = 'ręczne zamówienie';
726$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumy sortowane automatycznie';
727$lang['Keep high definition'] = 'Zachowaj wysoką jakość';
728$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość w wysokiej jakości musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
729$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość w wysokiej jakości musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
730$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Jakość obrazów w wysokiej jakości musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
731$lang['Batch Manager'] = 'Manadżer wsadowy';
732$lang['include child albums'] = 'zawieraj podalbumy';
733$lang['Selection'] = 'Zaznaczenie';
734$lang['Action'] = 'Akcja';
735$lang['Set author'] = 'UStaw autora';
736$lang['Set title'] = 'Ustaw tytuł';
737$lang['Set creation date'] = 'Ustaw datę utworzenia';
738$lang['Apply action'] = 'Zastosuj akcje';
739$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d zaznaczonych zdjęć';
740$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d zaznaczonych zdjęć';
741$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Nie zostało wybrane żadne zdjęcie, %d zdjęć w aktualnym zestawie';
742$lang['All %d photos are selected'] = '%d wszystkich zaznaczonych zdjęć';
743$lang['remove this filter'] = 'usuń ten filtr';
744$lang['predefined filter'] = 'filtr predefiniowany';
745$lang['last import'] = 'ostatni import';
746$lang['with no virtual album'] = 'bez wirtualnego albumu';
747$lang['duplicates'] = 'duplikaty';
748$lang['Add a filter'] = 'Dodaj filtr';
749$lang['Remove all filters'] = 'Usuń wszsytkie filtry';
750$lang['Refresh photo set'] = 'Odśwież zestaw zdjęć';
751$lang['The whole page'] = 'Całą strona';
752$lang['The whole set'] = 'Cały zestaw';
753$lang['No photo in the current set.'] = 'Brak zdjęć w wybranym zestawie.';
754$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Brak wybranych zdjęć, niedostępna jest żadna akcja.';
755$lang['Choose an action'] = 'Wybierz akcję';
756$lang['remove author'] = 'usuń autora';
757$lang['Type here the author name'] = 'Wpisz tutaj nazwę autora';
758$lang['remove title'] = 'usuń tytuł';
759$lang['Type here the title'] = 'Wpisz tutaj tytuł';
760$lang['remove creation date'] = 'usuń datę stworzenia';
761$lang['with no album'] = 'bez albumu';
762$lang['with no tag'] = 'bez tagów';
763$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Zdjęcia albumu są powiązane z następującymi albumami: %s';
764$lang['Delete orphan tags'] = 'Usuń niepowiązane tagi';
765$lang['delete photo'] = 'usuń zdjęcie';
766$lang['Orphan tags deleted'] = 'Niepowiązane tagi usunięto';
767$lang['Remove from caddie'] = 'Usuń z koszyk';
768$lang['Week starts on'] = 'Tydzień zaczyna się w';
769$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Masz %d niepowiązanych tagów: %s.';
770$lang['Themes which need upgrade'] = 'Tematy wymagające aktualizacji';
771$lang['Languages which need upgrade'] = 'Języki wymagające aktualizacji';
772$lang['All themes are up to date.'] = 'Wszystkie tematy są aktualne.';
773$lang['All plugins are up to date.'] = 'Wszystkie wtyczki są aktualne.';
774$lang['All languages are up to date.'] = 'Wszystkie języki są aktualne.';
775$lang['Visit theme site'] = 'Odwiedź stronę temetu';
776$lang['Visit language site'] = 'Odwiedź stronę języka';
777$lang['New Version'] = 'Nowa wersja';
778$lang['Obsolete Plugins'] = 'Przestałe wtyczki';
779$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'UWAGA! Ta wtyczka wydaje się nie być kompatybilna z tą wersją Piwigo.';
780$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Czy jednak chcesz aktywować?';
781$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TA WTYCZKA JEST TERAZ CZĘŚCIĄ PODSTAWOWEJ WERSJI PIWIGO! ODINSTALUJ JĄ TERAZ!';
782$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'BŁĄD: BRAK WTYCZKI CHOĆ JEST ZAINSTALOWANA! ODINSTALUJ JĄ TERAZ.';
783$lang['display'] = 'wyświetlanie';
784$lang['new'] = 'nowy';
785$lang['No results'] = 'Brak wyników';
786$lang['Searching...'] = 'Wyszukiwanie...';
787$lang['Type in a search term'] = 'Wpisz frazę do wyszukania';
788$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktywuj ikonę "nowe" obok albumów i zdjęć';
789$lang['Deactivate all'] = 'Deaktywuj wszystko';
790$lang['Default photos order'] = 'Domślne sortowanie zdjęć';
791$lang['Restore'] = 'Przywróć';
792$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Przywróć domyślną konfigurację. Stracisz ustawienia wtyczek!';
793$lang['Show menubar'] = 'Pokazuj belkę z menu';
794$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Twórz ponownie miniatury';
795$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Twórz ponownie zdjęcia rozmiaru web';
796$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Trwa tworzenie miniatur...';
797$lang['Photos generation in progress...'] = 'Trwa tworzenie zdjęć...';
798$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = 'Zostało stworzonych %s miniatur';
799$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniatur nie mogło zostać stworzonych';
800$lang['%s photos have been regenerated'] = 'Stworzono %s zdjęć';
801$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s zdjęć nie mogło zostać stworzonych';
802$lang['Updates'] = 'Aktualizacje';
803$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Trwa aktualizacja... Proszę czekać.';
804$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruj tę aktualizację';
805$lang['Reset ignored updates'] = 'Zresetuj ignorowane aktualizacje';
806$lang['Update All'] = 'Aktualizuj wszystko';
807$lang['ERROR'] = 'BŁĄD';
808$lang['Update Complete'] = 'Aktualizacja zakończona';
809$lang['Rate'] = 'Ocena';
810$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena';
811$lang['Learn more'] = 'Dowiedz się więcej';
812$lang['Add a criteria'] = 'Dodaj kryteria';
813$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nie możesz zdefiniować domyślnej kolejności zdjęć, gdyż stworzono własne ustawienia w konfiguracji plików lokalnych .';
814$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Określiłeś <i>$conf[\'order_by\']</i> w lokalnym plików konfiguracji. Parametr ten jest przestarzały. Usuń go lub zmień jego nazwę na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
815$lang['Piwigo Update'] = 'Aktualizacja Piwigo';
816$lang['Extensions Update'] = 'Aktualizacja rozszerzeń';
817$lang['All extensions are up to date.'] = 'Wszystkie rozszerzenia są aktualne.';
818$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe rozszerzenia mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
819$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe tematy mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:';
820$lang['I decide to update anyway'] = 'Aktualizuj mimo wszystko';
821$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizuj do Piwigo %s';
822$lang['Two updates are available'] = 'Dostępne są dwie aktualizacje';
823$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Jest to mała aktualizacja usuwająca tylko znalezione błędy.';
824$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Jest to duża aktualizacja z <a href="%s">nowymi funkcjami</a>.';
825$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre tematy i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.';
826$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz aktualizować bezpośrednio do Piwigo %s, bez potrzeby wcześniejszej aktualizacji do wersji %s (zalecane).';
827$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów';
828$lang['Dump Database'] = 'Zrzut Bazy Danych';
829$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Dołącz informacje o historii (Uwaga: limit pamięci serwera może zostać przekroczony)';
830$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Błąd zapisu nowego katalogu lokalnego.';
831$lang['Unable to send template directory.'] = 'Błąd wysyłania katalogu szablonów.';
832$lang['Unable to dump database.'] = 'Błąd zrzucania bazy danych.';
833$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Niektóre rozszerzenia posiadają aktualizacje.';
834$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj wszystko';
835$lang['Crop'] = 'Przytnij';
836$lang['Width'] = 'Szerokość';
837$lang['Height'] = 'Wysokość';
838$lang['Follow Orientation'] = 'Zgodnie z orientacją';
839$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Jeśli chcesz odświeżyć miniatury - przejdź do <a href="%s">Menadżera Wsadowego</a>.';
840$lang['Graphics Library'] = 'Biblioteki Graficzne';
841$lang['... or '] = '... lub ';
842$lang['Create'] = 'Utwórz';
843$lang['Start Upload'] = 'Rozpocznij wysyłanie';
844$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Używasz trybu Flash. Problem? Spróbuj <a href="%s">interfejsu przeglądarkowego</a>.';
845$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Używasz trybu przeglądarki. Wypróbuj <a href="%s">trybu Flash</a>.';
846$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksymalny rozmiar pliku: %sB.';
847$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dostępne typy plików: %s.';
848$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Przybliżona maksymalna rozdzielczość: %dM pikseli (tj. %dx%d pikseli).';
849$lang['Manage Permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami';
850$lang['Photo %s of %s'] = 'Zdjęcie %s z %s';
851$lang['show details'] = 'pokaż szczegóły';
852$lang['hide details'] = 'ukryj szczegóły';
853$lang['Merge tags'] = 'Połącz tagi';
854$lang['Select the destination tag'] = 'Wybierz tag docelowy';
855$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ten tag zostanie usunięty)';
856$lang['Confirm merge'] = 'Zatwierdź łączenie';
857$lang['Merge selected tags'] = 'Połącz wybrane tagi';
858$lang['No destination tag selected'] = 'Nie wybrano taga docelowego';
859$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tagi <em>%s</em> połączono w tag <em>%s</em>';
860$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wybierz co najmniej dwa tagi do łączenia';
861$lang['Select an album'] = 'Wybierz album';
862$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo stworzy domyślnie nową stronę z twoich zdjęć w jakości HD.';
863$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Jeśli wersja HD jest niedostępna a bieżący rozmiar jest większy niż rozmiar zmiany, Piwigo przesunie zdjęcia jako HD i stworzy z nich pomniejszone wersje.'; 
864$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Wystąpił błąd podczas aktualizacji.';
865$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Wystąpił błąd podczas rozpokowywania. Sprawdź uprawnienia do plików w katalogu gdize jest zainstalowane piwigo.<br><a href="%s">Kliknij aby zobaczyć błędy</a>.';
866$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nie może ściągnąć pliku aktualizacji z serwera';
867$lang['Zoom'] = 'Powiększenie';
868
869?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.