source: trunk/language/sk_SK/admin.lang.php @ 8444

Last change on this file since 8444 was 8444, checked in by ddtddt, 10 years ago

[trunk] - language - update cleaning

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 51.6 KB
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27$lang['%d association'] = '%d spojenie';
28$lang['%d associations'] = '%d spojení';
29$lang['%d album including'] = '%d album obsahujúci';
30$lang['%d albums including'] = '%d albumy obsahujúce';
31$lang['%d physical'] = '%d fyzická';
32$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálna';
33$lang['%d album moved'] = '%d album presunutý';
34$lang['%d albums moved'] = '%d albumov presunutých';
35$lang['%d group'] = '%d skupina';
36$lang['%d groups'] = '%d skupín';
37$lang['%d member'] = '%d účastník';
38$lang['%d members'] = '%d účastníkov';
39$lang['%d tag'] = '%d kľúčové slovo';
40$lang['%d tags'] = '%d kľúčových slov';
41$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentár používateľa odmietnutý';
42$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentárov používateľov odmietnutých';
43$lang['%d user comment validated'] = '%d komentár používateľa schválený';
44$lang['%d user comments validated'] = '%d komentárov používateľov schválených';
45$lang['%d user deleted'] = '%d používateľ zmazaný';
46$lang['%d users deleted'] = '%d používateľov zmazaných';
47$lang['%d user'] = '%d používateľ';
48$lang['%d users'] = '%d používateľov';
49$lang['%d waiting for validation'] = '%d čaká na schválenie';
50$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d fotografií odmietnutých';
51$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d fotografií schválených';
52$lang['Actions'] = 'Akcia';
53$lang['Activate'] = 'Aktivovať';
54$lang['Add/delete a permalink'] = 'Pridať/odobrať pernamentný odkaz';
55$lang['Add a tag'] = 'Pridať kľúčové slovo';
56$lang['Add a user'] = 'Pridat používateľa';
57$lang['Add group'] = 'Pridať skupinu';
58$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Pridať vybrané položky do košíku';
59$lang['Add'] = 'Pridať';
60$lang['Allow user registration'] = 'Povoliť registráciu používateľa';
61$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použiť na podalbumy';
62$lang['Associated'] = 'Priradené';
63$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonov';
64$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
65$lang['Caddie'] = 'Košík';
66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy schválené vďaka skupinovým spojeniam';
67$lang['Album manual order was saved'] = 'Manuálne radenie albumov bolo schválené';
68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Položky albumov naviazané do nasledujúcich albumov: %s';
69$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zistenie možnosti aktualizácie sa nepodarilo';
70$lang['Check for upgrade'] = 'Zistiť možnosť aktualizácie';
71$lang['Comments for all'] = 'Komentáre pre všetkých';
72$lang['Current name'] = 'Súčasný názov';
73$lang['Database'] = 'Databáza';
74$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovať';
75$lang['Delete Representant'] = 'Zmazať ukážkovú fotografiu';
76$lang['Delete selected tags'] = 'Zmazať vybrané kľúčové slová';
77$lang['Delete selected users'] = 'Zmazať vybraných používateľov';
78$lang['Deletions'] = 'Zmazanie';
79$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázať vybraným skupinám';
80$lang['Deny selected users'] = 'Zakázať vybraným používateľom';
81$lang['Description'] = 'Popis';
82$lang['Display options'] = 'Nastavenie zobrazenia';
83$lang['Dissociated'] = 'Väzba zrušená';
84$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
85$lang['Edit all picture informations'] = 'Upraviť informácie o všetkých fotografiách';
86$lang['Edit selected tags'] = 'Upraviť vybrané kľúčové slová';
87$lang['Edit tags'] = 'Upraviť kľúčové slová';
88$lang['Elements'] = 'Položky';
89$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri registrácii nového používateľa';
90$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri vložení nového komentára';
91$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri vložení nového komentára vyžadujúceho schválenie.';
92$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslať e-mail administrátorom pri nahraní novej fotografie.';
93$lang['Empty caddie'] = 'Odstrániť obsah košíku';
94$lang['Environment'] = 'Prostredie';
95$lang['Form'] = 'Formulár';
96$lang['Gallery URL'] = 'URL galérie';
97$lang['Gallery title'] = 'Názov galérie';
98$lang['Grant selected groups'] = 'Povoliť vybrané skupiny';
99$lang['Grant selected users'] = 'Povoliť vybraných používateľov';
100$lang['Group name'] = 'Meno skupiny';
101$lang['Groups'] = 'Skupiny';
102$lang['Guests'] = 'Hostia';
103$lang['History'] = 'História';
104$lang['Informations'] = 'Informácie';
105$lang['Install'] = 'Inštalovať';
106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojiť všetky položky na nový album';
107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojiť všetky položky na niektoré existujúce albumy';
108$lang['Linked albums'] = 'Napojené albumy';
109$lang['Lock gallery'] = 'Zamknúť galériu';
110$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
111$lang['Edit album permissions'] = 'Nastaviť práva pre album';
112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastaviť práva pre skupinu "%s"';
113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastaviť práva pre používateľa "%s"';
114$lang['Manage tags'] = 'Správa kľúčových slov';
115$lang['Members'] = 'Členovia';
116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizované zo súboru';
117$lang['Move albums'] = 'Presunúť albumy';
118$lang['Move'] = 'Presunúť';
119$lang['Name'] = 'Meno';
120$lang['New name'] = 'Nové meno';
121$lang['New parent album'] = 'Nový rodičovský album';
122$lang['New tag'] = 'Nové kľúčové slovo';
123$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentárov na stránke';
124$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnotení';
125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhľadov k vytvoreniu';
126$lang['Only private albums are listed'] = 'Sú zobrazené len súkromné albumy';
127$lang['Operating system'] = 'Operačný systém';
128$lang['Options'] = 'Nastavenia';
129$lang['Other private albums'] = 'Ďalšie súkromné albumy';
130$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
131$lang['Parent album'] = 'Rodičovský album';
132$lang['Path'] = 'Cesta';
133$lang['Permalink'] = 'Pernamentné spojenie';
134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentné spojenie %s bolo predtým použité albumom %s. Najprv zmažte z histórie spojení.';
135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permanentné spojenie musí byť zložené zo znakov a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" alebo "/". Nie je možné použiť len číslo alebo číslo nasledované "-"';
136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pernamentné spojenie je už využívané albumom %s';
137$lang['Permalink history'] = 'História permanentného spojenia';
138$lang['Permalinks'] = 'Permanentné spojenie';
139$lang['Permission denied'] = 'Prístup zamietnutý';
140$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Prístup povolený vďaka skupine';
141$lang['Permission granted'] = 'Prístup povolený';
142$lang['Picture informations updated'] = 'Informácie o fotografii aktualizované';
143$lang['Plugins'] = 'Doplnky';
144$lang['Position'] = 'Pozícia';
145$lang['Preferences'] = 'Nastavenia';
146$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
147$lang['Random picture'] = 'Náhodná fotografia';
148$lang['Rate date'] = 'Dátum hodnotenia';
149$lang['Rating by guests'] = 'Hodnotenie hosťami';
150$lang['Rating'] = 'Hodnotenie';
151$lang['Reject All'] = 'Zamietnuť všetky';
152$lang['Reject'] = 'Zamietnuť';
153$lang['Representant'] = 'Ukážkové';
154$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentatívna fotografia pre albumy';
155$lang['Representative'] = 'Ukážková fotografia';
156$lang['Represents'] = 'Ukážkové fotografie';
157$lang['Save order'] = 'Uložiť poradie';
158$lang['Save to permalink history'] = 'Uložiť do histórie permanentného spojenia';
159$lang['Select at least one album'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jeden album';
160$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jednu fotografiu';
161$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jedného používateľa';
162$lang['Show info'] = 'Zobraziť informácie';
163$lang['Site manager'] = 'Správca stránky';
164$lang['Status'] = 'Stav';
165$lang['Statistics'] = 'Štatistiky';
166$lang['Storage album'] = 'Album umiestnení';
167$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizácia hodnotení';
168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Kľúčové slovo "%" už existuje';
169$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" kľúčové slovo bolo pridané';
170$lang['Tag selection'] = 'Výber kľúčového slova';
171$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Nasledujúcích %d kľúčových slov bolo odstránených';
172$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie je možné skontrolovať aktualizácie.';
173$lang['Uninstall'] = 'Odinštalovať';
174$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použiť východzie radenie (definované v konfiguračnom súbore)';
175$lang['User comments validation'] = 'Schválenie komentárov používateľa';
176$lang['Users'] = 'Používatelia';
177$lang['Validate All'] = 'Schváliť všetky';
178$lang['Validate'] = 'Schváliť';
179$lang['Validation'] = 'Schválenie';
180$lang['Version'] = 'Verzia';
181$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuálne albumy k presunutiu';
182$lang['Virtual album name'] = 'Názov virtuálneho albumu';
183$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemôže byť zmazaný';
184$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sú používané vývojové zdrojové kódy, zistenie nie je možné.';
185$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemôžete zmazať svoj účet';
186$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie je možné presunúť album do jeho vlastného podalbumu';
187$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdiť vymazanie';
188$lang['add tags'] = 'Pridať kľúčové slová';
189$lang['Associate to album'] = 'priradiť k albumu';
190$lang['associate to group'] = 'priradiť ku skupine';
191$lang['Authorized'] = 'Autorizované';
192$lang['Add a virtual album'] = 'Pridať virtuálny album';
193$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povoliť používateľom komentovať vybrané albumy';
194$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Meno albumu nesmie byť prázdne';
195$lang['Lock albums'] = 'Zamknúť albumy';
196$lang['Private'] = 'Súkromný album';
197$lang['Public'] = 'Verejný album';
198$lang['Find a new representant by random'] = 'Nájsť ukážkovú fotografiu pomocou náhodného výberu';
199$lang['Public / Private'] = 'Verejná / Súkromná';
200$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastaviť oprávnenie pre vybrané albumy';
201$lang['Select uploadable albums'] = 'Zvoliť albumy s možnosťou nahrávania obsahu';
202$lang['Virtual album added'] = 'Virtuálny album pridaný';
203$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuálny album zmazaný';
204$lang['Access type'] = 'Druh prístupu';
205$lang['Comments'] = 'Komentáre používateľov';
206$lang['Information data registered in database'] = 'Data boli uložené do databázy';
207$lang['Default display'] = 'Východzie zobrazenie';
208$lang['History'] = 'História';
209$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galérie nie je platné';
210$lang['Main'] = 'Hlavné';
211$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentárov na stránku musí byť číslo medzi 5 a 50 vrátane';
212$lang['Configuration'] = 'Konfigurácia';
213$lang['confirm'] = 'potvrdiť';
214$lang['Date'] = 'Dátum';
215$lang['delete album'] = 'vymazať album';
216$lang['Dissociate from album'] = 'oddeliť z albumu';
217$lang['dissociate from group'] = 'oddeliť od skupiny';
218$lang['edit album permissions'] = 'upraviť oprávnenie k albumu';
219$lang['Album updated successfully'] = 'Informácie o albume boli úspěšne aktualizované.';
220$lang['Authorize upload'] = 'Povoliť nahrávanie fotografií';
221$lang['elements per page'] = 'položiek na stránke';
222$lang['elements'] = 'položky';
223$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlíšenie povolené';
224$lang['File'] = 'Súbor';
225$lang['Filesize'] = 'Veľkosť súboru';
226$lang['first element added on %s'] = 'prvá položka pridaná k %s';
227$lang['Forbidden'] = 'Zakázané';
228$lang['global mode'] = 'viac naraz';
229$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" pridaná';
230$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazaná';
231$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizovaná';
232$lang['group'] = 'skupina';
233$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Názov skupiny nesmie obsahovať " alebo \' alebo byť prázdny.';
234$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto meno je už používané pre inú skupinu.';
235$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlíšenie';
236$lang['jump to album'] = 'Prejsť do albumu';
237$lang['jump to image'] = 'prejsť na obrázok';
238$lang['leave'] = 'ponechať';
239$lang['Lock'] = 'Zamknúť';
240$lang['Locked'] = 'Uzamknuté';
241$lang['manage album elements'] = 'Spravovať položky albumu';
242$lang['manage sub-albums'] = 'Spravovať položky podalbumov';
243$lang['Manage'] = 'Správa';
244$lang['maximum height'] = 'maximálna výška';
245$lang['maximum width'] = 'maximálna šírka';
246$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávanie operácie prekročilo povolený čas, spracovanie musí pokračovať [zostávajúci čas: %d sekundu].';
247$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávanie prekročilo maximálny čas, spracovanie musí pokračovať [zostávajúci čas: %d sekúnd].';
248$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Nastavený čas pre zobrazenie zoznamu používateľov bol prekročený. Ďalší používatelia nebudú zobrazení.';
249$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Nastavený čas pre odoslanie správy bol prekročený. Ďalšie správy nebudú odoslané.';
250$lang['To send ?'] = 'Odoslať?';
251$lang['Last send'] = 'Naposledy odoslané';
252$lang['email'] = 'E-mail';
253$lang['User'] = 'Používateľ';
254$lang['Complementary mail content'] = 'Doplnkový obsah správy';
255$lang['See you soon,'] = 'Dovidenia';
256$lang['Go to'] = 'Prejsť na';
257$lang['Hello'] = 'Dobrý deň ';
258$lang['New elements were added'] = 'Boli pridané nové fotografie';
259$lang['on'] = ' v ';
260$lang['between'] = 'medzi ';
261$lang['and'] = ' a ';
262$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster Vás prihlásil k odberu noviniek e-mailom.';
263$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Prihlásenie k odberu noviniek e-mailom prebehlo úspešne.';
264$lang['To subscribe'] = 'Pre prihlásenie kliknite na %s .';
265$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'V prípade problémov alebo otázok kontaktujte ';
266$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy alebo otázky';
267$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmaster Vás odhlásil z odberu noviniek e-mailom.';
268$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odhlásenie z odberu noviniek e-mailom prebehlo úspešne.';
269$lang[', click on'] = ', kliknite na ';
270$lang['To unsubscribe'] = 'Pre odhlásenie kliknite na %s .';
271$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Pokiaľ nie je zadané, použije sa názov galérie';
272$lang['Notification'] = 'Oznámenie';
273$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Chyba pri odosielaní správy príjemcovi %s [%s].';
274$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Správa odoslaná príjemcovi %s [%s].';
275$lang['%d mail was sent.'] = '%d správa odoslaná.';
276$lang['%d mails were sent.'] = '%d správ odoslaných.';
277$lang['%d mail was not sent.'] = '%d správa nebola odoslaná.';
278$lang['%d mails were not sent.'] = '%d správ nebolo odoslaných.';
279$lang['No mail to send.'] = 'Žiadna správa k odoslaniu.';
280$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nie sú žiadni odberatelia prihlásení pre príjem správy.';
281$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Prihlásení odberatelia môžu byť zobrazení len ak existujú novinky k upozorneniu.';
282$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Táto záložka sa zobrazuje len administrátorom.';
283$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nebol nájdený žiaden používateľ pre odoberanie noviniek e-mailom.';
284$lang['New elements added'] = 'Nové položky boli pridané';
285$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Prihlásiť k odberu novinek e-mailom';
286$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásiť z odberu noviniek e-mailom';
287$lang['Parameter'] = 'Parameter';
288$lang['Continue processing treatment'] = 'Pokračovať v údržbe';
289$lang['Complementary mail content'] = 'Doplnkový obsah správy';
290$lang['Add detailed content'] = 'Odoslať obsah';
291$lang['Send mail as'] = 'Odoslať správu ako';
292$lang['Send mail to users'] = 'Odoslať e-mail používateľom';
293$lang['Send'] = 'Odoslať';
294$lang['Subscribed'] = 'Prihlásení používatelia';
295$lang['Subscribe'] = 'Prihlásiť';
296$lang['Parameters'] = 'Parametre';
297$lang['Select recipients'] = 'Zvoľte príjemcov';
298$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Prihlásiť/odhlásiť používateľov';
299$lang['Unsubscribed'] = 'Neprihlásení používatelia';
300$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter aktualizovaný.';
301$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrov aktualizovaných.';
302$lang['%d user was not updated.'] = '%d používateľ nebyl aktualizovaný.';
303$lang['%d users were not updated.'] = '%d používateľov nebolo aktualizovaných.';
304$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] bol odhlásený z odberu noviniek e-mailom.';
305$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] bol prihlásený k odoberaniu noviniek e-mailom.';
306$lang['%d user was updated.'] = '%d používateľ aktualizovaný.';
307$lang['%d users were updated.'] = '%d používateľov aktualizovaných.';
308$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] nebol odobraný zo zoznamu prihlásených k odoberaniu noviniek.';
309$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Používateľ %s [%s] nebol pridaný do zoznamu prihlásených k odoberaniu noviniek.';
310$lang['User %s [%s] added.'] = 'Používateľ %s [%s] pridaný.';
311$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Upozornenie: prihlásenie alebo odhlásenie má za následok odoslanie e-mailov používateľom';
312$lang['Send mail on HTML format'] = 'Odosielať správy v HTML formáte';
313$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Zahrnúť novú skupinu fotografií podľa dátumu';
314$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostupné len pre správy vo formáte HTML';
315$lang['no write access'] = 'nemáte prístupové práva';
316$lang['Permissions'] = 'Oprávnenia';
317$lang['private'] = 'súkromé';
318$lang['public'] = 'verejné';
319$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Previesť údržbu nepoužitých RSS vlákien';
320$lang['Purge sessions'] = 'Previesť údržbu relácií';
321$lang['randomly represented'] = 'náhodne reprezentovaný';
322$lang['registration date'] = 'dátum registrácie';
323$lang['clean'] = 'vyčistiť';
324$lang['remove remote listing.xml file'] = 'vymazať vzdialený súbor listing.xml';
325$lang['generate listing'] = 'generovať zoznam';
326$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'generovať súbor listing.xml vzdialenej stránky';
327$lang['Create this site'] = 'Vytvoriť túto stránku';
328$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Miestny súbor listing.xml bol nájdený pre ';
329$lang['read local listing.xml and update'] = 'čítať miestny súbor listing.xml a aktualizovať';
330$lang['test'] = 'test';
331$lang['test this remote site'] = 'otestovať vzdialenú stránku';
332$lang['remove tags'] = 'presunúť kľúčové slová';
333$lang['Repair and optimize database'] = 'Opraviť a optimalizovať databázu';
334$lang['selection'] = 'výber';
335$lang['set to'] = 'nastaviť ';
336$lang['singly represented'] = 'samostatne reprezentovaný';
337$lang['This site already exists'] = 'Táto stránka už existuje';
338$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Vytvoriť novú stránku: (zadajte adresu do create_listing_file.php)';
339$lang['created'] = 'vytvorené';
340$lang['delete'] = 'vymazať';
341$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'vymazať túto stránku a všetky súvisiace položky';
342$lang['deleted'] = 'vymazané';
343$lang['an error happened'] = 'došlo k chybe';
344$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'súbor create_listing_file.php na vzdialenej stránke nebol nájdený';
345$lang['Local'] = 'Miestny';
346$lang['Remote'] = 'Vzdialený';
347$lang['synchronize'] = 'synchronizovať';
348$lang['update the database from files'] = 'aktualizovať databázu zo súboru';
349$lang['status'] = 'stav';
350$lang['Directory'] = 'Adresár';
351$lang['sub-albums'] = 'podalbumy';
352$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizovať metadata';
353$lang['target'] = 'cieľ';
354$lang['Thumbnail'] = 'Náhľad';
355$lang['title'] = 'názov';
356$lang['Album list management'] = 'Správa albumov';
357$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavenie aplikácie Piwigo';
358$lang['Piwigo administration'] = 'Administrácia aplikácie Piwigo';
359$lang['Edit album'] = 'Editovať album';
360$lang['Group management'] = 'Správa skupín';
361$lang['User list'] = 'Zoznam používateľov';
362$lang['Modify informations about a picture'] = 'Upraviť informácie o fotografii';
363$lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvoriť náhľad';
364$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizácia databázy so súbormi';
365$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Fotografie čakajúce na schválenie';
366$lang['all'] = 'všetko';
367$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'fotografie bez náhľadu (len jpeg alebo png)';
368$lang['height must be a number superior to'] = 'výška musí byť väčšia ako';
369$lang['width must be a number superior to'] = 'šírka musí byť väčšia ako';
370$lang['for the file format'] = 'pre formát súboru';
371$lang['No missing thumbnail'] = 'Nechýba žiaden náhľad';
372$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Fotografia nie je dostupná alebo podporovaná';
373$lang['GD version'] = 'Verzia GD knihovne';
374$lang['Miniaturization parameters'] = 'Parametre miniaturizácie';
375$lang['generated in'] = 'generované behom';
376$lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizácie';
377$lang['General statistics'] = 'Celková štatistika';
378$lang['max time'] = 'najdlhší čas';
379$lang['average time'] = 'priemerný čas';
380$lang['min time'] = 'najkratší čas';
381$lang['number of miniaturized pictures'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
382$lang['total time'] = 'celkový čas';
383$lang['for this file format'] = 'pre tento formát súboru';
384$lang['unit mode'] = 'jednotlivo';
385$lang['Unlocked'] = 'Odomknuté';
386$lang['unset'] = 'nenastavovať';
387$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizovať informácie o albumoch';
388$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovať informácie o fotografiách';
389$lang['Synchronize'] = 'Synchronizácia';
390$lang['reduce to single existing albums'] = 'Previesť do jediného existujúceho albumu';
391$lang['Choose an option'] = 'Zvoliť nastavenie';
392$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené albumy a položky)';
393$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verzia Piwigo na vzdialenej stránke nie je rovnaká ako miestna';
394$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verzia súboru create_listing_file.php na vzdialenej stránke musí byť rovnaká ako verzia miestneho súboru';
395$lang['listing.xml file was not found'] = 'Súbor listing.xml nebol nájdený';
396$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Súbor listing.xml nebol nájdený na vzdialenej stránke. Tento súbor je generovaný príkazom Generovať zoznam v nastavení Správcu stránky';
397$lang['Error list'] = 'Zozam chýb';
398$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda';
399$lang['Detailed informations'] = 'Detailné informácie';
400$lang['File/directory read error'] = 'Chyba pri čítaní súboru/adresára';
401$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Súbor alebo adresár nie je prístupný alebo neexistuje';
402$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:';
403$lang['missing thumbnail'] = 'žiadny náhľad';
404$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy odstránené z databázy';
405$lang['elements deleted in the database'] = 'položky odstránené z databázy';
406$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografie pre synchronizáciu metadat';
407$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informácie synchronizované z metadat súborov';
408$lang['errors during synchronization'] = 'chýb behom synchronizácie';
409$lang['albums added in the database'] = 'albumy pridané do databázy';
410$lang['elements added in the database'] = 'položky pridané do databázy';
411$lang['elements updated in the database'] = 'položky aktualizované v databáze';
412$lang['Search for new images in the directories'] = 'Hľadať nové obrázky v kategóriách';
413$lang['added'] = 'pridané';
414$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizácie metadat';
415$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'len simulácia pridania (nebudú urobené žiadne zmeny v databáze)';
416$lang['[Simulation]'] = '[Simulácia]';
417$lang['directories + files'] = 'adresáre + súbory';
418$lang['only directories'] = 'len adresáre';
419$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizovať štruktúru súborov s databázou';
420$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchronizovať metadata súborov s databázou';
421$lang['even already synchronized elements'] = 'zahrnúť aj skôr synchronizované položky';
422$lang['Used metadata'] = 'Použité metadata';
423$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Názov adresárov a súborov musí byť tvorený písmenami, číslami, "-", "_" alebo "."';
424$lang['wrong filename'] = 'chybný názov súboru';
425$lang['Upload'] = 'Nahrať fotografie';
426$lang['user "%s" added'] = 'používateľ "%s" pridaný';
427$lang['User status'] = 'Stav používateľa';
428$lang['user_status_admin'] = 'Administrátor';
429$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecný';
430$lang['user_status_guest'] = 'Hosť';
431$lang['user_status_normal'] = 'Používateľ';
432$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
433$lang['Virtual album'] = 'Virtuálny album';
434$lang['Waiting'] = 'Na schválenie';
435$lang['default'] = 'východzí';
436$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Prepnúť vlastnosť \'základná skupina\'';
437$lang['Advanced features'] = 'Rozšírené vlastnosti';
438$lang['Specials'] = 'Ostatné';
439$lang['Overall'] = 'Celkovo';
440$lang['Year'] = 'Rok';
441$lang['Month'] = 'Mesiac';
442$lang['Day'] = 'Deň';
443$lang['Pages seen'] = 'Prezretých stránok';
444$lang['Pictures'] = 'Fotografie';
445$lang['Time'] = 'čas';
446$lang['IP'] = 'IP';
447$lang['Element'] = 'Fotografie';
448$lang['Section'] = 'Sekcia';
449$lang['Tags'] = 'Kľúčové slová';
450$lang['Save page visits by guests'] = 'Ukladať stránky navštívené hosťami';
451$lang['Save page visits by users'] = 'Ukladať stránky navštívené používateľmi';
452$lang['Save page visits by administrators'] = 'Ukladať stránky navštívené administrátormi';
453$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informačný e-mail bol poslaný skupine "%s"';
454$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslať informačný e-mail používateľom skupiny';
455$lang['Group'] = 'Skupina';
456$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštívilo album %s';
457$lang['Hello,'] = 'Dobrý deň,';
458$lang['See you soon.'] = 'Dovidenia.';
459$lang['Discover album:'] = 'Navštívte album:';
460$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
461$lang['none'] = 'žiadny';
462$lang['high'] = 'vysoký';
463$lang['other'] = 'iný';
464$lang['Element type'] = 'Typ položky';
465$lang['Image id'] = 'ID fotografie';
466$lang['Summary'] = 'Súhrn';
467$lang['%d line filtered'] = '%d riadok filtrovaný';
468$lang['%d lines filtered'] = '%d riadkov filtrovaných';
469$lang['%d guest'] = '%d hosť';
470$lang['%d guests'] = '%d hostí';
471$lang['Hour'] = 'Hodina';
472$lang['guest'] = 'hosť';
473$lang['default values'] = 'východzie hodnoty';
474$lang['High filesize'] = 'Príliš veľký súbor';
475$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Používateľa hosť nie je možné vymazať';
476$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Východzieho používateľa nie je možné vymazať';
477$lang['Purge history detail'] = 'Previesť údržbu detailov histórie';
478$lang['Purge history summary'] = 'Previesť údržbu celej histórie';
479$lang['Check integrity'] = 'Skontrolovať integritu';
480$lang['Anomaly'] = 'Anomálie';
481$lang['Correction'] = 'Oprava';
482$lang['Automatic correction'] = 'Automatická oprava';
483$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatická oprava nie je možná';
484$lang['Correction applied with success'] = 'Oprava úspešne prevedená';
485$lang['Correction applied with error'] = 'Oprava sa nepodarila';
486$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomália detekovaná.';
487$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomálií detekovaných.';
488$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomália bola opravená.';
489$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomálií bolo opravených.';
490$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomália nebola opravená.';
491$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomálií nebolo opravených.';
492$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Viac informácií nájdete na %s a %s';
493$lang['the forum'] = 'fórum';
494$lang['the wiki'] = 'wiki';
495$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s nie je korektný súbor - EXIF nie je podporovaný';
496$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s musí byť nastavený na false v súbore config_local.inc.php';
497$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hlavný používateľ "hosť" neexistuje';
498$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Stav hlavného používateľa "hosť" je chybný';
499$lang['Default user does not exist'] = 'Východzí hlavný používateľ neexistuje';
500$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavný používateľ "webmaster" neexistuje';
501$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavného používateľa "webmaster" je chybný';
502$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Používateľ "%s" vytvorený s heslom "%s"';
503$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Stav používateľa "%s" aktualizovaný';
504$lang['add new elements to caddie'] = 'pridať nové položky do košíku';
505$lang['No display'] = 'Bez zobrazenia';
506$lang['Classic display'] = 'Bežné zobrazenie';
507$lang['Hoverbox display'] = 'Zobraziť pri ukázaní myšou';
508$lang['Thumbnails'] = 'Náhľady';
509$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mailová adresa je povinná pre všetkých používateľov';
510$lang['Minimum privacy level'] = 'Najnižší stupeň ochrany súkromia';
511$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany súkromia';
512$lang['Level 0'] = '---';
513$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
514$lang['Level 2'] = 'Priatelia';
515$lang['Level 4'] = 'Rodina';
516$lang['Level 8'] = 'Administrátori';
517$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Znovu spustiť kontrolu integrity';
518$lang['Check all'] = 'Vybrať všetko';
519$lang['Uncheck all'] = 'Zrušiť výber';
520$lang['Check automatic corrections'] = 'Vybrať automatické opravy';
521$lang['Apply selected corrections'] = 'Previesť vybrané opravy';
522$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorovať vybrané anomálie';
523$lang['Refresh'] = 'Aktualizovať';
524$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomálie budú ignorované do novej verzie aplikácie';
525$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Prevedením opravy anomálie sa zruší ich ignorácia';
526$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomália bola ignorovaná.';
527$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomálií bolo ignorovaných.';
528$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Doplnky vyžadujúce aktualizáciu';
529$lang['Plugins up to date'] = 'Aktuálne doplnky';
530$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Nie je možné zistiť verzie doplnkov';
531$lang['Current<br>version'] = 'Súčasná<br>verzia';
532$lang['Available<br>version'] = 'Dostupná<br>verzia';
533$lang['Automatic upgrade'] = 'Automatická aktualizácia';
534$lang['Download file'] = 'Stiahnuť súbor';
535$lang['Plugin list'] = 'Zoznam doplnkov';
536$lang['Check for updates'] = 'Skontrolovať aktualizácie';
537$lang['Other plugins'] = 'Ďalšie doplnky';
538$lang['Last revisions'] = 'Posledná revízia';
539$lang['Delete'] = 'Vymazať';
540$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Prajete si odstrániť tento doplnok?';
541$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Prajete si nainštalovať tento doplnok?';
542$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Prajete si nainštalovať túto aktualizáciu? Je potrebné overiť, či súčasnú verziu nie je nutné najskôr odinštalovať.';
543$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s bol úspešne aktualizovaný.';
544$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Doplnok bol úspešne nainštalovaný';
545$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Doplnok je potrebné aktivovať v zozname doplnkov.';
546$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nie je možné vytvoriť dočasný súbor.';
547$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nie je možné stiahnuť archív.';
548$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Archív nie je možné rozbaliť alebo prečítať.';
549$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Behom rozbaľovania došlo k chybe (%s).';
550$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosím skontrolujte oprávnenie pre adresár "plugins" vrátane podadresárov (CHMOD).';
551$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Nie je možné sa pripojiť k serveru.';
552$lang['Purge compiled templates'] = 'Previesť údržbu šablón';
553$lang['Upload'] = 'Nahrať fotografie';
554$lang['Show upload link every time'] = 'Vždy zobraziť odkaz pre nahratie fotografie';
555$lang['User access level to upload'] = 'Povoliť používateľom nahrávať fotografie na server';
556$lang['ACCESS_0'] = 'Voľný prístup';
557$lang['ACCESS_1'] = 'Prístupné všetkým';
558$lang['ACCESS_2'] = 'Prístupné prihláseným';
559$lang['ACCESS_3'] = 'Prístupné administrátorom';
560$lang['ACCESS_4'] = 'Prístupné správcom';
561$lang['ACCESS_5'] = 'Neprístupné';
562$lang['Support'] = 'Podpora';
563$lang['Documentation'] = 'Dokumentácia';
564$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Je dostupná nová verzia Piwigo.';
565$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrácia Piwigo';
566$lang['Piwigo version'] = 'Verzia Piwigo';
567$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Používate najnovšiu verziu Piwigo.';
568$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Používaná verzia %s [%s] nie je kompatibilná s požadovanou verziou [%s]';
569$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Je nutné aktualizovať systém pokiaľ chcete využívať všetky funkcie aplikácie - inak nemusí aplikácia pracovať správne alebo vôbec';
570$lang['Deleted on'] = 'Vymazané';
571$lang['Last hit'] = 'Posledné zobrazenie';
572$lang['GD library is missing'] = 'GD knižnica neexistuje';
573$lang['Templates'] = 'Šablóny';
574$lang['Extend for templates'] = 'Rozšírenia pre šablóny';
575$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Nahradiť pôvodné šablóny používateľskými z podadresára template-extension';
576$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nahradiť používateľskými šablónami';
577$lang['Original templates'] = 'Pôvodné šablóny';
578$lang['Optional URL keyword'] = 'Voliteľné kľúčové slovo URL';
579$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavenie šablón bolo uložené.';
580$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Všetky zmeny boli úspešne dokončené.';
581$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Zmeny boli dokončené s niekoľkými chybami.';
582$lang['Modify information'] = 'Upraviť informácie';
583$lang['edit album'] = 'upraviť informácie o albume';
584$lang['nothing'] = 'prázdne';
585$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradiť súčasné hodnoty prázdnymi';
586$lang['manage image ranks'] = 'spravovať hodnotenie fotografií';
587$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovať hodnotenie fotografií';
588$lang['Edit ranks'] = 'Upraviť hodnotenie';
589$lang['No element in this album'] = 'Album neobsahuje žiadne položky';
590$lang['Images manual order was saved'] = 'Poradie fotografií bolo uložené';
591$lang['ranks'] = 'hodnotenie';
592$lang['Drag to re-order'] = 'Poradie zmeníte ťahaním myši';
593$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rýchla miestna synchronizácia';
594$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotografia nemôže byť vymazaná';
595$lang['Delete selected photos'] = 'Vymazať vybrané fotografie';
596$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografia vymazaná';
597$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografií vymazaných';
598$lang['Downloads'] = 'Stiahnuté';
599$lang['Released on'] = 'Vydané';
600$lang['Number of downloads'] = 'Počet stiahnutí';
601
602// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
603$lang['Upload Photos'] = 'Nahrať fotografie';
604$lang['Drop into album'] = 'Späť do albumu';
605$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridat pole';
606$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvorte "%s" adresár v koreňovom adresári inštalácie Piwigo';
607$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povoľte zápis (chmod 777,644,atď.) do "%s" adresára v koreňovom adresári inštalácie Piwigo';
608$lang['existing album'] = 'súčasný album';
609$lang['create a new album'] = 'Založiť nový album';
610$lang['Album name'] = 'Názov albumu';
611$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategória "%s" pridaná';
612$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrať fotografie';
613$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahraných';
614$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Úroveň súkromia údajov nastavená na "%s"';
615$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategória "%s" teraz obsahuje %d fotografií';
616$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovať tento súbor %d fotografií';
617$lang['Select files'] = 'Výber súborov';
618$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG súbory alebo ZIP archívy s JPEG súbormi prosím.';
619
620// missing translations 2.1.0
621$lang['Processing treatment.'] = 'Prevádzam údržbu.';
622$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkajte...';
623$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo spravodaj';
624$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Prihláste sa k odberu Piwigo spravodaja, aby ste boli informovaný o novinkách. Dostanete tak e-mail, keď bude k dispozícii nová verzia Piwigo (ktorá môže obsahovať bezpečnostnú záplatu, o čom je dôležité byť informovaný) alebo v prípade dôležitých novinek v projekte. Jedná sa len o niekoľko mailov ročne.';
625$lang['Subscribe %s'] = 'Prihlásiť %s';
626$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Prihlásiť %s k Spravodaju Piwigo';
627$lang['Purge search history'] = 'Odstrániť históriu hľadania';
628$lang['Hide'] = 'Skryť';
629$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chýba heslo. Prosím napíšte heslo.';
630$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chýba potvrdenie hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
631$lang['Password confirmation error.'] = 'Chyba pri potvrdení hesla.';
632$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Povoliť používateľom upravovať ich vlastné komentáre';
633$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Povoliť používateľom mazať ich vlastné komentáre';
634$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Informovať e-mailom administrátorov, keď je upravený komentár';
635$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Informovať e-mailom administrátorov, keď je zmazaný komentár';
636$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Starý pernamentný odkaz nemôže byť zmazaný!';
637$lang['Hit'] = 'Zobrazenie';
638$lang['Tools'] = 'Nástroje';
639$lang['Photos'] = 'Fotografie';
640$lang['Themes'] = 'Témy';
641$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informácie ako používať Piwigo';
642$lang['Installed Themes'] = 'Inštalované témy';
643$lang['Add New Theme'] = 'Pridať novú tému';
644$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zakázať použitie tojto témy používateľom';
645$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastaviť východziu tému pre nezaregistrovaných a nových používateľov';
646$lang['unknown'] = 'neznámy';
647$lang['Everybody'] = 'Každý';
648$lang['Who can see these photos?'] = 'Kto môže vidieť tieto fotografie?';
649$lang['Who can see this photo?'] = 'Kto môže vidieť túto fotografiu?'; 
650$lang['Pending Comments'] = 'Nevybavené komentáre';
651$lang['... or switch to the old style form'] = '... alebo prepnite na pôvodné štýly';
652$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... alebo prepnite na formát viacnásobných súborov';
653$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna šírka webovej stránky musí byť číslo medzi %d a %d';
654$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna výška webovej stránky musí byť číslo medzi %d a %d';
655$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu fotografie pre web musí byť číslo medzi %d and %d';
656$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna šírka náhľadu obrázku musí byť číslo medzi %d a %d';
657$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximálna výška náhľadu obrázku musí byť číslo medzi %d a %d';
658$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu náhľadu fotografie musí byť číslo medzi %d a %d';
659$lang['Settings'] = 'Nastavenia';
660$lang['Web size photo'] = 'Veľkosť fotografie pre web';
661$lang['Resize'] = 'Zmeniť veľkosť';
662$lang['Maximum Width'] = 'Maximálna šířka';
663$lang['pixels'] = 'bodov';
664$lang['Maximum Height'] = 'Maximálna výška';
665$lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu';
666$lang['Save Settings'] = 'Uložiť nastavenia';
667$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavenia boli uložené';
668$lang['Active Themes'] = 'Aktívne témy';
669$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Nastavte prístup pre zápis do adresára "%s"';
670$lang['Administration Home'] = 'Úvodná stránka administrácie';
671$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmeňte farvy administrácie';
672$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte túto tému';
673$lang['Directory does not exist'] = 'Adresár neexistuje';
674$lang['Download,'] = 'Stiahnuť,';
675$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizácia';
676$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Získať podporu na fóre Piwigo';
677$lang['Help Me'] = 'Pomoc';
678$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Táto téma nemôže byť aktivovaná, protože chýba rodičovská téma: %s';
679$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Táto téma nemôže byť zrušená, protože na nej závisia ďalšie témy: %s';
680$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktívne témy';
681$lang['Install on your computer,'] = 'Inštalovať na Váš počítač,';
682$lang['Make this theme available to users'] = 'Sprístupniť používateľom';
683$lang['Page end'] = 'Koniec stránky';
684$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávač fotografií';
685$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čítajte Piwigo dokumentáciu';
686$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spustite pLoader a pridajte Vaše fotografie.';
687$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Prepnúť na svetlé alebo tmavé farvy pre administráciu';
688$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Téma bola úspešne nainštalovaná';
689$lang['Visit Gallery'] = 'Navštíviť galériu';
690$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštíviť Piwigo projektový web portál';
691$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávač</em>. pLoader pripraví Vaše fotografie na Vašom počítači a nahraje ich na Vašu Piwigo fotogalériu.';
692$lang['Guest Settings'] = 'Nastavenie pre hostí';
693$lang['Main Page'] = 'Hlavná stránka';
694$lang['Photo Page'] = 'Fotostránka';
695$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovať navigačnú lištu';
696$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovať navigačné náhľady';
697$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovať ikonu "%s"';
698$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovať pole "%s"';
699$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
700$lang['Allow user customization'] = 'Povoliť používateľskú úpravu nastavení';
701$lang['Languages'] = 'Jazyky';
702$lang['Installed Languages'] = 'Inštalované jazyky';
703$lang['Add New Language'] = 'Pridať nový jazyk';
704$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jazyk bol úspešne nainštalovaný';
705$lang['Select:'] = 'Vybrať:';
706$lang['None'] = 'Žiadny';
707$lang['Invert'] = 'Obrátiť';
708$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie je možné deaktivovať túto tému, potrebujete aspoň jednu tému.';
709$lang['Webmaster status is required.'] = 'Je požadovaný status webmastra.';
710$lang['Bound Theme'] = 'Zviazať témy';
711$lang['Allow rating'] = 'Povoliť hodnotenie';
712$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte aspoň jeden komentár';
713$lang['Active Plugins'] = 'Aktivovať doplnky';
714$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivovať doplnky';
715$lang['Missing Plugins'] = 'Chýbajúce doplnky';
716$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainštalované doplnky';
717$lang['By %s'] = 'Od %s';
718$lang['Visit plugin site'] = 'Navštívte web portál doplnkov';
719$lang['Active Languages'] = 'Aktívne jazyky';
720$lang['Delete this language'] = 'Odstrániť tento jazyk';
721$lang['Forbid this language to users'] = 'Zneprístupniť tento jazyk používateľom';
722$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Nie je možné deaktivovať tento jazyk, najprv vyberte iný východzí jazyk.';
723$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Nie je možné deaktivovať tento jazyk, potrebujete aspoň jeden jazyk.';
724$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivované jazyky';
725$lang['Make this language available to users'] = 'Sprístupniť tento jazyk používateľom';
726$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastaviť ako východzí jazyk pre nezaregistrovaných a nových používateľov';
727$lang['Add Photos'] = 'Pridať fotografie';
728$lang['Download'] = 'Stiahnuť';
729$lang['The following tag was deleted'] = 'Nasledujúce kľúčové slovo bolo odstránené';
730$lang['Miscellaneous'] = 'Rôzne';
731$lang['User Upload'] = 'Používateľské nahrávanie fotografií';
732$lang['Virtual Links'] = 'Virtuálne odkazy';
733$lang['There is no other language available.'] = 'Nie je dostupný žiadny ďalší jazyk.';
734$lang['There is no other plugin available.'] = 'Nie je dostupný žiadny ďalší doplnok.';
735$lang['There is no other theme available.'] = 'Nie je dostupná žiadna ďalšia téma.';
736$lang['Add another set of photos'] = 'Pridať ďalšiu množinu fotografií';
737$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné';
738$lang['IP'] = 'IP';
739$lang['By rank'] = 'Podľa hodnotenia';
740$lang['Manual order'] = 'Radené ručne';
741$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Poradie položiek v menu bolo úspešne aktualizované.';
742$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Táto téma nebola navrhnutá tak, aby bola priamo aktivovateľná';
743$lang['Menu Management'] = 'Ďalšie funkcie';
744$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V súbore php.ini, upload_max_filesize (%sB) je väčší ako post_max_size (%sB), mali by ste zmeniť toto nastavenie';
745$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Doplnok Exif nie je dostupný, administrátor by mal deaktivovať jeho použitie';
746$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Nahrané súbory presahujú upload_max_filesize ako je uvedené v php.ini: %sB';
747$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Nahrané súbory presahujú post_max_size ako je uvedené v php.ini: %sB';
748$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Nahraný súbor presahuje MAX_FILE_SIZE ako je uvedené v HTML formulári';
749$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Súbor bol iba čiastočne nahraný';
750$lang['No file was uploaded'] = 'Súbor nebol nahraný';
751$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chýbajúci dočasný adresár';
752$lang['Failed to write file to disk'] = 'Chyba zápisu súboru na disk';
753$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávanie súboru zastavené doplnkom';
754$lang['Unknown upload error'] = 'Neznáma chyba nahrávania';
755$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba súboru "%s" : %s';
756?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.