source: trunk/language/sk_SK/help/photos_add_ftp.html @ 12025

Last change on this file since 12025 was 12025, checked in by plg, 9 years ago

merge r12024 from branch 2.2 to trunk

bug 2422 fixed: typo fixed in FTP help

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 4.5 KB
Line 
1<fieldset>
2  <legend>Rýchly návod</legend>
3
4<ol>
5  <li>Vytvorte kategóriu (adresár) na Vašom počítači.</li> 
6
7  <li>Skopírujte nejaké fotografie do tohto adresára, zmeňte ich veľkosť pre zobrazenie na webe. <em>Varovanie</em>: názvy adresárov a súborov musia obsahovať len písmena, čísla, "-", "_" alebo ".". Žiadne medzery alebo znaky s diakritikou.</li>
8
9  <li>Pomocou FTP skopírujte Váš adresár do adresára "galleries" vašej inštalácie  Piwigo.</li>
10
11  <li>Prihláste sa do Vašej Piwigo galérie a prejdite na <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Nástroje &raquo; Náhľady</span> aby ste vytvorili chýbajúce náhľady.</li>
12
13  <li>Choďte na <span class="pwgScreen">Adminstrácia</span> a stlačte veľké tlačidlo Rýchla miestna synchronizácia.</li>
14</ol>
15
16Gratulujeme! Práve ste vytvorili vašu prvú galériu fotografií vo Vašej Piwigo galérii.
17</fieldset>
18
19<fieldset>
20  <legend>Organizácia súborov a adresárov</legend>
21
22<ul>
23
24  <li>
25
26    <p>Adresáre kategórií sú v Piwigo adresári
27    "galleries". Tu je ukážka malej adresárovej štruktúry Piwigo (ktorá ale využívá veľa vlastností Piwigo):</p>
28
29    <pre>
30.
31|-- admin
32|-- doc
33|-- galleries
34|   |-- kategoria-1
35|   |   |-- kategoria-1.1
36|   |   |   |-- kategoria-1.1.1
37|   |   |   |   |-- kategoria-1.1.1.1
38|   |   |   |   |   |-- pwg_high
39|   |   |   |   |   |   +-- svatba.jpg
40|   |   |   |   |   |-- thumbnail
41|   |   |   |   |   |   +-- TN-svatba.jpg
42|   |   |   |   |   +-- svatba.jpg
43|   |   |   |   +-- kategoria-1.1.1.2
44|   |   |   +-- kategoria-1.1.2
45|   |   |-- kategoria-1.2
46|   |   |   |-- slon.jpg
47|   |   |   +-- thumbnail
48|   |   |       +-- TN-slon.jpg
49|   |   +-- kategoria-1.3
50|   +-- kategoria-2
51|       |-- teliatko.gif
52|       |-- pwg_representative
53|       |   +-- video.jpg
54|       |-- thumbnail
55|       |   +-- TN-teliatko.jpg
56|       +-- video.avi
57|-- include
58|-- install
59|-- language
60|-- template
61+-- tool</pre>
62
63  </li>
64
65  <li>Okrem adresárov pomenovaných "thumbnail", "pwg_high" alebo "pwg_representative" (čítajte vysvetlenie nižšie), každý adresár v "galleries" vytvorí kategóriu. Nie je tu omedzenie hĺbky adresárov.</li>
66
67  <li>Každý element kategórie je reprezentovaný súborom. Súbor môže byť elementom Piwigo pokiaľ jeho prípona odpovedá parametru konfigurácie <code>file_ext</code>
68  (viz. súbor <span
69  class="filename">include/config_default.inc.php</span>). Súbor môže byť obrázok (fotografia) ak jeho prípona je uvedená v parametri <code>picture_ext</code>.</li>
70
71  <li>Obrázky musia mať priradený náhľad (viz. sekcia o náhľadoch nižšie)</li>
72
73  <li>Obrázky môžu mať priradenú verziu vo vysokej kvalite. Ako napríklad svatba.jpg v príklade vyššie. Verzia vo vysokej kvalite nemá, na rozdiel od náhľadu, žiaden prefix v názve.</li>
74
75  <li>Elementy, ktoré nie sú obrázky (video, zvuk, textové súbory, čokoľvek chcete...) majú ako východzí náhľad ikonu, ktorá odpovedá ich prípone. Voliteľne môžete priradiť náhľad a reprezentatívny súbor (viď. video.avi v príklade vyššie).</li>
76
77  <li><em>Varovanie</em>: názvy adresárov a súborov musia obsahovať len písmená, čísla, "-", "_" alebo ".". Žiadne medzery alebo znaky s diakritikou.</li>
78
79  <li>Keď sú elementy, obrázky, náhľady a reprezentatívne súbory umiestnené v adresárovej štruktúre, prejdite na: <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Kategória &raquo;
80  Synchronizácia</span></li>
81
82</ul>
83</fieldset>
84
85<fieldset>
86  <legend>Náhľady</legend>
87<ul>
88
89  <li>Všetky obrázky (fotografie) musia mať priradený náhľad.</li>
90
91  <li>Náhľady sú umiestnené v podadresári "thumbnail", ktorý je v adresári kategórie. Náhľad má rovnaký názov ako jemu odpovídajúci obrázok s prefixom podľa konfiguračného parametra <code>prefix_thumbnail</code> (viď. <span class="filename">include/config.inc.php</span>).</li>
92
93  <li>Náhľad nemusí mať nutne rovnakú príponu ako jemu odpovedajúcí obrázok (napríklad ".jpg", obrázok môže mať náhľad s ".GIF" príponou).</li>
94
95  <li>Odporúčame použiť externú aplikáciu pre tvorbu náhľadov.</li>
96
97  <li>Vytváranie náhľadov pomocou Piwigo môže viesť k zlej kvalite vytvorených náhľadov, protože tá závisí na zdrojoch servra (a toto môže byť na zdielaných servroch (webhosting) problém).
98
99  <li>Pokiaľ budete aj tak vytvárať náhľady pomocou Piwigo na servri, tak musíte povoliť prístup pre zápis do všetkých adresárov "galleries" a všetkých podadresárov.</li>
100
101</ul>
102</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.