Changeset 10070


Ignore:
Timestamp:
Apr 5, 2011, 6:28:17 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - autoupdate - update vi_VN Thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/autoupdate/trunk/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r10028 r10070  
  3535$lang['Unable to dump database.'] = 'Không thể tạo bản sao cơ sở dữ liệu.';
  3636
  37 /*TODO*/$lang['autoupdate_ignore'] = 'Ignore this update';
  38 /*TODO*/$lang['autoupdate_reset_ignore'] = 'Reset ignored updates';
  39 /*TODO*/$lang['autoupdate_update_all'] = 'All update';
  40 /*TODO*/$lang['ERROR'] = 'ERROR';
  41 /*TODO*/$lang['Upgrade Complete'] = 'Upgrade Complete';
  42 /*TODO*/$lang['Piwigo Upgrade'] = 'Piwigo Upgrade';
  43 /*TODO*/$lang['Extensions Upgrade'] = 'Extensions Upgrade';
   37$lang['autoupdate_ignore'] = 'Bỏ qua bản nâng cấp này';
   38$lang['autoupdate_reset_ignore'] = 'Thiết lập lại bản nâng cấp đã bỏ qua';
   39$lang['autoupdate_update_all'] = 'Nâng cấp tất cả';
   40$lang['ERROR'] = 'CÓ LỖI';
   41$lang['Upgrade Complete'] = 'Nâng cấp hoàn tất';
   42$lang['Piwigo Upgrade'] = 'Nâng cấp Piwigo';
   43$lang['Extensions Upgrade'] = 'Nâng cấp bản mở rộng';
  4444
  45 /*TODO*/$lang['Some upgrades are available for extensions'] = 'Some upgrades are available for extensions';
  46 /*TODO*/$lang['Click here to see upgrades'] = 'Click here to see upgrades';
  47 /*TODO*/$lang['Gallery and extensions are up to date'] = 'Gallery and extensions are up to date';
  48 /*TODO*/$lang['All extensions are up to date.'] = 'All extensions are up to date.';
  49 /*TODO*/$lang['Update in progress...'] = 'Update in progress...';
  50 /*TODO*/$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:';
  51 /*TODO*/$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:';
  52 /*TODO*/$lang['I decide to upgrade anyway'] = 'I decide to upgrade anyway';
   45$lang['Some upgrades are available for extensions'] = 'Một số bản nâng cấp có thể sử dụng được cho bản mở rộng';
   46$lang['Click here to see upgrades'] = 'Click vào đây để xem các bản nâng cấp';
   47$lang['Gallery and extensions are up to date'] = 'Thư viện hình và bản mở rộng đều được cập nhật';
   48$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tất cả bản mở rộng đều được cập nhật.';
   49$lang['Update in progress...'] = 'Việc nâng cấp đang được thực hiện...';
   50
   51$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Những plugins này có thể không tương thích với phiên bản Piwigo mới:';
   52$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Những giao diện này có thể không tương thích với phiên bản Piwigo mới:';
   53$lang['I decide to upgrade anyway'] = 'Dù sao tôi cũng quyết định nâng cấp';
  5354?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.