Changeset 10737


Ignore:
Timestamp:
May 1, 2011, 10:38:46 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - community - update vi_VN thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/community/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r10413 r10737  
  6060$lang['%u pending photos'] = 'có %u ảnh đang chờ xử lý';
  6161$lang['Level 16'] = 'Đang chờ xử lý';
   62$lang['Edit a permission'] = 'Điều chỉnh quyền hạn';
   63$lang['Your photos are waiting for validation, administrators have been notified'] = 'Ảnh của bạn đang đợi để xác nhận, Quản trị viên đã được thông báo về điều này';
  6264
  6365?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.