Changeset 11202


Ignore:
Timestamp:
Jun 1, 2011, 4:53:32 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update VN Thanks to Em ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r10508 r11202  
  793793$lang['%s photos can not be regenerated'] = 'Có %s ảnh không thể tạo ra được';
  794794$lang['Only photos with HD can be regenerated!'] = 'Chỉ có những ảnh định dạng cao mới có thể được khởi tạo!';
   795$lang['new'] = 'mới';
   796$lang['No results'] = 'Không có kết quả nào';
   797$lang['Searching...'] = 'Đang tìm kiếm...';
   798$lang['Type in a search term'] = 'Nhập vào trong mục tìm kiếm';
   799$lang['display'] = 'hiển thị';
  795800?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.