Changeset 11480


Ignore:
Timestamp:
Jun 22, 2011, 2:57:40 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update VN (Vietnamese - Tiếng Việt)Thanks to Em ku - feature:2320

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r11202 r11480  
  798798$lang['Type in a search term'] = 'Nhập vào trong mục tìm kiếm';
  799799$lang['display'] = 'hiển thị';
   800$lang['Compact'] = 'Thu gọn';
   801$lang['Complete'] = 'Hoàn thành';
   802$lang['Deactivate all'] = 'Bỏ kích hoạt tất cả';
   803$lang['Restore'] = 'Phục hồi';
   804$lang['Restore default configuration. You will lost your plugin settings!'] = 'Khôi phục lại cấu hình mặc định. Các thiết lập cho plugin sẽ bị mất!';
   805$lang['Show menubar'] = 'Hiển thị thanh trình đơn';
   806$lang['Updates'] = 'Bản cập nhật';
   807$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Đang tiến hành cập nhật... Vui lòng đợi.';
   808$lang['Ignore this update'] = 'Bỏ qua bản cập nhật này';
   809$lang['Reset ignored updates'] = 'Cài đặt lại những bản cập nhật đã bỏ qua';
   810$lang['Update All'] = 'Cập nhật Tất cả';
   811$lang['ERROR'] = 'CÓ LỖI';
   812$lang['Update Complete'] = 'Cập nhật Hoàn thành';
   813$lang['Piwigo Update'] = 'Cập nhật Piwigo';
   814$lang['Extensions Update'] = 'Cập nhật thành phần mở rộng';
   815$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tất cả thành phần mở rộng đều được cập nhật.';
   816$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Plugins sau đây có thể không tương thích với phiên bản mới của Piwigo:';
   817$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Giao diện sau đây có thể không tương thích với phiên bản mới của Piwigo:';
   818$lang['I decide to update anyway'] = 'Dù gì tôi cũng quyết định cập nhật';
   819$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Cập nhật Piwigo lên phiên bản %s';
   820$lang['Two updates are available'] = 'Có hai bản cập nhật';
   821$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Đây là bản nâng cấp phụ, với các bản sửa lỗi.';
   822$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Đây là bản cập nhật chính, với nhiều <a href="%s">tính năng mới thú vị</a>.';
   823$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Một số giao diện và plugins có thể chưa sử dụng được.';
   824$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Bạn có thể cập nhật trực tiếp Piwigo lên phiên bản %s, mà không cần phải nâng cấp lên phiên bản %s (khuyến cáo).';
   825$lang['Save Template Directory'] = 'Lưu thư mục khuôn mẫu';
   826$lang['Dump Database'] = 'Kết xuất Cơ sở dữ liệu';
   827$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Bao gồm dữ liệu lược sử (Cảnh báo: giới hạn bộ nhớ máy chủ có thể bị vượt quá)';
   828$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Không thể ghi vào thư mục cục bộ mới.';
   829$lang['Unable to send template directory.'] = 'Không thể gửi đi thư mục khuôn mẫu.';
   830$lang['Unable to dump database.'] = 'Không thể kết xuất cơ sở dữ liệu.';
   831$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Một số bản nâng cấp có thể áp dụng được cho các thành phần mở rộng.';
   832$lang['Ignore All'] = 'Bỏ qua Tất cả';
   833$lang['Crop'] = 'Xén';
   834$lang['Width'] = 'Chiều rộng';
   835$lang['Height'] = 'Chiều cao';
   836$lang['Follow Orientation'] = 'Định hướng Dõi theo';
   837$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Nếu bạn muốn tái tạo lại các hình thu nhỏ, hãy trỏ đến mục <a href="%s">Quản lý Khối</a>.';
   838$lang['Graphics Library'] = 'Thư viện Đồ họa';
  800839?>
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r10352 r11480  
  356356$lang['show tag cloud'] = 'hiển thị thẻ mây';
  357357$lang['html tags are not allowed in login'] = 'thẻ html không được phép dùng để đăng nhập';
   358$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Số hình trên mỗi trang phải là số nguyên khác 0';
   359$lang['Number of photos per page'] = 'Số hình trên mỗi trang';
  358360?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.