Ignore:
Timestamp:
Jul 13, 2011, 8:06:15 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese thanks to Em Ku - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r11641 r11730  
  837837$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Nếu bạn muốn tái tạo lại các hình thu nhỏ, hãy trỏ đến mục <a href="%s">Quản lý Khối</a>.';
  838838$lang['Graphics Library'] = 'Thư viện Đồ họa';
   839$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Kích hoạt biểu tượng "ảnh mới" kế bên albums ảnh và hình';
   840$lang['Add a criteria'] = 'Thêm một tiêu chí';
   841$lang['Default photos order'] = 'Thứ tự ảnh mặc định';
   842$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Bạn không thể định ra một thứ tự ảnh mặc định vì đã có một thiết lập tùy chọn trong cấu hình cục bộ.';
   843$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Bạn đã định ra <i>$conf[\'order_by\']</i> trong tệp tin cấu hình cục bộ của bạn, tham số này không được chấp nhận, hãy xóa bỏ hoặc đổi tên trong mục <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
   844
  839845?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.