Ignore:
Timestamp:
Sep 5, 2011, 8:40:11 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese Thanks to Em Ku - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r11992 r12062  
  352352$lang['%d rates'] = '%d hạng';
  353353$lang['Rating score'] = 'Bảng xếp hạng';
   354$lang['Enter a username or email address'] = 'Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email';
   355$lang['Invalid username or email'] = 'Tên người dùng hoặc địa chỉ email không hợp lệ';
   356$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Không được phép đặt lại mật khẩu cho người dùng này';
   357$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Người dùng "%s" không có địa chỉ email, nên việc đặt lại mật khẩu là không thể được';
   358$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Có người yêu cầu đặt lại mật khẩu cho những người dùng sau:';
   359$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Người dùng "%s" trên thư viện hình %s';
   360$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Để đặt lại mật khẩu, hãy vào những địa chỉ sau:';
   361$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Nếu đây là do nhầm lẫn, thì chỉ việc bỏ qua bỏ qua email này và không có việc gì sẽ xảy ra.';
   362$lang['Password Reset'] = 'Cài đặt lại mật khẩu';
   363$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kiểm tra email để nhận liên kết xác nhận';
   364$lang['Invalid key'] = 'Key không hợp lệ';
   365$lang['The passwords do not match'] = 'Mật khẩu không trùng';
   366$lang['Your password has been reset'] = 'Mật khẩu của bạn đã được đặt lại';
   367$lang['Return to home page'] = 'Trở lại trang chủ';
   368$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Vui lòng nhập tên người dùng và địa chỉ email.';
   369$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.';
   370$lang['Username or email'] = 'Người dùng hoặc email';
   371$lang['Change my password'] = 'Đổi mật khẩu của tôi';
   372$lang['Enter your new password below.'] = 'Nhập mật khẩu mới của bạn ở dưới.';
   373
  354374?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.