Changeset 12967


Ignore:
Timestamp:
Jan 29, 2012, 1:31:58 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese Thanks to Em Ku - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r12940 r12967  
  368368$lang['Username modification'] = 'Điều chỉnh tên đăng nhập';
  369369$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Tên đăng nhập của bạn đã được đổi sang : %s thành công';
   370$lang['square'] = 'Hình vuông';
  370371$lang['thumb'] = 'Hình thu nhỏ';
  371372$lang['small'] = 'Nhỏ';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.