Changeset 13057


Ignore:
Timestamp:
Feb 8, 2012, 6:05:49 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Stripped - update sk_SK – Slovensky – Slovak - Thanks to dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/sk_SK/theme.lang.php

  r11884 r13057  
  22
  33$lang['Show/hide menu'] = 'Zobraziť/schovať menu';
  4 $lang['Description'] = 'Popis';
  54$lang['Information'] = 'Informácie';
  65$lang['GMap'] = 'Mapa';
  7 
  86$lang['Interface options']='Ponuka rozhrania';
  97$lang['Hide menu by default on category page']='Schovať menu na stránke kategórie';
  108$lang['Animate menu']='Animované menu';
  119$lang['Animate tabs on picture page']='Animované tabulátory na stránke fotografie';
  12 $lang['Replace all icons by ALT text']='Prepísať všetky ikonky ALT textom';
  1310$lang['Picture page options']='Ponuka stránky fotografie';
  1411$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Zobraziť názov fotografie na hornej časti stránky (za vyhľadávacou cestou)';
  15 $lang['Show description instead of title below image']='Zobraziť popis namiesto názvu pod fotkou';
  1612$lang['Show Information tab only to admins']='Zobraziť informačný tabulátor len pre administrátorov';
  1713$lang['Image autosize options']='Ponuka automatickej veľkosti fotografie';
   
  2319$lang['Force text to lowercase'] = 'Zmeniť text na malé písmo';
  2420$lang['Show thumbnail caption'] = 'Zobraziť legendu náhľadov';
  25 $lang['Use arrows instead of navigation thumbnails'] = 'Použiť šípky na navigovanie po náhľadoch';
   21$lang['validate'] = 'potvrdiť';
   22$lang['Interface style'] = 'Typ rozhrania';
   23$lang['Album list layout'] = 'Rozmiestnenie zoznamu albumov';
   24$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albumov na riadok (bez popisu albumu)';
   25$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albumy na riadok (popis pod náhľadom)';
   26$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albumy na riadok (popis vedľa náhľadu)';
   27$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album na riadok (popis vedľa náhľadu)';
   28$lang['Display frame around albums'] = 'Zobrazenie rámika okolo albumov';
   29$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Zobrazenie rámika okolo náhľadov';
   30$lang['Display frame around image'] = 'Zobrazenie rámika okolo fotky';
   31$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Použitie navigačných šipiek na fotke';
   32$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Použitie navigačných šipiek mimo fotky';
   33$lang['Property to display below picture'] = 'Vlastnosti zobrazené pod fotkou';
   34$lang['Title'] = 'Názov';
   35$lang['HD picture default display'] = 'Prednastavené zobrazenie HD fotky';
   36$lang['fit to screen'] = 'prispôsobiť veľkosti obrazovky';
   37$lang['full size'] = 'plná veľkosť';
   38$lang['Default tab to be displayed'] = 'Prednastavená tabuľka na zobrazenie';
   39$lang['Last displayed'] = 'Naposledy zobrazené';
   40$lang['Metadata'] = 'Metadáta';
   41$lang['Image preloading options'] = 'Voľba zaťaženia fotky';
   42$lang['Activate image preloading'] = 'Aktivovať zaťaženie fotky';
   43$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Na stránke fotky zobraziť počet nasledujúcich fotiek';
   44$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Zobrazenie fotiek na stránke náhľadov';
  2645
  2746?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.