Changeset 13503


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 1:17:40 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese Thanks to dunghm - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r13068 r13503  
  5959$lang['Album'] = 'Đề mục';
  6060$lang['Close this window'] = 'Đóng';
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Bản RSS feed đầy đủ (gồm hình ảnh và lời bình)';
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Cung cấp bản tin RSS đầy đủ (gồm hình ảnh và lời bình)';
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Xác nhận lại mật khẩu';
  6363$lang['Connection settings'] = 'Thiết lập cài đặt';
   
  8383$lang['Help'] = 'Trợ giúp';
  8484$lang['Identification'] = 'Định danh';
  85 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Chỉ hiện hình ảnh trên RSS feed';
   85$lang['Photos only RSS feed'] = 'Chỉ cung cấp hình ảnh trên bản tin RSS';
  8686$lang['Keyword'] = 'Từ khoá';
  8787$lang['Links'] = 'Liên kết';
   
  112112$lang['Tag'] = 'Thẻ';
  113113$lang['Tags'] = 'Thẻ';
  114 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bản thông báo RSS feed cung cấp thông báo về tin tức và cập nhật trên trang này bao gồm: hình ảnh mới, đề mục được cập nhật và lời bình mới. Hãy sử dụng trình đọc RSS Feed.';
   114$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bản thông báo bản tin RSS cung cấp thông báo về tin tức và cập nhật trên trang này bao gồm: hình ảnh mới, đề mục được cập nhật và lời bình mới. Hãy sử dụng trình đọc tin RSS.';
  115115$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nguồn cung cấp tin không xác nhận';
  116116$lang['User comments'] = 'Bình luận của thành viên';
   
  140140$lang['chronology_monthly_list'] = 'Danh sách hằng tháng';
  141141$lang['chronology_weekly_list'] = 'Danh sách hằng tuần';
  142 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Click vào đây nếu trình duyệt web không tự động chuyển trang';
   142$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Nhắp chuột vào đây nếu trình duyệt web không tự động chuyển trang';
  143143$lang['comment date'] = 'ngày bình luận';
  144144$lang['Comment'] = 'Bình luận';
  145145$lang['Your comment has been registered'] = 'Lời bình của bạn đã được đăng ký';
  146146$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Hệ thống bảo vệ DOS: vui lòng đợi trong giây lát trước khi gởi lời bình khác';
  147 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Lời bình của bạn KHÔNG được đăng ký vì nó không đáp ứng được điều khoản xác nhận';
  148 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Lời bình của bạn phải được quản trị xác nhận trước khi nó hiển thị trên gallery.';
   147$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Lời bình của bạn KHÔNG thể gửi được vì nó không đáp ứng được các điều khoản';
   148$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Lời bình của bạn phải được quản trị viên xác nhận trước khi nó hiển thị trên gallery.';
  149149$lang['This login is already used by another user'] = 'Tài khoản đã được đăng ký trước đây';
  150150$lang['Comments'] = 'Lời bình';
   
  303303$lang['Repeat the slideshow'] = 'Lặp lại trình chiếu';
  304304$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Không lặp lại trình chiếu';
  305 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Giảm diaporama speed';
  306 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Tăng diaporama speed';
  307 $lang['Submit'] = 'Đăng ký';
   305$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Giảm tốc độ xem hình tự động';
   306$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Tăng tốc độ xem hình tự động';
   307$lang['Submit'] = 'Chấp nhận';
  308308$lang['Yes'] = 'Có';
  309309$lang['No'] = 'Không';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.