Changeset 13504


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 1:22:39 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese Thanks to Em Ku - feature:2457

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r13068 r13504  
  411411$lang['Element'] = 'Thành phần';
  412412$lang['Section'] = 'Mục';
  413 $lang['Save page visits by guests'] = 'Lưu trang đã xem bởi khách';
  414 $lang['Save page visits by users'] = 'Lưu tra đã xem bởi người dùng';
  415 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Lưu trang đã xem bởi quản trị';
  416413$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Một thư thông báo đã được gởi đến nhóm người dùng "%s"';
  417414$lang['Send an information email to group members'] = 'Gởi thư thông báo đến nhóm thành viên';
   
  830827$lang['With no virtual album'] = 'Không kèm theo album ảnh ảo';
  831828$lang['Resize after upload'] = 'Điều chỉnh kích thước sau khi gởi ảnh';
  832 $lang['Photo sizes'] = 'Kích thước ảnh';
  833829$lang['Original Size'] = 'Kích thước gốc';
   830$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Thư viện ảnh đã khóa chỉ có thể xem được bởi Quản trị viên';
   831$lang['Unlock gallery'] = 'Mở khóa thư viện ảnh';
   832$lang['Gallery unlocked'] = 'Thư viện ảnh đã được mở khóa';
   833$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Thông báo cho Quản trị viện khi có lời bình';
   834$lang['modified'] = 'đã được hiệu chỉnh';
   835$lang['pending validation'] = 'đang chờ xác nhận';
   836$lang['Save visits in history for'] = 'Lưu giữ lượt khách trong bản ghi để';
   837$lang['simple visitors'] = 'khách thăm quan bình thường';
   838$lang['registered users'] = 'người dùng đã đăng ký';
   839$lang['administrators'] = 'quản trị viên';
   840$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Album ảnh này có chứa %d ảnh, thêm vào %s.';
   841$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Album ảnh này có chứa %d ảnh, thêm vào từ %s đến %s.';
   842$lang['This album contains no photo.'] = 'Album ảnh này không chứa ảnh nào.';
   843$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ảnh không được cắt chính xách?';
   844$lang['Center of interest'] = 'Tâm điểm chú ý';
   845$lang['Move to album'] = 'Chuyển đến album';
   846$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Bạn chỉ có thể một giao diện cho phiên bản di động.';
   847$lang['Automatic sort order'] = 'Tự động sắp xếp vị trí';
   848$lang['apply automatic sort order'] = 'áp dụng sắp xếp vị trí tự động';
   849$lang['Save manual order'] = 'Lưu vị trí sắp xếp thủ công';
   850$lang['cancel manual order'] = 'hủy vị trí sắp xếp thủ công';
   851$lang['Cancel'] = 'Hủy bỏ';
   852$lang['List'] = 'Dach sách';
  834853
  835854?>
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r13503 r13504  
  381381$lang['Username: %s'] = 'Tên đăng nhập: %s';
  382382$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Nếu bạn nghĩ bạn đã nhận nhầm emai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua %s';
   383$lang['Show oldest comments first'] = 'Hiển thị những lời bình trước nhất đầu tiên';
   384$lang['Show latest comments first'] = 'Hiển thị những lời bình mới nhất đầu tiên';
   385$lang['Photo sizes'] = 'Kích thước ảnh';
   386$lang['View in'] = 'Xem ảnh ở';
   387$lang['Mobile'] = 'Di động';
   388
  383389
  384390?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.