Changeset 13583


Ignore:
Timestamp:
Mar 17, 2012, 12:28:27 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Stripped] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/pl_PL/theme.lang.php

  r11490 r13583  
  1 <?php
  2 
  3 $lang['Show/hide menu'] = 'Pokaz/Ukryj menu';
  4 $lang['Description'] = 'Opis';
  5 $lang['Information'] = 'Informacja';
  6 $lang['GMap'] = 'Mapa';
  7 
  8 $lang['Interface options']='Opcje interfejsu';
  9 $lang['Hide menu by default on category page']='Domyslnie ukryj menu na stronie kategorii';
  10 $lang['Animate menu']='Animowane menu';
  11 $lang['Animate tabs on picture page']='Animowane zakladki na stronie zdjecia';
  12 $lang['Replace all icons by ALT text']='Zastap wszystkie ikony tekstem alternatywnym';
  13 $lang['Force text to lowercase']='Wymus tekst malymi literami';
  14 $lang['Show thumbnail caption']='Pokaz legende miniaturek';
  15 $lang['Picture page options']='Opcje strony ze zdjeciem';
  16 $lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Pokaz tytul zdjecia na górze strony (za sciezka dostepu)';
  17 $lang['Show description instead of title below image']='Pod zdjeciem pokaz opis zamiast tytulu';
  18 $lang['Use arrows instead of navigation thumbnails']='Uzyj strzalek do nawigacji zamiast miniaturek';
  19 $lang['Show Information tab only to admins']='Pokaz informacje zakladek tylko dla adminów';
  20 $lang['Image autosize options']='Opcje automatycznego rozmiaru zdjecia';
  21 $lang['Resize image to fit window']='Przeskaluj obraz do wielkosci okna';
  22 $lang['Include title after resize']='Dolacz tytul po przeskalowaniu';
  23 $lang['Additional bottom margin after resize']='Dodatkowy dolny margines po przeskalowaniu';
  24 $lang['Minimum image height after resize']='Minimalna wysokosc zdjecia po przeskalowaniu';
  25 $lang['stripped Configuration updated']='Konfiguracja stripped zaktualizowana';
   1$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album w wierszu (opis obok miniaturki)';
   2$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albumy w wierszu (opis obok miniaturki)';
   3$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albumy w wierszu (opis pod miniaturką)';
   4$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albumów w wierszu (bez opisu albumu)';
   5$lang['Activate image preloading'] = 'Włącz wstępne ładowanie obrazów';
   6$lang['Album list layout'] = 'Układ listy albumów';
   7$lang['Default tab to be displayed'] = 'Domyślnie wyświetlana zakładka';
   8$lang['Display frame around albums'] = 'Wyświetl ramkę wokół albumów';
   9$lang['Display frame around image'] = 'Wyświetl ramkę wokół obrazów';
   10$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Wyświetl ramkę wokół miniaturek';
   11$lang['fit to screen'] = 'zmieść na ekranie';
   12$lang['full size'] = 'pełny rozmiar';
   13$lang['HD picture default display'] = 'Domyślne wyświetlanie zdjęcia w wysokiej jakości HD';
   14$lang['Image preloading options'] = 'Opcje wstępnego ładowania obrazów';
   15$lang['Interface style'] = 'Wygląd interfejsu';
   16$lang['Last displayed'] = 'Ostatnio wyświetlane';
   17$lang['Metadata'] = 'Metadane';
   18$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Na stronie obrazu, liczba obrazów do wstępnego załadowania';
   19$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Wstępnie ładuj obraz na stronie z miniaturkami';
   20$lang['Property to display below picture'] = 'Właściwości wyświetlane poniżej zdjęcia';
   21$lang['Title'] = 'Nazwa';
   22$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Wyświetlaj strzałki nawigacji na obrazie';
   23$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Wyświetlaj strzałki nawigacji poza obrazem';
   24$lang['validate'] = 'potwierdzenie';
  2625?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.