Changeset 13614


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 4:49:47 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Stripped] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/pl_PL/theme.lang.php

  r13583 r13614  
  2323$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Wyświetlaj strzałki nawigacji poza obrazem';
  2424$lang['validate'] = 'potwierdzenie';
   25$lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Dodatkowy dolny margines po zmianie rozmiaru';
   26$lang['Animate menu'] = 'Animuj menu';
   27$lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animuj zakładki na stronie zdjęć';
   28$lang['Force text to lowercase'] = 'Wymuś małe litery';
   29$lang['GMap'] = 'Mapa';
   30$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Domyślnie ukryj menu na stronie kategorii';
   31$lang['Image autosize options'] = 'Opcje automatycznej zmiany zdjęć';
   32$lang['Include title after resize'] = 'Dołącz tytuł po zmianie rozmiaru';
   33$lang['Information'] = 'Informacja';
   34$lang['Interface options'] = 'Opcje interfejsu';
   35$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimalna wysokość zdjęcia po zmianie rozmiaru';
   36$lang['Picture page options'] = 'Opcje strony zdjęć';
   37$lang['Resize image to fit window'] = 'Zmień rozmiar do rozmiaru okna';
   38$lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Pokaż tytuł zdjęcia na górze strony (po ścieżce)';
   39$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Pokaż tylko administratorom zakładkę informacji';
   40$lang['Show thumbnail caption'] = 'Pokaż podpis miniaturek';
   41$lang['Show/hide menu'] = 'Pokaż/ukryj menu';
   42$lang['stripped Configuration updated'] = 'zaktualizowano konfigurację Stripped';
  2543?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.